Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Pilicy
drukuj

Stypendia szkolne

 

                     

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO

na rok szkolny 2022/2023

 

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego może złożyć:

a) rodzic/prawny opiekun niepełnoletniego ucznia,

b) pełnoletni uczeń,

c) dyrektor szkoły.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioskodawcy składają osobiście kompletny wniosek w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Pilicy lub w szkołach na terenie gminy.

Druk wniosku można pobrać w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Pilicy lub w szkole (od września br.), w której uczeń będzie realizował obowiązek szkolny.

TERMINARZ SKŁADANIA WNIOSKÓW

1) Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć do 15 września danego roku szkolnego, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu wskazanego powyżej.

2) Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

WARUNKI PRZYZNANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

O stypendium szkolne może ubiegać się uczeń, jeśli spełnia łącznie poniższe warunki:

a) miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie jest większa niż kwota, o której mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

600zł,  Dz.U.14 lipca 2021r.poz.1296 Rozporządzenie Rady Ministrów

b) zamieszkuje na terenie Gminy Pilica (bez względu na miejsce pobierania nauki).

W przypadku rozbieżności dotyczących adresu zameldowania i adresu zamieszkania należy załączyć wyjaśnienie oraz dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania ucznia (np. umowę najmu mieszkania zawartą przez rodziców).

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PRZYNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

 

OD DNIA 1 LIPCA 2011 ROKU - ZGODNIE Z PRZEPISAMI ZNOWELIZOWANEGO KODEKSU POSTĘPOWANIA

ADMINISTRACYJNEGO - W MYŚL ZASADY POGŁĘBIANIA ZAUFANIA OBYWATELI DO ORGANÓW PAŃSTWA,

 

a) dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści:

 

 „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”;

 

b) w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń

pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć

oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (do 30 czerwca 2011 r. zawsze wymagane było odpowiednie zaświadczenie), przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

DO WNIOSKÓW NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

I . zaświadczenie ze szkoły, że dziecko jest uczniem;

II. zaświadczenia albo oświadczenia ( z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) o wysokościach dochodów uzyskanych przez wszystkich pracujących członków rodziny - obliczonych zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej lub odcinki z renty/emerytury,

III. zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej (zasiłki stałe, okresowe, rodzinne, pielęgnacyjne, dodatki mieszkaniowe),

IV. zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu za praktyki uczniowskie,

V. zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym lub wyciągiem bankowym) i uwierzytelnione xero wyroku sądowego o przyznaniu alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów albo decyzja OPS – fundusz alimentacyjny,

VI. stosowne zaświadczenie albo oświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł np. działalności gospodarczej,

VII. w razie bezrobocia zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),

VIII. oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w PUP,

a w przypadku trwałej niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby lub innego powodu

IX. oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych, z umów zleceń, o dzieło itp.

X. zaświadczenie określające ilość posiadanych ha przeliczeniowych

FORMA ZAŁATWIENIA

 

Decyzja Burmistrza  Miasta i Gminy Pilica o udzieleniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym lub o odmowie udzielenia pomocy.

Wypłata stypendium i zasiłku szkolnego.

 

PRZEWIDYWANY TERMIN WYPŁAT STYPENDIÓW

 

Stypendia i zasiłki szkolne wypłacane są w terminach:

a) za okres styczeń – czerwiec wypłaca się do 30 czerwca danego roku,

b) za okres wrzesień – grudzień wypłaca się do 31 grudnia danego roku.

 

INFORMACJE NA TEMAT TRYBU ODWOŁAWCZEGO

 

Od decyzji administracyjnych wydanych w sprawie stypendiów i zasiłków szkolnych służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, które należy wnieść za pośrednictwem Burmistrza Pilicy.

 

STYPENDIUM SZKOLNE NIE PRZYSŁUGUJE UCZNIOM:

 

a) klas zerowych,

b) którzy nie mieszkają na terenie gminy Pilica,

c) którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza kwoty dwudziestokrotności lub - w przypadku słuchaczy kolegiów - osiemnastokrotności zasiłku rodzinnego dla dzieci w wieku 5-18 lat w danym roku szkolnym

d) którzy zostali umieszczeni w instytucjach zapewniających całodobowe utrzymanie

albo w rodzinie zastępczej

CZAS PRZYZNANIA STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO

a) stypendium przyznaje się na okres nie dłuższy niż od września do czerwca danego roku szkolnego. W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, może być ono realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo. W przypadku, gdy środki otrzymane na wypłatę stypendiów oraz zasiłków szkolnych z budżetu państwa nie zapewniają wypłaty świadczeń wszystkim uprawnionym uczniom, w pierwszej kolejności świadczenia te przyznaje się uczniom o najniższych dochodach.

b) zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego, uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zajścia zdarzenia losowego. Przez zdarzenie losowe należy rozumieć w szczególności:

- pożar lub zalanie mieszkania,

- nagłą chorobę w rodzinie ucznia,

- śmierć rodzica lub prawnego opiekuna,

- nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia,

- kradzież w mieszkaniu ucznia.

