drukuj

BIP.Przetargi.Nabór do pracy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Prowadzący postępowanie:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi

Czernika 1/3, 92-538 Łódź

Tytuł zamówienia:

Remont sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 (XLVII LO) w Łodzi

Wartość zamówienia:

Powyżej progu

Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

Data publikacji:

20.03.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 527854-N-2019

Źródło finansowania przetargu:

Budżet Obywatelski

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

poniżej w załączniku

Części załączników do SIWZ

poniżej w załączniku

CPV

Roboty budowlane (45000000-7)

Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)


Uczestnicy postępowania

Oznaczenie postępowania: nr 527854-N-2019

Łódź, dnia 25.04.2019

Uczestnicy postępowania
Wszyscy

Dotyczy postępowania:

Remont sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 (XLVII LO) w Łodzi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (częsć 1)

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)   informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 (XLVII LO) w Łodzi przy ul. Czernika 1/3
jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożona przez Wykonawcę:

 

w części 1 - Wymiana parkietu sali gimnastycznej na posadzkę sportową syntetyczną

 

NOVA Technologie Obiektowe Sp. J., ul. Przybyszewskiego 92, 93-110 Łódź

 

Na podstawie badania ofert ustalono, iż oferta firmy NOVA Technologie Obiektowe Sp. J. odpowiada wszystkim wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia uzyskując łączną ilość 80 punktów.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz przyznanej punktacji w poszczególnych kryteriach oceny ofert i łączną punktację w kolejności przyznanych punktów:

L.p.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium: cena

Liczba punktów w kryterium:

 termin wykonania

Łączna ilość punktów

 

 

 

1

 

 

NOVA Technologie Obiektowe Sp. J.

ul. Przybyszewskiego 92 93-110 Łódź

 

 

 

80,00

0

(Uzasadnienie: Wykonawca zadeklarował w ofercie, że wykona zamówienie w terminie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia, a zatem nie skrócił terminu wykonania, w związku z czym stosownie do punktu 14.4.2.2 SIWZ Wykonawca nie uzyskał punktów za kryterium „termin wykonania”

 

 

 

80,00

 

2

INVEST-BIURO Sp. z o.o.

ul. Lwowska 6

35-301 Rzeszów

 

46,22

20

(Uzasadnienie: Wykonawca zadeklarował w ofercie skrócony o 2 tygodnie okres wykonania zamówienia) 

 

66,22

 

 

3

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe  BUDOMAS Zbigniew Masłowski

Szymanów ul. Lotnicza 48 51-180 Wrocław

 

 

44,80

0

(Uzasadnienie: Wykonawca zadeklarował w ofercie, że wykona zamówienie w terminie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia, a zatem nie skrócił terminu wykonania, w związku z czym stosownie do punktu 14.4.2.2 SIWZ Wykonawca nie uzyskał punktów za kryterium „termin wykonania”

 

 

44,80

 

 

4

 

EVERSPORT Sp. z o.o.

ul. Kiersnowskiego 18/45 03-161 Warszawa

 

 

43,44

0

(Uzasadnienie: Wykonawca zadeklarował w ofercie, że wykona zamówienie w terminie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia, a zatem nie skrócił terminu wykonania, w związku z czym stosownie do punktu 14.4.2.2 SIWZ Wykonawca nie uzyskał punktów za kryterium „termin wykonania”

 

 

43,44

 

 

5

 

LIMEX PLUS Sp. z o.o.

ul. Fordońska 393

85-766 Bydgoszcz

 

 

43,08

0

(Uzasadnienie: Wykonawca zadeklarował w ofercie, że wykona zamówienie w terminie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia, a zatem nie skrócił terminu wykonania, w związku z czym stosownie do punktu 14.4.2.2 SIWZ Wykonawca nie uzyskał punktów za kryterium „termin wykonania”

 

 

43,08

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia, że nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.


