Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie
drukuj

Przedmiot działalności

Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego, zwane dalej Liceum,  jest ponadgimnazjalną szkołą publiczną o 3-letnim czasie trwania cyklu kształcenia. Podbudowę programową do szkoły stanowi program Gimnazjum.

Nachylenia profilowe kształcenia w liceum ustalane są zgodnie z zatwierdzoną siecią szkół ponadgimnazjalnych przez organ prowadzący szkołę.

Szkoła realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

  • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz świadectwa dojrzałości,
  • umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wyboru zawodu,
  • sprawuje opiekę pedagogiczną, wychowawczą i opiekuńczą,
  • wychowuje w celu rozwijania u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata
  • zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, 
  • przygotowuje ucznia do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
  • kształtuje potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną,
  • upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród młodzieży oraz kształtuje postawy wobec ochrony środowiska.

Szkoła działa na podstawie Statutu, nadanego jej przez Radę Pedagogiczną.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Zbigniew Gubernat
Odpowiada:Zbigniew Gubernat
Wytworzył:Zbigniew Gubernat
Data ostatniej zmiany:2014-10-07 11:18:29

Archiwum

Data Autor
2014-10-07 11:17 Zbigniew Gubernat zobacz
2014-09-30 13:57 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 680