 

FORMY UDZIELANIA STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO

 

a) Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w formie:

- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,

- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,

- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem

zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów,

- świadczenia pieniężnego, jeżeli udzielenie stypendium w formach wyżej wymienionych nie jest możliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów nie jest celowe.

b) Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:

- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,

- świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.

c) Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych

d) Stypendium szkolne przyznane w ww. formach oraz zasiłek szkolny mogą być również udzielane poprzez refundację poniesionych kosztów na podstawie faktur lub rachunków wystawionych na nazwisko ucznia lub wnioskodawcy.

 

UTRATA PRAWA DO OTRZYMYWANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

 

a) Uczeń traci prawo do otrzymywania stypendium, jeżeli:

- przerwał naukę w szkole,

- został skreślony z listy uczniów,

- ustały przyczyny, które stanowiły podstawę przyznania stypendium.

b) Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WNIOSKODAWCY

 

Rodzice albo przedstawiciele ustawowi ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ przyznający stypendium o wystąpieniu wszelkich przyczyn, które mają wpływ  na przyznanie stypendium szkolnego. Taki sam obowiązek spoczywa na pełnoletnich uczniach, jak również dyrektorze szkoły, ośrodka lub kolegium w przypadku, gdy dyrektor poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

 

 

 

WYDATKI  KWALIFIKOWANE  DO STYPENDIUM  SZKOLNEGO

 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 OBOWIĄZUJA FAKTURY ZA :

 

- ZAKUP PODRĘCZNIKÓW –  od lipca 2022

- POZOSTAŁE MATERIAŁY SZKOLNE – od lipca 2022 wg katalogu wydatków                  

                                                                                       kwalifikowanych

- ABONAMENT INTERNETOWY – od września 2022 do czerwca 2023

 

 1. nauka języków obcych ,
 2. wizyty u logopedy,
 3. zakwaterowanie w internacie, bursie albo kwaterze prywatnej na podstawie zawartej umowy,
 4. dojazdy do szkoły dla tych uczniów, którzy nie korzystają z biletów finansowanych przez Gminę Pilica,
 5. opłaty za szkołę (czesne),
 6. komputer i oprogramowanie
 7. podręczniki,
 8. zeszyty,
 9. słowniki,
 10. encyklopedie,
 11. atlasy,
 12. tablice matematyczne,
 13. lektury szkolne,
 14. obuwie sportowe ,
 15. strój sportowy,
 16. przybory do nauki zawodu,
 17. art. szkolne ( np.: bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, ołówki, papier kolorowy, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibułę, bristol, nożyczki, taśmę klejącą, papier milimetrowy, kolektor, przybory geometryczne, plastelinę, modelinę itp.),
 18. koszty abonamentu internetowego,
 19. tusze do drukarek, tonery
 20. pomoce naukowe oraz przedmioty niezbędne uczniowi w zajęciach edukacyjnych,
 21. pozalekcyjne zajęcia sportowe,
 22. udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą
 23. strój jednolity, którego noszenie jest w szkole obowiązkowe

 

Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji , gdy wiążą się w sposób oczywisty o bezpośredni z procesem edukacji ucznia ( np. kimono dla ucznia trenującego karate , odzież na zajęcia praktyczne- zasadność zakupu potwierdzona przez dyrektora szkoły).

 

Zakup codziennej odzieży i obuwia , umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (kurtka, buty) należy do zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego. Stypendium szkolne nie może być przeznaczone na wsparcie materialne rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji finansowej, ale na pomoc uczniowi w dostępie do edukacji, wyrównywaniu jego szans edukacyjnych

Osoby odpowiedzialne

Autor:Monika Błażkiewicz
Odpowiada:Barbara Wrona
Wytworzył:Barbara Wrona
Data ostatniej zmiany:2022-09-05 11:44:29

Archiwum

Data Autor
2022-09-01 08:45 Monika Błażkiewicz zobacz
2021-07-30 14:52 Monika Błażkiewicz zobacz
2021-07-30 14:48 Iwona Raczyńska zobacz
2020-08-06 08:20 Iwona Raczyńska zobacz
2019-08-28 09:22 Iwona Raczyńska zobacz
2019-08-02 13:13 Iwona Raczyńska zobacz
2018-07-25 13:54 Iwona Raczyńska zobacz
2017-08-08 09:47 Iwona Raczyńska zobacz
2016-09-02 14:42 Iwona Raczyńska zobacz
2016-09-02 07:41 Iwona Raczyńska zobacz
2016-08-09 14:01 Iwona Raczyńska zobacz
2015-08-05 13:45 Iwona Raczyńska zobacz
2015-08-05 13:45 Iwona Raczyńska zobacz
2014-08-08 10:53 Iwona Raczyńska zobacz
2013-07-26 13:31 Iwona Raczyńska zobacz
2013-07-26 13:31 Barbara Dąbrowa zobacz
2012-09-03 12:42 Barbara Dąbrowa zobacz
2012-06-11 19:49 Barbara Dąbrowa zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1778