Uczestnicy postępowania

Oznaczenie postępowania: nr 527854-N-2019

Łódź, dnia 17.04.2019

Uczestnicy postępowania
Wszyscy

Dotyczy postępowania:

Remont sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 (XLVII LO) w Łodzi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (częsć 2, 3, 4)

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)   informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 (XLVII LO) w Łodzi przy ul. Czernika 1/3
jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożona przez Wykonawcę:

 

w części 2 - Wymiana opraw oświetleniowych wraz z instalacją

                              

P.W. AYAN Sebastian Brzeziński, ul. Sacharowa 16/13 , 92-512 Łódź

Na podstawie badania ofert ustalono, iż oferta firmy P.W. AYAN Sebastian Brzeziński odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia uzyskując łączną ilość 100 punktów.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz przyznanej punktacji w poszczególnych kryteriach oceny ofert i łączną punktację w kolejności przyznanych punktów

L.p.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium: cena

Liczba punktów w kryterium:

 termin wykonania

Łączna ilość punktów

1

P.W. AYAN Sebastian Brzeziński, ul. Sacharowa 16/13 ,92-512 Łódź

 

80

 

20

(Uzasadnienie: Wykonawca zadeklarował w ofercie skrócony o 2 tygodnie okres wykonania zamówienia) 

 

 

100

 

w części 3 - Wymiana stolarki okiennej

ART OKNO Arkadiusz Wąsiewicz, ul. Milionowa 96a, 92-314 Łódź

Na podstawie badania ofert ustalono, iż oferta firmy ATR OKNO Arkadiusz Wąsiewicz odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia uzyskując łączną ilość 100 punktów.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz przyznanej punktacji w poszczególnych kryteriach oceny ofert i łączną punktację w kolejności przyznanych punktów

L.p.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium: cena

Liczba punktów w kryterium: termin wykonania

 

Łączna ilość punktów

1

ATR OKNO

Arkadiusz Wąsiewicz

ul. Milionowa 96a,

93-314 Łódź

 

80

 

20

(Uzasadnienie: Wykonawca zadeklarował w ofercie skrócony o 2 tygodnie okres wykonania zamówienia) 

 

100

 

w część 4 - Odnowienie sufitów i ścian

FHU PROFIX Marek Klepacz, ul. Ossendowskiego 3h, 93-228 Łódź

Na podstawie badania ofert ustalono, iż oferta FHU PROFIX Marek Klepacz odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia uzyskując łączną ilość 100 punktów.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz przyznanej punktacji w poszczególnych kryteriach oceny ofert i łączną punktację w kolejności przyznanych punktów

L.p.

Nazwa (firma)

 i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium: cena

Liczba punktów w kryterium: termin wykonania

 

Łączna ilość punktów

1

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe BUDOMAS Zbigniew Masłowski

 

45,01

 

0

(Uzasadnienie: Wykonawca w ofercie nie zaznaczył terminu wykonania zamówienia, dlatego zgodnie z  punktem 14.4.2.2 SIWZ Zamawiający przyjmuje, że wykonawca wykona zamówienie w terminie podanym w SIWZ)

 

45,01

 

2

FHU PROFIX

Marek Klepacz

ul. Ossendowskiego 3h

93-228 Łódź

 

80

 

20

(Uzasadnienie: Wykonawca zadeklarował w ofercie skrócony o 2 tygodnie okres wykonania zamówienia) 

 

100

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia, że nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.


Uczestnicy postępowania

Oznaczenie postępowania: nr 527854-N-2019

Łódź, dnia 11.04.2019

Uczestnicy postępowania
Wszyscy

Dotyczy postępowania:

Remont sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 (XLVII LO) w Łodzi

Informacja z otwarcia kopert

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający przekazuje informację o ofertach złożonych w wyżej wskazanym postępowaniu.

