Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Pilicy
drukuj

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022.

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych jest jedną z form realizacji zadania wyrównywania szans edukacyjnych, podnoszenia jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, a w konsekwencji zwiększania ich szans edukacyjnych.

W latach 2020–2022 programem będą objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych niepełnosprawności), posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia będzie wynosić:

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia będzie wynosić: dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to uczniowie z niepełnosprawnościami spośród następujących niepełnosprawności: uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w roku szkolnym: 2020/2021, 2021/2022 lub 2022/2023 do kwoty 225 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających:

  • w roku szkolnym 2020/2021 do branżowej szkoły I stopnia lub klasy I branżowej szkoły II stopnia;
  • w roku szkolnym 2021/2022 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia;
  • w roku szkolnym 2022/2023 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia;
do kwoty 390 zł
dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami
do kwoty 445 zł

Pomoc, o której mowa jest udzielana na wniosek opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022 lub 2022/2023.

W roku 2021/2022 wniosek składa się do dnia 16 września 2022 r.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Dyrektor szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, a następnie przekazuje ją burmistrzowi właściwemu ze względu na siedzibę szkoły.

Lista uczniów zawiera imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły oraz klasę, do której uczeń będzie uczęszcza odpowiednio w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022 lub 2022/2023.

W przypadku szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego inną niż gmina koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub materiałów ćwiczeniowych, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy 445 zł, zwraca opiekunom ucznia albo pełnoletniemu uczniowi burmistrz miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub materiałów ćwiczeniowych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekunów (opiekuna) ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio tych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
W przypadku złożenia oświadczenia, należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022.
W przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów koszt ich zakupu jest zwracany opiekunom uczniów albo pełnoletnim uczniom po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022 lub 2022/2023, wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, kwotę zakupu, datę zakupu i podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Barbara Wrona
Odpowiada:Barbara Wrona
Wytworzył:Barbara Wrona
Data ostatniej zmiany:2022-09-01 15:12:16

Archiwum

Data Autor
2022-09-01 15:08 Barbara Wrona zobacz
2022-09-01 15:07 Barbara Wrona zobacz
2021-07-30 14:42 Barbara Dąbrowa zobacz
2020-07-21 13:31 Barbara Dąbrowa zobacz
2020-07-21 13:30 Barbara Dąbrowa zobacz
2020-07-21 13:30 Barbara Dąbrowa zobacz
2019-09-25 09:04 Barbara Dąbrowa zobacz
2019-08-07 16:17 Barbara Dąbrowa zobacz
2018-09-21 15:25 Barbara Dąbrowa zobacz
2016-08-02 08:58 Barbara Dąbrowa zobacz
2016-08-02 08:56 Barbara Dąbrowa zobacz
2016-08-02 08:56 Barbara Dąbrowa zobacz
2016-08-02 08:50 Barbara Dąbrowa zobacz
2015-08-26 12:50 Barbara Dąbrowa zobacz
2015-08-24 12:14 Barbara Dąbrowa zobacz
2014-08-25 11:47 Barbara Dąbrowa zobacz
2014-08-14 09:15 Barbara Dąbrowa zobacz
2014-08-13 11:39 Barbara Dąbrowa zobacz
2013-08-19 08:47 Barbara Dąbrowa zobacz
2013-08-19 08:45 Barbara Dąbrowa zobacz
2013-08-19 08:44 Barbara Dąbrowa zobacz
2013-08-19 08:41 Barbara Dąbrowa zobacz
2013-08-19 08:40 Barbara Dąbrowa zobacz
2013-08-19 08:37 Barbara Dąbrowa zobacz
2013-07-19 15:06 Barbara Dąbrowa zobacz
2013-07-19 14:07 Barbara Dąbrowa zobacz
2012-08-28 13:03 Barbara Dąbrowa zobacz
2012-06-11 19:49 Barbara Dąbrowa zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 940