Biuletyn Informacji Publicznej
Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o. o.
drukuj

Remont pracowni RTG

Bytów, dnia 27.04.2018r.

 

                                                                                      ZAPYTANIE OFERTOWE

na

Remont pracowni RTG w budynku głównym

Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. kosztorys
 3. Mapka pomieszczenia

 

I. Oznaczenie Zamawiającego.

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

77-100 Bytów, ul. Lęborska 13,

REGON: 220799636, NIP: 8421733833

zamowienia.szpital@bytow.biz

 

II. Tryb udzielenia zamówienia.

1.   Zamówienie nie podlega stosowaniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t.Dz.U.2017.1579), na podstawie art. 4 ust. 8 w/w ustawy.

2.   Zamówienie realizowane na podstawie Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. Regulamin dostępny w siedzibie Zamawiającego.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia.

Remont pracowni RTG w budynku głównym Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

Zakres remontu obejmuje:

 • Montaż konstrukcji stalowej dla podwieszenia aparatu RTG
 • Roboty malarskie i okładzinowe sufitu i ścian
 • Wymiana stolarki drzwiowej
 • Wymiana podłogi (terkett)
 • Zasilanie w energię elektryczną aparatu RTG
 • Biały osprzęt elektryczny

 

Szczegółowy zakres prac zestawiono w kosztorysie  /załącznik nr 2

Wypełnione załącznik należy dołączyć do oferty.

Gwarancja na wykonanie robót budowlanych - 36 miesięcy.

             

IV. Wymagane dokumenty:

 • Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 • Wypełniony kosztorys wg. załącznika nr 2
 • Wypełniony formularz ofertowy wg. załącznik nr 1

 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7

 

V. Termin realizacji zamówienia.

Konstrukcję stalową i linię zasilającą należy wykonać do 18.05.2018r.,

roboty wykończeniowe po montażu aparatu RTG w terminie do 06.06.2018r.

 

VI. Miejsce oraz termin składania ofert.

1.   Oferty należy składać w następujący sposób:

Pisemnie w siedzibie Zamawiającego:

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. 77-100 Bytów, ul. Lęborska 13

Biurowiec/Sekretariat

2.   Termin składania ofert upływa dnia 04.05.2018 r. do godz. 12.00 otwarcie ofert 04.05.2018 r. godz. 12.15

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1.   Do kontaktowania się z wykonawcami upoważniona jest Agata Grudnowska tel.59/ 822-85-36,e-mail: zamowienia.szpital@bytow.biz

2.   W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują na piśmie za pośrednictwem faksu, poczty, lub e-mail.

3.   W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.

4.   Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie postanowień Zapytania. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie udzielić wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłyną do Zamawiającego nie później niż do końca dnia 30.04.2018r. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub zostawić wniosek bez rozpatrywania. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pytania w celu zachowania zasady pisemności i równego traktowania Wykonawców.

5.   W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania dokumentów.

6.   Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty o wynikach postępowania oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

VII. Opis sposobu przygotowania oferty.

1.   Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego i kosztorysu, stanowiącego Załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Zapytania.

2.   Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3.   Ofertę sporządza się w języku polskim.

4.   Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

5.   Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania.

 

VIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny oferty.

1.   Wszystkie oferty oceniane będą na podstawie następującego kryterium: najniższa cena.

2.   Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Zapytaniu, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, a także uwzględnić inne podatki i opłaty.

3.   Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.   Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego i kosztorysu.

 

IX. Pozostałe informacje.

1.   Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego w całości lub części, na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny oraz przedłużenia terminu składania ofert.

2.   Jeżeli oferty będą przewyższać kwotę przeznaczona na sfinansowanie zamówienia lub nie będą spełniać podstawowych wymagań, Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej z ofert lub unieważnienia postępowania.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agata Grudnowska
Odpowiada:Agata Grudnowska
Wytworzył:Agata Grudnowska
Data ostatniej zmiany:2018-05-07 11:53:29

Archiwum

Data Autor
2018-04-27 14:46 Agata Grudnowska zobacz
2018-04-27 14:42 Sebastian Maszke zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 403