Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Zakład Aktywnosci Zawodowej
drukuj

Deklaracja dostępności

 
 

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowe.

Data publikacji strony internetowej: 2010-10-28
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-12

Strona internetowa jest częściowo przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Została stworzona zgodnie ze standardami WCAG.2.1 na poziomie minimum AA.

Dostępne udogodnienia dla Osób Niepełnosprawnych:

  • powiększenie czcionki,
  • podświetlanie linków,
  • ustawienia wysokiego kontrastu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maria Pochwatka, sekretariat@zaz.leczna.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 752 29 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej , ul. Krasnystawska 52 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed wejściem do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej znajdują się nakładki na poręcze z wydrukiem w Alfabecie Braille'a oraz taśmy kontrastowe.
W budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille'a oraz plan tyflograficzny z PMMA z poddrukiem i opisem w języku Braille'a dla osób niewidomych i słabowidzących.
Dopuszcza się wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku znajduje się pętla indukcyjna SmartLoop.
Przed budynkiem znajdują się miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Raport dostępności za 2020r.

Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Pochwatka Maria
Odpowiada:Pochwatka Maria
Wytworzył:Danuta Grzechnik
Data ostatniej zmiany:2024-03-26 13:49:28

Archiwum

Data Autor
2023-11-30 14:33 Pochwatka Maria zobacz
2023-11-30 14:33 Pochwatka Maria zobacz
2023-11-30 14:32 Pochwatka Maria zobacz
2023-11-30 14:30 Pochwatka Maria zobacz
2023-11-16 13:51 Pochwatka Maria zobacz
2023-11-16 13:39 Pochwatka Maria zobacz
2023-11-16 13:37 Pochwatka Maria zobacz
2023-11-16 13:34 Pochwatka Maria zobacz
2023-07-11 14:44 Pochwatka Maria zobacz
2021-03-24 08:30 Pochwatka Maria zobacz
2021-03-22 18:01 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 616