Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Placówek Oświatowych nr 1 we Wloszczowie
drukuj

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 we Wloszczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Wloszczowie.

Data publikacji strony internetowej: 2019-05-23. Data ostatniej istotnej aktualizacji: strona nie była aktualizowana.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie zamieszczono dokumenty jako skan wersji papierowych,
 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
 • Niektóre linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o formacie.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Justyna Gąsior, jgasior@zpo1wloszczowa.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 724 123 491. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego we Włoszczowie, ul. Partyzantów 24, 29-100 Włoszczowa

 1. W budynku znajdują się 2 wejścia. Brak podjazdu dla wózków.
 2. Brak windy. Schody i korytarze nie spełniają norm szerokości. Schody nie mają spocznika.
 3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 7. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby z niepełnosprawnościami.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 8, 29-100 Włoszczowa

 1. W budynku znajduje się 1 wejście. Brak podjazdu dla wózków.
 2. Brak windy. Schody i korytarze nie spełniają norm szerokości. Schody nie mają spocznika.
 3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 7. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby z niepełnosprawnościami.

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 Filia w Łachowie, Łachów 75, 29-100 Włoszczowa

 1. W budynku znajduje się 1 wejście. Brak podjazdu dla wózków.
 2. Brak windy. Schody i korytarze nie spełniają norm szerokości. Schody nie mają spocznika.
 3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 7. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby z niepełnosprawnościami.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

Deklaracja dostępności

Osoby odpowiedzialne

Autor:Iwona Gieroń
Odpowiada:Iwona Gieroń
Wytworzył:Ewa Jaworska- Szczukocka
Data ostatniej zmiany:2023-03-30 13:36:09

Archiwum

Data Autor
2023-03-30 13:35 Iwona Gieroń zobacz
2023-03-30 11:07 Iwona Gieroń zobacz
2023-03-30 09:20 Iwona Gieroń zobacz
2023-03-30 09:17 Iwona Gieroń zobacz
2020-09-22 13:21 Iwona Gieroń zobacz
2020-09-22 12:59 Iwona Gieroń zobacz
2020-09-22 12:58 Iwona Gieroń zobacz
2020-07-08 09:00 Jolanta Ratusznik zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1208