Biuletyn Informacji Publicznej
WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
drukuj

Przedmiot działalności

Podstawowym celem Przychodni jest wykonywanie działalności leczniczej w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia. Przychodnia udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową lub całkowitą odpłatnością. Przychodnia realizuje inne zadania zlecone przez podmiot tworzący oraz inne uprawnione organy. Przychodnia udziela odpłatnych świadczeń zdrowotnych na rzecz osób, które nie są uprawnione do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz innych podmiotów. Przychodnia realizuje przewidziane przepisami zadania na potrzeby obronne państwa. 

I. Do zadań własnych Przychodni należy:

 1. udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w rodzaju:
  1. badania i porady lekarskie,
  2. leczenie,
  3. badania oraz terapia psychiatryczna i psychologiczna,
  4. opieka nad kobietami ciężarnymi i ich płodami,
  5. opieka nad zdrowymi i chorymi dziećmi,
  6. pielęgnacja chorych,
  7. pielęgnacja niepełnosprawnych i opieka nad nimi,
  8. badania diagnostyczne,
  9. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
  10. działania z zakresu medycyny pracy,
  11. wykonywanie czynności z zakresu protetyki, chirurgii stomatologicznej i stomatologii zachowawczej,
  12. wykonywanie szczepień ochronnych,
 2. realizacja inwestycji, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz zaopatrywanie w produkty lecznicze i wyroby medyczne,
 3. profilaktyka i promocja zdrowia,
 4. organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr medycznych, we wszystkich formach określonych odrębnymi przepisami,
 5. uczestnictwo w programach klinicznych finansowanych przez inne uprawnione podmioty gospodarcze,

II. Przychodnia może realizować zadania zlecone przez Ministra Obrony Narodowej, obejmujące:

 1. realizację zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, określonych w przepisach wydanych przez Ministra Obrony Narodowej regulujących zadania zlecone z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, realizowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej oraz instytuty badawcze wojskowej służby zdrowia,
 2. realizację programów polityki zdrowotnej i promocji zdrowia,
 3. programowe, profilaktyczne badania lekarskie w celu wczesnego rozpoznawania chorób,
 4. propagowanie zachowań prozdrowotnych,
 5. wykonywanie szczepień ochronnych,
 6. wykonywanie badań lekarskich w ramach kwalifikacji wojskowej,
 7. wykonywanie zadań służby medycyny pracy, w tym właściwych dla wojskowej służby medycyny pracy, określonych w odrębnych przepisach,
 8. wykonywanie badań specjalistycznych żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej pełniących służbę i pracujących w szczególnych warunkach,

III. Przychodnia może realizować programy zdrowotne na zlecenie Narodowego Funduszu Zdrowia oraz programy polityki zdrowotnej, programy promocji zdrowia ministra właściwego do spraw zdrowia, Ministra Obrony Narodowej, jednostki samorządu terytorialnego lub innych organów na podstawie odrębnych przepisów lub zawartej umowy.

 
 
 
 
 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Bożena Kowalska-Szałucka
Odpowiada:Bożena Kowalska-Szałucka
Wytworzył:Bożena Kowalska-Szałucka
Data ostatniej zmiany:2021-01-12 09:04:18

Archiwum

Data Autor
2020-12-30 09:17 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 765