drukuj

Dokumenty Szkoły

 

 

 

 

 

 

 

STATUT

 

 

SZKOŁY

PODSTAWOWEJ

 

 

W PAKOSZACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 1 ………POSTANOWIENIA OGÓLNE ………………………    str.  3

 

ROZDZIAŁ II……… MISJA  I WIZJA SZKOŁY………………………......    str. 3

 

ROZDZIAŁ III……… CELE I ZADANIA SZKOŁY ……………….............   str. 4

 

ROZDZIAŁ IV.......SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY…………… str. 5

 

ROZDZIAŁ V… POMOC PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA…….. str. 8

 

ROZDZIAŁ VI…. ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE………….... str. 16

 

ROZDZIAŁ VII…. ORGANIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA…… str. 23

 

ROZDZIAŁ VIII.. SZKOLNY SYSTEM WYCHOWANIA………………….. str.28

 

ROZDZIAŁ  IX… ORGANIZACJA SZKOŁY……………………………….. str. 29

 

ROZDZIAŁ  X… WEWNĄTRZ SZKOLNE ZASADY OCENIANIA……… str. 33

 

ROZDZIAŁ XI.. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY……… str. 62

 

ROZDZIAŁ XII .. PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA                    

 

                                SPOŁECZNOŚCI  SZKOLNEJ …………………………… str. 70

 

 

ROZDZIAŁ XIII… UCZNIOWIE SZKOŁY…………………………………... str. 73

 

ROZDZIAŁ XIV… WARUNKI BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW

                                  

                                  W SZKOLE………………………………………………… str.77

 

ROZDZIAŁ XV…. GOSPODARKA FINANSAMI W SZKOLE…………….. str. 83

 

ROZDZIAŁ XVI…. PRZEPISY KOŃCOWE…………………………………. str. 83

 

 

 

 

 

 

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PAKOSZACH

 

 

 ROZDZIAŁ 1

 

                                                   POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

 §1.1Szkoła Podstawowa w Pakoszach jest sześcioklasową szkołą z oddziałem przedszkolnym.

 

2.Siedzibą Szkoły Podstawowej w Pakoszach zwanej dalej „ szkołą” jest budynek w Pakoszach 22, Gmina Pieniężno, powiat Braniewo, woj. Warmińsko-Mazurskie.

3. 1. Organem prowadzącym Szkołę Podstawową w Pakoszach jest Gmina w Pieniężnie.

3.2. Szkoła jest Gminną Jednostką Organizacyjną.

3.3. Szkoła jest jednostką budżetową.

3.4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

4. 1. W Szkole mogą być tworzone środki specjalne.

4.2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy.

5. 1. Szkoła używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.

5.2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

6. 1. Na stemplu Szkoła używa nazwy: Szkoła Podstawowa w Pakoszach, 14-520 Pieniężno.

6.2. W Szkole używane są także pieczątki organów Szkoły: Dyrektora, Pedagoga Szkoły, Rady Rodziców.

6.3. Używanie pieczęci i stempli urzędowych następuje jeżeli istnieje taka konieczność, a przepisy prawne przewidują taką konieczność.

7. 1. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.

 

ROZDZIAŁ II

 

MISJA  I WIZJA SZKOŁY

 

§2. 1. Szkoła opracowała założenia dotyczące misji szkoły. Stanowi ona integralną część oferty edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w niej założeń jest jednym z głównych celów Szkoły.

 

2.Misja Szkoły Podstawowej w Pakoszach

 

Mała szkoła - szkołą przyjazną i dużych szans edukacyjnych każdego ucznia.

   Misjąkierowanej szkoły jest rozpoznawanie indywidualnych możliwości wszystkich uczniów oraz takie ich wsparcie, by każdy z absolwentów mógł odnaleźć swoje miejsce w świecie i był gotowy do osiągania w nim indywidualnego sukcesu, potrafił odróżnić dobro od zła, szanował godność osoby ludzkiej oraz wartość dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

 

3.Wizja Szkoły Podstawowej w Pakoszach

 

3.1.Szkoła pielęgnuje piękno w każdym uczniu, który jako absolwent często do niej wraca.

3.2.Szkoła promuje kulturę bycia - według zasad dobrego wychowania w stosunku do kolegów, nauczycieli i dorosłych.

3.3. Szkoła ze szczególną troską dobiera programy nauczania, dopasowuje ofertę edukacyjną do możliwości uczniów, zmieniających się warunków środowiskowych i dba o efektywność podejmowanych działań.

3.4. Szkoła sugeruje jak się uczyć, jak samodzielnie zdobywać wiedzę, jak radzić sobie w zmieniającej się rzeczywistości.

3.5.  W szkole pracują mili, spokojni, przyjaźni choć wymagający nauczyciele.

3.6.  W szkole dyrektor jest menadżerem , osobą dynamiczną, otwartą na zmiany, innowacyjność i zorientowaną w otaczającej rzeczywistości. Sympatyczny dyrektor czuwa nad grupą: Rodziców, Nauczycieli i uczniów dbając o ich interesy.

3.7. Budynek szkoły estetyczny, czysty, jasny z pięknymi kwiatami. Wszędzie jest ciepło, spokojnie i  bezpiecznie.

3.8.  Szkołę otacza ogród pełen kolorowych krzewów i kwiatów oraz znajduje się plac zabaw.

3.9. Szkoła posiada ofertę zajęć pozalekcyjnych umożliwiającą rozwijanie zainteresowań, wyrównanie szans edukacyjnych dzieci oraz zaplecze pozwalające na realizację wyznaczonych celów i zadań.

3.10. Chodzenie do takiej szkoły daje radość i przygotowuje do życia w świecie dorosłych.

3.11. W szkole współdziałają i wspierają system wychowawczy rodzice w pełni zaangażowani

 i otwarci na propozycje szkoły.

 

 

ROZDZIAŁ III

 

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§ 3.1. Szkoła  realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz

w przepisach wydanych   na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczym 

i ProgramieProfilaktyki,  dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

 

2. Głównymi celami szkoły jest:

1)      prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata;

2)      zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju;

3)      dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia;

4)      przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;

5)      realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, na zasadach określonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej szkoły oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.

 

§ 4. 1. Do zadań Szkoły należy:

 

1.zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz

  zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;

2.zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;

3.kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy,

   emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz

    wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

4.realizacja programów nauczania , które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania;

5.rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania;

6.organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;

7.organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej;

8.dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia;

9.wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;

10.organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

11.wspomaganie wychowawczej roli rodziców;

12.umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

13.zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

14.sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;

15.skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania uczniów;

16.upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;

17.stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania;

18.kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;

19.rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

20.zapewnienie opieki uczniom dojeżdżającym lub wymagających opieki ze względu na inne okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej:  

21.zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów;

22.współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;

23.kształtowanie i rozwijanie u uczniów  postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich , jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;

24.kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;

25.upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;

26.zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;

27.stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów;

28.prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów;

29.ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie;

30.egzekwowanie obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

31.dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie  z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji;

 

§5. Szkoła kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec Szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań.

 

§ 6. Szkoła kładzie duży nacisk na prowadzenie ścieżek międzyprzedmiotowych w atrakcyjnej dla uczniów formie.  

 

§7. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów               i rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnioski                  z realizacji celów i zadań Szkoły. 

 

§8. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Szkoły, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracyjno - obsługowi we współpracy z uczniami, rodzicami, poradnią pedagogiczno-psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi               w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY

§9. 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych szkoły podstawowej oraz wychowania przedszkolnego.

2.Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

3. Program nauczania zawiera:

1)      szczegółowe cele edukacyjne;

2)      tematykę materiału edukacyjnego;

3)      wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.

4. Nauczyciel przedmiotu może wybrać program nauczania spośród programów zarejestrowanych i dopuszczonych przez MEN lub:

1)      opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;

2)      zaproponować program opracowany przez innego autora ( autorów);

3)      zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.

5.Przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku w szkole, dyrektor szkoły może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe.

6.Każdy nauczyciel przedstawia dyrektorowi program nauczania przedmiotu w danej klasie.

7.Programy nauczania dopuszcza do użytku dyrektor szkoły.

8.Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów.

9.Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej.

§10. 1.  Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej wychowawcą klasy. Dyrektor szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej na danym etapie edukacyjnym.

2. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na wniosek wszystkich rodziców danej klasy.

§11. 1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, poprzez:

1)      realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w §123 niniejszego statutu;

2)      pełnienie dyżurów nauczycieli, zgodnie z zasadami w §123 pkt.2 ust.1. Zasady organizacyjno-porządkowe, harmonogram pełnienia dyżurów ustala dyrektor szkoły. Dyżur nauczycieli rozpoczyna się od godziny 7.45 i trwa do zakończenia zajęć              w szkole.

3)      opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć                     w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie                       w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga;

4)      obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;

5)      umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia;

6)      odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;

7)      oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;

8)      prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;

9)      kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontrolę obiektów dokonuje dyrektor szkoły co najmniej raz w roku;

10)        umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;

11)        oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;

12)        zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;

13)        ogrodzenie terenu szkoły;

14)        zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;

15)        zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni                  i pomieszczeń gospodarczych;

16)        wyposażenie schodów w balustrady z poręczami.

17)        wyposażenie pomieszczeń szkoły ( pokój nauczycielski, sala gimnastyczna, kuchnia),  w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy  i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;

18)        dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów,                 w tym dzieci niepełnosprawnych;

19)        zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w imprezach i wycieczkach poza terenem szkoły;

20)        przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;

         21) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego

              poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których

              przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących.

 

§12. 1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną i materialną:

1) Nad uczniami rozpoczynającymi naukę w Szkole poprzez:

a) organizowanie spotkań Dyrekcji Szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami;

b)rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku   szkolnego w celu   rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych,

c) organizację wycieczek integracyjnych,

d) pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez pedagoga

    szkolnego

e) udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę

     lub  dyrekcji;

f ) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną,

g) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej;

h) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym nauczania indywidualnego na podstawie  orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji. 

2)Nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i  losowych  poprzez:

a)      udzielanie pomocy materialnej w formach określonych w Regulaminie udzielania uczniom pomocy materialnej,

b)      występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców i sponsorów, a dla wybitnie uzdolnionych uczniów również do Ministra Edukacji.

2.Uczniowie  zdolni otaczani są opieką . W szczególności:

        1) organizuje się zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad;

        2) organizuje się wewnętrzne konkursy wiedzy i umiejętności;

        3) dostosowuje się wymagania edukacyjne do potrzeb ucznia;

        4) indywidualizuje się pracę z uczniem na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych.

        5) umożliwia się uczniom szczególnie zdolnym realizację indywidualnego programu   nauki 

            lub toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami;

        6) nawiązuje się współpracę z innymi szkołami w celu wzbogacenia procesu dydaktycznego;

        7) kieruje się ucznia do opieki przez Zespół ds. Pomocy pedagogiczno-psychologicznej, w

            celu wypracowania indywidualnych form i metod pracy z nim;

 

§13. 1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:

        1)   realizacje przyjętego w Szkole Programu Profilaktyki;

        2)   rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;

        3)  realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we   współpracy

             z lekarzami  i psychologami;

        4)  działania opiekuńcze wychowawcy klasy; 

        5)  działania pedagoga i psychologa szkolnego;

        6)  współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, m. in. organizowanie zajęć

             integracyjnych, spotkań z psychologami.

 

§14. 1.Szkolny Program  Profilaktyki opracowuje na początku każdego roku szkolnego zespół nauczycieli i rodziców, powoływany przez Dyrektora Szkoły. Szkolny programprofilaktyki  uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów i potrzeby środowiska. 

 

§15. 1. Szkolny Program  Profilaktyki  uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia  roku szkolnego  Rada Rodziców  w porozumieniu  z Radą Pedagogiczną szkoły.

2.Jeżeli Rada Rodziców  w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie  Szkolnego Programu Profilaktyki , program ten ustala Dyrektor szkoły z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

3.Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

4.Wychowawcy klas przedstawiają program uczniom i ich rodzicom w formie określonej zarządzeniem Dyrektora Szkoły.

 

§16. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor szkoły, nauczyciele wraz z uczniami w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z rodzicami, organem prowadzącym i nadzorującym oraz instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi regionu.

 

ROZDZIAŁ V

 

POMOC PSYCHOLOGOCZNO - PEDAGOGICZNA

§ 17.  W szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.

§ 18. 1.  Pomoc psychologiczno –pedagogiczna polega na :

1)      diagnozowaniu środowiska ucznia;

2)      rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia;

3)      rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;

4)      wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;

5)      prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;

6)      podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;

7)      wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

8)      udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

9)      wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

10)  umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

11)  podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

            12) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych

                 dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno- 

                terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub  

                socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie  oraz zagrożonych

                niedostosowaniem społecznym, a także planów działań wspierających dla uczniów

                posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz dla uczniów

                zdolnych i z trudnościami w nauce;

 

 

§19. 1. Pomoc  psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:

1)      rodzicami;

2)      psychologiem;

3)      pedagogiem ;

4)      poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;

5)      podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

§20. 1.  Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela się z inicjatywy:

1)      rodziców;

2)      ucznia;

3)      nauczyciela lub wychowawcy prowadzącego zajęcia z uczniem;

4)      specjalisty;

5)      poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni  specjalistycznej;

§21. 1.  Celem pomocy psychologiczno-pedagogiczna jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów , wynikających z :

1)      wybitnych uzdolnień;

2)      niepełnosprawności;

3)      niedostosowania społecznego;

4)      zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

5)      specyficznych trudności w uczeniu się ;

6)      zaburzeń komunikacji językowej;

7)      choroby przewlekłej;

8)      zaburzeń psychicznych;

9)      sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10)  rozpoznanych niepowodzeń szkolnych;

11)  zaniedbań środowiskowych;

12)  trudności adaptacyjnych;

13)  odmienności kulturowej.

 

§22. 1.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:

1)      systemowych działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań uczniów, w tym uczniów wybitnie zdolnych  oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;

2)      działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia;

3)      zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych;

4)      zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

5)      zajęć specjalistycznych : korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych;

6)      porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;

7)      porad dla uczniów;

8)       działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

§23.W szkole obowiązuje Szkolny System Rozpoznawania Indywidualnych możliwości i potrzeb edukacyjnych uczniów.

 

§24. 1. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.  

2. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami uczniów.

3. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji.  

4.W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień, wychowawca klasy lub nauczyciel edukacji przedmiotowej składa wniosek do dyrektora szkoły o objęcie ucznia opieką Zespołu, o którym mowa w  §36 załącznika statutu.

5.Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki, zgodnie z zasadami opisanym w  §97 załącznika statutu.

 

§25. 1. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega  na:

1)         dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia;

2)         dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych ucznia;

3)         stosowaniu się do zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznych.

4)         przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia;

5)         umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych;

6)         różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych; 

 

§26. 1.  Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać  8  osób.

 1. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.
 2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach oddziałowych. Dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowej.
 3. Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci biorących udział w zajęciach dydaktyczno –wyrównawczych może być niższa, niż określona w § 26.1. 
 4. Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy własnej, a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy.

6.O zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na podstawie opinii Zespołu, o którym mowa w

§ 36   statutu szkoły.

 

§27. 1.  Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby to:

1)      korekcyjno kompensacyjne, organizowane dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi  do 5 uczniów;

2)      logopedyczne, organizowane dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii; liczba uczestników zajęć do 4 dzieci;

2. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.

§28.  Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.

§29. O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno - wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor szkoły.

§30. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć  specjalistycznych decyduje dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.

§31. W szkole zatrudniony jest pedagog, logopeda a w miarę potrzeb specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

§32. W celu współorganizowania kształcenia integracyjnego szkoła, za zgodą organu prowadzącego, może zatrudnić nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela.

§33.  Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, logopeda oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych, w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

§34.  W szkole przynajmniej raz w roku prowadzone są warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych. Informacja o warsztatach umieszczana jest na dwa tygodnie przed datą ich realizacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

 

§35.1. W celu objęcia ucznia całościowa pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz zintegrowania oddziaływań pomocowych w szkole funkcjonują Zespoły ds. Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej, odrębne dla poziomów kształcenia.

2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1)     rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów , w tym:

a)       rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

b)      rozpoznawanie ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się;

c)       rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień.

2)     określenie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do dokonanego rozpoznania;

3)     dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej uczniom, w tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych i innych zajęć, stosownie do potrzeb oraz przedstawianie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z uczniem;

4)     wyrażanie opinii dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu;

5)     opracowywanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno -terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

6)     opracowywanie i wdrażanie planów działań wspierających dla uczniów posiadających opinię poradni pedagogiczno-psychologicznej oraz uczniów, u których dokonano rozpoznania w § 22 statutu szkoły

7)     podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie problemów wychowawczych;

8)     organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli;

9)     podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;

10)  wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów;

11)  współpraca z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3. W skład każdego Zespołu wchodzą; pedagog jako przewodniczący, nauczyciele obowiązkowych zajęć u ucznia, którego sprawa jest rozpatrywana, specjaliści zatrudnieni w szkole, wychowawca.

4. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w pracach Zespołu, w części dotyczącej ich dziecka. O terminie posiedzenia Zespołu i możliwości uczestnictwa w jego pracach zawiadamia rodziców, na piśmie, dyrektor szkoły.

5. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu, dyrektor szkoły informuje na piśmie rodziców ucznia o przyjętych przez Zespół ustaleniach.

6. Na wniosek dyrektora szkoły w pracach Zespołu może uczestniczyć także przedstawiciel organu prowadzącego i przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, w rejonie, której znajduje się szkoła.

§36. 1. Zespół zajmuje się diagnozowaniem uczniów, planowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizacją jej i badaniem efektywności działań w przypadkach:

1)         „z urzędu”, gdy uczeń posiada opinię poradni pedagogiczno-psychologicznej;

2)         na wniosek nauczyciela , gdy stosowane przez niego formy pomocy nie przyniosły oczekiwanej poprawy;

3)         na wniosek ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów).

§37.1. W przypadkach, o których mowa w § 38 statutu szkoły Zespół zakłada i prowadzi Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia, zwana dalej „ Kartą ”.

2. Karta zawiera:

1)         imię ( imiona) i nazwisko ucznia;

2)         nazwę szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza;

3)         podstawę założenia Karty (opinia PPP, wniosek ucznia, nauczyciela), a w tym:

a)       diagnozę wynikającą z opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

b)      informacje o stanie zdrowia ucznia lub

c)       rozpoznanie dokonane przez Zespół;

4)         obszary, w których uczeń potrzebuje pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne tego ucznia;

5)         zalecane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sposoby ich udzielania oraz czas trwania i wymiar godzin, w którym powinny być realizowane;

6)         podpisy osób uczestniczących w posiedzeniu Zespołu;

7)         podpis dyrektora szkoły.

3.Po upływie okresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wskazanej przez Zespół i przydzielonej , za zgodą organu prowadzącego, przez dyrektora szkoły, Zespół , o którym mowa §38. załącznika statutu szkoły, dokonuje okresowej oceny efektywności udzielanej pomocy oraz propozycje form i sposobów udzielania pomocy na kolejny okres, z określeniem czasu trwania i wymiaru godzin, w którym powinny być realizowane. Okresowa ocena ma być odnotowana w Karcie.

4.Karta jest dokumentem szkolnym i podlega przepisom w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczani, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 

5.W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły, Kartę przekazuje się do tej szkoły za zgodą rodziców.

§38. Na podstawie prowadzonych w szkole Kart, dyrektor szkoły dokonuje bilansu potrzeb na dany rok szkolny, w szczególności określa formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej i liczbę godzin potrzebną na ich realizację. Z wnioskiem o przydział potrzebnej liczby godzin i etatów występuje do organu prowadzącego.

§39. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia   Pedagogiczno-Psychologiczna     w  Braniewie na zasadach określonych w zawartym porozumieniu pomiędzy stronami.

§40. 1. Do zadań pedagoga, należy:

1)    minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;

2)     prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;

3)     wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów;

4)     rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;

5)     określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno –l pedagogicznej zarówno uczniom, rodzicom , jak i nauczycielom;

6)     organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno –pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

7)     podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców;

8)     działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

9)     prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych  porad w zakresie wychowania.

