Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy
drukuj

Rada Pedagogiczna

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
 2. a) zatwierdzenie planów pracy Szkoły,
 3. b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 4. c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
 5. d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 6. e) podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie,
 7. f) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
 8. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 9. a) organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
 10. b) projekt planu finansowego Szkoły,
 11. c) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 12. d) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 13. Rada pedagogiczna przygotowuje i uchwala projekt statutu szkoły albo jego zmian.
 14. Nie rzadziej niż 2 razy w roku Rada Pedagogiczna analizuje wnioski dyrektora wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły.
 15. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

Wykaz nauczycieli 2019/2020

Osoby odpowiedzialne

Autor:Administrator
Odpowiada:Admin
Wytworzył:admin
Data ostatniej zmiany:2019-11-14 18:37:15

Archiwum

Data Autor
2019-11-12 12:35 Administrator zobacz
2019-01-17 12:17 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 568