Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie
drukuj

Rejestry, ewidencje, archiwa

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2005r w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności z wykonywanie tych czynności. (Dz. U z 2005 r Nr 58 poz. 504 z póź. zm.)
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r (Dz. U. z 2002r Nr 101 poz.926 z póź. zm.) o ochronie danych osobowych.
 3. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z póź. zm.)
 4. Statut Szkoły.
 5. Wewnątrzszkolny System Oceniania
 6. Polityka Bezpieczeństwa Zespołu Szkól Nr 2 w Opatowie

W szkole prowadzone są rejestry, ewidencje, archiwa:

 • Księga zarządzeń dyrektora szkoły,
 • Księgi inwentarzowe,
 • Arkusz organizacyjny
 • Ewidencja zastępstw
 • Protokoły Rad Pedagogicznych i Rady Rodziców
 • Rejestr korespondencji
 • Akta osobowe pracowników
 • Orzeczenia lekarskie do celów sanitarno-epidem.
 • Oświadczenia i wnioski do funduszu socjalnego
 • Karty zarobkowe i zasiłkowe pracowników
 • Dokumentacja ubezpieczeniowa
 • Dokumentacja awansów zawodowych nauczycieli
 • Ewidencja wyjść pracowników
 • Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego
 • Ewidencja urlopów
 • Rejestr wypadków przy pracy i wypadków uczniów,
 • Dane o uczniach i ich prawnych opiekunach
 • Księga uczniów
 • Arkusze ocen
 • Dzienniki lekcyjne
 • Księga wydanych legitymacji i legitymacje
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o uczęszczaniu do szkoły
 • Księga absolwentów
 • Świadectwa i duplikaty świadectw
 • Karty zdrowia uczniów
 • Karty szczepień

Nauczyciele i pracownicy szkoły mogą ustnie zgłosić prośbę o wgląd na miejscu do dokumentów dotyczących spraw osobistych lub szkolnych z zachowaniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.


Dokumentacja klasowa: 

 • Dzienniki lekcyjne,
 • Sprawdziany, prace klasowe, testy,
 • Zeszyty uwag wychowawcy
 • Protokoły z zebrań klasowych.


Powyższe dokumenty nauczyciel może udostępnić rodzicom z zachowaniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

Dokumenty szkolne znajdujące się na poniższej liście są udostępnione do wglądu na stronie BIP i w bibliotece szkolnej:

 • Statut Szkoły,
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania,
 • Podstawy Programowe,
 • Protokoły Rady Rodziców


Wydawanie zaświadczeń i duplikatów.

Podstawa prawna:


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2005r w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności z wykonywanie tych czynności. (Dz. U z 2005 r Nr 58 poz. 504 z póź. zm.)

 1. Szkoła wydaje świadectwa, zaświadczenia, dyplomy i inne druki szkolne według zasad określonych w wyżej wymienionym rozporządzeniu.
 2. Na wniosek ucznia lub absolwenta, szkoła może wydać zaświadczenia dotyczące uczęszczania do Szkoły.

Zasady  udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach.

Dokumenty udostępnia się na terenie Szkoły powoływanym do tego organom kontrolującym po przedstawieniu odpowiedniego upoważnienia.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Zbigniew Gubernat
Odpowiada:Zbigniew Gubernat
Wytworzył:Zbigniew Gubernat
Data ostatniej zmiany:2014-10-15 07:30:16

Archiwum

Data Autor
2014-09-30 13:57 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 794