10)  wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji programu wychowawczego i profilaktyki;

11)  diagnozowanie dojrzałości szkolnej dzieci w oddziale przedszkolnym („0”);

12)  udział w opracowywaniu programów profilaktyki;

13)  prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

14)   prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron ucznia;

15)   przewodniczenie Zespołom d/a Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej;

16)  realizacja zadań przypisanych Zespołom;

 

§41. 1.  Do zadań logopedy należy:

1)      przeprowadzenie wstępnych badań dzieci z grupy zerowej w celu ustalenia stanu mowy, w tym mowy głośnej i pisma – wytypowanie dzieci do pomocy logopedycznej;

2)      diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej;

3)      prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych indywidualnych lub w grupach;

4)      utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami ucznia wymagającego intensywnych ćwiczeń – udzielanie  instruktażu dla rodziców;

5)      udzielanie instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny u dzieci wymagających pomocy logopedycznej;

6)      prowadzenie pomocy psychologiczno –pedagogicznej;

7)      stała współpraca z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno –kompensacyjne;

8)      organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczących rozwoju mowy;

9)      organizacja i opieka nad gabinetem logopedycznym;

10)  prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

11)   udział w pracach Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej;

12)   podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia;

 

§42.1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowanych społecznie:

1)      realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2)      odpowiednie warunki do pobytu w szkole, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;

3)      realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;

4)      zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;

5)      integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

 

§43.1 Wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym ( od 2 do 5 godzin ).

 

§44.1. Uczniów  oraz dzieci  przyjęte do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole, podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem.

 

2. Indywidualne nauczanie oraz obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno –pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno –pedagogicznej.

 

3. Zajęcia indywidualnego nauczania  prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów a w edukacji wczesnoszkolnej oraz przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela, któremu dyrektor powierzył prowadzenie tych zajęć.

 

4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole.

 

5. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu rodzinnym.

6. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego mogą być organizowane odpowiednio:

1)      z oddziałem szkolnym, albo;

2)      indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu szkoły

 w zakresie określonym w orzeczeniu w odniesieniu do ucznia, którego stan zdrowia        znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania danej klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości  psychofizycznych ucznia.

 

8. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania oraz przygotowania przedszkolnego, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego,  stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.

 

9. Na podstawie orzeczenia, dyrektor szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania i przygotowania przedszkolnego oraz formy i zakres pomocy psychologiczno –pedagogicznej.

10. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych bezpośrednio z uczniem  wynosi:

1)       od 4 do 6 godzin, odbywanych w ciągu co najmniej 2 dni dla klas zerowych;

2)       dla uczniów klas I –III Szkoły Podstawowej – od 6 do 8 godzin;

3)       dla uczniów klas IV –VI Szkoły Podstawowej  - od 8 do 12 godzin;

11. Tygodniowy wymiar zajęć, o których mowa w ust. 10 pkt. 2 -3 realizuje się w ciągu co najmniej 3 dni.

12. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor szkoły w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia  w życiu szkoły.

§45.1.  Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez:

 

1)      udzielanie pomocy materialnej w formach określonych w Regulaminieudzielania pomocy materialnej uczniomSzkoły Podstawowej w Pakoszach

2)      występowania o pomoc do Rady Rodziców, sponsorów i organizacji.

§46. 1. Każdy rodzic ( prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.

2. Szkoła pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców.

3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy grupy, Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków finansowych szkoły.

 

ROZDZIAŁ VI   

 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§47. 1. Organami szkoły są:

1)      Dyrektor Szkoły – Dyrektor Szkoły Podstawowej;

2)      Rada  Pedagogiczna  Szkoły Podstawowej;  

3)      Rada Rodziców  Szkoły Podstawowej;

4)      Samorząd Uczniowski.

§48. Każdy z wymienionych organów w § 47 ust. 1 działa zgodnie z ustawą o systemie    oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem szkoły.

§49.1. Dyrektor szkoły:

1)      kieruje szkołą  jako jednostką samorządu terytorialnego;

2)      jest osobą działającą w imieniu  pracodawcy;

3)      jest organem nadzoru pedagogicznego;

4)      jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;

5)      wykonuje zadania administracji publicznej  w zakresie określonym ustawą.  

 

§50.  Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością  szkoły, reprezentuje ją  na zewnątrz . Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

§51.  Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa ustawa o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe.

§52.  Dyrektor szkoły:

1. Kieruje działalnością dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą , a w  szczególności: 

1)       kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości pracy;

2)       przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej,

3)       realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

4)       sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;

5)       przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;

6)       przedstawia do 31 sierpnia każdego roku szkolnego wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

7)       dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;

8)       podaje do publicznej wiadomości do 15 czerwca,  szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał od początku następnego roku szkolnego;

9)       współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;

10)   stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w szkole;

11)   udziela na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą lub w formie indywidualnego nauczania;

12)   odracza obowiązek nauki;

13)   organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach i na zasadach określonych w rozdziale V  statutu  szkoły;

14)   dokonuje bilansu potrzeb, a w szczególności określa formy i pomocy psychologiczno-pedagogicznej i liczbę godzin potrzebną na ich realizację oraz występuje do organu prowadzącego i ich przydział;

15)   w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom  nauczanie indywidualne na zasadach określonych  w  § 44  statutu szkoły;

16)   zawiadamia w terminie do 30 września każdego roku szkolnego dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której mieszka dziecko o realizacji  obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci przyjęte do szkoły, które temu obowiązkowi podlegają;

17)   kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez zamieszkałe w obwodzie szkoły dzieci. W przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki tj. opuszczenie co najmniej 50 % zajęć w miesiącu, dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

18)   dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną;  

19)   wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący;

20)   powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły przedmiotowe, problemowo-zadaniowe .                                                                                                                      

21)        zwalnia uczniów z wychowania fizycznego, plastyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, technologii informatycznej, drugiego języka w oparciu o odrębne przepisy;

22)        udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, zgodnie z zasadami określonymi w §80 statutu szkoły;

23)        występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły podstawowej w przypadkach określonych w  § 161 i 162 statutu szkoły;

 

24)        występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do nich do 20 sierpnia danego roku. Dyrektor składa wniosek wporozumieniu z rodzicami ucznia  (prawnymi opiekunami);

25)        inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;

26)        stwarza warunki umożliwiające  podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej uczniom;

27)        opracowuje plan doskonalenia nauczycieli, w tym tematykę szkoleń i narad;

28)        na udokumentowany wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego;

29)        wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów;

30)        powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających na zasadach określonych w  § 113, 114, 115 ;

31)        zawiadamia rodziców ( prawnych opiekunów) o terminie posiedzenia Zespołu zajmującego się planowaniem i sprawowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu dyrektor informuje na piśmie rodziców o przyjętych przez Zespół ustaleniach;

32)        opracowuje ofertę realizacji w szkole zajęć dwóch godzin wychowania fizycznego w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców;

33)         ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela;

 1. Organizuje działalność szkoły, a w szczególności: 

1)    opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny;

2)    przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych;

3)    określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;

4)    ustala wykaz materiałów niezbędnych nauczycielowi do wykonywania czynności wchodzących w zakres obowiązków nauczycieli, stosownie do specyfiki szkoły;

5)    organizuje świetlicę szkolną, w sytuacjach, gdy liczna grupa uczniów jest uczniami dojeżdżającymi  

6)    zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły, a w szczególności należytego stanu higieniczno –sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym;

7)    dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

8)    egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;

9)    sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły;

10) opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców;

11) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

 

12)       dokonuje co najmniej  raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń;

13)  organizuje prace konserwacyjno – remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;

14)  powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły;

15) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami.

16) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

17) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych

 

 1. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

 

1)   nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;

2)   dokonuje oceny pracy nauczycieli;

3)   opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych;

4)   dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego;

5)   przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi szkoły;

6)   występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników;

7)    udziela urlopów zgodnie z Kartą Nauczyciela i Kartą Pracy;

8)    załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;

9)    wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;

10)   wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;

11)  przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;

12)   dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

13)  określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;

14)  współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania  i zatwierdzania;

15)   wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

 

 1. Sprawuje opiekę nad uczniami:

 

1)      tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim;

2)      egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły;

3)      organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia;

4)      opracowuje na potrzeby organu prowadzącego listę osób uprawnionych do „wyprawki szkolnej;”

5)      sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w szkole.

§53.  Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora szkoły. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

§54.  Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły.

§55. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

§56.  W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą  lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo –wychowawcza.

§57. 1.  Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:

1)      uchwala regulamin swojej działalności;

2)      podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów;

3)      zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny;

4)      podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;

5)      podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy;

6)      ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;

7)      uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu.

§58. 1.  Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:

1)      opiniuje  programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;

2)      opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;

3)      opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4)      opiniuje projekt finansowy szkoły;

5)      opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły;

6)      opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;

7)      wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;

8)      opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;

9)      opiniuje tygodniowy plan lekcji;

10)   opiniuje formy realizacji  2 godzin wychowania fizycznego;

11)  opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska kierownicze;

§59. 1.  Rada Pedagogiczna ponadto:

1)      przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu i upoważnia dyrektora do obwieszczania tekstu jednolitego statutu;

2)      może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły lub z innych funkcji kierowniczych w szkole;

3)      uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły;

4)      głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły;

5)      ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;

6)      uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;

7)      może wybierać delegatów do Rady Szkoły, jeśli taka będzie powstawała;

8)      wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły;

9)      wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;

10)  zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.

§60. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej  1/3  jej członków.

§61. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością  głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

§62. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§63. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§64. Protokóły posiedzeń Rady Pedagogicznej sporządzane są w formie pisemnej. Ostemplowane i przesznurowane dokumenty przechowuje się w archiwum szkoły, zgodnie Instrukcją Archiwizacyjną.

§65. 1.  W szkole działa Rada Rodziców.

            1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły.

            2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami szkoły.

            3.W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego.

            4. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym

                 zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach.

 1. W wyborach, o których mowa w ust. 5 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic ( prawny opiekun).
 2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:

1)      wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;

2)      szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców;

3)      zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

 1. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.
 2. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa  Regulamin Rady Rodziców.

§66. 1.  Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:

1)      uchwala regulamin swojej działalności;

2)      uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy;

3)      uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczna Program Profilaktyki;

2.Programy, o których mowa w § 66 ust. 1 pkt. 2 i 3 Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną 

3.W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów Wychowawczego i Profilaktyki, programy te ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organami sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§67. 1.  Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:

1)      opiniuje projekt planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora;

2)      opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń;

3)      opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;

4)      opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować;

5)      opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego.

§68. 1.  Rada Rodziców może:

1)      wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;

2)      występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych;

3)      delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły;

4)      delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

§69.  Zasady współpracy organów szkoły.

1.Wszystkie organa szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.

2.Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły.

3.Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

4.Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

5.Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.

6.Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski w formie pisemnej, a  Radzie Pedagogicznej w formie ustnej  na jej posiedzeniu.

7.Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.

8.Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według zasad ujętych w § 85 ust. 1 statutu szkoły.

9.Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 64 niniejszego statutu.

§70.  Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły.

1.W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:

1)      prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora szkoły;

2)      przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

3)      dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;

4)      o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

2.W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor,         powoływany jest Zespól Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, z tym, że dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

3.Zespól Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.

4.Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.

5.Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

 

§71.Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach poszczególnych organów szkoły organizuje dyrektor szkoły.

§72. 1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły tworzy się następujące stanowiska kierownicze:

1)      Główny księgowy.

§73. Dla stanowiska kierowniczego wymienionego w ust. 1 dyrektor szkoły opracowuje szczegółowy przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności, zgodnie z potrzebami                   i organizacją szkoły.

 

ROZDZIAŁ VII

 

ORGANIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA

 

§74. Formy pracy dydaktycznej i wychowawczej.

 

1. Szkoła oraz oddział przedszkolny realizuje cele i zadania statutowe z wykorzystaniem wszystkich  dostępnych form pracy z uczniem, osiągnięć nowoczesnej dydaktyki, uwzględniając tradycje Szkoły.  

 

  2. Właściwy dobór różnorodnych form pracy na poszczególnych etapach edukacyjnych jest podstawą wszechstronnego i efektywnego kształcenia w Szkole Podstawowej w Pakoszach.

 3. Zajęcia w szkole prowadzone są:

1)      w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min.  

2)      w toku nauczania indywidualnego;

3)      w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;

4)      w formach realizacji obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą;

5)      w formie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6)      w systemie wyjazdowym o strukturze międzyklasowej: obozy naukowe, wycieczki  turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany międzynarodowe, obozy szkoleniowo- wypoczynkowe w okresie ferii letnich;

 

4.Godzin zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 Karty Nauczyciela przeznaczane są na zajęcia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień i umiejętności uczniów, zajęcia opieki świetlicowej. Przydział godzin następuje w terminie do 15 września każdego roku szkolnego, po rozpatrzeniu potrzeb uczniów i szkoły z uwzględniłem deklaracji nauczycieli.

 

§75. Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyoddziałowych i międzyklasowych.

 

1.  Zajęcia wychowania fizycznego w kl. IV – VI szkoły podstawowej mogą być prowadzone oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

 

2.W szkole może być utworzony oddział integracyjny liczący od 15 do 20 uczniów , w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

 

 

§76. Dyrektor szkoły opracowuje ramowy plan nauczania dla danego oddziału lub klas na cały okres kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych w przepisach prawa.

 

§77. Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców ( prawnych opiekunów) lub życzenie uczniów pełnoletnich szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§78. 1. Uczniom danego oddziału organizuje się zajęcia z zakresu wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa w ramach godzin do dyspozycji dyrektora w wymiarze 14 godzin w każdej klasie,  w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.

 

2.Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału  w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego rodzice ( prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach.

 

3.Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocje ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

 

 

§79. 1. Uczeń może być  zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka po spełnieniu warunków:

1)       lekcje wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej, drugi język z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu,

2)        rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.

2. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej, język ma obowiązek  uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.

3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły.

§80. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni publicznej, w tym publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej , w tym niepublicznej poradni specjalistycznej , spełniającej warunki, o których mowa w art.71 ust.3b ustawy o systemie oświaty, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

 

§81. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu,  dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami( prawnymi opiekunami) ucznia.

 

§82. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, w drodze decyzji administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na spełnianie obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą.

 

§83. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu zabezpieczają dostęp uczniom do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację.

 

§84.Przerwy lekcyjne trwają 10 minut, w tym jedna 20 minut.

 

§85.  1. Formy współpracy Szkoły z rodzicami.

             1) Współpraca Dyrektora Szkoły z rodzicami.

a) zapoznawanie rodziców z głównymi założeniami zawartymi w Statucie Szkoły, m.in. organizacja Szkoły,  zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi na  zebraniach   informacyjnych organizowanych dla rodziców i uczniów przyjętych do klas I i oddziału przedszkolnego.

b) udział Dyrektora Szkoły w zebraniach Rady Rodziców,  informowanie o  

    bieżących problemach Szkoły, zasięganie opinii rodziców o pracy Szkoły,

c) przekazywanie informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań z rodzicami,

d ) rozpatrywanie wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich podczas dyżurów dyrektora.

          2) Współdziałanie w zakresie:

a) doskonalenia organizacji pracy Szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego,

b) poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia Szkoły,

c) zapewnienia pomocy materialnej uczniom.

          3)Wyjaśnianie problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków, wskazówek  dotyczących pracy Szkoły bezpośrednio przez Dyrektora:

a) za pośrednictwem Klasowych Rad Rodziców,

b) za pośrednictwem Rady Rodziców.

     4) Formy współdziałania rodziców i nauczycieli:

a) rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów klas pierwszych i oddziału przedszkolnego na początku roku szkolnego w celu nawiązania ścisłych kontaktów, poznania środowiska rodzinnego, zasięgniecie dokładnych informacji o stanie zdrowia dziecka, jego możliwościach i problemach.

     5)Spotkania z rodzicami (według harmonogramu opracowanego przez Dyrektora Szkoły):

   a)   przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych,

   b)   ustalenie form pomocy,

   c)    wprowadzenie rodziców w system pracy wychowawczej w klasie i szkole,

   d) wspólne rozwiązywanie występujących problemów, uwzględnianie propozycji     rodziców, współtworzenie  zadań wychowawczych do realizacji w danej klasie,

   e)    omawianie czytelnictwa uczniów i innych spraw dotyczących uczniów i Szkoły,

   f) zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych (np. z okazji  rozpoczęcia roku szkolnego, imprezy klasowej,  zakończenia roku szkolnego, pożegnania absolwentów itp.),

  g)  udział rodziców w zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, rajdach, biwakach,  imprezach  sportowych,

   h) zapoznanie z procedurą oceniania i klasyfikowania uczniów oraz zasadami usprawiedliwiana nieobecności przez uczniów.

   6) Indywidualne kontakty:

a) wizyty wychowawcy w domach uczniów stwarzających problemy wychowawcze,

b) kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów osiągających bardzo słabe wyniki w nauce poprzez rozmowy telefoniczne, korespondencję, przekazywanie informacji w zeszytach    przedmiotowych  przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, kontakty osobiste,

c) udział  rodziców w wychowawczych lekcjach otwartych,

   d) udzielanie rodzicom pomocy pedagogicznej, kierowanie ( za zgodą rodziców) do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej,

e) obowiązkowe informowanie rodziców przez wychowawcę, po konsultacji z nauczycielami, o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych  według warunków określonych w  Wewnątrzszkolnych  Zasadach  Oceniania.

 

§86.   Indywidualny tok nauki (ITN).

1.Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu nauki zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 19 grudnia 2001 r. (Dz.U. Nr 3, poz. 28 ) w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki, realizację indywidualnego toku nauki –ITN.

2.Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się:

1)      wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów;

2)      oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów na koniec roku/semestru.

3.Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.

4.Zezwolenie na indywidualny program nauki  lub tok nauki może być udzielone  po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji.

5.Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy.

6.Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch  lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.

7.Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić: 

1)      uczeń -  z tym, że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców ( prawnych opiekunów);

2)      rodzice ( prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia;

3)      wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów)

8.Wniosek składa się do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia.

9.Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą.

10.W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.

11.Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust.8 dyrektor szkoły zasięga opinii Rady Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej.

12.Dyrektor Szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.

13.W przypadku zwolnienia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymaga jest pozytywna opinia organu nadzoru pedagogicznego.

14.Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny.

15.Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby pracować.

16.Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. miesięcznie.

17.Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie.

18.Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN:

1)      uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji indywidualnych;

2)      zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego wszystkich uczniów  w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą i w konsekwencji uczestniczenie  tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem.

19. Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub 2 godziny co dwa tygodnie.

20.Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania.

21.Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.

22.Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.

23.Decyzję w sprawie ITN należy każdorazowo odnotować w arkuszu ocen ucznia.

24.Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN.

25.Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”.

 

§87. 1. Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki.

 

 1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 2.  W szkole wprowadza się dodatkową dokumentację:

1)      Dziennik zajęć pozalekcyjnych i dokumentujący realizację godzin wg art.42 KN

3.Dziennik dokumentujący realizację godzin wg art.42 ust. 2 pkt. 2 prowadzi każdy nauczyciel  zatrudniony w szkole.

4. Dzienniki , o którym mowa w ust.2 zawiera:

1)      Imię i nazwisko nauczyciela;

2)      Wykaz zrealizowanych godzin w poszczególnych semestrach;

3)      Dokumentację potwierdzającą zajęcia prowadzone jako:

a)      kółka zainteresowań, z planem pracy, wykazem uczniów, listą obecności uczniów, tematyką poszczególnych zajęć,

b)      zajęcia z uczniem zdolnym lub słabym , z tematyką zajęć, lista uczniów,

c)      zajęcia opieki świetlicowej ze wskazaniem formy, miejsca i uczniów objętych opieką,

4)      rozliczenie semestralne zrealizowanych godzin;

5)      wyniki ewaluacji;

6)      potwierdzenie form sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

 

5.Dzienniki  zajęć pozalekcyjnych  są własnością szkoły.

 

ROZDZIAŁ  VIII

 

SZKOLNY  SYSTEM  WYCHOWANIA

  

§88.  Na początku każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna opracowuje i zatwierdza szczegółowy Plan Pracy Wychowawczej na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i Szkolnego Programu Wychowawczego. 