 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 299 993,59 PLN brutto z podziałem na części:

 

Dla część 1:        124 982,50         PLN brutto

Dla część 2:         35 102,74          PLN brutto

Dla część 3:          99 972,75          PLN brutto

Dla część 4:         39 935,60          PLN brutto

 

2. Zestawienie złożonych ofert:

 

Część 1 - Wymiana parkietu sali gimnastycznej na posadzkę sportową syntetyczną

 

L.p.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto w PLN

1

LIMEX PLUS Sp. z o. o ul. Fordońska 393 85-766 Bydgoszcz

232.101,00

2

Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe BUDOMAS Zbigniew Masłowski, Szymanów ul. Lotnicza 48 51-180 Wrocław

223.232,70

3

INVEST – BIURO Sp. z o. o., ul. Lwowska 6 35-301 Rzeszów

216.357,00

4

NOVA Technologie Obiektowe Sp. J, ul. Przybyszewskiego 92, 93-110 Łódź

125.000,00

5

EVERSPORT Sp. z o. o., ul. Kiersnowskiego 18/45 03-161 Warszawa

230.186,69

 

Część 2 - Wymiana opraw oświetleniowych wraz z instalacją

 

L.p.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto w PLN

1

P.W. AYAN Sebastian Brzeziński, ul. Sacharowa 16/13, 92-512 Łódź

35.108,33

 

Część 3 - Wymiana stolarki okiennej zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

L.p.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto w PLN

1

ATR OKNO  Arkadiusz Wąsiewicz, ul. Milionowa 96a, 92-314 Łódź

99.950,00

 

Część 4 - Odnowienie sufitów i ścian

 

L.p.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto w PLN

1

Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe BUDOMAS   Zbigniew Masłowski, Szymanów ul. Lotnicza 48, 51-180 Wrocław

70.983,30

2

FHU PROFIX Marek Klepacz, ul. Ossendowskiego 3h, 93-228 Łódź

39.933,60

 

3. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Uczestnicy postępowania

Oznaczenie postępowania: nr 527854-N-2019

Łódź, dnia 27.03.2019

Uczestnicy postępowania
Wszyscy

Dotyczy postępowania:

Remont sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 (XLVII LO) w Łodzi

Działając w trybie art. 38 ust 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuję, że termin składania ofert został przedłużony do dnia 11.04.2019 do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.04.2019 o godz.10.30


Uczestnicy postępowania

Oznaczenie postępowania: nr 527854-N-2019

Łódź, dnia 27.03.2019

Uczestnicy postępowania
Wszyscy

Dotyczy postępowania:

Remont sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 (XLVII LO) w Łodzi

Działając w trybie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w celu doprecyzowania zakresu prac w części 2 zamówienia skorygowany został przedmiar robót w tym zakresie.


Uczestnicy postępowania

Oznaczenie postępowania: nr 527854-N-2019

Łódź, dnia 27.03.2019

Uczestnicy postępowania
Wszyscy

Dotyczy postępowania:

Remont sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 (XLVII LO) w Łodzi
W związku z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu działając w trybie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wyjaśniam co następuje:

 1. Czy jest możliwość otrzymania projektu instalacji elektrycznej obecnej i projektowanej w wersji elektronicznej?

Odpowiedź

Planowana inwestycja określona  jest jako remont, czyli odtworzenie stanu istniejącego w zakresie ilości opraw, lokalizacji opraw, tras kablowych oraz ich lokalizacji, jak również osprzętu elektrycznego. W takiej sytuacji projekt instalacji nie jest wymagany, tym bardziej, że byłaby to raczej inwentaryzacja istniejącej instalacji. Wszelkie niezbędne informacje do wyceny oraz realizacji zadania zawarte są w STWiOR oraz przedmiarze robót. Zamawiający umożliwia również oferentom wizję na terenie remontowanego obiektu. 

 1. Czy przewiduje się wymianę osprzętu instalacyjnego takiego jak: łączniki, jeśli tak to w jakiej ilości i jaki typ (łączniki 1biegunowe, przyciski czy łączniki świecznikowe, schodowe, krzyżowe)?

