Biuletyn Informacji Publicznej
Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o. o.
drukuj

23/05/2022 lek pediatria, lek koordynator neonatologia III

Ogłoszenie Nr 23/05/2022/III

konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej(Dz. U. z 2020 r. poz. 295  ze zm.) oraz art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1,2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z  2020 r. poz. 1398 ze zm.)

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

z siedzibą w Bytowie (77-100),  ul. Lęborska 13,

Sad Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

numer 0000330649, REGON: 220799636, NIP: 8421733833, kapitał zakładowy: 28 152 700,00 zł,

zaprasza

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej CPV 85141000 – 9  Usługi świadczone przez personel medyczny

w komórkach działalności medycznej Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w zakresie: 

Część 1 - Koordynacja oddziałem Neonatologii

dla lekarza posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie neonatologii oraz staż pracy w  zawodzie, co najmniej 5 lat w zakresie: kompleksowych usług lekarskich oraz zarządzania i koordynacji w Oddziale Neonatologii

Część 2 - Oddział Pediatrii i Neonatologii

kompleksowe usługi lekarskie dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pediatrii lub neonatologii

Zakres czynności wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, a także zakres odpowiedzialności, wynikającej z udzielenia zamówienia, szczegółowo określa wzór umowy.

 1. Szczegółowe warunki konkursu ofert, wzory umów oraz formularze ofertowe z załącznikami udostępnione na stronie internetowej www.szpital-bytow.com.pl
 2. Oferty mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniające wymagania określone w: Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej; Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 1. Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Udzielający zamówienia będzie się kierował następującymi kryteriami:

cena……………………………………………………………….100 pkt

 1. Proponowany okres obowiązywania umowy od 01.07.2022r. do 30.06.2024r.
 2. Oferty należy składać na formularzu ofertowym (wraz z wymaganymi załącznikami stanowiącymi potwierdzenie wymaganych kwalifikacji), do dnia 20.06.2022r. do godz. 10:00 pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej w zamkniętych kopertach, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -15.00, w siedzibie Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. (sekretariat), w Bytowie (77-100) przy ul. Lęborskiej 13 lub w formie elektronicznej (podpisanej podpisem elektronicznym lub zaufanym lub osobistym a także w formie podpisanego skanu), które należy przesłać na adres email: zakupy.szpital@bytow.biz do dnia 20.06.2022r. do godz. 10:00.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o., w Bytowie (77-100) przy ul. Lęborskiej 13 dnia 20.06.2022r. roku o godz. 10:15.
 4. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert ukaże się na stronie internetowej Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. - https://www.e-bip.org.pl/szpitalpowbytowskiego/32241 w terminie do 7 dni od otwarcia ofert.
 5. Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.
 6. Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, w całości lub części, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert, lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.
 7. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Bytowie (77-100), ul. Lęborska 13,wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer 0000330649;
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. jest Pan Zbigniew Płotek, kontakt: zpłotek@bytow.biz, telefon 59 822 85 13;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z konkursem ofert o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z numerem 23/06/2022/III;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia konkursu, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz dodatkowo okres przedawnienia roszczeń z umowa związanych, jak również okres w którym Administrator jest do tego zobowiązany na podstawie obowiązujących przepisów;
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku konkursu ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Zarząd

Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

Beata Hinc

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agata Grudnowska
Odpowiada:Agata Grudnowska
Wytworzył:Agata Grudnowska
Data ostatniej zmiany:2022-06-21 12:48:55

Archiwum

Data Autor
2022-06-01 10:50 Agata Grudnowska zobacz
2022-06-01 10:44 Sebastian Maszke zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 456