Biuletyn Informacji Publicznej
Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o. o.
drukuj

34/12/2020 opisy badań TK

Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu do 22.01.2021r.

okres obowiązywania umowy od dnia podpisania umowy do 31.12.2023r.

 

Ogłoszenie 34/12/2020

konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 26 ust. 1 i ust 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190, j.t. ze zm.) oraz art. 140, art.141, art 146 ust. 1, art. 147-150, art. 151 ust. 1,2 i 4-6, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373, j.t. ze zm.)

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

z siedzibą w Bytowie (77-100),  ul. Lęborska 13,

Sad Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

numer 0000330649, REGON: 220799636, NIP: 8421733833, kapitał zakładowy: 27 952 700,00 zł,

zaprasza

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej poprzez zdalne opisy badań TK w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. (CPV 85150000-5 Usługi obrazowania medycznego)

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2023r.,

Oferty mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniające wymagania określone w:

  1. ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  2. aktach wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym (wraz z wymaganymi załącznikami stanowiącymi potwierdzenie wymaganych kwalifikacji), który stanowi załącznik do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert udostępnianych na stronie internetowej www.szpita-bytow.com.pl.

Oferty należy składać do dnia 22.12.2020r. do godz. 10:00 pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej  w zamkniętych kopertach, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -15.00, w  siedzibie Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. (sekretariat), w Bytowie (77-100) przy ul. Lęborskiej 13.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o., w Bytowie (77-100) przy ul. Lęborskiej 13 dnia 22.12.2020r. roku o godz. 10:15.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert ukaże się na stronie internetowej Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. - www.szpital-bytow.com.pl.  do 7 dni od dnia otwarcia ofert.

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Świadczeniodawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i protest zgodnie z zapisem art. 153 i art. 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.).

                     Prezes Zarządu

               Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

                       Beata Hinc

                                                                                     

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agata Grudnowska
Odpowiada:Agata Grudnowska
Wytworzył:Agata Grudnowska
Data ostatniej zmiany:2021-01-22 13:55:25

Archiwum

Data Autor
2021-01-12 11:56 Agata Grudnowska zobacz
2020-12-29 11:16 Agata Grudnowska zobacz
2020-12-18 13:34 Agata Grudnowska zobacz
2020-12-18 11:26 Agata Grudnowska zobacz
2020-12-15 14:40 Agata Grudnowska zobacz
2020-12-03 13:58 Sebastian Maszke zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 237