Biuletyn Informacji Publicznej
Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o. o.
drukuj

11/04/2020 lek ginekologia, pediatria, wewnętrzny

Ogłoszenie 11/04/2020

konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.) oraz art. 140, art. 141, art 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1,2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 ze zm.)

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

z siedzibą w Bytowie (77-100),  ul. Lęborska 13,

Sad Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

numer 0000330649, REGON: 220799636, NIP: 8421733833, kapitał zakładowy: 26 852 700,00 zł,

zaprasza

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej CPV - 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie i 85121200-4 Specjalistyczne usługi medyczne w komórkach działalności medycznej Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w zakresie:

Część 1 - kompleksowe usługi lekarskie w oddziale położniczo - ginekologicznym

Część 2 - kompleksowe usługi lekarskie w oddziale pediatrii i neonatologii

Część 3 - kompleksowe usługi lekarskie w oddziale chorób wewnętrznych

Proponowany okres obowiązywania umowy od 01.05.2020r. do 31.12.2022r.

Oferty mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniające wymagania określone w:

  1. Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r p działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.),
  2. Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 ze zm.)

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym (wraz z wymaganymi załącznikami stanowiącymi potwierdzenie wymaganych kwalifikacji), który stanowi załącznik do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert udostępnianych na stronie internetowej www.szpital-bytow.com.pl.

Oferty należy składać do dnia 23.04.2020r. do godz. 10:00 pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej  w zamkniętych kopertach, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -15.00, w  siedzibie Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. (sekretariat), w Bytowie (77-100) przy ul. Lęborskiej 13.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o., w Bytowie (77-100) przy ul. Lęborskiej 13 dnia 23.04.2020r. roku o godz. 10:15.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert ukaże się na stronie internetowej Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. - www.szpital-bytow.com.pl.  i tablicy informacyjnej w siedzibie Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie (77-100) przy ul. Lęborskiej 13 do 7 dni od otwarcia ofert.

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.

Świadczeniodawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i protest zgodnie z zapisem art. 153 i art. 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zarząd

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agata Grudnowska
Odpowiada:Agata Grudnowska
Wytworzył:Agata Grudnowska
Data ostatniej zmiany:2020-04-23 13:48:48

Archiwum

Data Autor
2020-04-09 14:23 Agata Grudnowska zobacz
2020-04-09 14:20 Sebastian Maszke zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 277