Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego
drukuj

Przedmiot działalności

 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE

 1. Szkoła Podstawowa nr 4 w Kraśniku jest szkołą publiczną,
 2. Nauka w szkole jest bezpłatna i trwa 8 lat,
 3. W ostatnim roku nauki przeprowadza się obowiązkowy egzamin ósmoklasisty.
 4. Ukończenie szkoły umożliwia dalsze kształcenia w szkole ponadpodstawowej.
 5. Celem szkoły jest wspomaganie ucznia w jego wszechstronnym rozwoju i wprowadzanie go w życie społeczne, a szczególności:
 • wprowadza ucznia w świat nauki na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie;
 •  rozbudza i rozwija zainteresowania ucznia;
 •  wprowadza ucznia w świat kultury i sztuki;
 •  współdziała z rodziną wspomagając ją w wychowaniu;
 •  rozwija umiejętności społeczne poprzez zdobywanie doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśników;
 •  umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 •  realizuje zadania wychowawcze i profilaktyczne zawarte w Programie wychowawczo - profilaktycznym;
 •  sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły z uwzględnieniem obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny,
 •  rozwija poczucie odpowiedzialności i miłości ojczyzny,
 •  upowszechnia wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,
 •  szkoła organizuje zajęcia dla uczniów umożliwiając wychowankom podtrzymanie poczucia tożsamości religijnej,
 • szkoła organizuje naukę religii lub etyki.

     6.   Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych.

    7.  Na wniosek ucznia, rodziców, nauczyciela, poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej szkoła może udzielić uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formie: 

 • zajęć dydaktyczno - wyrównawczych,
 • zajęć korekcyjno - kompensacyjnych,
 • indywidualnych konsultacji,
 •  porad dla uczniów,
 •  porad i konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

   8.  W razie potrzeby uczeń może być skierowany do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Szczegóły określają odrębne przepisy.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marzena Olszyńska
Odpowiada:Marzena Olszyńska
Wytworzył:Marzena Olszyńska
Data ostatniej zmiany:2021-03-02 10:31:38

Archiwum

Data Autor
2018-12-05 12:22 Marzena Olszyńska zobacz
2015-12-12 18:07 Marzena Olszyńska zobacz
2012-02-20 14:02 Iwona Margoła zobacz
2012-02-20 14:01 Iwona Margoła zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 580