Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy
drukuj

Samorząd uczniowski

1 października 2019 r. zostało wybrane PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO, w skład którego wchodzą:

Przewodniczący: Bartosz Piwoński, klasa 8 b

Zastępca Przewodniczącego: Juliet Pędzik, klasa 8 a

Skarbnik: Filip Murawski, klasa 8 c

 

MAŁY SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Opiekunowie MSU:
Edyta Brzezińska,
Bernadeta Dobaczewska,
Agnieszka Szrajda

Członkowie władz MSU:
Przewodniczący - Mateusz Hyc  z kl. 3c
I zastępczyni - Hanna Gaj z kl. 2a
II zastępca - Franciszek  Kopowicz z kl. 2a

Główne cele pracy w roku szkolnym:

 • rozwijanie samorządności wśród uczniów
 • kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania,
 • stwarzanie warunków do aktywności uczniów,
 • podejmowanie inicjatyw zmierzających do podniesienia jakości pracy szkoły,
 • rozwijanie kreatywności wśród uczniów.

 

REGULAMIN

 1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
 2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa Regulamin Samorządu uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym i zatwierdzony przez Dyrektora.
 3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami całej społeczności uczniowskiej. Samorząd Uczniowski działa w grupach wiekowych: klas I – III, tzw. Mały Samorząd, klas IV – VIII, tzw. Duży Samorząd.
 4. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 5. Samorząd jest inicjatorem i organizatorem wspólnych działań uczniów, jednakże plan działania Samorządu musi być wcześniej przedstawiony Dyrektorowi w celu uzyskania akceptacji.
 6. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
 7. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Dyrektorowi Szkoły propozycje i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a szczególnie dotyczące:
 8. a) działalności dydaktyczno-wychowawczej,
 9. b) organizacji szkoły,
 10. c) realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów.
 11. Samorząd Uczniowski troszczy się w szczególności o to, aby:
 12. a) uczniowie znali program nauczania i wychowania, swoje prawa oraz stawiane im wymagania,
 13. b) uczniowie mieli zapewnioną jawną i sprawiedliwą ocenę postępów w nauce i zachowaniu, c) organizacja życia szkolnego zapewniała uczniom zachowanie właściwej proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania zainteresowań i uzdolnień,
 14. d) uczniowie mieli możliwość rozwijania działalności kulturalnej, artystycznej, oświatowej, formacyjnej i innej,
 15. e) uczniowie dbali o mienie Szkoły.
 16. Uczniowie szkoły są zobowiązani do przestrzegania postanowień podjętych przez samorząd, które nie mogą być sprzeczne z statutem.
 17. Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:
 18. a) aktywizowanie uczniów do działalności w Wolontariacie,
 19. b) budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły,
 20. c) urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka,
 21. d) kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju,
 22. e) wyrabianie umiejętności współdziałania w zespołach uczniowskich,
 23. f) kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania imprez szkolnych,
 24. g) wdrażanie podstawowych zasad wychowania,
 25. h) kształtowanie właściwych postaw patriotycznych,
 26. i) poznawanie tradycji regionalnych,
 27. j) rozwój zainteresowań,
 28. k) organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących pomocy,
 29. l) zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności,
 30. m) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Administrator
Odpowiada:Admin
Wytworzył:admin
Data ostatniej zmiany:2019-11-20 20:27:41

Archiwum

Data Autor
2019-11-20 20:27 Administrator zobacz
2019-11-20 20:26 Administrator zobacz
2019-11-20 20:23 Administrator zobacz
2019-11-20 20:22 Administrator zobacz
2019-11-14 18:43 Administrator zobacz
2019-11-14 18:42 Administrator zobacz
2019-11-12 12:00 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 493