Odpowiedź

Zamawiający przewiduje wymianę osprzętu w ilości 2szt łączników krzywkowych 0-1 63A 500V  w celu rozbicia na 2 sekcje.

 1. Co należy wymienić w rozdzielni elektrycznej czy też jakie roboty są przewidziane?

Odpowiedź

Przewiduje się  wykonanie w rozdzielni elektrycznej w celu zabezpieczenia poszczególnych obwodów  zamontowanie 25szt wyłączników nadmiarowo-prądowych, jednobiegunowych B10.

 1. Proszę określić sposób prowadzenia przewodów kabelkowych w bruzdach: czy mają być ułożone w rurze osłonowej, czy bezpośrednio pod tynkiem, czy miejscowo w listwach osłonowych?

Odpowiedź

Przewody kablowe prowadzone będą bezpośrednio pod tynkiem na ścianach w ilości 295mb oraz na konstrukcji stalowej stropodachu w rurach osłonowych w ilości 105,0mb

 1. Proszę o wyjaśnienie w przedmiarze „Demontaż istniejących opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego”?

Odpowiedź

Do demontażu przewiduje się 21 opraw oświetleniowych na wysokości ok 7,0m oraz 12 szt. Opraw 2x36W na wysokości ok. 3,0m

 1. Czy po pracach tynkarskich(tynkowanie bruzd)należy odtworzyć kolor sufitu/ścian?

Odpowiedź

Malowanie ścian oraz odtworzenie kolorystyki nie wchodzi zakres części 2 zamówienia. Wykonanie tych prac przewidziane jest w części 4


Uczestnicy postępowania

Oznaczenie postępowania: nr 527854-N-2019

Łódź, dnia 27.03.2019

Uczestnicy postępowania
Wszyscy

Dotyczy postępowania:

Remont sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 (XLVII LO) w Łodzi
W związku z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu działając w trybie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wyjaśniam co następuje:

 1. Czy zamawiający zmieni technologię wykonania podkładu pod nową nawierzchnię sportową, poprzez przykręcenie  do konstrukcji płyty wiórowej podłogowej o grubości min 18  mm na  pióro  wpust? 

Odpowiedź:

Zamawiający określił szczegółowo technologię wykonania posadzki sportowej w STWiOR Część B 5.2 i 5.3. Szpachlowanie istniejącego parkietu służyć ma jedynie wypełnieniu ubytków parkietu po czym  cały  parkiet  jest szlifowany do uzyskania jednolitej czystej powierzchni. Nie ma zatem mowy o klejeniu wykładziny do powierzchni o warstwie wykonanej ze szpachli. Zamawiający nie zmieni technologii  polegającej na  wykonaniu podkładu pod nową nawierzchnię sportową, poprzez przykręcenie do konstrukcji płyty wiórowej podłogowej o grubości min 18 mm na pióro wpust. Należy zwrócić uwagę, że płyty wiórowe łączone na pióro i wpust nie wyeliminują zjawiska „klawiszowania” podłoża.cWymagana przez Zamawiającego wykładzina musi posiadać warstwę amortyzującą grubości min 4mm, wykonaną z pianki sprężystej, która zabezpiecza warstwę użytkową wykładziny przed ewentualnymi odkształceniami podłoża.

 1. Czy Zamawiający dopuszcza,  aby  w  okresie  gwarancji  pojawiły  się  nierówności na wierzchniej warstwie nowej wykładziny sportowej?  

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, że w okresie gwarancji uwidocznią się wizualnie nierówności na wierzchniej  warstwie nowej wykładziny sportowej  Nierówności takie widoczne będą zarówno na podłożu z parkietu jak i na podłożu z płyt wiórowych. Nierówności nie mogą przekraczaćbdopuszczalnych odchyłek i tolerancji  posadzki sportowej określonej w STWiOR.