 

§89. Działania wychowawcze Szkoły mają charakter systemowy i podejmują  je wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników Szkoły. Program wychowawczy Szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.

 

§90.  Kluczem do działalności wychowawczej Szkoły jest oferta skierowana do uczniów oraz rodziców zawarta   w § 2  Misja Szkoły.  Podstawą odniesienia sukcesu w realizacji  działań wychowawczych Szkoły jest zgodne współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

§91.1. Podjęte działania wychowawcze w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają na celu przygotować ucznia do:

 1)   pracy nad sobą;

 2)   bycia użytecznym członkiem społeczeństwa;

  3)  bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak:  odpowiedzialność, samodzielność,   odwaga, kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie   godności i innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja;

  4)   rozwoju samorządności;

 5)   dbałości o wypracowane tradycje: klasy, szkoły i środowiska;

 6)  budowania poczucia przynależności i więzi ze szkołą;

 7) tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły  gry akceptowane i  respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej.

 

§92. Społeczność szkolna opracowuje kanon postępowania wszystkich podmiotów Szkoły, który określa  jednoznacznie, co jest bezwzględnie nakazane i zakazane; jakie są i czego dotyczą obszary praw i swobód ucznia.   

 

§93.1. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym Szkoły. Preferuje się następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia. 

2. Uczeń:

1)      Zna i akceptuje działania wychowawcze Szkoły;

2)      Szanuje oraz akceptuje siebie i innych;

3)      Umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, demokratycznym  państwie oraz  świecie;

4)      Zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą, członkiem społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem;

5)      Posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych dla siebie wartości, określania celów i dokonywania wyborów;

6)      Jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje,

7)      Zna, rozumie i realizuje w życiu:

a)       zasady kultury bycia,

b)      zasady skutecznego komunikowania się,

c)       zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy,

d)      akceptowany społecznie system wartości

8)      Chce i umie dążyć do  realizacji własnych zamierzeń:

9)      Umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych;

10)           Jest otwarty na zdobywanie wiedzy.

 

§94.1. W oparciu o Program Wychowawczy Szkoły wychowawcy klas  opracowują klasowe programy wychowawcze na dany rok szkolny. Program wychowawczy w klasie powinien uwzględniać następujące zagadnienia:

   1) Poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości;

   2) Przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby;

   3) Wdrażanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem;

   4) Pomoc w tworzeniu systemu wartości;

   5) Strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w klasie:

a) adaptacja,

b) integracja,

c) przydział ról w klasie,

d) wewnątrzklasowy system norm postępowania,

e) określenie praw i obowiązków w klasie, szkole,

f) kronika klasowa

         6) Budowanie wizerunku klasy i więzi pomiędzy wychowankami:

a) wspólne uroczystości klasowe, szkolne, obozy naukowe, sportowe,

b) edukacja zdrowotna, regionalna, kulturalna,

c) kierowanie zespołem klasowym na zasadzie włączania do udziału w  podejmowaniu decyzji rodziców i  uczniów,

d) wspólne narady wychowawcze,

e) tematyka godzin wychowawczych z uwzględnieniem zainteresowań klasy,

f) aktywny udział klasy w pracach na rzecz Szkoły i środowiska,

g) szukanie, pielęgnowanie i rozwijanie tzw. „mocnych stron klasy” .

         7)  Strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne.

         8)  Promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych i związanych z  

          ochroną zdrowia.

 

 

ROZDZIAŁ IX

 

ORGANIZACJA SZKOŁY

 

§95. 1. Do realizacji zadań statutowych szkoły, szkoła posiada;

1)      7 sal lekcyjnych;

2)      biblioteka multimedialna

3)      jedna pracownia komputerowa z 10 stanowiskami;

4)      salę gimnastyczną;

5)      stołówka, kuchnia

 

§96.1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

2. Okresy, na które dzieli się rok szkolny opisane są w rozdziale Wewnątrzszkolne Zasady  Oceniania.

 

§97.1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrekcję Szkoły na podstawie ramowych planów nauczania oraz planu  finansowego szkoły. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący Szkołę.

2. Dyrektor szkoły opracowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły do 30 kwietnia każdego roku szkolnego, zaś organ prowadzący zatwierdza do 25 maja danego roku.

3. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły, ogólną liczbą godzin edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę. Do wykazu ilości godzin dodaje się 2 godziny na każdy pełny etat, z wyłączeniem dyrektora, które wynikają z art. 42 ust.2 pkt. 2 KN.

4. W arkuszu organizacji Szkoły podaje się , w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia  przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor , z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

 

§98.1. Dyrektor Szkoły opracowuje plan WDN  - Wewnątrzszkolnego Doskonalenia  Nauczycieli. 

2. W celu zapewnienia poprawnej realizacji założeń WDN  Dyrektor Szkoły powołuje szkolnego lidera WDN .

 

§99. Dyrektor Szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących ilości uczniów odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny jest tworzony  z uwzględnieniem tych przepisów.

 

§100.  Działalność innowacyjna i eksperymentalna

1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia eksperymentalne.

2.Uchwałę  w  sprawie  wprowadzenia  innowacji  w  szkole  podejmuje  Rada  Pedagogiczna  po  uzyskaniu  zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji, oraz opinii Rady Szkoły.

3.Przed  rozpoczęciem  prowadzenia  zajęć,  o  których  mowa  w  pkt.1, nauczyciel  przedstawia Dyrektorowi Szkoły program zajęć zaopiniowany przez dwóch nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych.

 

§101.  W szkole działa biblioteka i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej  (ICIM).

1.Biblioteka jest :

1)      interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarzy (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy,

2)      ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców,

3)      ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.

2. Zadaniem  biblioteki i  ICIM w szkole jest :

1)      gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych;

2)      obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej;

3)       prowadzenie działalności informacyjnej;

4)      zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych;

5)      podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;

6)      wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;

7)      przysposabianie  uczniów  do  samokształcenia,  działanie  na  rzecz  przygotowania  uczniów  do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek;

8)      rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;

9)      kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych;

10)   organizacja wystaw okolicznościowych.

3. Do zadań nauczyciela biblioteki  należy:

1)       w zakresie pracy pedagogicznej:

a)      udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni przedmiotowych,

b)      prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej zbiory,

c)      udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych zainteresowań i potrzeb,

d)      prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej oraz związany z nią indywidualny instruktaż,

e)      współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji szkolnych oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia,

f)       udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem  biblioteki.

 

2) w zakresie prac organizacyjno- technicznych:

 

a)      troszczenie  się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki,

b)      gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami, przeprowadzanie ich  selekcję,

c)      prowadzenie ewidencję zbiorów,

d)      klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja zbiorów,

e)      organizowanie warsztatu działalności informacyjnej,

f)       prowadzenie dokumentację pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej, indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów,

g)      planowanie pracy: opracowuje roczny, ramowy plan pracy biblioteki oraz terminarz zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych,

h)      składanie do dyrektora szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w szkole,

i)        ma obowiązek korzystać z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalić własny warsztat pracy.

 4.  Nauczyciel bibliotekarz  zobowiązany  jest prowadzić  politykę  gromadzenia  zbiorów,  kierując  się zapotrzebowaniem  nauczycieli  i  uczniów,  analizą  obowiązujących  w  szkole  programów  i  ofertą  rynkową oraz możliwościami finansowymi Szkoły.

 

5.  Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki przeprowadzania zajęć dydaktycznych w bibliotece oraz zamawiania przez nauczycieli określonych usług bibliotecznych określa Regulamin biblioteki.

6. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor szkoły, który:

1)         zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia;

2)         zatrudnia bibliotekarza z odpowiednimi kwalifikacjami bibliotekarskimi i pedagogicznymi według obowiązujących norm etatowych oraz zapewnia im warunki do doskonalenia zawodowego;

3)         przydziela na początku każdego roku kalendarzowego środki finansowe na działalność biblioteki;

4)         zatwierdza przydziały czynności bibliotekarza;

5)         nadzoruje i ocenia pracę biblioteki.

 

7. Szczegółowe zadania pracownika ujęte są w przydziale czynności i planie pracy biblioteki.

 

8.Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.

§102.1. Regulamin biblioteki.

1)      Biblioteka szkolna czynna jest według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły.

2)      Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły;

3)      Wszystkich korzystających ze zbiorów bibliotecznych obowiązuje dbałość o wypożyczone książki i materiały;

4)      Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko i wyłącznie w czytelni biblioteki;

5)      Czytelnik zobowiązany jest uzyskać zgodę bibliotekarza na sporządzenie kserokopii z materiałów bibliotecznych;

6)      Jednocześnie można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni, ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek a także przedłużyć termin ich zwrotu;

7)      Czytelnik, który w wyznaczonym terminie nie zwraca książek do biblioteki, zostanie ukarany uwagą wpisaną do dziennika lekcyjnego;

8)      Czytelnik może zwrócić się do bibliotekarza o rezerwację potrzebnej mu pozycji;

9)      Czytelnik, w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki oraz innych materiałów, zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza;

10)  Czytelnik zobowiązany jest zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone materiały przed końcem roku szkolnego;

11)  Czytelnik korzystający z biblioteki i czytelni szkolnej zobowiązany jest do dbałości o mienie szkolne, a także ład i porządek na swoim stanowisku pracy. 

 

§103. Świetlica szkolna

1. Pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczej Szkoły jest świetlica.

2. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie klas I-VI, którzy ze względów na czas dojazdu muszą dłużej przebywać w Szkole, a także inni uczniowie za zgodą opiekuna świetlicy.

3.Do zadań świetlicy należą:

3.1 opieka nad uczniami,

3.2 rozwijanie ich uzdolnień i umiejętności.

4. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekroczyć 25 uczniów.

5. Świetlica jest czynna zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dyrektora Szkoły.

6. Zajęcia prowadzone w świetlicy realizuje się zgodnie z rocznym planem pracy Szkoły.

 

 

ROZDZIAŁ  X

 

WEWNĄTRZSZKOLNE   ZASADY  OCENIANIA

 

§104. 1. Ocenianiu podlegają :

1)      osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2)      zachowanie ucznia;

2.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

3.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.

4.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

5.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i  jego zachowaniu oraz  postępach   w tym zakresie;

2)  udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

3)  motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4)  dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

         5)  umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy w dydaktyczno – wychowawczej.

6.Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych  śródrocznych i rocznych ( semestralnych ) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów określonych w Kartach Indywidualnych Potrzeb Ucznia

2)      ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w  formach  przyjętych w Szkole;

3)      ustalanie rocznych ( semestralnych ) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i  dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali , o której mowa w § 107

4)      przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;

5)      ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen  klasyfikacyjnych z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6)      ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

7)      ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom ( prawnym opiekunom) informacji o postępach i  trudnościach  ucznia w nauce;

7.Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani  nagrodą. 

 

§105. 1. W  ocenianiu obowiązują zasady:

1)      Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;

2)      Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;

3)      Zasada różnorodnościwynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;

4)       Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany  poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.

5)      Zasada otwartości – wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację;

6)      Zasada oceny ważonej – ocena klasyfikacyjna semestralna lub roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Ocena ta wynika z przeliczenia „ wpływu” przeliczenia ocen cząstkowych według zasady: 0,5 za prace pisemne; 0,3 za odpowiedzi i kartkówki; 0,2 za inne aktywności ucznia ( praca domowa, aktywność, udział w lekcji i inne). Ocena końcowa jest ilorazem sumy poszczególnych ocen i ich przeliczników i ilości ocen.

 

§106.  Jawność oceny. 

1. Nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia uczniom opracowany przez siebie (wybrany) program  nauczania w danej klasie uwzględniający profil i specyfikę zespołu.

 2. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych  ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z  realizowanego  programu nauczania;

2)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

4)      skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

3. Wymienione w ust. 2 informacje zamieszczane są na tablicy ogłoszeń lub przekazywane i w formie publikacji szkolnej.

4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione   pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją krótko uzasadnić.

 

§ 107. Tryb oceniania i skala ocen. 

1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się według następującej skali, z następującymi skrótami literowymi:

1)      stopień celujący               -      6   -  cel;

2)      stopień bardzo dobry       -      5   -  bdb;

3)      stopień dobry                   -      4   -  db;

4)      stopień dostateczny         -      3   -  dst;

5)      stopień dopuszczający     -      2   -  dop;

6)      stopień niedostateczny     -     1   -  ndst.

2. Dopuszcza się stosowanie znaków     „ + „   „ – „  w bieżącym ocenianiu.

3. Ocenianie bieżące w klasach I-III, śródroczne i roczne uwzględnia w szczególności:

       a)  umiejętności, wiedzę i postawy,

       b)  zaangażowanie i wkład pracy ucznia,

       c)  umiejętność twórczego rozwiązywania problemów,

       d)  poszukiwanie, korzystanie i interpretowanie materiałów,

       e)  stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce,

       f)  efektywne działanie w grupie.

 4.  W  ocenianiu  uwzględniamy  indywidualne  możliwości  ucznia,  jak  i  kryteria  oceny

obowiązujące  z  poszczególnych  edukacji  dla  danej  klasy,  które  ustala  nauczyciel w

przedmiotowym systemie oceniania.

5. Ocena śródsemestralna i roczna w klasach I-III jest oceną opisową.

Ocena semestralna dokonywana jest na karcie ocen (załącznik nr 1,2,3), która jest przechowywana w arkuszu ocen dziecka. Ocena roczna zapisywana jest w dzienniku lekcyjnym i arkuszu ocen.

6.  W klasach I-III oceny bieżące ustala się według sześciostopniowej skali punktowej 

      ( od 1p do 6 p) o następującym znaczeniu:

                  

         6 p – znakomicie

                     5 p – bardzo dobrze

                     4 p – jesteś dobry 

                     3 p – nieźle, ale musisz popracować

                     2 p – musisz popracować, to jest źle

                     1 p – jeszcze tego nie potrafisz

 

6p - znakomicie        

      Uczeń biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w różnych sytuacjach,

       proponuje  nietypowe, śmiałe i twórcze rozwiązania problemów i  zadań.

       Samodzielnie rozwija własne uzdolnienia, korzysta z dodatkowych źródeł

       informacji odpowiednich dla jego możliwości percepcyjnych. Posiadł wiedzę

       i umiejętności wykraczające poza założenia programowe danej klasy.

     

5p  – bardzo dobrze

      Uczeń sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami,

       rozwiązuje samodzielnie problemy, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do 

       rozwiązywania zadań w nowych sytuacjach. Wszystkie zadawane prace wykonuje

      bez zastrzeżeń .

 

4p – jesteś dobry       

      Uczeń  poprawnie stosuje wiadomości w typowych sytuacjach, rozwiązuje (wykonuje) 

      samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne. Czyni postępy, a wskazane błędy

      potrafi poprawić.   

      

3p – nieźle, ale musisz popracować      

      Uczeń opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym dalsze

      postępy w nauce. Stosuje zdobyte wiadomości, rozwiązuje łatwe zadania. Z pomocą

      nauczyciela rozwiązuje niektóre typowe zadania i problemy o średnim stopniu trudności.       

 

2p– musisz popracować, to jest źle

      Uczeń w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności.

      Wymaga wsparcia i pomocy ze strony nauczyciela w swoich działaniach i rozwiązywaniu

       zadań. Wykonuje samodzielnie zadania o niewielkim  stopniu trudności.      

 

 

1p – jeszcze tego nie potrafisz

      Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności. Nie potrafi samodzielnie

      wykonywać zadań o niewielkim, elementarnym stopniu trudności, pracuje tylko przy

      pomocy nauczyciela. często nie kończy podejmowanych zadań.

 

7.  Szczegółowe  kryteria  ocen  punktowych  zawarte  są  w  przedmiotowym  systemie

   oceniania dla poszczególnych klas. 

8.  Oceny ( punkty ) bieżące  są  odnotowywane  w  dzienniku  lekcyjnym,  który  stanowi  kartę

    obserwacji ucznia.

9.  Oprócz przyjętej skali punktowej korzystamy z następujących form oceniania:

    -  pochwała ustna

    -  zapis w zeszycie   

    -  indywidualnie wypracowane sposoby przez nauczyciela.

10.  W  zakresie  zajęć  edukacyjnych  ustala  się  poziomy  dla  poszczególnych  klas.

      Umiejętności  i wiadomości  należy  rozpatrywać w  czterech  umownych  kategoriach:

      poziom wysoki, poziom średni, poziom zadowalający, poziom niski.

 

Nauczyciel  opisując  umiejętności  ucznia,  wybiera  opisy  osiągnięć  z  poszczególnych

edukacji. Następnie dobiera odpowiedni poziom uwzględniający osiągnięcia ucznia. Jeżeli 

w  ocenianiu  punktowym  występuje  przewaga  6p. i  5p.  uczeń  osiągnął  poziom  wysoki;

przewaga 4p.- poziom średni; przewaga 3p. – poziom zadowalający, a przewaga 2p. i 1p. –

poziom  niski.  Na  tej  podstawie  konstruuje  charakterystykę  dziecka  z  edukacji

polonistycznej,  matematycznej,  społeczno -  przyrodniczej,  plastycznej,  technicznej

muzycznej i motoryczno - ruchowej.

11. Oceny bieżące odnotowuje się w Dzienniku Lekcyjnym Klasy w formie cyfrowej. Oceny klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen i protokołach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających  – słownie, w pełnym brzmieniu.

12. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na bieżąco, a rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań klasowych odbywających się według harmonogramu opracowanego przez Dyrektora Szkoły, a także podczas indywidualnych konsultacji z nimi.

 13. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są:

1)      Prace pisemne :

a)      kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich  tematów realizowanych na maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach. Nie musi być zapowiadana;,

b)      klasówka (sprawdzian diagnostyczny) obejmująca większą partię materiału określoną przez nauczyciela z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Termin winien być odnotowany w dzienniku lekcyjnym,

2)      Praca i aktywność na lekcji;

3)      Odpowiedź ustna;

4)      Praca domowa;

5)      Prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji;

6)      Twórcze rozwiązywanie problemów.

 

§108.  Ocenianie śródroczne.

1.Ocena bieżąca.

1)      Bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowych zasad  oceniania winno być dokonywane systematycznie;

2)      Uczeń powinien zostać oceniony z każdej sprawności charakterystycznej dla danego przedmiotu;

3)      Przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę , daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne;

4)      Uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia i powinno uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych;

5)      W uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet;

6)      Jedną z form oceniania bieżącego jest kartkówka ( pisemne sprawdzenie wiedzy i umiejętności z trzech ostatnich lekcji , trwająca do piętnastu minut;

 

 1. Ocena z pisemnej pracy kontrolnej.

1)      Szczególnie ważna jest ocena z pisemnych prac klasowych. Przeprowadzanie pisemnych prac klasowych z innych przedmiotów jest uzależnione od uznania nauczyciela;

2)      Pisemne prace klasowe obejmują większe partie materiału, trwają jedną lub dwie godziny lekcyjne i obowiązkowo poprzedzone są lekcją powtórzeniową;

3)       Prace klasowe są planowane w harmonogramie prac ze wszystkich przedmiotów na cały semestr;

4)      Praca klasowa musi być zapisana w dzienniku z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;

5)       Prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch tygodni od momentu napisania pracy i najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją .Jeśli termin ten zostanie przekroczony, nauczyciel nie wpisuje ocen niedostatecznych;

6)      Uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał ocenę niedostateczną, może ją napisać  w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Termin i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów;

7)      Zmiana terminu pracy klasowej (odejście od ustalonego harmonogramu) z ważnego powodu (np. choroba nauczyciela)  może nastąpić z zachowaniem pkt. 8 i  pkt. 4;

8)      W ciągu jednego tygodnia uczeń może pisać maksymalnie dwie prace klasowe, jedną w ustalonym dniu. Ten limit dotyczy również innych sprawdzianów pisemnych, np. sprawdzianów wewnętrznych;

9)      W przypadku opuszczenia przez ucznia co najmniej 25% zajęć edukacyjnych nauczyciel może wyznaczyć mu pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału realizowanego w okresie nieobecności ucznia;

10)  Progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych:

      Przy ustaleniu punktacji ze sprawdzianu, testu, itp. Przyjmuje się następujące zasady

      przeliczania punktów na oceny:

 

            100%  - 91%  -  dla oceny – bardzo dobry

 90%  - 75%   -  dla oceny -  dobry

            74%   - 51%   -  dla oceny – dostateczny

            50%   - 35%   -  dla oceny  - dopuszczający

34%   i mniej –  dla oceny- niedostateczny

 

 Jeżeli w sprawdzianie, teście, itp. Znajdują się treści wykraczające poza przyjęty                program ustala się następujące zasady przeliczenia punktów na oceny:

 

 100% - 95% - dla oceny – celujący

             94%  -  85%  -dla oceny - bardzo dobry

             84%  -  68% - dla oceny - dobry

             67%  - 51%  - dla oceny – dostateczny

 50%  - 35%  - dla oceny – dopuszczający

             34% i mniej – dla oceny  - niedostateczny

 

Przewiduje się następujący zakres punktowy dla ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim:

 

100% -  86%  - dla oceny - bardzo dobry

85%   -  56%  -dla oceny - dobry

55%    - 26% - dla oceny – dostateczny

25%    -20%  - dla oceny – dopuszczający

19%    i mniej  dla oceny  - niedostateczny

 

 

§109. Nieprzygotowane ucznia do lekcji. 

1. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowane w liczbie określonej w przedmiotowym systemie oceniania, lecz nie częściej niż dwa razy w semestrze.

2. Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności. Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.

 3. Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia). Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.

 

§110.  Wymagania edukacyjne. 

1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w przedmiotowych systemach oceniania, opracowanych przez zespoły przedmiotowe z uwzględnieniem specyfiki profilu i możliwości edukacyjnych uczniów w konkretnej klasie.

1.1. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust.1 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Karcie Indywidualnych Potrzeb Ucznia.

2. Poszczególne stopnie klasyfikacji rocznej klas IV-VI 

2.1.  W klasyfikacji rocznej stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

1)      posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przyjęty przez nauczyciela  w danej klasie;

2)      samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami  w   rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych uwzględnionych w programie przyjętym  przez nauczyciela w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program opracowany przez nauczyciela;

3)       uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim , uzyskał tytuł  finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej;

4)      osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując  się do finałów na szczeblu krajowym lub posiada inne porównywalne   sukcesy, osiągnięcia,

2.2.  W klasyfikacji rocznej stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

1)      opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;

2)      rozwiązuje samodzielnie problemy  teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania przyjętym  przez  nauczyciela, potrafi zastosować  posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

2.3.  W klasyfikacji rocznej stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

1)      nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym przez nauczyciela  w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych);

2)      poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

2.4. W klasyfikacji rocznej stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

1)      opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej;

2)      rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

 

2.5. W klasyfikacji rocznej stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

1)      ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki  (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych);

2)      rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

2.6.  W klasyfikacji rocznej stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

1)      nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej,  a braki w wiadomościach  i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu (nie dotyczy klas  programowo najwyższych) oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym)  stopniu trudności                      (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

 

 3.1.Klasa pierwsza:

           1) Poziom  wysoki  osiąga  uczeń,  u  którego  w  ocenianiu  punktowym  występuje

przewaga 5 punktów (bardzo dobrze) i 6 punktów ( znakomicie).

Uczeń/  uczennica  sprawnie  wypowiada  myśli  w  formie  kilkuzdaniowej,  ciekawej

wypowiedzi. Poprawnie rozpoznaje i odczytuje wszystkie litery alfabetu.  Pisze,  zachowując właściwy  kształt,  pochylenie,  proporcje  i  łączenia  liter.

Samodzielnie układa i pisze zdania- podpisy do ilustracji, zdania na określony temat.   Czyta  głośno  teksty-  wyraziście  i płynnie, rozumie je. Posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska litera, sylaba, zdanie. Odtwarza z pamięci teksty dla dzieci np. wiersze, piosenki, fragmenty prozy.

Sprawnie  dodaje  i  odejmuje 10. Poprawnie zapisuje te działania. Zapisuje rozwiązanie zadania z treścią, przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji, stosując zapis cyfrowy i znaki działań.

Przejawia  bardzo  duże  zainteresowanie  otaczającym  środowiskiem  i  ma  o  nim  wiele

wiadomości. Prowadzi obserwacje przyrodnicze.

Pracuje samodzielnie.

Twórczo rozwiązuje zadania plastyczno- techniczne. Chętnie śpiewa, tańczy, improwizuje

przy  muzyce.  Jest  sprawny  fizycznie. W  zabawach  i  ćwiczeniach  wykorzystuje  różne

formy ruchu.  W bardzo dobrym stopniu posługuje się komputerem.

          2) Poziom  średni  osiąga  uczeń,  u  którego  w  ocenianiu  punktowym  występuje

przewaga 4punktów ( jesteś dobry).  

Uczeń/ uczennica logicznie wypowiada swoje myśli, budując zdania. Chętnie wypowiada

się  na  znane,  bliskie    tematy.  Poprawnie  odtwarza  kształt  liter  podczas  pisania.

Samodzielnie układa i pisze jedno, dwa zdania jako podpis do obrazka. Podpisując teksty,

popełnia  nieliczne  błędy.  Tekst  czyta  poprawnie  i  płynnie  w  tempie

odpowiadającym jego możliwościom.

Zna zapis liczb w zakresie 10,  dodaje i odejmuje w zakresie 10. Rozwiązuje  i układa proste zadania  tekstowe. 

Uczestniczy aktywnie w poznawaniu otaczającego środowiska. 

Czasami wymaga wsparcia ze strony nauczyciela.

Stosuje różne  techniki plastyczne w swoich pracach. Aktywnie uczestniczy w zabawach,

grach  ruchowych,  muzycznych.  Wykazuje  inicjatywę  w  wykonywaniu  ćwiczeń

fizycznych. W dobrym stopniu posługuje się komputerem.

           3) Poziom  zadowalający  osiąga  uczeń,  u  którego  w  ocenianiu  punktowym

występuje przewaga 3punktów ( nieźle, ale musisz popracować). 

Uczeń/  uczennica  wypowiada  się  po  uprzednim  przygotowaniu,  używając  zdań

pojedynczych.  Odtwarza  poprawnie  kształt  liter  podczas  pisania-  pod  kierunkiem

nauczyciela.  Samodzielnie  układa  i  pisze  krótkie  zdania - podpisy  do  obrazka. Czyta  poprawnie  krótkie  i  przygotowane  wcześniej  teksty.

Najczęściej czyta...(głoskami,  wyrazami, sylabami, dokonuje syntezy).

Zna zapis liczb w zakresie 10.  Dodaje i odejmuje w zakresie 10.  Rozwiązuje  łatwe  zadania

tekstowe.

Wie, w  jaki sposób możemy poznawać otaczające środowisko. Dostrzega  istotne zmiany

w przyrodzie w zależności od pór roku.

Wymaga wsparcia ze strony nauczyciela.

Wykonuje  prace  plastyczne,  wykorzystując  ulubione  środki  ekspresji.  Próbuje

eksperymentować  kolorem.  Śpiewa  poznane  piosenki.  Z  pomocą  nauczyciela  tworzy

prosty akompaniament rytmiczny. Sprawnie wykonuje proste ćwiczenia fizyczne. Posługuje się komputerem w stopniu dobrym.

          4)Poziom  niski  osiąga  uczeń,  u  którego  w  ocenianiu  punktowym  występuje

przewaga 2p.(musisz popracować, to jest źle) i 1p. ( jeszcze tego nie potrafisz).

 Uczeń/  uczennica  wypowiada  się  krótkimi  zdaniami.  Potrzebuje  pomocy  nauczyciela

podczas konstruowania wypowiedzi na  różne  tematy. Przepisuje  zdania pod kierunkiem

nauczyciela.  Czyta głośno,  poprawnie  krótkie  zdania.  Najczęściej  czyta...(  sylabami,  głoskami  dokonuje syntezy,  bez  syntezy). Ma  trudności w  zrozumieniu  czytanego  tekstu. Korzysta  z  pytań pomocniczych.

Zapisuje poprawnie liczby do 10.  Dodaje  i  odejmuje  w zakresie 10 na konkretach. Rozwiązuje łatwe zadania tekstowe z pomocą nauczyciela.

Dostrzega  istotne  zmiany  w  otaczającym  środowisku.  Rozumie  potrzebę  dbania  o

przyrodę.

Za  pomocą  prostych  środków  ekspresji  plastycznej  przedstawia  sceny  obserwowane  w

życiu. Wykonuje proste formy dekoracyjne z pomocą nauczyciela. Śpiewa kilka piosenek

z repertuaru klasy pierwszej. Wykonuje poprawnie proste ćwiczenia gimnastyczne. Korzysta z komputera z pomocą nauczyciela.

( w nawiasach podane są propozycje, które nauczyciel powinien wybrać i wpisać zgodnie

z umiejętnościami dziecka)

 

3.2. Klasa druga

         1)Poziom wysoki  osiąga  uczeń  ,  u  którego  w  ocenianiu  punktowym  występuje

przewaga 5p.( bardzo dobrze) i 6p. ( znakomicie).

 Uczeń/  uczennica  ma  bogaty  zasób  słownictwa.  Redaguje  ciekawe  wielozdaniowe

wypowiedzi  ustne  na  różne  tematy. Teksty  czyta  biegle, wyraziście,  z  ekspresją, w  pełni  je  rozumie. Podczas czytania uwzględnia znaki przestankowe: kropka, przecinek, pytajnik i wykrzyknik. Czyta cicho ze zrozumieniem.  Zna  i  stosuje  w  praktyce  poznane  części  mowy  i zasady  ortograficzne. Pisze z pamięci i ze słuchu wyrazy z określoną trudnością ortograficzną oraz krótkie teksty, omówione wcześniej na zajęciach.   

Układa  i  pisze  kilkuzdaniowe  wypowiedzi  na  różne  tematy,  twórcze  opowiadania.

Poprawnie rozmieszcza  tekst na stronicy z zachowaniem właściwego kształtu, proporcji,

pochylenia i łączenia liter.

Biegle  dodaje,  odejmuje,  mnoży  i  dzieli  w  zakresie  100 bez przekroczenia progu dziesiątkowego, w zakresie 30 z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Rozwiązuje  zadania  tekstowe  o różnym stopniu  trudności. Zna własności figur geometrycznych.

Posiada  dużo  wiadomości  o  otaczającym  środowisku.  Wykazuje  zainteresowanie  w

poznawaniu  przyrody.  Prowadzi  obserwacje  i  eksperymenty.  Twórczo  wykorzystuje

zdobyte wiadomości.

Chętnie śpiewa, tańczy, improwizuje, bawi się przy muzyce. Tworzy własne melodie.

Eksperymentuje  twórczo z kolorem,  farbami  i kredkami. Wykorzystuje  różne  techniki w

swoich pracach.

Sprawnie wykonuje  różne  ćwiczenia  gimnastyczne. Organizuje  gry  i  zabawy  ruchowe.

Uczy  się  chętnie  nowych  gier  i  zabaw.  Samodzielnie  doskonali  swoje  umiejętności

ruchowe. 

 Sprawnie posługuje się komputerem.

        2)Poziom  średni  osiąga  uczeń,  u  którego  w  ocenianiu  punktowym  występuje

przewaga 4p. ( jesteś dobry). 

Uczeń/  uczennica  wypowiada  swoje  myśli  stosownie  do  sytuacji,  w  formie

wielozdaniowej  i uporządkowanej wypowiedzi. Zna  i stosuje w praktyce poznane części

mowy  i  zasady  ortograficzne,  choć  czasami  popełnia  błędy.  Czyta  teksty  płynnie  i  ze

zrozumieniem. Stosuje znaki przestankowe. Po uprzednim przygotowaniu redaguje i pisze krótkie opowiadania, zdania na określony temat. Pisze kształtnie z zachowaniem właściwych proporcji liter.

Sprawnie dodaje  i odejmuje w zakresie 100 bez przekroczenia progu dziesiątkowego. Daje

sobie  radę  z obliczeniami sum, różnic, iloczynów i ilorazów w zakresie 30 z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Rozwiązuje  nietrudne  zadania  tekstowe. Rozpoznaje figury geometryczne.

Interesuje  się  światem  przyrody  i  chętnie  go  poznaje.  Prowadzi  proste  doświadczenia.

Opisuje zmiany w przyrodzie w zależności od pory roku i ekosystemu.

Śpiewa poznane piosenki. Tworzy własne akompaniamenty  rytmiczne. Chętnie bawi  się

przy muzyce

W  swoich  pracach  plastyczno-  technicznych  wykorzystuje  różne  środki  ekspresji.

Ciekawie rozwiązuje problemy plastyczno- techniczne.

Sprawnie  i chętnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne. Uczestniczy w grach  i zabawach

zespołowych.

 Sprawnie posługuje się komputerem.

       3) Poziom  zadowalający  osiąga  uczeń,  u  którego  w  ocenianiu  punktowym

występuje przewaga 3p.( nieźle, ale musisz popracować).

Uczeń/  uczennica  wypowiada  się  w  formie  kilkuzdaniowej  wypowiedzi  na  temat

zaistniałych  sytuacji.  Pod  kierunkiem  nauczyciela  tworzy  dłuższe  wypowiedzi  na

określony temat. Krótko i systematycznie przedstawia wydarzenia. Ukierunkowany przez

nauczyciela  wskazuje  w  zdaniach  poznane  części  mowy.  Czyta  płynnie  i  poprawnie

krótkie  i  opracowane  wcześniej  teksty.  Zna  i  stara się stosować poznane  zasady  ortograficzne, choć podczas pisania popełnia jeszcze błędy. Pisze z zachowaniem właściwego kształtu liter.

Biegle dodaje i odejmuje w zakresie 20, radzi sobie z mnożeniem i dzieleniem w zakresie 30 pod  kierunkiem  nauczyciela.  Rozwiązuje proste zadania  tekstowe  jednodziałaniowe. Zna  figury

geometryczne i wskazuje je w otoczeniu.

Ma podstawowe wiadomości o otaczającym środowisku. Obserwuje przyrodę i dostrzega

istotne zmiany w zależności od pór roku. 

Śpiewa kilka piosenek z repertuaru klasy drugiej. 

W swoich pracach plastycznych wykorzystuje zwykle  jedną, ulubioną technikę. Stara się

dokładnie wykonywać prace plastyczno- techniczne.

Uczestniczy w grach  i zabawach  ruchowych. Stara  się dokładnie wykonywać ćwiczenia

gimnastyczne. Jest sprawny ruchowo.

 Potrafi posługiwać się komputerem.

        4) Poziom  niski  osiąga  uczeń,  u  którego  w  ocenianiu  punktowym  występuje

przewaga 2.( musisz popracować, to jest źle) i 1p. ( jeszcze tego nie potrafisz). 

Uczeń/ uczennica wypowiada się krótkimi zdaniami na bliskie i znane tematy. Swobodne

wypowiedzi wymagają uprzedniego przygotowania  i pomocy nauczyciela. Czyta głośno,

poprawnie wyuczone  wcześniej  krótkie  i  łatwe  teksty.  Z  pomocą  nauczyciela  układa  i

pisze  kilka  zdań  na  określony  temat. Zna  niektóre  zasady ortograficzne. Popełnia błędy

podczas pisania  ze  słuchu i z pamięci. Ukierunkowany wskazuje w zdaniach nazwy osób,  zwierząt, roślin, rzeczy oraz czynności.

Dodaje  i  odejmuje w  zakresie  20. Radzi  sobie  z mnożeniem w zakresie 30,  korzystając  z  liczmanów. Rozwiązuje łatwe zadania  tekstowe jednodziałaniowe. Wskazuje w otoczeniu figury geometryczne.

Wie, w  jaki  sposób możemy poznawać najbliższe  środowisko. Dostrzega najistotniejsze

zmiany w przyrodzie.

Śpiewa kilka poznanych piosenek. 

Zadania plastyczno- techniczne wykonuje posługując się prostymi środkami wyrazu.

Uczestniczy w  zabawach  i  grach  ruchowych. Wykonuje  ćwiczenia  zgodnie  z  pokazem.

Próbuje doskonalić swoje umiejętności ruchowe.

Potrafi posługiwać się komputerem.

( w nawiasach podane są propozycje, które nauczyciel powinien wybrać i wpisać zgodnie

z umiejętnościami dziecka).

 

3.3. Klasa trzecia

          1) Poziom  wysoki  osiąga  uczeń,  u  którego  w  ocenianiu  punktowym  występuje

przewaga 5p.( bardzo dobrze) i 6 p. ( znakomicie).  

   Uczeń/uczennica pięknie, dynamicznie, barwnie wypowiada myśli w formie rozbudowanej wypowiedzi. Stosuje bogate słownictwo, buduje zdania złożone. Ciekawie interpretuje różne  teksty, stosując wiele środków ekspresji. Prowadzi dyskusje, z uwagą słucha partnera. Wyraźnie, płynnie i biegle czyta teksty o różnym stopniu trudności. W pełni je rozumie. Samodzielnie układa i pisze swobodne teksty, opowiadania, opisy, zawiadomienia, zaproszenia, notatki kronikarskie, listy, życzenia. Zna i stosuje w praktyce poznane zasady ortograficzne. Rozpoznaje wszystkie poznane części mowy, prawidłowo je łączy, dobiera. Jego/jej pismo jest kształtne, czytelne i estetyczne. 

     Biegle liczy; zapisuje, odczytuje i porównuje  liczby w zakresie 1000 i więcej. Sprawnie, poprawnie, i samodzielnie dodaje i odejmuje w dowolnym zakresie (powyżej 100), mnoży i dzieli poprawnie i biegle w dowolnym zakresie 100 i więcej. Samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje, układa, przekształca zadania o różnym stopniu trudności. Prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości, szerokości, wysokości i samodzielnie zapisuje wyniki, wyodrębnia poznane figury geometryczne i oblicza ich obwody. Umiejętności praktyczne dotyczące pomiarów objętości, masy, obliczeń zegarowych, obliczeń pieniężnych i kalendarzowych, wykorzystuje prawidłowo i samodzielnie przy układaniu i rozwiązywaniu zadań tekstowych. Twórczo stosuje w praktyce zdobyte wiadomości i umiejętności.

      Interesuje się światem  przyrody i otaczającym środowiskiem. Umie obserwować zjawiska przyrodnicze, analizować je, opisywać a nawet, niektóre wyjaśniać. Stawia  śmiałe  hipotezy i wyciąga prawidłowe wnioski. Posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku. Zna zagrożenia i podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska. Zna normy społeczne i ich przestrzega. Zna swoją miejscowość, potrafi opowiadać o zabytkach i ciekawych miejscach; ma poczucie przynależności narodowej-zna symbolikę i najważniejsze wydarzenia historyczne swego kraju. Posługuje się mapą wskazuje na niej większe miasta, rzeki, regiony.

   Wykonuje twórczo prace plastyczne i techniczne, dba o dobór barw i szczegóły wykonywanej pracy. Wyróżniania się dokładnością i estetyką wykonania prac. Wykazuje pomysłowość w procesie tworzenia, poszukuje oryginalnych rozwiązań plastycznych, wykazuje twórcze myślenie w realizacji tematu, wykonuje dodatkowe prace.

   Wykazuje zdolności muzyczne, gra na instrumencie muzycznym. Tworzy własne melodie i gra je. Chętnie śpiewa piosenki -potrafi śpiewać ze zmienną intonacją głosową. Twórczo bawi się przy muzyce. Potrafi zapisać na pięciolinii poznane dźwięki, zna wartości nut,

    Jest bardzo sprawny(-a) fizycznie. Organizuje gry i zabawy zespołowe. Chętnie, precyzyjnie i celowo wykonuje ćwiczenia ruchowe. Reprezentuje klasę w zawodach sportowych, zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa, troszczy się o zdrowie własne i innych.

     Bezpieczne i samodzielnie posługuje się komputerem oraz korzysta z płyt edukacyjnych, słowników, encyklopedii multimedialnych i internetu w celu znajdowania informacji i rozwijania własnych zainteresowań. Prezentuje własną twórczość i pomysły w różnych formach.

      2)Poziom  średni  osiąga  uczeń,  u  którego  w  ocenianiu  punktowym  występuje

przewaga 4.( jesteś dobry). 

   Uczeń/uczennica wypowiada się swobodnie na różne tematy zdaniami złożonymi, w

uporządkowanej formie. Samodzielnie przedstawia ustnie krótkie opowiadania, baśnie,

historyjki. Układa i pisze różne teksty po uprzednim przygotowaniu. Pisze kształtnie i

czytelnie. Rozpoznaje i wskazuje wszystkie części mowy, choć czasami popełnia błędy.

