Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego
drukuj

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w szkole
oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych:

 

 • rejestr pracowników
 • rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły
 • rejestr wydanych zaświadczeń OKE
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych
 • rejestr wydanych kart rowerowych
 • rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli kontraktowych
 • rejestr zarządzeń dyrektora szkoły
 • rejestr uchwał Rady Pedagogicznej
 • rejestr delegacji służbowych
 • rejestr wypadków uczniów
 • ewidencja zwolnień lekarskich
 • ewidencja czasu pracy pracowników niepedagogicznych
 • księga druków ścisłego zarachowania (świadectwa szkolne, legitymacje)
 • księga korespondencji
 • księga protokołów Rady Pedagogicznej
 • arkusze ocen
 • dzienniki
 • instrukcja kancelaryjna

 Szkoła przechowuje:

 • dzienniki zajęć lekcyjnych
 • dzienniki zajęć pozalekcyjnych
 • arkusze organizacji szkoły
 • arkusze ocen
 • pozostałą dokumentację szkoły

      Szkoła, jako placówka oświatowa wykonuje zadania i prowadzi sprawy na podstawie Ustawy Prawo oświatowe oraz innych przepisów szczegółowych w tym zakresie.

      Skargi i wnioski wnosi się do dyrektora szkoły. Są one załatwiane zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

      Dane (oceny uczniów, uwagi o zachowaniu, itd.) udostępnione są wyłącznie zainteresowanym rodzicom (prawnym opiekunom) na ich prośbę oraz podczas kontaktów indywidualnych z nauczycielami, dyrektorem oraz podczas zebrań z wychowawcami.

      Duplikaty świadectw, zaświadczenia o zatrudnieniu itp. wydawane są na wniosek zainteresowanych osób. W przypadku utraty oryginału świadectwa, potrzeby wypisania zaświadczenia (np. o zatrudnieniu) uczeń, absolwent lub były pracownik występuje do szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa lub zaświadczenia.

     Szkoła sporządza duplikat świadectwa, wydaje zaświadczenie na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania lub dokumentów zawartych w aktach osobowych.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marzena Olszyńska
Odpowiada:Marzena Olszyńska
Wytworzył:Marzena Olszyńska
Data ostatniej zmiany:2021-03-17 17:56:23

Archiwum

Data Autor
2012-11-23 11:49 Iwona Margoła zobacz
2012-02-14 19:48 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 643