drukuj

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy


Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.

Cele i zadania Szkoły uwzględnia Program Wychowawczo - Profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach.

W szczególności Szkoła:

1)    umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej, zgodnie z aktualnym stanem nauki,  na wysokim poziomie merytorycznym określonym w dokumentacji programowej szkoły;

2)    zapewnia uczniom bogaty, autorski  program wychowawczy i stwarza środowisko wychowawcze sprzyjające rozwojowi własnych zainteresowań;

3)    z należytą troska dba o rozwój umysłowy, moralno - emocjonalny i fizyczny uczniów, miedzy innymi poprzez:

  • organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych, artystycznych, działalności  turystyczno- krajoznawczej;
  • stawianie wysokich wymagań dotyczących kultury bycia;
  • przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności funkcjonowania w rodzinie i  środowisku,   państwie,  narodzie i społeczeństwie;
  • zapewnianie poszanowania uczniom, ich godności osobistej, wolności światopoglądowej i  wyznaniowej;
  • umożliwianie podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

4)    umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia;

5)    kształci w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazuje wiedzę o społeczeństwie, problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, kulturze i środowisku naturalnym;

6)    kształtuje i rozwija wśród uczniów cechy osobowości: przedsiębiorczość, kreatywność, samodzielność, a także umiejętności samokształcenia i doskonalenia się, skutecznego komunikowania się oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych;

7)    dostosowuje kierunki i treści kształcenia do wymagań rynku pracy oraz standardów i wymagań egzaminacyjnych;

8)    upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska;

9)    umożliwia rozwijanie szczególnych zainteresowań uczniów w zakresie wybranych przedmiotów nauczania;

10) tworzy warunki umożliwiające nauczanie uczniom niepełnosprawnym;

11) umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej , językowej i religijnej,  w szczególności naukę języka polskiego oraz własnej historii i kultury;

12) zapewnia pomoc w nauce uczniom słabszym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Dorota Rasała-Świtoń
Odpowiada:Dorota Rasała-Świtoń
Wytworzył:Paweł Weliczko
Data ostatniej zmiany:2017-11-26 11:49:53

Archiwum

Data Autor
2017-11-26 11:46 Dorota Rasała-Świtoń zobacz
2017-09-26 09:39 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 275