Zna zasady ortograficzne i najczęściej stosuje je w praktyce.

    Zna zapis cyfrowy, potrafi odczytywać i porównywać liczby w zakresie 1000.

Poprawnie dodaje i odejmuje w zakresie100, mnoży i dzieli w pamięci w zakresie100. Samodzielnie rozwiązuje, układa i przekształca proste zadania tekstowe. Kreśli odcinki, dokonuje prostych pomiarów i zapisuje wyniki. Nazywa i wyodrębnia poznane figury geometryczne i oblicza ich obwody ukierunkowany przez nauczyciela. Dokonuje prostych pomiarów masy, zapisuje wyniki i wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar. Dokonuje łatwych obliczeń zegarowych, kalendarzowych i pieniężnych.

    Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społeczno-przyrodniczym. Ukierunkowany przez nauczyciela obserwuje, analizuje i  opisuje  zjawiska przyrodnicze, dostrzega związki przyczynowo-skutkowe w przyrodzie. Wyciąga poprawne wnioski. Zna życie roślin i zwierząt w różnych ekosystemach. Zna swoją miejscowość i potrafi o niej opowiedzieć, ma poczucie przynależności narodowej-zna i szanuje symbole narodowe. Zna niektóre normy społeczne i przeważnie je przestrzega. Zna zagrożenia i  szanuje otaczające środowisko. Zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa.

    W swoich pracach plastycznych wykorzystuje różne techniki. Proponuje ciekawe rozwiązania zadań plastyczno-technicznych. Zazwyczaj wykonuje prace estetycznie, zgodnie z tematem, często dba o dobór barw i szczegóły wykonywanej pracy,

   Umie korzystać z prostej informacji technicznej, posługuje się prostymi narzędziami, zazwyczaj potrafi zorganizować sobie warsztat pracy.

    Śpiewa  poznane piosenki, recytuje rytmiczne teksty. Tworzy prosty akompaniament  do muzyki na instrumentach niemelodycznych. Czasami popełnia drobne błędy podczas zapisu nut na pięciolinii.

    Zazwyczaj chętnie współdziała w grupie podczas zabaw i gier sportowych oraz uczestniczy  w  zajęciach  ruchowych  i  ćwiczeniach gimnastycznych, dokładnie je wykonuje. Ma opanowane różne formy ruchu.

    Bezpieczne posługuje się komputerem, potrafi posługiwać się wybranymi narzędziami graficznymi i tekstowymi oraz korzystać z płyt edukacyjnych, słowników, encyklopedii multimedialnych i internetu w celu znajdowania informacji .

      3)Poziom  zadowalający  osiąga  uczeń,  u  którego  w  ocenianiu  punktowym

występuje przewaga 3 p.( nieźle, ale musisz popracować) .

    Uczeń/uczennica wypowiada swoje myśli w formie kilkuzdaniowej wypowiedzi na znane

tematy. Swobodne wypowiedzi wymagają ukierunkowania ze strony nauczyciela.

Czyta teksty płynnie, a opracowane  i  łatwe – biegle i wyraziście. Zazwyczaj rozumie przeczytany tekst. Redaguje i pisze kilkuzdaniową wypowiedź po uprzednim opracowaniu w klasie i pod kierunkiem nauczyciela. Ma opanowaną  pisownię niektórych wyrazów z różnymi trudnościami ortograficznymi. Poprawnie rozmieszcza tekst na stronicy. Stara się zachować właściwy kształt, łączenie i proporcje liter. Wskazuje poznane części mowy z pomocą nauczyciela.

    Rozpoznaje, nazywa i porównuje liczby w zakresie 1000. Zna cztery podstawowe działania arytmetyczne i wykonuje je na ogół poprawnie, czasami popełnia błędy; liczy powoli, dodaje i odejmuje, mnoży i dzieli w zakresie 100 często na konkretach. Samodzielnie rozwiązuje bardzo proste zadania tekstowe, w trudniejszych korzysta z pomocy nauczyciela. Z pomocą  dokonuje pomiarów dotyczących długości i z pomocą  zapisuje wyniki. Nazywa i wyodrębnia poznane figury geometryczne i z pomocą nauczyciela oblicza ich obwód. Z pomocą nauczyciela dokonuje prostych pomiarów masy, zapisuje wyniki oraz wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar. Dokonuje przy pomocy nauczyciela łatwych obliczeń zegarowych, kalendarzowych i pieniężnych.

    Przy pomocy nauczyciela obserwuje, analizuje zjawiska przyrodnicze, dostrzega związki przyczynowo-skutkowe w przyrodzie. Częściowo orientuje się w otaczającym środowisku społeczno-przyrodniczym. Posiada najważniejsze wiadomości dotyczące biocenoz lądowych i wodnych. Zna niektóre normy społeczne i zasady bezpieczeństwa i stara się je przestrzegać. Wymienia najważniejsze zabytki swojej miejscowości, zna i szanuje symbole narodowe.

     Prace artystyczne podejmuje niezbyt chętnie przeważnie wykonuje schematycznie, preferując jedną, ulubioną technikę, czasem niestarannie. Uczeń rzadko dba o dobór barw i szczegóły pracy. Widoczny brak pomysłowości oraz umiejętnego wykorzystania materiałów i korzystania z prostej informacji technicznej. Tempo pracy wolne.

   Małe zaangażowanie w zajęcia muzyczne. Śpiewa kilka znanych piosenek. Czasami poprawnie wystukuje, wyklaskuje krótkie rytmy, nie zawsze poprawnie gra na instrumentach niemelodycznych. Popełnia błędy rozpoznawaniu i nazywaniu wartości nut.

   Wykonuje ćwiczenia ruchowe we własnym, indywidualnym tempie, czasem niezbyt starannie i prawidłowo. Radzi sobie z różnymi formami ruchu. Nie zawsze chętnie współdziała w grupie podczas zabaw i gier.

     Potrafi bezpieczne posługiwać się komputerem, z pomocą posługuje się niektórymi narzędziami graficznymi i tekstowymi oraz przegląda płyt edukacyjne, słowniki, encyklopedie multimedialne i strony internetowe.

     4)Poziom  niski  osiąga  uczeń,  u  którego  w  ocenianiu  punktowym  występuje

przewaga 2p. ( musisz popracować, to jest źle) i 1p. ( jeszcze tego nie potrafisz).

     Uczeń/uczennica wypowiada się na znane i bliskie tematy kilkoma zdaniami. Wymaga  ukierunkowania ze strony nauczyciela podczas wypowiedzi ustnych. Czyta poprawnie wyuczone  teksty. Czyta cicho ze zrozumieniem po przygotowaniu. Redaguje i pisze krótkie wypowiedzi pisemne z pomocą nauczyciela. Pisze na ogół  poprawnie pod względem kształtu, proporcji i łączenia liter. Opanował(-a) pisownię najczęściej spotykanych wyrazów z różnymi trudnościami ortograficznymi. Nie zawsze potrafi wskazać poznane części mowy.

     Pod  kierunkiem nauczyciela rozpoznaje, nazywa i porównuje liczby w zakresie 1000

Zna cztery podstawowe zadania arytmetyczne, często popełnia błędy: liczy powoli, na konkretach, dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli w zakresie 100 popełniając liczne błędy, używa konkretów. Rozwiązuje łatwe zadania tekstowe pod kierunkiem nauczyciela. Z pomocą dokonuje pomiarów dotyczących długości, często popełnia jednak błędy w pomiarach. Z pomocą nazywa poznane figury geometryczne i oblicza obwód pod kierunkiem nauczyciela. Odczytuje pełne godziny na zegarze, ma trudności z liczeniem pieniędzy, wycinkowo poznał skróty poznanych jednostek, z pomocą dokonuje pomiarów  masy, często jednak popełnia błędy w pomiarach.

      Posiada wycinkową wiedzę o otaczającym środowisku. Wyłącznie przy pomocy nauczyciela obserwuje i analizuje zjawiska przyrodnicze, myli związki przyczynowo- skutkowe w przyrodzie. Rozróżnia biocenozy lądowe i wodne. Wymienia przedstawicieli danego środowiska. Zna niektóre normy społeczne lecz czasem ich nie przestrzega. Słabo zna i nie zawsze stosuje podstawowe zasady zachowania się i przepisy ruchu drogowego.

      Prace plastyczno – techniczne wykonuje schematycznie często niechętnie, niestarannie, mało estetycznie, nie zawsze zgodne z tematem i nie zawsze doprowadza je do końca. Nie dba o dobór barw i szczegóły wykonywanej pracy, nie dba o ład i porządek w miejscu pracy.

      Uczestniczy w zabawach ruchowych ze śpiewem. Niezbyt chętnie śpiewa poznane piosenki, zwykle nie opanowuje na pamięć słów piosenek, myli wartości nut. Nie zawsze radzi sobie z wyklaskiwaniem, wystukiwaniem podanego rytmu.

     Wykonuje łatwe ćwiczenia gimnastyczne. Wkłada wiele wysiłku w doskonalenie swoich

umiejętności ruchowych. Nie zawsze potrafi współdziałać w grupie oraz stosować zdobyte wiadomości i umiejętności w zabawach i grach.

      Z pomocą nauczyciela potrafi bezpieczne pracować komputerem, posługuje się niektórymi narzędziami graficznymi i tekstowymi oraz przegląda płyty edukacyjne, słowniki, encyklopedie multimedialne i strony internetowe.

4. Nauczyciel zobowiązany jest indywidualizować  pracę z uczniem, w szczególnościpoprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust.1 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Karcie Indywidualnych Potrzeb Ucznia oraz na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej  poradni specjalistycznej.   

5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, muzyki, plastyki , nauczyciel bierze pod uwagę w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a nie efekt końcowy i wynik.

6.Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na  podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

6a. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust.6 uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej tj. zwolnienie z zajęć przekroczyło 50 % planowanych zajęć, w danym okresie, uczeń nie podlega klasyfikacji w z tych zajęć, a w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony’ albo „ zwolniona”.

7. Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w ust. 6 jest obowiązany być obecny na lekcji , jeśli zajęcia te wypadają w środku planu lekcji. W przypadku , gdy przypadają one na ostatnie lub pierwsze godziny lekcyjne uczeń może być zwolniony z obecności po przedstawieniu pisemnej prośby rodziców z tych lekcji.

8. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie  indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych , do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić na podstawie  tego orzeczenia .

9. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia  ucznia  z  wadą  słuchu  lub  z  głęboką  dysleksją  rozwojową, z afazją, , ze sprzężonymi niepełnosprawnościami  lub z autyzmem   z  nauki  drugiego  języka obcego  do końca danego etapu edukacyjnego.

10. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust.9 , posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, dyrektor szkoły zwalnia ucznia z nauki drugiego języka na podstawie tego orzeczenia ( nie trzeba dostarczać dodatkowych zaświadczeń)

11.W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo                „ zwolniona”.

 

 

§111. Klasyfikacja śródroczna i roczna.

  1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:

        I   semestr   -   IX  -  I

       II   semestr   -  II  -   VI  

2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny  zachowania.

3. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I semestru, a roczne na koniec II semestru.

4.Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny bieżącej.  Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie jednorazowego sprawdzianu wiedzy na koniec semestru.

 5. Na miesiąc przed śródrocznym (rocznym) plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia o przewidywanych dla niego śródrocznych (rocznych) ocenach klasyfikacyjnych i odnotowują ten fakt w dzienniku lekcyjnym.

6. Wychowawca  klasy  zobowiązany  jest  przekazać  przynajmniej jednemu z rodziców  (prawnych  opiekunów)  ucznia  informacje   o przewidywanych  dla  niego  rocznych  (semestralnych)  ocenach  podczas  indywidualnej  rozmowy lub  w formie pisemnej.

 7. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi  lub utrudni  kontynuowanie  nauki  w  klasie  programowo  wyższej,  Szkoła  stwarza  uczniowi  szanse  uzupełnienia braków w terminie do dwóch miesięcy od klasyfikacji śródrocznej.

8. Klasyfikacja ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego opracowanego dla niego na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie w oddziale przedszkolnym i szkole, oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym.

9. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne dla uczniów , o których mowa w ust. 8  są ocenami opisowymi.

10. W klasach I –III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

11.Roczna ocena opisowa, o której mowa w ust. 10 uwzględnia poziom opanowania przez uczniów klas I –III wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz ma wskazywać potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

12. Opisową ocenę roczną i ocenę zachowania sporządza się komputerowo. Wydruk podpisany przez wychowawcę dołącza się do dziennika lekcyjnego, co jest równoważne z wpisem do dziennika lekcyjnego.

 

§112.  Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych.

1. Za  przewidywaną  ocenę  roczną  przyjmuje  się  ocenę  zaproponowaną    przez nauczyciela  zgodnie  z terminem ustalonym w Statucie Szkoły. 

 2. Uczeń  może  ubiegać  się  o  podwyższenie  przewidywanej  oceny  tylko  o  jeden  stopień  i  tylko  w  przypadku  gdy  co najmniej  połowa  uzyskanych  przez  niego  ocen  cząstkowych  jest  równa  ocenie, o  którą się  ubiega, lub od niej wyższa.

3. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celująca, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy (§ 110 ust. 2 Statutu Szkoły).

 4. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:

1)      frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);

2)      usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;

3)      przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych;

4)      uzyskanie  z  wszystkich  sprawdzianów  i  prac  pisemnych  ocen  pozytywnych  (wyższych niż ocena  niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;

5)      skorzystanie  z  wszystkich  oferowanych przez nauczyciela form  poprawy, w tym  –  konsultacji  indywidualnych.

5. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do wychowawcy klasy, w ciągu 7 dni od ostatecznego  terminu  poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.

6. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust.4 pkt. 1 i 2, a nauczyciel przedmiotu spełnienie wymogów ust. 4 pkt. 3, 4 i 5.

7. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciel przedmiotu wyrażają  zgodę  na przystąpienie do poprawy oceny.

8. W  przypadku  niespełnienia  któregokolwiek  z  warunków  wymienionych  w  punkcie  5.  prośba  ucznia  zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.

9. Uczeń  spełniający wszystkie warunki  najpóźniej  na  7  dni przed  klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.

10. Sprawdzian,  oceniony  zgodnie  z  przedmiotowym  systemem  oceniania,  zostaje  dołączony  do  dokumentacji wychowawcy klasy.

 11. Poprawa oceny rocznej  może  nastąpić jedynie w przypadku,  gdy sprawdzian został zaliczony na  ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.

12. Ostateczna  ocena  roczna  nie  może  być  niższa  od  oceny  proponowanej,  niezależnie  od  wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.

 

§113.  Egzamin klasyfikacyjny.

 

1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia z powodu określonej w ust. 1 absencji.

3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

4. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia

(konieczność podjęcia pracy, pilnowania rodzeństwa, lub innego członka rodziny, pobicie przez rodzica, wstyd z braku odzieży itp.)  lub przyczynę braku usprawiedliwień nieobecności. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo najwyższej lub nie kończy Szkoły.

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą oraz uczeń, który otrzymał zgodę Dyrektora na zmianę profilu kształcenia, celem wyrównania różnic programowych.

6. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje do egzaminu sprawdzającego z techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, zajęć artystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny z zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany” albo „ niesklasyfikowana”.

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu zplastyki, muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

10. Egzamin  klasyfikacyjny w przypadkach,  o  których  mowa  w  ust.  3,  4,  przeprowadza  nauczyciel  danych  zajęć  edukacyjnych  w  obecności  wskazanego  przez  Dyrektora  Szkoły  nauczyciela  takich  samych  lub  pokrewnych  zajęć edukacyjnych.

11. Egzamin  klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek szkolny poza szkołą,   przeprowadza  komisja,  powołana  przez  Dyrektora  Szkoły,  który  zezwolił  na  spełnianie  przez  ucznia  obowiązku  szkolnego  lub  obowiązku  nauki  poza  szkołą.  W skład komisji wchodzą:

1)      dyrektor  Szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  w  tej  szkole  inne  stanowisko  kierownicze  –    jako przewodniczący komisji;

2)      nauczyciele obowiązkowych  zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

12. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 11uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami  (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

13. W  czasie  egzaminu  klasyfikacyjnego  mogą  być  obecni – w  charakterze obserwatorów  rodzice  (prawni opiekunowie) ucznia.

14. Z  przeprowadzonego  egzaminu  klasyfikacyjnego  sporządza  się  protokół  zawierający  imiona  i  nazwiska  nauczycieli,  o których mowa  w ust. 10  lub  skład  komisji, o której mowa  w ust.11,  termin egzaminu  klasyfikacyjnego, zadania  (ćwiczenia)  egzaminacyjne, wyniki  egzaminu  klasyfikacyjnego  oraz  uzyskane  oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace  ucznia oraz zwięzłą  informację  o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

15. Uczeń , który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w  wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

16. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych  jest  ostateczna,  z zastrzeżeniem ust. 17 oraz § 108.

17. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznego ustalono dwie oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.

 

§114.  Egzamin poprawkowy. 

 

1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych, zajęć artystycznych,  wychowania fizycznego, z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 3.W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu.

4.Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców.

5.Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:

1)      Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący  komisji;

2)       nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

3)       nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek   komisji.

7. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym, o których mowa w § 104 według pełnej skali ocen. W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać ustalenia zawarte w Karcie Potrzeb i Świadczeń.

8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.

9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. 

10. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

11. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ocena ostateczna z zastrzeżeniem § 109 ust. 1.

12. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.

 13.Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

14. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 5 dniod dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

15. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Do pracy komisji mają zastosowanie przepisy § 114 ust. 1 -7 . Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

§115.Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym.

 

1. Uczeń lub jego rodzice  (prawni opiekunowie) mogą  zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania  tej  oceny. Zastrzeżenia  mogą  być  zgłoszone  w  terminie  do  5  dni  po  zakończeniu  zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. Dyrektor  szkoły  w  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych   została ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny,  powołuje  komisję,  która przeprowadza  sprawdzian  wiadomości  i  umiejętności  ucznia,  w  formie  pisemnej  i  ustnej,  oraz  ustala  roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

3. W skład komisji wchodzą:

1)      Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący  komisji;

2)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3)      dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia  edukacyjne.

 

4. Nauczyciel,  o  którym  mowa  w  pkt.  3,  może  być  zwolniony  z  udziału  w  pracy  komisji  na  własną  prośbę  lub  w innych,  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach.  W  takim  przypadku  Dyrektor  Szkoły  powołuje  innego nauczyciela  prowadzącego  takie  same  zajęcia  edukacyjne,  z  tym  że  powołanie  nauczyciela  zatrudnionego  w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

5. Ustalona  przez  komisję  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  nie  może  być  niższa  od  ustalonej wcześniej oceny.

6. Ocena  ustalona  przez  komisję  jest  ostateczna,  z  wyjątkiem  niedostatecznej  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

7. Z  prac  komisji  sporządza  się  protokół  zawierający  skład  komisji,  termin  sprawdzianu,  zadania  sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Do  protokołu,  o  którym  mowa  w  pkt.  7,  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informację  o  ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  sprawdzianu,  o  którym  mowa  w  pkt.  2,  w wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego  w  dodatkowym  terminie,  wyznaczonym  przez  Dyrektora Szkoły.

10. Przepisy  1-9  stosuje  się  odpowiednio w przypadku  rocznej oceny klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych  uzyskanej w wyniku  egzaminu poprawkowego.  . 

 

§116. Ocena zachowania.

 

1. Ramowe kryteria oceny zachowania ustala Zespół Wychowawczy.

2. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając specyfikę zespołu.

3. Wychowawca na początku roku szkolnego  informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych  opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania  oraz o  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3)      dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)      dbałość o piękno mowy ojczystej

5)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6)      godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)      okazywanie szacunku innym osobom.

8)      Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły

9)      Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień

5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali,  z  podanymi skrótami:

 1. wzorowe          -  wz;
 2. bardzo dobre   -  bdb;
 3. dobre               -  db;
 4. poprawne        -  popr;
 5. nieodpowiednie  -  ndp;
 6. naganne            -  ng.

