drukuj

Przedmiot działalności

ZSO nr 8 umożliwia  uczniom  zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych  do  uzyskania świadectwa  ukończenia gimnazjum i liceum  poprzez:

 • realizację  programów  dydaktycznych  z poszczególnych przedmiotów, zatwierdzonych  przez  MEN oraz programów innowacyjnych i autorskich
 • tworzenie  bazy  materialnej umożliwiającej realizację tych programów (pomoce naukowe, pracownie dydaktyczne) i udostępnianie jej w toku nauki wszystkim uczniom
 • odpowiedni   dobór  kadry  pedagogicznej  dysponującej właściwym przygotowaniem merytorycznym
 • współpracę  z  instytucjami  pozaszkolnymi zajmującymi się   upowszechnianiem  wiedzy  i doskonaleniem  umiejętności uczniów
 • bezpłatne   nauczanie   w   zakresie  ramowych  planów nauczania

ZSO nr 8 we  współpracy z rodzicami, kieruje tokiem nauki ucznia  oraz  umożliwia absolwentowi dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym poprzez:

 • ukierunkowanie predyspozycji intelektualnych uczniów w procesie dydaktycznym
 • analizę predyspozycji psychofizycznych uczniów w pracy wychowawczo - opiekuńczej  (wychowawca  klasy,  pedagog, pielęgniarka)
 • orientację zawodową
 • współpracę   z  instytucjami  wspomagającymi  rodziców i uczniów  w  decyzjach dotyczących kształcenia absolwentów szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących
 • rozwijanie  zainteresowań  uczniów,  pracę  z uczniami zdolnymi w kołach zainteresowań, poprzez indywidualny tok   nauki,   udział  w konkursach  i olimpiadach przedmiotowych, artystycznych i sportowych
 • pracę  z  uczniem  słabym,  niepełnosprawnym  w ramach indywidualnego  nauczanie,  zajęć  wyrównawczych, klas wyrównawczych, terapeutycznych, integracyjnych
 • udostępnienie  rodzicom pełnej informacji na temat postępów  dydaktycznych dzieci, zasad oceniania i promowania, przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych zgodnie  z obowiązującymi przepisami
 • zebrania lub konsultacje dla rodziców - zgodnie z obowiązującym kalendarzem roku szkolnego

ZSO nr 8 bierze  udział  w  kształtowaniu  środowiska wychowawczego  ucznia  pozwalającego  mu  na realizację celów i zadań   wynikających  z  "Ustawy  o systemie  oświaty" poprzez:

 • współpracę  z  rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów zapewniającą uczniom prawidłowe warunki toku nauki
 • poznanie  środowiska  rodzinnego  i  warunków domowych uczniów  przez wychowawców klas dla prawidłowego ukierunkowania   działalności   wychowawczo-opiekuńczej  w klasie
 • współpracę  wychowawcy  klasy  z  pedagogiem szkolnym, psychologiem, indywidualną pracę wychowawczą psychologa, pedagoga z uczniem
 • współpracę  z pozaszkolnymi instytucjami wspierającymi pracę   wychowawczą   szkoły:   poradnią   psychologiczno-pedagogiczną,   wydziałem   do  spraw  nieletnich sądu rejonowego, kuratorami sądowymi i innymi
 • prowadzenie   zajęć   terapeutycznych

Osoby odpowiedzialne

Autor:Wojciech Ulatowski
Odpowiada:Wojciech Ulatowski
Wytworzył:Wojciech Ulatowski
Data ostatniej zmiany:2016-12-29 20:12:00

Archiwum

Data Autor
2016-09-03 23:21 Ewa Świdzińska zobacz
2015-06-02 10:32 Ewa Świdzińska zobacz
1970-01-01 01:00 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 367