Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Samorządowych w Krynkach
drukuj

Nabór do pracy

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referenta

Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze – referenta

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.902 z późn. zm. ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z dnia 27 marca 2009 r. Nr 50, poz. 398 z późn. zm ).

Nazwa i adres jednostki: Zespół Szkół Samorządowych w Krynkach, ul. Aleja Szkolna 10, 16-120 Krynki

Wymiar czasu pracy:  pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

 • Wymagania niezbędne:
 1. posiadanie  obywatelstwa polskiego,
 2. wykształcenie  wyższe ekonomiczne lub średnie ekonomiczne
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia.
 • Wymagania dodatkowe
 1. Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej.
 2. Znajomość przepisów oświatowych, o finansach publicznych, o pracownikach samorządowych, Karta Nauczyciela, o ochronie danych osobowych,
 3. Znajomość programu Kary i Płace (Groszek).
 4. Znajomość przepisów podatkowych, płacowych (wynagradzanie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych) i przepisów ZUS, podatkach od osób fizycznych i Vat, Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 5. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i samodzielnej organizacji pracy.
 6. Umiejętność rozwiązywania problemów.
 7. Kultura osobista i umiejętności interpersonalne.
 • Zakres wykonywanych zadań
 1. Przygotowywanie danych do planu finansowego szkoły.
 2. Kompletowanie dokumentów finansowo – księgowych, dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych.
 3. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych oraz innych wymaganych przez jednostki nadzorujące.
 4. Sporządzanie sprawozdań GUS oraz sprawozdań w Systemie Informacji Oświatowej w zakresie finansów i wynagradzania.
 5. Naliczanie płac, naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń, naliczanie jdu.
 6. Drukowanie kart wynagrodzeń i zasiłków ZUS.
 7. Prowadzenie ZFŚS, naliczanie odpisów, sporządzanie planu finansowego, ewidencja księgowa środków funduszu socjalnego oraz kontrola zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa.
 8. Obsługa systemu bankowego.
 9. Prowadzanie ewidencji majątku szkoły.
 10. Archiwizacja dokumentów księgowych.
 • Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. Kwestionariusz osobowy dla kandydata wraz z podpisaną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (załączniki).
 2. List motywacyjny.
 3. CV wraz z oświadczeniem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem na stanowisko referenta, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
 4. Dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i kwalifikacje, dokumenty potwierdzające staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.
 6. Oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty, zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu.
 8. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
 9. Termin: do dnia 30.09.2021 r. do godz. 14.00
 10. Sposób: Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: Nabór na stanowisko referenta w Zespole Szkół Samorządowych w Krynkach (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15 00) lub przesłać pocztą na adres Zespół Szkół Samorządowych w Krynkach, ul. Aleja Szkolna 10, 16-120 Krynki O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu przesyłki do sekretariatu szkoły.
 • Inne informacje:
 1. Aplikacje, które wpłyną w powyżej określonym terminie, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu dokumentów nie będą rozpatrywane.
 2. Otwarcie ofert nastąpi 01.10.2021 r godzina 9.00.
 3. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu zostaną powiadomieni telefonicznie w dniu 01.10.2021 r. o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 857228648.
 5. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 6. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do II etapu będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, gdyby zaszła konieczność ponownego wyboru na to samo stanowiska.
 7. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób nie odebrane w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników naboru zostaną komisyjne zniszczone.
 8. W przypadku zatrudnienia, kandydat jest zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów oraz przedłożenia oryginału ważnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, zawierającego informacje o niekaralności.

Nabór na referenta

Załączniki

--

Wyniki pierwszego etapu naboru  na wolne stanowisko urzędnicze – referenta

w Zespole Szkół Samorządowych w Krynkach

lista kandydatów

--

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w ZSS w Krynkach


Drugie ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy

Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Samorządowych w Krynkach.

Nabór II na stanowisko głównego księgowego

Załącznik nr 1

 


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy

Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Samorządowych w Krynkach.

Nabór

Załącznik nr 1

 

Informacja o wynikach naboru w Zespole Szkół Samorządowych w Krynkach

na stanowisko główny księgowy:

Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach informuje, że na ogłoszony nabór nie wpłynęła żadna oferta, w związku z tym nie doszło do wyboru osoby na wyżej wymienione stanowisko.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Anna Tomulewicz
Odpowiada:Anna Tomulewicz
Wytworzył:Anna Tomulewicz
Data ostatniej zmiany:2021-10-04 15:43:02

Archiwum

Data Autor
2021-10-01 10:37 Anna Tomulewicz zobacz
2021-09-17 08:38 Anna Tomulewicz zobacz
2021-09-17 08:34 Anna Tomulewicz zobacz
2021-09-17 08:33 Anna Tomulewicz zobacz
2021-09-16 18:03 Anna Tomulewicz zobacz
2021-07-26 14:44 Anna Tomulewicz zobacz
2021-07-26 13:14 Anna Tomulewicz zobacz
2021-07-06 06:06 Anna Tomulewicz zobacz
2020-12-14 13:26 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 911