 1. Czy Zamawiający potwierdza, że  na  pewno  chce  przykleić  drogą  wykładzinę  sportową  do  szpachli  na starym parkiecie?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnił w p.2 sposób klejenia wykładziny do parkietu. Zamawiający nie odstąpi od  gwarancji. Zgodnie z wytycznymi producenta podłoże pod wykładzinę ma być trwałe i jednolite, które to warunki spełnia wyremontowany i częściowo wymieniony parkiet.

 1. Proszę o informację ile otworów pod tuleje montażowe sprzętu sportowego znajduje się w posadzce sportowej?

Odpowiedź:

Na istniejącej posadzce sportowej znajduje się 10 otworów pod tuleje sprzętu sportowego.

 1. Czy wymianie podlegają również dekle na otworach montażowych sprzętu sportowego?

Odpowiedź:

Cztery z istniejących dekli podlegają wymianie, sześć dekli pozostaje.

 1. Proszę o określenie,  czy  dotychczasowa  podłoga  sportowa  zawiera  wentylację mechaniczną konstrukcji podpodłogowej, a jeżeli tak to czy jest sprawna?

Odpowiedź:

Dotychczasowa podłoga sportowa nie posiada wentylacji mechanicznej. Zgodnie z przedmiarem robót przewiduje się wykonanie wentylacji grawitacyjnej podłogi z wyprowadzeniem kratek wentylacyjnych na zewnątrz. 


Uczestnicy postępowania

Oznaczenie postępowania: nr 527854-N-2019

Łódź, dnia 26.03.2019

Uczestnicy postępowania
Wszyscy

Dotyczy postępowania:

Remont sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 (XLVII LO) w Łodzi

Działając w trybie art. 38 ust 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuję, że termin składania ofert został przedłużony do dnia 10.04.2019 do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.04.2019 o godz.10.30


Uczestnicy postępowania

Oznaczenie postępowania: nr 527854-N-2019

Łódź, dnia 21.03.2019

Uczestnicy postępowania
Wszyscy

Dotyczy postępowania:

Remont sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 (XLVII LO) w Łodzi
W związku z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu działając w trybie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wyjaśniam co następuje:

 

1. Proszę o sprecyzowanie technologii montażu wykładziny. Czy wykładzina sportowa na dużej Sali w ilości 736 m2 ma być montowana na starym parkiecie?

Odpowiedź: Zgodnie z STWiOR wykładzina ma być montowana na istniejącym parkiecie

 

2. Czy wykładzina ma być klejona bezpośrednio do istniejącego parkietu?

Odpowiedź: Zgodnie z STWiOR wykładzina ma być klejona bezpośrednio do istniejącego parkietu, przygotowanego zgodnie z wytycznymi określonymi w STWiOR.

 

3. Jaka jest wysokość Sali?

Odpowiedź: Średnia wysokość sali gimnastycznej wynosi 7,90m

 

4. Jaki jest przekrój istniejącej podłogi? Czy jest to podłoga w technologii parkiet na legarach?

Odpowiedź: Jest to parkiet klejony na płytach drewnopochodnych mocowanych na legarach drewnianych wys. 10cm

 

5. Proszę o podanie wymiarów (gr x szer x dł) i gatunku drewna parkietu do wymiany w ilości 187,20 m2

Odpowiedź: Deszczułki  parkietowe posiadają wymiary: 28 mm x 65 mm x 500 mm, drewno dębowe.

 

6. Czego dotyczy pozycja druga przedmiaru robót? Czy powierzchnia 187, 20 m2 to jeden fragment podłogi?

Odpowiedź: Pozycja 2 przedmiaru dotyczy wykładziny na balkonie określonej w STWiOR część B w punktach: 2.2, 5.2 i 5.3. Powierzchnia 187,2m2 dotyczy łącznej powierzchni uszkodzonego parkietu do wymiany na sali gimnastycznej i nie stanowi wyodrębnionej powierzchni posadzki.