6. Kryteria na poszczególne oceny z zachowania:

6.1.Ocenę wzorową (wz.) uczeń otrzymuje:

 1. Wyróżnia się wzorowym stosunkiem do obowiązków szkolnych (jest zawsze bardzo dobrze przygotowany do lekcji, poszerza swoją wiedzę, korzystając z dostępnych źródeł , odrabia zawsze prace domowe).
 2. Jest zdyscyplinowany i obowiązkowy.
 3. Wyróżnia się samodzielnością, inicjatywą i twórczą postawą, sam angażuje się w życie klasy, szkoły i środowiska lokalnego.
 4. Pogodnie reprezentuje szkołę, dba o jej dobre imię i mienie.
 5. Bierze czynny udział w imprezach szkolnych, akcjach oraz pracach i zbiórkach charytatywnych.
 6. Aktywnie pracuje w organizacjach uczniowskich, działających na terenie szkoły lub samorządzie szkolnym.
 7. Osiąga dobre wyniki w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.
 8. Jest koleżeński, odpowiedzialny , prawdomówny, życzliwy, chętny do pomocy, pomaga słabszym.
 9. Przeciwstawia się przejawom zła i przemocy.
 10. Reprezentuje wysoką kulturę osobistą, szanuje innych, dba o kulturę języka.
 11. Nie opuszcza lekcji bez usprawiedliwienia.

6.2.Oceną bardzo dobrą (bdb.) otrzymuje uczeń, który:

 1.  Wyróżnia się bardzo dobrym stosunkiem do obowiązków szkolnych (jest bardzo dobrze przygotowany do lekcji, odrabia prace domowe).
 2. Cechuje się inicjatywą i twórczą postawą angażuje się w życie klasy, szkoły i środowiska lokalnego.
 3. Bierze czynny udział w imprezach szkolnych, akcjach oraz pracach i zbiórkach charytatywnych.
 4. Aktywnie pracuje w organizacjach uczniowskich, działających na terenie szkoły lub samorządzie szkolnym
 5. Uczestniczy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.
 6. Jest rzetelny, prawdomówny, zdyscyplinowany, życzliwy, koleżeński, godny zaufania, chętny do pomocy
 7. Przeciwstawia się przejawom zła i przemocy.
 8. Reprezentuje wysoką kulturę osobistą, szanuje innych, dba  o kulturę języka.
 9. Nie opuszcza lekcji bez usprawiedliwienia, nie spóźnia się na lekcje więcej niż 3 razy w semestrze.

6.3.Ocenę dobrą (db.) otrzymuje uczeń, który:

 1. Rzetelnie wywiązuje się z obowiązków szkolnych (jest dobrze przygotowany do lekcji, prawie zawsze ma odrobione zadania domowe).
 2. Uczestniczy w życiu klasy i szkoły, często jednak bez własnej inicjatywy – oczekuje poleceń i wskazówek.
 3. Stosuje zasady dobrego wychowania, wskazuje właściwą postawę względem nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów.
 4. Jest koleżeński, życzliwy, uczciwy, zdyscyplinowany, prawdomówny, nie jest obojętny  na zło, chętnie pomaga innym, dba o kulturę języka.
 5. Nie opuszcza bez usprawiedliwienia więcej niż 6 godzin w semestrze, nie spóźnia się więcej niż 6 razy w semestrze.

6.4.Ocenę poprawną (popr) otrzymuje uczeń, który:

 1. Nie wypełnia podstawowych obowiązków szkolnych.
 2. Nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły lub czyni to niechętnie, tylko na wyraźne polecenie.
 3. Poprawnie zachowuje się wobec nauczycieli, koleżanek i kolegów – kultura osobista raczej nie budzi zastrzeżeń, na ogół stosuje się do poleceń i uwag dotyczących jego postawy i zachowania.
 4. Nie opuszcza bez usprawiedliwienia więcej niż 12 godzin w semestrze, często spóźnia się na lekcje.

6.5.Ocenę nieodpowiednią (ndp.) otrzymuje uczeń, który:

 1. Wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych (nie przygotowuje się do lekcji, nie odrabia zadań domowych, nie wykazuje chęci poprawy ocen niedostatecznych)
 2. Nie przejawia zainteresowania sprawami klasy i szkoły.
 3. Niewłaściwe i zachowuje się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz wobec kolegów i koleżanek.
 4. Charakteryzuje się niską kulturą osobistą.
 5. Opuści bez usprawiedliwienia więcej niż 12 godzin w semestrze, bardzo często spóźnia się na lekcje.
 6. Niszczy złośliwie mienie szkolne.

6.6.Ocenę naganną (nag.) otrzymuje uczeń, który:

 1. Wskazuje negatywny stosunek do obowiązków szkolnych (nie przygotowuje się do lekcji, nie odrabia zadań domowych, nie wykazuje chęci poprawy ocen niedostatecznych wyśmiewa się z uczniów którzy się uczą).
 2. Opuszcza bez usprawiedliwienia więcej niż 30 godzin w semestrze, nagminnie spóźnia się na lekcje.
 3. Nie przejawia zainteresowania sprawami klasy.
 4. Ma demoralizujący wpływ na innych uczniów.
 5. Niszczy mienie szkoły.
 6. Przejawia inne negatywne działania – dopuszcza się poważnych uchybień poza szkołą np. kradzież, chuligaństwo, narkotyki, rozbój.
 7. Był ukarany nagną dyrektora szkoły.

7 Ocena  klasyfikacyjna  zachowania  nie  ma  wpływu na oceny klasyfikacyjne  z zajęć edukacyjnych  i  promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły z zastrzeżeniem ust. 13.

8. Uczniowi  realizującemu  na  podstawie  odrębnych  przepisów  indywidualny  tok lub  program  nauki  oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny z zachowania.

9. Uczeń lub jego rodzice  (prawni opiekunowie) mogą  zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania została  ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu ustalania  tej  oceny. Zastrzeżenia mogą  być zgłoszone w  terminie  5  dni  od dnia  zakończenia  zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

10. Dyrektor  Szkoły  w  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna z zachowania  została   ustalona niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny,  powołuje  komisje,  która  ustala  roczną ocenę  klasyfikacyjną  w  drodze  głosowania  zwykłą  większością  głosów;  w  przypadku  równej  liczby  głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 11. W skład komisji wchodzą:

1)      Dyrektor  Szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  w  tej  szkole  inne  stanowisko  kierownicze  –  jako przewodniczący komisji;

2)      wychowawca klasy;

3)      wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

4)      pedagog;

5)      przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;

6)      przedstawiciel Rady Rodziców.

12. Roczna ocena z zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

13. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

13a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, bierze się pod uwagę wpływ stwierdzonych zaburzeń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

14. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o  niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nie ukończeniu Szkoły przez ucznia, któremu w szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

Uchwałę o niepromowaniu ucznia do wyższej klasy lub ukończeniu szkoły przez ucznia, który otrzymał co najmniej dwa razy ocenę naganną zachowania podejmuje się w przypadkach, gdy wystąpiło przynajmniej jedno udowodnione zachowanie:

1)      szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków oraz brak poprawy mimo wcześniej zastosowanych statutowych kar porządkowych;

2)      opuszczenie bez usprawiedliwienia obowiązkowych zajęć w liczbie  przekraczającej 30% godzin przeznaczonych na te zajęcia;

3)      systematyczne naruszanie nietykalności fizycznej i psychicznej uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły;

4)      zachowania obsceniczne, czyny nieobyczajne;

5)      świadome naruszanie godności, mające charakter znęcania się;

6)      popełnienie czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego;

7)      wulgarne odnoszenie się do członków społeczności szkolnej, używanie słów wulgarnych i obraźliwych;

 

§117. Tryb ustalania oceny zachowania.

 

 1. Uczeń ma prawo do samooceny w formie pisemnej zgodnie z kryteriami zachowania. Ocenę tę przedkłada  do wglądu tylko wychowawcy – powinna ona być brana pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej.
 2. Samorząd klasowy w porozumieniu z zespołem klasowym proponuje ocenę zachowania dla poszczególnych uczniów zgodnie z kryteriami ocen zachowania.
 3. Ostateczną ocenę ustala wychowawca klasy, zasięgając opinii zespołu uczącego dany oddział.
 4. Wystawiona ocena z zachowania jest dokumentowana w Dzienniku Lekcyjnym.
 5. Przewidywana ocena z zachowania podana jest do wiadomości uczniów na tydzień przed  radą  klasyfikacyjną.
 6. Wychowawca przedkłada Radzie Pedagogicznej, na posiedzeniu klasyfikacyjnym rocznym uzasadnienie oceny nagannej na piśmie.
 7. Ocena może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, np.: zgłoszenia przez uczących dodatkowych, dotychczas nieznanych informacji pozwalających na obniżenie lub podwyższenie oceny z zachowania.

 

§118.  Zasady oceniania zachowania.

 

 1. Ocena z zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawie wobec kolegów i innych osób.
 2. W ocenianiu zachowania punktem wyjścia jest ocena dobra, którą otrzymuje uczeń awansem na początku roku szkolnego i II semestru bez względu na to, jaką ocenę uzyskał poprzednio.
 3. Uczeń oceniany jest z trzech  zakresów postępowania:

1)      stopnia pilności i systematyczności w wykonywaniu obowiązków szkolnych;

2)      kultury osobistej;

3)      stopnia przestrzegania norm społecznych, obyczajowych, etycznych;

 1. Ocena zachowania wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych za:

1)      kulturę osobistą ucznia, gdzie czynniki pozytywne podwyższające ocenę (powyżej dobrej) to:

a)       troska o estetykę własnego wyglądu i estetykę otoczenia,

b)      dbałość o higienę osobistą.

c)       życzliwość i kulturalny stosunek do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

d)       troska o kulturę słowa i dyskusji,

e)       poszanowanie godności własnej i innych, a czynniki negatywne obniżające ocenę ( poniżej dobrej)

                  f)   celowe i świadome naruszenie sformułowanych wyżej warunków pozytywnych;

                 g)   zbyt nieestetyczny wygląd.

 

2)      Stopień pilności i systematyczności ucznia, gdzie czynniki pozytywne podwyższające ocenę (powyżej dobrej) to:

a)       sumienność w nauce i obowiązkach szkolnych,

b)      przezwyciężanie trudności w nauce (wytrwałość, samodzielność, dążenie do doskonalenia wiedzy i umiejętności),

c)       rozwijanie zainteresowań i uzdolnień (udział w kołach zainteresowań, olimpiadach, konkursach itp.),

d)      systematyczność i punktualność uczęszczania na zajęcia szkolne, a czynniki  negatywne obniżające ocenę (poniżej dobrej):

                   f)  celowe i świadome naruszanie sformułowanych wyżej warunków pozytywnych,

                   g)  nieusprawiedliwione godziny nieobecności:

 1. Za opuszczenie bez usprawiedliwienia 30 godzin zajęć lekcyjnych uczeń może zostać ukarany naganą Dyrektora Szkoły.
 2. Stopień przestrzegania norm społecznych, etycznych:

1)      czynniki pozytywne podwyższające ocenę:

a)       reagowanie na przejawy zła,

b)      szacunek dla pracy innych,

c)       pomoc innym,

d)      troska o mienie szkolne i indywidualne,

e)       udział w pracach samorządu i innych pracach społecznych na rzecz szkoły  i środowiska,

f)       przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,

g)      przejawianie inicjatywy dotyczącej funkcjonowania szkoły.

2)      czynniki negatywne obniżające ocenę 

a)      celowe i świadome naruszanie powyżej sformułowanych czynników pozytywnych,

b)      postawa egoistyczna, samolubna,

c)       lekceważący stosunek do zespołu klasowego, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

d)      agresja, akty wandalizmu,

 1. W przypadku wyjątkowo drastycznych wykroczeń (kradzież, elementarne naruszenie norm prawnych, drastyczne naruszenie norm obyczajowych), uchwałą Rady Pedagogicznej uczniowi można wystawić ocenę naganną, nawet wtedy, gdyby był pod innym względem wzorowy.
 2. Śródroczna i roczna ocena zachowania w kl. I – III jest oceną opisową uwzględniającą

    w szczególności:

1) kultura osobista  (godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, dbałość o piękno

   mowy ojczystej),

          2) zaangażowanie,

3) kontakty z rówieśnikami, okazywanie szacunku innym osobom,

          4) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

          5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6) dbałość o honor i tradycje szkoły, postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej.

  

9. Ocena rozpatrywana jest w czterech kategoriach:

 A – zachowanie szczególnie przykładne

B – zachowanie przykładne

C – zachowanie poprawne

D – zachowanie budzące zastrzeżenie

 

A – zachowanie szczególnie przykładne

Uczeń/uczennica  odpowiedzialnie  wywiązuje  się  z  powierzonych  zadań  i  zobowiązań.

Aktywnie  uczestniczy  w  zajęciach.  Wykazuje  dużą  inicjatywę  i  samodzielność.  Jest

pracowity(-a),  troskliwy(-a),  koleżeński(-a),  prawdomówny(-a),  kulturalny(-a).

Dotrzymuje zawartych umów. Panuje nad emocjami. Radzi sobie z różnymi problemami

życia  codziennego.  Potrafi  dokonać  samooceny  własnego  zachowania  i  działania  oraz

ocenić zachowanie innych. Dba o honor i tradycje szkoły, o piękno mowy ojczystej oraz o

bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych. Godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i

poza nią.

 B – zachowanie przykładne

Uczeń/uczennica  zachowuje  się  kulturalnie,  używa  form  grzecznościowych,  jest

koleżeński(-a),  uczynny(-a).  Zna  zasady  bezpieczeństwa  w  czasie  zabaw  (zajęć)  i

przestrzega  ich. Dotrzymuje warunków zawartych umów. W miarę możliwości  stara  się

wywiązywać  ze  swoich  obowiązków.  Jest  prawdomówny(-a).  Potrafi  ocenić  własne

zachowanie  i  zachowanie  innych.  Jest  koleżeński  wobec  rówieśników.  Potrafi

współpracować w zespole.

 C – zachowanie poprawne

Uczeń/uczennica  zna  formy  grzecznościowe,  choć  nie  zawsze  je  stosuje.  Stara  się

kulturalnie  nawiązywać  kontakty  z  rówieśnikami  i  dorosłymi.  Próbuje  oceniać  własne

zachowanie.  Widzi  potrzebę  poprawy  niektórych  zachowań.  Nie  zawsze  dotrzymuje

obietnic  i  zobowiązań.  Potrafi  jednak  przyznać  się  do  błędu.  Stara  się  przestrzegać

bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Radzi sobie z własnymi emocjami. Potrafi pracować

w zespole.

 D – zachowanie budzące zastrzeżenia

Uczeń/uczennica  zna  formy  grzecznościowe  i  zasady  kulturalnego  zachowania.  Ma

jednak  trudności z  ich przestrzeganiem. Rozumie, na czym polega koleżeństwo. Widzi  i

ocenia  niewłaściwe  zachowania  innych.  Ma  problemy  z  oceną  własnych  zachowań  i

opanowaniem  emocji.  Ma  własne  przekonania  i  zasady  postępowania,  które  czasami

budzą zastrzeżenia. Nie zawsze wywiązuje się ze swoich zadań i zobowiązań.

 

 10.  Ocenę z zachowania  ustala  wychowawca  na  podstawie  kryteriów  zachowania  po

    uwzględnieniu obserwacji dokonanych w ciągu semestru, odnotowanych  w dzienniku lekcyjnym, opinii zespołu klasowego i nauczycieli uczących w  danej  klasie.

Ostateczną ocenę wystawia wychowawca klasy. 

      1) Przewaga  ocen  z  kategorii A  decyduje  o  przyznaniu  zachowania  szczególnie

przykładnego.

     2) Przewaga ocen kategorii B decyduje o przyznaniu zachowania przykładnego.

     3)Przewaga ocen kategorii C decyduje o przyznaniu zachowania poprawnego.

     4)Przewaga  ocen  kategorii  D  decyduje  o  przyznaniu  zachowania  budzącego

zastrzeżenia.

 

§119. Promowanie i ukończenie Szkoły.

 

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w  szkolnym  planie  nauczania  uzyskał klasyfikacyjne roczne  oceny  wyższe  od  stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Uczeń, który w jednej szkole otrzymał co najmniej dwa razy z rzędu naganną ocenę zachowania, mimo, iż uzyskał klasyfikacyjne oceny roczne wyższe od oceny niedostatecznej może uchwałą Rady Pedagogicznej nie otrzymać promocji do klasy wyższej lub ukończyć szkoły. Może mieć miejsce, gdy uczeń:

1)   nie korzysta z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

2)   prezentuje wyjątkowo lekceważący stosunek do nauczycieli i zespołu;

3)   zachowuje się nieobyczajnie;

4)   stwarza sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu uczniów;

5)   stosuje przemoc psychiczną, znęca się nad innymi.

 1. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 2. Uczeń klasy I –III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej obligatoryjnie , z zastrzeżeniem ust. 5.
 3. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia kl. I – III, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. Do szczególnych przypadków zalicza się:

1)         posiadanie przez ucznia specyficznych trudności w nauce, potwierdzone orzeczeniem lub opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej;

2)         trudności i zaburzenia  komunikacyjne, językowe i adaptacyjne związane z przebywaniem w innych środowiskach kulturowych, językowych lub kształceniem w innych systemach edukacji;

3)         przewlekła choroba, uniemożliwiająca realizację obowiązku nauki, w tym indywidualnego nauczania;

4)         brak podstawowych umiejętności i wiadomości do kontynuowania edukacji przedmiotowej w II etapie edukacyjnym z zakresu edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej, a zwłaszcza umiejętności czytania, pisania;

5)         niedojrzałość emocjonalna - lęk przed szkołą, nauczycielami, kolegami, paraliżujący strach, płaczliwość, moczenie się;

6)         niedojrzałość fizyczna;

 1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców  ( prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
 2. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć  edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

8.Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim  otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca następuje zmiana tej oceny na ocenę końcową celującą.

9.Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie jest klasyfikowany z wychowania fizycznego, muzyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia się oceny z zachowania. Brak klasyfikacji z wymienionych edukacji przedmiotowych i zachowania nie wstrzymuje promocji do klasy wyższej lub ukończenia szkoły.

 

10.Uczeń, który w wyniku  klasyfikacji  rocznej  uzyskał z  zajęć  edukacyjnych  średnią  ocen  co najmniej  4,75  oraz  co  najmniej  bardzo  dobrą  ocenę z zachowania,  otrzymuje  promocję  do  klasy  programowo wyższej z wyróżnieniem.

 11.Uczeń kończy szkołę podstawową  jeżeli  w wyniku  klasyfikacji rocznej,  na  która  składają  się  roczne oceny klasyfikacyjne  z zajęć  edukacyjnych  uzyskane  w  klasie  programowo  najwyższej  oraz  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  których  realizacja zakończyła  się  w  klasach programowo  niższych , uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 2. oraz przystąpił do sprawdzianu. Obowiązek przystąpienia do sprawdzianu nie dotyczy uczniów zwolnionych ze sprawdzianu na podstawie odrębnych przepisów.  

12.Uczeń kończy Szkołę  z  wyróżnieniem,  jeżeli  w  wyniku  klasyfikacji  końcowej  uzyskał  z zajęć edukacyjnych średnią  ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę  zachowania.

13.O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia  w porozumieniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami).

14.Rada  Pedagogiczna  podejmuje  decyzje  w  sprawie  przyznania  uczniom  nagród  ustanowionych  przez kuratora oświaty.

 

§120.  SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ

 

1.W kasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku w szkole podstawowej, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej „sprawdzianem”.

2. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej „Komisją Centralną”.

3. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art.71b ust.3b ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.

4. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

5. Opinia, o której mowa w ust.3, powinna  być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, z tym, że nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej.

6.Opinię, o której mowa w ust.3, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

7. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

8. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

9.Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu.

10. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężona niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponad gimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienie do sprawdzianu, na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

11.Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem są zwolnieni ze sprawdzianu. Dyrektor komisji okręgowej stwierdza uprawnienie do zwolnienia.

12. Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu najwyższego wyniku.

13. Za organizacje i przebieg sprawdzianu w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

14. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem sprawdzianu, może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.

15. Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie mogą pełnić swoich funkcji dyrektor szkoły lub osoba pełniąca tymczasowo jego obowiązki niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej i wskazuje siebie do pełnienia obowiązków przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

16. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, i jego zastępca, uczestniczą w szkoleniu z zakresu organizacji sprawdzianu, organizowanym przez okręgową komisję egzaminacyjną w roku szkolnym, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

17.Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w danej szkole w szczególności:

1) przygotowuje listy uczniów (słuchaczy) przystępujących do sprawdzianu, sprawdza poprawność zebranych danych oraz przekazuje w formie elektronicznej do właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej,

2) nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzony sprawdzian, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

3) powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia sprawdzianu, nie później niż na miesiąc przed terminem sprawdzianu; ustala spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego skład zespołów nadzorujących przebieg sprawdzianu w poszczególnych salach, w tym wyznacza przewodniczących tych zespołów – w przypadku gdy sprawdzian ma być przeprowadzony w kilku salach; zadaniem zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów,

4) informuje uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu – przed rozpoczęciem sprawdzianu,

5) nadzoruje przebieg sprawdzianu,

6) przedłuża czas trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego dla uczniów (słuchaczy), o których mowa w punkcie 3 §120,

7) sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu albo przerwali sprawdzian, oraz niezwłocznie po zakończeniu sprawdzianu przekazuje ten wykaz dyrektorowi komisji okręgowej,

8) zabezpiecza, po zakończeniu sprawdzianu, zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniów i niezwłocznie dostarcza je do miejsca wskazanego przez dyrektora komisji okręgowej,

9) nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania przebiegu sprawdzianu.

18. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego odbiera przesyłki z zestawami do przeprowadzenia sprawdzianu, zawierającymi zestawy zadań i karty odpowiedzi, sprawdza czy nie zostały one naruszone, a następnie sprawdza, czy zawierają one wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu. . Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przygotowuje i zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.

19. W przypadku stwierdzenia, ze przesyłki, o których mowa w ust.18, zostały naruszone, lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia sprawdzianu, . przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.

20. Sprawdzian trwa 60 minut, z zastrzeżeniem ust.3.

21. Dla uczniów, o których mowa w punkcie 3 §120 czas trwania sprawdzianu może być przedłużony, nie więcej niż o 30 minut.

22. W każdej Sali, w której przeprowadzany jest sprawdzian, przebywa zespół nadzorujący przebieg sprawdzianu, w skład którego wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym:

                1) przewodniczący,

    2) co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole niż ta, w której jest przeprowadzany sprawdzian, lub w placówce.

23. Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu, a w szczególności odpowiada za prawidłowy przebieg sprawdzianu w danej Sali.

24. W przypadku gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedna osobę na każdych kolejnych 20 uczniów.
25.Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki.

26.Przed rozpoczęciem sprawdzianu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy przesyłka, zawierająca zestawy zadań, karty odpowiedzi i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu, nie została naruszona.

27. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka wymienione w ust,1, została naruszona, . przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zawiesza sprawdzian i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.

28. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka wymieniona w ust.1, nie została naruszona . przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego otwiera ją w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących zestawy zadań i karty odpowiedzi na sprawdzian w liczbie odpowiadającej liczbie w poszczególnych salach.

29. Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniom, polecając sprawdzenie, czy zestaw zadań i karty odpowiedzi są kompletne.

30. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny lub nową kartę odpowiedzi.

31. Informację o wymianie zestawu zadań lub karty odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole, o którym mowa w punkcie 50. Protokół czytelnie podpisuje uczeń, który zgłosił braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi.

32. Na każdym zestawie do przeprowadzenia sprawdzianu, zawierającym zestaw zadań i kartę odpowiedzi, przed rozpoczęciem sprawdzianu, uczniowie kodują swoje prace zgodnie z instrukcją przewodniczącego zespołu nadzorującego, członkowie zespołu sprawdzają poprawność kodowania. W przypadku uczniów uprawnionych do dostosowania warunków i formy sprawdzianu zestawy egzaminacyjne kodują członkowie zespołu nadzorującego.

33. W czasie trwania sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy oddzielnym stoliku. Stoliki są ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów.

34. W Sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian, nie można korzystać z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

35. Sprawdzian rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.

36. W czasie trwania sprawdzianu uczniowie zespołu nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie Sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

37. W czasie trwania sprawdzianu  na sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego.

38. W czasie trwania sprawdzianu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje.

39. W przypadku niesamodzielnej pracy lub zakłócania przebiegu sprawdzianu, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian danego ucznia, unieważnia mu sprawdzian i nakazuje opuszczenie Sali egzaminacyjnej, co odnotowuje w protokole przeprowadzenia sprawdzianu.

40. Uczeń na sprawdzianie może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

41. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt7 ustawy, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik sprawdzianu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.

42. Wynik sprawdzianu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

43. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu, w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do sprawdzianu, w dodatkowym terminie ustalonym przez Dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez Dyrektora Komisji Okręgowej.

44. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz  przystępuje do sprawdzianu z zastrzeżeniem ust.3.

45. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu.

46.Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom ( prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

47. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

48. Wyniki sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w ust. 45 do dnia 31 sierpnia danego roku.

49. Zaświadczenie, o którym mowa w ust.48, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

50. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu sprawdzianu. Protokół podpisują przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz przewodniczący zespołów nadzorujących.

51.Protokół, o którym mowa w ust50, przekazuje się niezwłocznie do komisji okręgowej.

52.  Protokoły przebiegu sprawdzianu oraz pozostałą dokumentacje sprawdzianu przechowuje się według zasad określonych w odrębnych przepisach.

53. Obserwatorami sprawdzianu, mogą być:

                1) delegowani pracownicy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu,

                2) delegowani pracownicy Komisji Centralnej i komisji okręgowej,

    3) delegowani pracownicy odpowiednich ministerstw, będący przedstawicielami ministrów właściwych dla zawodów,

    4) delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, szkół wyższych i placówek doskonalenia nauczycieli, upoważnieni przez dyrektora komisji okręgowej.

54. Dyrektor komisji okręgowej może powołać, w szczególności spośród nauczycieli, ekspertów prawidłowości przebiegu sprawdzianu.

55. Uczeń, który jest chory, w czasie trwania sprawdzianu, może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

56. Uczeń może w terminie 2 dni od daty sprawdzianu, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.

57.W przypadku niemożności ustalenia wyników sprawdzianu, z powodu zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych albo kart odpowiedzi, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z Dyrektorem Komisji centralnej, unieważnia sprawdzian albo egzamin danych uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.

58. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian i zarządza jego ponowne rozpatrzenie.

59. Termin ponownego sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3-5 ustala dyrektor Komisji centralnej.

60. Zestawy zadań dla sprawdzianu oraz materiałów multimedialnych do przeprowadzania sprawdzianu są przygotowane, przechowywane i przekazywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie.

61. W przypadku nieuprawnionego ujawnienia zestawów zadań oraz materiałów multimedialnych decyduje co do dalszego przebiegu sprawdzianu podejmuje dyrektor Komisji centralnej.

 

§121. Świadectwa szkolne i inne druki szkolne.

 

 1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory świadectw określają odrębne przepisy.
 2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem.
 3. Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się osiągnięcia określone przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty:
 4. Uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.
 5. Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim lub laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowe wpisuje się na świadectwie celującą końcową ocenę klasyfikacyjną, nawet, jeśli wcześniej dokonano klasyfikacji na poziomie niższej oceny.

6. Szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informacje wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

7. Uczeń szkoły podstawowej, który przystąpił odpowiednio do sprawdzianu otrzymuje zaświadczenie.

8.Szkoła, na wniosek ucznia lub rodzica wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania.

9.Każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne   przepisy. Woddziale przedszkolnym wydaje się tylko legitymacje uczniowskie dla dzieci  niepełnosprawnvch, dla których prowadzona jest ewidencja imienna. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły.

10.Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne i legitymacje szkolne dla dzieci niepełnosprawnych są drukami ścisłego zarachowania.

11.Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia szkoły,  oraz zaświadczeń.

12.Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia dotyczące przebiegu nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę.

13.Na świadectwach promocyjnych można dokonywać sprostowań błędów przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu umieszcza się adnotacje  „dokonano sprostowania” oraz czytelny podpis dyrektoraszkoły lub upoważnionej przez niego osoby oraz datę i pieczęć urzędową.

14.Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia szkoły, zaświadczeniach. Dokumenty, o których mowa podlegają wymianie.

15.W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu, zaświadczenia  uczeń lub absolwent może wystąpić odpowiednio  do dyrektora szkoły, komisji okręgowej lub kuratora oświaty z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu.

16.Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły.

17.Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły.

18.Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego.

19.Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły , w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia , odnotowuje się :

1)      uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;

2)      osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego.

 

  

ROZDZIAŁ XI

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

§122.  Zadania nauczycieli.

1.Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2.Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

1)      dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę;

2)       prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego  programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych  form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sadów,  wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim uczniów;

3)       kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

4)      dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;

5)       tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie  dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;

6)      rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,   ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień ucznia;

7)      prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach;

8) wnioskowanie do dyrektora szkoły o objęcie opieką Zespołu d.s. pomocy Psychologiczno-pedagogicznej ucznia, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;

9) aktywny udział w pracach Zespołu d.s. pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych do których nauczyciel należy;

 

10).dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu( zajęć) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią publicznej, w tym poradni specjalistycznej;

11).bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności    uczniów, ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną według formy ustalonej w  Wewnątrzszkolnych   Zasadach  Oceniania;

8)       wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do udziału w konkursach, olimpiadach  przedmiotowych,

9)       udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą;

10)    współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym;

11)    indywidualne kontakty z rodzicami uczniów;

12)   doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny udział  we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w  konferencjach  metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez ODN , OKE  lub  inne instytucje w  porozumieniu z Dyrekcją Szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN;

13)   aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych  przez Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole  zainteresowań lub innej  formie organizacyjnej;

14)   przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć  oraz innych zapisów  Karty Pracy;

15)   prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen, w dzienniku  zajęć pozalekcyjnych, a także potwierdzanie własnoręcznym podpisem odbyte zajęcia;

16)   kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej  ucznia;

17)   przestrzeganie tajemnicy służbowej;

18)   przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;

19)   dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu nauczania i zapoznanie z  nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną;

20)    uczestniczenie w przeprowadzaniu sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;

 

3.  W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

 

1)   zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska;

 

2)   inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć:

 

a)   nauczyciel szkoły jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu,

 

 

       3)   zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

 

4.Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać w okresach tygodniowych odpowiednio w dziennikach lekcyjnych lub w dziennikach zajęć działania wymienione w  ust. 1 i 2;

 

5.Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać zajęcia i czynności wymienione  w  ust. 2 pkt. 1 lit. a  w okresach półrocznych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych.

 

§123.  Zadania wychowawców klas.

1.  Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności: 

1)       tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2)       inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

3)       podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Nauczyciel oddziału przedszkolnego bierze całą odpowiedzialność za dziecko od momentu wejścia do Sali.

3. Wychowawca realizuje zadania poprzez:

 

1)       bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich  potrzeb i oczekiwań;

 

2)      rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;

 

3)      wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

4) udział w pracach Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 

 

4)       tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;

 

5)      ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów  z rówieśnikami;

 

6)      pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych  spowodowanych trudnościami w nauce;

 

7)      organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współpracy i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą;

 

8)       realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy;

 

9)       czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu;

 

10)  utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;

 

11)  rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;

 

12)  wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;

 

13)   systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi  zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w   nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne,  badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy   tym,   którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału;

 

14)   wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami — życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu Szkoły,  rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich;

 

15)   podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą  aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu Szkoły, konkursach, olimpiadach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach;

 

16)   tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację  zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów wakacyjnych, zimowisk, wyjazdów na „ zielone szkoły”;

 

17)   unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów;

 

18)  tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale  także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;

 

19)   wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny otoczenia oraz  do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą;

 

20)   współpraca z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach    ich zdrowia,  organizowanie opieki i pomocy materialnej  uczniom;

 

21)   udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy.

 

4.Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar, ma prawo ustanowić przy współpracy z Klasową Radą Rodziców własne formy nagradzania i motywowania wychowanków.

 

5.Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klas:

 

 1)  prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen,

 2)  sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy;

 3)  nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego;

4) wypisuje świadectwa szkolne;

5) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami  władz  szkolnych,  poleceniami Dyrektora  Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej. 

 

§ 124.  Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom:

1.  Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.

2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.

3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:

1)       punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi;

2)       aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania ( agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i inne. Nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru;

3)       przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal lekcyjnych, toalet szkolnych;

4)       dbania , by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili , nie dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji;

5)       zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych;

6)       egzekwowania , by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw;

7)       niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły – szczególnie w toaletach szkolnych;

8)      natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku,

4.   Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora Szkoły lub wicedyrektora;

5. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.

6. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.

7. Nie rozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa.

8. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzysekcyjnych.

9. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w szkole.

10. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w procedurze Organizacji wycieczek szkolnych i zagranicznych, obowiązującej w Szkole.

11. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie :

1)       ma obowiązek wejść do sali pierwszy , by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów  i nauczyciela . Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora Szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu,

2)       podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki,

3)       w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia , jeśli stan jego zdrowia dozwala , należy skierować go  w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia niepełnoletniego. Jeśli jest to nagły wypadek powiadomić dyrektora Szkoły,

4)       nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć. Korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu,

5)       po skończonej lekcji nauczyciel powinien sam otworzyć drzwi , by nie dopuścić do gwałtownego ich otwarcia przez wybiegających uczniów,

6)       uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo,

7)       przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej, zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury,

8)       nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.

 

12.Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z :

 

1)       zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;

2)       sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;

3)       z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;

4)      zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.

§ 125. 1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole są pracownikami samorządowymi ipodlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

 

 2.Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest do przestrzegania szczegółowego zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.

 

3. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

 

1)      przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;

2)      wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

3)      udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;

4)      dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

5)      zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;

6)      zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

7)      stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

8)      sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;

9)      złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych                         o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy;

10)   złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie Dyrektora szkoły, oświadczenia o stanie majątkowym.

 

§ 126. 1. W szkole obowiązuje Regulamin Pracy, ustalony przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w placówce.

2. Każdy pracownik szkoły jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień zawartych w Regulaminie Pracy. Fakt zapoznania się z Regulaminem Pracy pracownik szkoły potwierdza własnoręcznym podpisem.

§ 127.  Kompetencje, zadania i organizacja pracy pedagoga i logopedy ujęte są odpowiednio w§ 40 ,  § 41 niniejszego statutu.

 

§ 128.  W szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi związki zawodowe, zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników szkoły.

 

§129.1. W Szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których głównym celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród dzieci lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.

2. Zgodę na podjecie działalności przez stowarzyszenie i organizacje, których mowa w ust. 1 wyraża Dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz uzyskaniu pozytywnej opinii Komitetu Rodzicielskiego.

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ XII

 

PODSTAWOWE  PRAWA I  OBOWIĄZKI CZŁONKA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

 

§ 130.  Członek społeczności szkolnej

1. Członkiem społeczności Szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do Szkoły w określony przez zasady  przyjmowania sposób.

2. Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w szkole traci się członkostwo społeczności szkolnej.

 

§ 131. Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami człowieka i  dziecka.  

 

§ 132. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, płci, religii, poglądów  politycznych  czy  innych  przekonań,  narodowości,  pochodzenia  społecznego,  majątku,  urodzenia  lub  jakiekolwiek inne.

 

§ 133.Traktowanie członków społeczności szkolnej.

1. Nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub karaniu.

2.  Żaden członek społeczności Szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego.

3. Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności Szkoły ze względu  na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane i karane.

4. Nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach, obrzędach religijnych lub  nauce religii.

 

§ 134. 1. Każdy uczeń Szkoły ma prawo do:

1)      Opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzysekcyjnych;

2)      Maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole;

3)      Indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;

4)      Pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;

5)      Zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;

6)      Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami WZO;

7)      Życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej;

8)       Reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi    możliwościami i umiejętnościami;

9)       Realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę klasy;

10)   Indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach;

11)  Korzystania z poradnictwa pedagogicznego;

12)  Korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez Dyrektora Szkoły;

13)   Wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową;

14)  Zwracania się do Dyrektora, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;

15)  Swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych;

16)  Wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy domowej;

17)   Do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki i technologii informacyjnej po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie;

18)  Być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu.

 

§ 135.1. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka ma prawo do zwolnienia z zajęć z tego przedmiotu po spełnieniu warunków:

1)      lekcje wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej, drugi język z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu;

2)      rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.

2. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej, język ma obowiązek  uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.

3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka  po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły.

§ 136. W ostatnim tygodniu nauki  uczeń ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą.  

§ 137.Uczeń zagrożony uzależnieniem ma obowiązek na wniosek pedagoga uczestniczyć w zajęciach profilaktyczno- terapeutycznych.

§ 138. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest pogłębianie swojej wiedzy poprzez systematyczna naukę.

 

§ 139.  Każdy uczeń  Szkoły ma obowiązek:

1)      Przestrzegania postanowień zawartych w statucie;

2)       Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;

3)       Systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;

4)       Bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom Dyrektora Szkoły,   nauczycieli oraz ustaleniom samorządu Szkoły lub klasy;

5)       Przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym 

     a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,

     b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,

     c)  przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.

6)      Troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd;

7)       Punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;

8)      Usprawiedliwiania nieobecności według zasad określonych w § 143;

9)       Uczęszczania na zajęcia w estetycznym stroju; strój galowy obowiązuje uczniów podczas uroczystości szkolnych, sprawdzianów, sprawdzianów próbnych;

10)   Uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;

11)  Dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej;

12)   Stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości;

13)  Dbać o zdrowie o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie pić napojów energetyzujących, nie używać środków odurzających; Pomagać kolegom w nauce , a szczególnie tym , którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych;

14)  Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej fryzury;

15)  Posiadać aktualne wyniki okresowych badań lekarskich wykonywanych wg. harmonogramu badań ,

 

§ 140. Uczniom nie wolno:

 1. Przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.
 2. Wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.
 3. Wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu.
 4. Wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć.
 5. Spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć edukacyjnych.
 6. Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody   zainteresowanych,
 7.  Używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły.
 8. Zapraszać  obcych osób do szkoły.

 

§ 141.1.Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w Szkole. 

 2. W przypadku ich zniszczenia każdy ponosi koszty materialne naprawy.

 3. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody.

 

§ 142. Wszyscy uczniowie naszej Szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor Szkoły i kultywować jej tradycje.

                                          

§ 143. Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych

 1. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną przyczyną losową.
 2. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych  w czasie trwania oraz samowolnie oddalać się z terenu szkoły.
 3. Zwolnienia (tylko z przyczyn istotnych/losowych) z zajęć lekcyjnych udziela wychowawca klasy. W przypadku jego nieobecności uczeń zobowiązany jest uzyskać zgodę każdego uczącego w danym dniu nauczyciela lub dyrektora szkoły.
 4. W przypadku uczniów niepełnoletnich nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwia wychowawca klasy na podstawie oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów), informującego o przyczynie nieobecności.
 5. Uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności w szkole do trzeciego dnia obecności w szkole po okresie obejmującym dni (godziny) opuszczonych zajęć edukacyjnych.
 6. Usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą honorowane.
 7. Każdorazowo wychowawca klasy decyduje, czy przedstawiony przez rodziców powód jest istotny i może być uwzględniony jako przyczyna nieobecności.
 8.  Wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, jeżeli w usprawiedliwieniu podana jest inna przyczyna niż podana w punkcie 1.
 9. Na dłuższą nieobecność ucznia w zajęciach szkolnych, spowodowaną wyjątkową sytuacją zezwala wyłącznie Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy (na podstawie pisemnego wniosku rodziców).
 10. Wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko i wyłącznie na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodziców.
 11. Wychowawca ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu w sytuacjach nagłych (losowych) na telefoniczną prośbę rodzica (prawnego opiekuna). W takiej sytuacji, uczeń przynosi wychowawcy klasy, pisemne usprawiedliwienie od rodziców w pierwszym dniu po powrocie do szkoły.
 12.  Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych (pod opieką nauczyciela ) wymaga uzyskania zgody dyrektora.
 13. Obowiązkiem  wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków do    

      10 dnia kolejnego miesiąca).

