Biuletyn Informacji Publicznej
WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
drukuj

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wspltorun.e-bip.org.pl/

Data publikacji strony internetowej 2020-12-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji 2021-01-07

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bożena Kowalska-Szałucka, e-mail: ksiegowa@wspl.torun.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod nr telefonu 566522441. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  • Zapewniono w budynku przestrzenie komunikacyjne wolne od barier
  • Zastosowano windy umożliwiające dostęp do wszystkich pomieszczeń
  • Nie udostępniono rozkładu pomieszczeń
  • Dopuszczono wstęp osobom korzystającym z psa asystującego

Osoby odpowiedzialne

Autor:BOŻENA KOWALSKA-SZAŁUCKA
Odpowiada:BOŻENA KOWALSKA-SZAŁUCKA
Wytworzył:BOŻENA KOWALSKA-SZAŁUCKA
Data ostatniej zmiany:2021-01-28 14:11:52

Archiwum

Data Autor
2021-01-28 14:10 BOŻENA KOWALSKA-SZAŁUCKA zobacz
2021-01-28 14:08 BOŻENA KOWALSKA-SZAŁUCKA zobacz
2021-01-28 13:46 BOŻENA KOWALSKA-SZAŁUCKA zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 815