Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa w Berezce
drukuj

Dostępność

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Dostępność cyfrowa

            Szkoła Podstawowa w Berezce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://spberezka.edupage.org

Data publikacji strony internetowej:  październik 2010

Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-23

          Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych  z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo,
  • zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych,
  • z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania, niektóre zamieszczone dokumenty są w postaci skanów,
  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

            Deklarację sporządzono dnia 25 marca 2020 roku na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Dostępność architektoniczna

            Do budynku prowadzi wejście główne od strony zachodniej oraz wejście boczne od strony wschodniej. Wejście główne do szkoły nie posiada podjazdu, gdyż wjazd jest prosto do budynku, bez schodów. Podjazd dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu bocznym ( wschodnia strona szkoły). W szkole nie ma windy. Wewnątrz budynku, w drzwiach znajdują się progi utrudniające poruszanie na wózku. W szkole jedna toaleta jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Szkoła zapewnia tłumacza języka migowego tylko on-line, po uprzednim umówieniu wizyty. Na terenie szkoły nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.  Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane, ale nie ma oznaczeń kontrastowych lub  w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

 

 

Procedura wnioskowo-skargowa

            Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia  z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich -  www.rpo.gov.pl.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy  o kontakt:                                              

Barbara Gaweł-Łyda

Dyrektor

Szkoły Podstawowej w Berezce

 38-610 Polańczyk, Berezka 18

 e- mail: spberezka@poczta.onet.pl, tel. 13 46 92 053,

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Raport

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Osoby odpowiedzialne

Autor:Barbara Gaweł - Łyda
Odpowiada:Barbara Gaweł - Łyda
Wytworzył:Barbara Gaweł - Łyda
Data ostatniej zmiany:2021-03-10 17:38:25

Archiwum

Data Autor
2021-03-10 17:37 Barbara Gaweł - Łyda zobacz
2021-03-10 17:36 Barbara Gaweł - Łyda zobacz
2021-03-10 17:34 Barbara Gaweł - Łyda zobacz
2021-03-10 17:30 Barbara Gaweł - Łyda zobacz
2021-03-10 17:30 Barbara Gaweł - Łyda zobacz
2021-03-10 17:25 Barbara Gaweł - Łyda zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 484