Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Nr 2 "Tęczowa Dwójeczka"
drukuj

Organizacja

1. Szczegółową organizację nauczania wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Przedszkola.

2. Arkusz organizacyjny Przedszkola zatwierdza organ prowadzacy, po uprzednim wyrażeniu opinii przez organ sprawujacy nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem.

3. Przedszkole organizuje pracę opiekuńczo - wychowawczą i dydaktyczną w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

4. Rok szkolny w Przedszkolu trwa od 1 września do 31 sierpnia.

5. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z zastrzeżeniami: 

a)  dniami ustawowo wolnymi od pracy,

b)  przerwy wakacyjnej w miesiącu lipcu lub sierpniu. 

6. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie w godzinach od        6.00 do 17.00, w dni robocze, od poniedziałku do piątku.  

7. Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiazkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć opracowany przez Dyrektora Przedszkola na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego przedszkola na dany rok szkolny, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy dzieci i nauczycieli.

8.Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego w oparciu o program wychowania przedszkolnego zawierający wszystkie treści podstawy programowej, w tym również treści wychowawcze i profilaktyczne, dopuszczony do użytku przez Dyrektora Przedszkola na wniosek nauczycieli i na podstawie opinii Rady Pedagogicznej.

9.Zapewnia organizację zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci oraz ich zainteresowań.

10.Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, ewentualnie stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

11. Liczba dzieci w poszczególnych oddziałach nie może przekroczyć 25, może jednak być zwiększona o nie więcej niż 3 dzieci będących obywatelami Ukrainy zgodnie z Rozp. MEN z 25 marca 2022r., w sprawie organizowania kształcenia wychowania, opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy,

12. Przedszkole jest wielooddziałowe. 

13. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora przedszkola, na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

14. Ramowy rozkład dnia określa czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego  dla każdego oddziału.

15. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem podstawy programowej oraz potrzeb i zainteresowań dzieci.

16. Ramowe rozkłady podaje się do wiadomości rodzicom dzieci oraz zamieszcza na stronie internetowej przedszkola.

17. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi nie mniej niż 5 godzin dziennie, tj. od 8.00 d0 13.00. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach pracy Przedszkola.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Piwowarczyk
Odpowiada:Agnieszka Piwowarczyk
Wytworzył:Agnieszka Piwowarczyk
Data ostatniej zmiany:2022-11-24 23:40:03

Archiwum

Data Autor
2022-11-24 23:38 Agnieszka Piwowarczyk zobacz
2022-11-24 23:32 Agnieszka Piwowarczyk zobacz
2022-11-24 22:54 Agnieszka Piwowarczyk zobacz
2022-11-02 13:46 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 221