Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy
drukuj

Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego

Przewodniczący - Barbara Koźluk
Zastępca przewodniczącego - Katarzyna Niewęgłowska
Zastępca przewodniczącego – Kinga Treczyńska
Sekretarz - Danuta Kowalska-Żukowska
Skarbnik - Monika Rosłan

 

 1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły. W Szkole tworzy się jedną Radę Rodziców w skład której wchodzą przedstawiciele oddziałowych rad rodziców.
 2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów przed innymi organami szkoły.
 3. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rodziców/prawnych opiekunów z każdego oddziału szkolnego wchodzącego w skład Szkoły.
 4. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców Szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności.
 5. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
 6. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
 7. a) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
 8. b) współorganizowanie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,
 9. c) zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami Szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:
 • znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w Szkole i w klasie, uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,
 • znajomość statutu Szkoły, regulaminów szkolnych, „Wewnątrzszkolny system oceniania”,
 • uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
 • wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Szkoły,
 • określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.
 1. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.
 2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
 3. a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły, programy te ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną,
 4. b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły,
 5. c) opiniowanie projektów planów finansowych składanych przez Dyrektora Szkoły,
 6. d) opiniowanie decyzji Dyrektora Szkoły o dopuszczeniu do działalności w Szkole stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 7. e) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania,
 8. f) opiniowanie ustalonych przez Dyrektora Podręczników i materiałów edukacyjnych, w przypadku braku zgody pomiędzy nauczycielami przedmiotu.
 9. Rada Rodziców może:
 10. a) wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty,
 11. b) występować do Dyrektora Szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych,
 12. c) delegować swoich przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły,
 13. d) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.
 14. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Administrator
Odpowiada:Admin
Wytworzył:admin
Data ostatniej zmiany:2019-11-14 18:38:01

Archiwum

Data Autor
2019-11-12 12:41 Administrator zobacz
2019-01-17 12:17 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 416