 1. Wychowawca powinien gromadzić usprawiedliwienia.
 2. W przypadku opuszczenia przez ucznia 25% zajęć edukacyjnych danego przedmiotu w semestrze (licząc łącznie godziny usprawiedliwione i nieusprawiedliwione) nauczyciel ma prawo przeprowadzić pisemny sprawdzianfrekwencyjnyz materiału programowego na miesiąc przed końcem semestru.
 3. Jeżeli nieobecność ucznia spowodowana jest pobytem w szpitalu z powodu choroby lub urazu , to frekwencja tej osoby nie wlicza się do ogólnej frekwencji oddziału.
 4. Dyrektor szkoły ma prawo zawiadomić Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń systematycznie nie uczęszcza na zajęcia dydaktyczne, a tym samym nie realizuje prawidłowo obowiązku nauki/obowiązku szkolnego.
 5. Dyrektor szkoły samodzielnie lub  na wniosek wychowawcy udziela uczniowi pisemnej nagany z włożeniem do akt w przypadku opuszczenia bez usprawiedliwienia co najmniej 30godzin zajęć dydaktycznych.
 6. Dyrektor szkoły samodzielnie lub  na wniosek wychowawcy po opuszczeniu przez ucznia bez usprawiedliwienia kolejnych 15 godzin zajęć dydaktycznych (suma 45 godzin) wysyła pisemne zawiadomienie do rodziców z informacją, że kolejne 15 godzin opuszczonych bez usprawiedliwienia uruchamiają procedurę przeniesienia ucznia do innej szkoły.
 7. Dyrektor szkoły samodzielnie lub  na wniosek wychowawcy, po opuszczeniu przez ucznia kolejnych 15 godzin bez usprawiedliwienia (suma 70 godzin) rozpoczyna procedurę skreślenia ucznia z listy uczniów.
 8. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazywać na bieżąco Dyrektorowi szkoły informacje związane z frekwencją uczniów.

 

ROZDZIAŁ XIII

 

UCZNIOWIE SZKOŁY  

 

 

§ 144.  Zasady rekrutacji.   

 

1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im niespełniania obowiązku szkolnego na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty, zwanej dalej ustawą a także dzieci w stosunku do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej na podstawie art.16 ust.1 ustawy.

1.1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychiczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.

1.2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

2. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

3. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej szkoły podstawowej z rocznym wyprzedzeniem.

4. do szkoły podstawowej przyjmuje się:

   a) z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły

   b) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły (za zgodą dyrektora szkoły).

5. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci 6 letnie, które realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Obowiązek rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w który dziecko kończy 6 lat.

6. Oddział Przedszkolny realizuje prawo rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka 5-letniego. Obowiązek rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w który dziecko kończy 5 lat.

 

§ 145.  Warunki i tryb przechodzenia uczniów do Szkoły z innych typów szkół regulują odrębne przepisy.
§ 146. 1.  Uczniowie mają obowiązek dbać o schludny i estetyczny wygląd. Strój ucznia na zajęciach lekcyjnych powinien być skromny i stonowany, uczennice nie mogą eksponować odkrytych ramion,  głębokich dekoltów oraz za krótkich spódnic.  Fryzura powinna być schludna.

Biżuteria nie może powodować zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia dziecka.

2. Strój galowy dla dziewcząt to ciemna spódnica i biała bluzka, a dla chłopców ciemne spodnie, biała koszula.

 

§ 147.  Nagradzanie uczniów.

 

1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:

1)      najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania;

2)       szczególnie wyróżniające się zachowanie;

3)       wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i imprezach 

 sportowych;

4)      nienaganną frekwencję;

5)      wzorową działalność na rzecz klasy lub szkoły

 

2.   Rodzaje nagród:

 

1)      Pochwała wychowawcy klasy wobec klasy;

2)      Pochwała Dyrektora  Szkoły wobec klasy;

3)      Pochwała Dyrektora Szkoły wobec uczniów całej Szkoły;

4)      Dyplom uznania;

5)      List pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia;

6)      Nagroda rzeczowa;

 

 

§ 148.  Karanie uczniów.

 

1.  W przypadku udowodnienia winy uczeń może otrzymać karę za:

 

1)      Nieprzestrzeganie zapisów statutu;

2)      Nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach;

3)      Posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających;

4)      Zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia;

5)      Wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności Szkoły. 

 

2.  Rodzaje kar: 

 

1)      Upomnienie wychowawcy klasy;

2)      Upomnienie dyrektora Szkoły;

3)      Nagana dyrektora Szkoły udzielona w obecności rodziców;

4)      Nietypowanie  ucznia  do  udziału  w  konkursach  i  imprezach  organizowanych  przez  Szkołę  do   momentu zniesienia kary przez Dyrektora Szkoły na wniosek wychowawcy;

5)      Nietypowanie  ucznia  do  reprezentowania  Szkoły  do  momentu  zniesienia  kary  przez  dyrektora   na  wniosek wychowawcy;

6)      Zakaz udziału w wycieczce klasowej lub innych zajęciach wyjazdowych;

7)      Przeniesienie do innej szkoły.

 

§ 149.  Przy zastosowaniu  kary bierze  się  pod  uwagę  w  szczególności  stopień  winy ucznia,  rodzaj i stopień  naruszonych obowiązków,  rodzaj  i  rozmiar  ujemnych  następstw  przewinienia,  dotychczasowy  stosunek  ucznia  do  ciążących  na  nim obowiązków,  zachowanie  się  po  popełnieniu  przewinienia  oraz  cele  zapobiegawcze  i  wychowawcze,  które  kara  ma zrealizować.

 

§ 150.  Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.

 

§ 151.  Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia. 

 

§ 152. 1. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia.

 

2. W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną w § 148 ust.2 pkt1:

            1)  wysłuchania dokonuje wychowawca klasy;

            2)  udzielenie upomnienia odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

3. W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną w §148 ust.2 pkt 2–7:

1) wysłuchania dokonuje dyrektor Szkoły;

2) czynności wysłuchania przeprowadza się w obecności wychowawcy;

3) z  czynności  wysłuchania  sporządza  się  notatkę,  którą  podpisują:  dyrektor 

    Szkoły,  uczeń  oraz wychowawca.

 

§ 153. 1.  O  zastosowanej  karze  dyrektor  Szkoły  zawiadamia  na  piśmie  rodziców lub osobę, pod której opieka prawną lub faktyczną uczeń pozostaje, z zastrzeżeniem ust. 2.

 

2. Kary wymienionej w  §144  ust. 2 pkt 3 i 6 dyrektor Szkoły udziela w obecności rodziców lub osoby, pod której opieką  prawną  lub  faktyczną  uczeń  pozostaje  podczas  spotkania  na  terenie  szkoły  w  terminie  wskazanym  przez dyrektora. Ust. 2 nie stosuje się w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa  rodziców lub osoby, pod której opieką prawną lub faktyczną uczeń pozostaje). 

 

3. Odpis zawiadomienia o ukaraniu składa się do akt ucznia.

 

4. Zawiadomienie  o  ukaraniu  poza  opisem  popełnionego  przez  ucznia  przewinienia  i  daty  jego  popełnienia  winno zawierać informacje o prawie wniesienia odwołania oraz terminie i sposobie odwołania. 

 

§ 154. 1. Rodzicom lub opiekunowi prawnemu ukaranego przysługuje prawo wniesienia odwołania.

 

2. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

3. Odwołanie wniesione przez osobę nieuprawnioną lub po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

 

4 . Odwołanie wnosi się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy.

 

5.  Decyzja komisji jest ostateczna.

 

§ 155. 1.   Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby od pół roku do roku.

 

2.  O zawieszeniu  wykonania  kary  rozstrzyga  podmiot,  który  jej  udzielił  na  wniosek  wychowawcy,   pedagoga  lub samorządu uczniowskiego.

 

3.  Wykonanie  zawieszonej  kary  można  zarządzić,  jeżeli  ukarany  w  okresie  próby  dopuścił  się  przewinienia  określonego w § 148 ust. 1

 

 

§ 156. Karę  uważa  się  za  niebyłą,  a  odpis  zawiadomienia  o  ukaraniu  usuwa  się  z  akt  ucznia  po  roku  nienagannego zachowania.

 

§ 157.  Przepisów   § 151 – 159  nie stosuje się do procedury skreślenia z listy uczniów i karnego przeniesienia do innej szkoły.

 

§ 158. Szczegółowe zasady karnego przeniesienia do innej szkoły. 

 

1. Rada  Pedagogiczna   szkoły  może  podjąć uchwałę o  rozpoczęcie  procedury karnego  przeniesienia  do  innej  szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje Kurator Oświaty.

 

2. Wykroczenia stanowiące podstawę do  złożenia wniosku  o  przeniesienie  do  innej  szkoły  :

 

    1) świadome  działanie  stanowiące  zagrożenie  życia  lub  skutkujące  uszczerbkiem  zdrowia  dla innych  uczniów lub  pracowników Szkoły;

1)      rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków;

2)      świadome  fizyczne  i  psychiczne  znęcanie  się  nad  członkami  społeczności  szkolnej  lub naruszanie   godności, uczuć  religijnych lub narodowych;

3)      dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego;

4)      kradzież;

5)      wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;

6)      wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;

7)      czyny nieobyczajne;

8)      stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu  

      bomby;

10)  notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania        wcześniejszych środków dyscyplinujących;

11)  zniesławienie Szkoły, np. na stronie internetowej;

12)  fałszowanie dokumentów szkolnych;

13)  popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego.

 

3. Wyniki  w  nauce  nie  mogą  być  podstawa do  wnioskowania  o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

 

 

 

§ 159.  Procedura postępowania przy karnym przeniesieniu do innej szkoły:

 

1. Podstawa wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz protokół zeznań świadków  zdarzenia.  Jeśli  zdarzenie  jest  karane  z  mocy prawa  (kpk),  Dyrektor  niezwłocznie  powiadamia organa ścigania;

 

2. Dyrektor  Szkoły,  po  otrzymaniu  informacji  i  kwalifikacji  danego  czynu,  zwołuje  posiedzenie  Rady Pedagogicznej danej szkoły.

 

3. Uczeń  ma  prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami  ucznia  mogą  być wychowawca klasy, pedagog szkolny. Ucznia.  Uczeń  może  się  również  zwrócić  o  opinię  do  Samorządu Uczniowskiego.

 

4.Wychowawca  ma  obowiązek przedstawić Radzie  Pedagogicznej  pełną  analizę  postępowania  ucznia  jako       członka  społeczności  szkolnej.  Podczas  przedstawiania  analizy,  wychowawca  klasy  zobowiązany  jest zachować  obiektywność.  Wychowawca  klasy  informuje  RP  o  zastosowanych  dotychczas  środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp.

 

5. Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron,  podejmuje uchwałę dotyczącą danej sprawy. 

 

6. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi Szkoły.

 

7. Dyrektor Szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej celem uzyskania opinii. Brak opinii  samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje wykonania uchwały Rady Pedagogicznej.

 

8.W przypadku niepełnoletniego ucznia szkoły Dyrektor kieruje sprawę do Warmińsko – Mazurskiego Kuratora  Oświaty.

 

9. Jeżeli  uczeń  nie  jest  pełnoletni,  decyzję  o  przeniesieniu  ucznia  odbierają  i  podpisują  rodzice  lub   prawny opiekun. 

 

10. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego w  pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia.

 

11. W  trakcie  całego  postępowania  odwoławczego  uczeń  ma  prawo  uczęszczać  na  zajęcia  do  czasu otrzymania  ostatecznej  decyzji.

 

 

ROZDZIAŁ XIV

 

WARUNKI BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW W SZKOLE

 

§ 160. 1.W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren szkoły sprawują: pracownik obsługi szkoły oraz dyżurujący nauczyciele. 

2. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, podczas przerw międzylekcyjnych.

3.   Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem w trakcie wycieczek:

1) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć;

2) podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczycieli zgodnie z harmonogramem dyżurów;

3)   podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i  bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami.

4.  W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownia informatyki,  opiekun pracowni lub inny pracownik odpowiedzialny za prowadzenie zajęć, opracowuje regulamin pracowni i na początku roku zapoznaje z nim uczniów.

5. Szkoła na stałe współpracuje z policją

6. Uczniowie powinni przestrzegać godzin wyjścia/wejścia do szkoły.

7.   Ucznia może zwolnić z danej lekcji dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły.

8. W przypadku nieobecności nauczyciela, można odwołać pierwsze lekcje, a zwolnić uczniów

   z ostatnich.

9. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny pracownik szkoły.

10.W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia pielęgniarkę szkolną oraz Dyrektora Szkoły.

11.  Dyrektor Szkoły powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie szkoły pogotowie ratunkowe  (w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący.

 12.  O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator i kurator oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny.

§ 161. Procedury postępowania w przypadku zagrożenia

1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

1)  Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.

2) Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.

3) Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.

4)  Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję.

5)  W przypadku, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem,  itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

2.  W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki:

1)Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy;

2) Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.

3) Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej.

4) Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.  

5)   Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.
W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.

6)  Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkołyma obowiązekpowiadomienia o tym policji specjalisty ds. nieletnich lub sądu rodzinnego.

3.  W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:

1) Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.

2) Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły wzywa policję.

3) Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

4. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:

1)Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie codo ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.

2) O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.

3)  W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.

4)  Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

§ 162.   Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwo uczniów.

1. Dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza szkołą, organizowanych przez nią.

2. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez:

1) systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach dodatkowych, reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji;

2) systematyczne sprawdzanie obecności uczniów zobowiązanych do przebywania w świetlicy i egzekwowanie przestrzegania regulaminu świetlicy;

3) uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im,

4) sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia (dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić dyrektorowi szkoły);

5) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;

6) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły;

7) niezwłocznie zawiadamianie Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów

3. W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić i wezwać pielęgniarkę, w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe (każdy wypadek należy odnotować w „zeszycie wypadków”, znajdującym się w sekretariacie szkoły).

4. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły.

5. Pomieszczenia szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, pokój nauczycieli wychowania fizycznego oraz kuchnię, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.

6. Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

7. Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy.

 

 § 163.  Podstawowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach

 

1. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły lub placówki, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.

2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się również przy ustalaniu programu zajęć, imprez i wycieczek.

1)  Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.

2)   Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.

3)   Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników zaznajamia się z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą.

4)   Osoby pozostające pod opieką szkoły mogą pływać oraz kąpać się tylko w obrębie kąpielisk i pływalni w rozumieniu przepisów określających warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.

5)   Nauka pływania może odbywać się tylko w miejscach specjalnie do tego celu wyznaczonych i przystosowanych.

6)   Uczącym się pływać i kąpiącym się zapewnia się stały nadzór ratownika lub ratowników i ustawiczny nadzór opiekuna lub opiekunów ze strony szkoły lub placówki.

7)   Kajaki i łodzie, z których korzystają uczestnicy wycieczek, wyposaża się w sprzęt ratunkowy.

8)   Ze sprzętu pływającego korzystają jedynie osoby przeszkolone w zakresie jego obsługi oraz posługiwania się wyposażeniem ratunkowym.

9)   Niedopuszczalne jest używanie łodzi i kajaków podczas silnych wiatrów.

10)   Niedopuszczalne jest urządzanie ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach, jeziorach i innych zbiornikach wodnych.

11)   Przed przystąpieniem do strzelania z broni sportowej uczniów zaznajamia się z zasadami korzystania ze strzelnicy i bezpiecznego obchodzenia się z bronią.

12)   Niedopuszczalne jest wydawanie osobom pozostającym pod opieką szkoły lub placówki sprzętu, którego użycie może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia, w tym dysku, kuli, młota, oszczepu, łuku, szpady, sportowej broni strzeleckiej - jeżeli szkoła nie ma możliwości zapewnienia warunków bezpiecznego korzystania z tego sprzętu.

3. Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów może być tylko nauczyciel szkoły, a w wyjątkowych wypadkach osoba dorosła przeszkolona i znająca odpowiednie przepisy (kwalifikacje potwierdzone dokumentem).

4. Opieka nad grupami uczniowskimi powinna być zorganizowana według odrębnych przepisów:

     1) jeden opiekun na 30 uczniów, jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta z publicznych środków lokomocji, 

     2) jeden opiekun na 15 uczniów, jeżeli grupa wyjeżdża poza miasto i korzysta z publicznych środków lokomocji,

     3) jeden opiekun na 10 uczniów, jeżeli jest to impreza turystyki kwalifikowanej,

     4) grupa rowerowa wraz z opiekunem nie może przekroczyć 15 osób.

5. Na udział w wycieczce (z wyjątkiem wycieczki w granicach miasta) oraz w imprezie turystycznej kierownik musi uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych uczniów na piśmie.

6. Wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia karty wycieczki przez opiekuna i zatwierdzenia karty przez dyrektora szkoły.

7. Kierownikiem wycieczki powinien być nauczyciel lub w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły inna pełnoletnia osoba będąca instruktorem harcerskim albo posiadająca uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej, organizatora turystyki, instruktora krajoznawstwa lub zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowników wycieczek szkolnych.

8. Kierownikiem obozu wędrownego powinien być nauczyciel posiadający zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników obozów. Opiekunem grupy zaś może być każda osoba pełnoletnia (po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły).

9. Organizator zajęć z klasą (grupą) poza szkołą wpisuje wyjście do zeszytu wyjść.

 

 § 164.  Podstawowe zasady bezpieczeństwo w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym

1.     W sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel zobowiązany jest do:

1) kontroli sprawności sprzętu sportowego przed zajęciami,

2) zadbania o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów na lekcji i w szatni przed   

     lekcją;

3) dostosowania wymagań i formy zajęć do możliwości fizycznych uczniów;

4) zapewnienia uczniowi asekuracji w czasie ćwiczeń na przyrządach.

5) zabezpieczenia szatni przy sali gimnastycznej w czasie trwania zajęć edukacyjnych

2.     Nauczyciel wychodzący z uczniami na pływalnię zobowiązany jest do:

1) zorganizowania zbiórki w wyznaczonym miejscu na terenie szkoły,

2) sprawdzenia obecności;

3) bezpiecznego przeprowadzenia uczniów zgodnie z przepisami ruchu drogowego

4) zapoznania i przestrzegania regulaminu pływalni;

5) zorganizowania zbiórki w wyznaczonym miejscu na terenie pływalni;

6) sprawdzenie obecności;

7) właściwego nadzoru w czasie powrotu do szkoły.

3.  W czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę uczniowie nie mogą pozostawać bez opieki osób do tego upoważnionych.

1) Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do aktualnej sprawności fizycznej i wydolności ćwiczących;

2) Uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń, informując o tym jego rodziców (opiekunów);

3) Ćwiczenia są prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących;

4) Bramki i kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczenie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących, są mocowane na stałe;

5) Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego jest sprawdzany przed każdymi zajęciami;

6) W salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw umieszcza się tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego;

7) Prowadzący zajęcia zapoznaje osoby biorące w nich udział z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach.

 

 

ROZDZIAŁ  XV

 

GOSPODARKA  FINANSOWA SZKOŁY

§ 165.  Zasady prowadzenia gospodarki finansowej wynikają z ustawy o finansach publicznych.

                                                              ROZDZIAŁ  XVI

 

PRZEPISY   KOŃCOWE

 

§ 166.  Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 167.   Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz prowadzi rejestr wszystkich pieczęci.  

§ 168.  Ceremoniał szkolny.

1. Szkoła w każdym roku obchodzi następujące uroczystości:

    1) Inauguracja roku szkolnego,

    2) Ślubowanie uczniów klas pierwszych,

    3) Dzień Edukacji  Narodowej,

    4) Święto  Niepodległości ,

    5) Wigilia Świąt Bożego  Narodzenia,

    6) Dzień Ziemi,

    7) Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

    8) Dzień Sportu, Rodziny

    9) Pożegnanie absolwentów,

   10) Zakończenie roku szkolnego

2. Odświętny strój obowiązuje społeczność Szkoły na uroczystościach i egzaminach końcowych.

 § 169. Tryb wprowadzania zmian ( nowelizacji )statutu.

1.   Zmiany ( nowelizacja)  w Statucie mogą być wprowadzane na wniosek:

    1)  organów szkoły,

    2)  organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku zmiany przepisów.

2. Tryb wprowadzania zmian ( nowelizacji)  do statutu jest identyczny jak tryb jego uchwalania.

3.O zmianach ( nowelizacji) w statucie dyrektor szkoły powiadamia organy szkoły, organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

4.  Szkoła publikuje tekst jednolity statutu najpóźniej po trzech nowelizacjach w formie obwieszczenia.

 

§ 170.  Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 15 marca 2011 r.  przyjęto do stosowania.

 

 

          …………………………                 

Pliki

Osoby odpowiedzialne

Autor:Urszula Chrościcka
Odpowiada:Urszula Chrościcka
Wytworzył:Urszula Chrościcka
Data ostatniej zmiany:2013-03-18 07:53:59

Archiwum

Data Autor
2013-03-18 07:44 Urszula Chrościcka zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 318