 

7. Proszę o podanie ilości kolorów wykładziny.

Odpowiedź: Na sali gimnastycznej przewiduje się łącznie 3 rodzaje kolorów wykładziny sportowej.

 

Pliki

Osoby odpowiedzialne

Autor:Wojciech Ulatowski
Odpowiada:Wojciech Ulatowski
Wytworzył:Wojciech Ulatowski
Data ostatniej zmiany:2019-04-25 11:38:59

Archiwum

Data Autor
2019-04-17 18:04 Wojciech Ulatowski zobacz
2019-04-17 18:02 Wojciech Ulatowski zobacz
2019-04-11 21:31 Wojciech Ulatowski zobacz
2019-04-11 21:29 Wojciech Ulatowski zobacz
2019-04-11 21:28 Wojciech Ulatowski zobacz
2019-03-27 20:27 Wojciech Ulatowski zobacz
2019-03-27 20:26 Wojciech Ulatowski zobacz
2019-03-27 19:50 Wojciech Ulatowski zobacz
2019-03-27 19:49 Wojciech Ulatowski zobacz
2019-03-27 19:48 Wojciech Ulatowski zobacz
2019-03-27 11:22 Wojciech Ulatowski zobacz
2019-03-26 13:21 Wojciech Ulatowski zobacz
2019-03-26 13:18 Wojciech Ulatowski zobacz
2019-03-21 22:42 Wojciech Ulatowski zobacz
2019-03-21 22:40 Wojciech Ulatowski zobacz
2019-03-20 21:24 Wojciech Ulatowski zobacz
2019-03-20 20:55 Wojciech Ulatowski zobacz
2019-03-20 20:44 Wojciech Ulatowski zobacz
2019-03-20 20:43 Wojciech Ulatowski zobacz
2019-03-20 20:37 Wojciech Ulatowski zobacz
2019-03-04 19:32 Wojciech Ulatowski zobacz
2019-02-18 12:26 Wojciech Ulatowski zobacz
2019-02-18 12:20 Wojciech Ulatowski zobacz
2019-02-18 11:32 Wojciech Ulatowski zobacz
2017-05-16 16:40 Wojciech Ulatowski zobacz
2016-11-10 15:13 Wojciech Ulatowski zobacz
2016-10-28 22:27 Wojciech Ulatowski zobacz
2016-09-03 23:26 Wojciech Ulatowski zobacz
2015-06-02 13:32 Ewa Świdzińska zobacz
2014-06-04 14:29 Ewa Świdzińska zobacz
2014-05-16 15:59 Ewa Świdzińska zobacz
2013-10-30 18:13 Ewa Świdzińska zobacz
2013-10-30 18:08 Ewa Świdzińska zobacz
2013-10-30 16:15 Ewa Świdzińska zobacz
2013-10-30 16:12 Ewa Świdzińska zobacz
2013-10-16 15:12 Ewa Świdzińska zobacz
2013-10-16 15:11 Ewa Świdzińska zobacz
2013-08-07 14:20 Ewa Świdzińska zobacz
2013-08-07 14:19 Ewa Świdzińska zobacz
2013-07-19 13:25 Ewa Świdzińska zobacz
2013-05-16 11:49 Ewa Świdzińska zobacz
2013-05-16 11:49 Ewa Świdzińska zobacz
2013-05-16 11:41 Ewa Świdzińska zobacz
2013-05-16 11:28 Ewa Świdzińska zobacz
2013-05-16 11:12 Ewa Świdzińska zobacz
2013-05-16 10:55 Ewa Świdzińska zobacz
2012-01-09 11:45 Ewa Świdzińska zobacz
2010-10-21 17:02 Ewa Świdzińska zobacz
2010-10-21 17:02 Ewa Świdzińska zobacz
2010-10-21 17:02 Ewa Świdzińska zobacz
2010-10-21 17:02 Ewa Świdzińska zobacz
2010-10-07 17:09 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 5544