Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy
drukuj

Świetlica Szkolna

ŚWIETLICA SZKOLNA

Świetlice Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy:

SALA 15P - dla klas 1b, 1d i 2a - czynna w godzinach 6.30 - 16.30

SALA 118P
 - dla klas 1a, 1c, 1e czynna:
poniedziałek 7.00 – 11.00 i 11.30 - 16.00,
wtorek 7.00 - 10.30 i 11.00 - 16.00,
środa 7.00 - 10.30 i 10.30 - 16.00,
czwartek 7.00 - 10.30 i 11.00 - 16.00,
piątek 7.00 - 10.30 i 10.30 - 16.00.

SALA 234S
 - dla klas IV - VIII - czynna:
poniedziałek w godzinach 7.15 - 10.30 i 12.15 – 16.00,  
wtorek  7.15 - 11.00 i 12.15 – 16.00,
środa 7.15 - 10.30 i 12.15 – 16.30,
czwartek 7.15 – 12.15 i 12.15 – 16.00,
piątek 7.15 – 11.00 i 12.15 – 16.00.

SALA 236S
 - dla klas 2b,3a, 3b - czynna w godzinach 6.30 - 16.00 (wtorek czynna do 16.30)

SALA 137S
 - dla klas 2c, 2d, 3c - czynna w godzinach 7.00 - 16.30

Świetlice oddziałów przedszkolnych (działające w szkole w sali 238S i przy ul. Wodnej)
czynne w godzinach 6.30-8.00 oraz 13.15-16.30.

 

Regulamin pracy świetlicy oddziałów przedszkolnych

 1. Świetlica oddziałów przedszkolnych czynna jest w godz. 6:30 – 16:30 (za wyjątkiem godzin zajęć obowiązkowych).
 2. Nie podlega opiece nauczycieli świetlicy dziecko przebywające w oddziale przedszkolnym przed godz. 6:30, a także dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem rodzica jest zgłosić przyjście dziecka do świetlicy.
 3. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych w wyznaczonych terminach wypełnionej karty zapisu.
 4. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni lub osoby dorosłe przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest powiadomić o tym nauczyciela świetlicy.
 5. Dziecko należy odebrać ze świetlicy do godz. 16.30.
 6. Życzenie jednego rodzica dotyczące nieodbierania dziecka przez drugiego z rodziców musi być poświadczone przez decyzję sądową.
 7. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły oraz skontaktować się z Policją.
 8. Wszelkie zmiany dotyczące odbioru dziecka ze świetlicy (odbiór przez osobę dotąd nieupoważnioną) należy zgłaszać do nauczycieli świetlicy na piśmie z aktualną datą i podpisem. Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.
 9. Upoważnienia telefoniczne nie są uwzględniane.
 10. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania zasad dotyczących bezpieczeństwa pobytu na świetlicy, kulturalnego zachowania, podstawowych zasad higieny oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
 11. Za rzeczy zagubione przez dzieci odpowiadają ich rodzice, prawni opiekunowie.
 12. Zachowanie dziecka w świetlicy ma wpływ na jego semestralną i końcoworoczną ocenę z zachowania.
 13. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu świetlicy przez dziecko lub jego rodziców/prawnych opiekunów, uczeń może być czasowo zawieszony w zajęciach świetlicy.
 14. Wszelkie zmiany związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice mogą zgłaszać i omawiać z nauczycielami świetlicy.

 

Regulamin pracy świetlicy szkolnej

 1. Świetlica szkolna czynna jest w godz. 6:30 – 16:30
 2. Nie podlega opiece nauczycieli świetlicy dziecko przebywające w szkole przed godz. 6:45, a także dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do świetlicy.
 3. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych w wyznaczonych terminach wypełnionej karty zapisu.
 4. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest powiadomić o tym nauczyciela świetlicy. Uczniowie, którzy ukończyli 7 rok życia mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, jeżeli posiadają pisemne pozwolenie rodziców.
 5. Dzieci, które nie ukończyły 7 roku życia mogą być odbierane ze świetlicy tylko przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby dorosłe upoważnione pisemnie.
 6. Dziecko należy odebrać ze świetlicy do godz. 16.30.
 7. Życzenie jednego rodzica dotyczące nieodbierania dziecka przez drugiego z rodziców musi być poświadczone przez decyzję sądową.
 8. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły oraz skontaktować się z Policją.
 9. Wszelkie zmiany dotyczące odbioru dziecka ze świetlicy (odbiór przez osobę dotąd nieupoważnioną, samodzielne wyjście itp.) należy zgłaszać do nauczycieli świetlicy na piśmie z aktualną datą i podpisem. Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.
 10. Upoważnienia telefoniczne nie są uwzględniane.
 11. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania zasad dotyczących bezpieczeństwa pobytu na świetlicy, kulturalnego zachowania, podstawowych zasad higieny oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
 12. Za rzeczy zagubione przez dzieci odpowiadają ich rodzice, prawni opiekunowie.
 13. Zachowanie dziecka w świetlicy ma wpływ na jego semestralną i końcoworoczną ocenę z zachowania.
 14. W przypadku nie przestrzegania regulaminu świetlicy przez dziecko lub jego rodziców/prawnych opiekunów, uczeń może być czasowo zawieszony w zajęciach świetlicy.
 15. Wszelkie zmiany związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice mogą zgłaszać i omawiać z nauczycielami świetlicy.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Administrator
Odpowiada:Admin
Wytworzył:admin
Data ostatniej zmiany:2019-11-12 12:39:28

Archiwum

Data Autor
2019-01-17 12:17 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 539