Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Arkadego Fiedlera
drukuj

Deklaracja dostepności

Delkaracja dostępności

Wstęp

Szkoła Podstawowa nr2 im. Arkadego Fiedlera w Dębnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej strony internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostepności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp2debno.edupage.org

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2019r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 04.01.2021r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest cześciowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • mapy są wyłączone z obowiązku dostepności,
 • dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 26 października 2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Kontakt i informacje zwrotne

1.W przypadku problemów z dostepnością strony internetowej prosimy o kontakt:

osoba kontaktowa: p.Monika Kubica

e-mail: sp2kubica@wp.pl

lub

alternatywnie sekretariat szkoły

e-mail: sekretariat@sp2debno.pl

telefon: 95 760 2713

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienie dostepności.

2. Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą kontaktować się ze szkołą za pomocą aplikacji ZOOM po wcześniejszym kontakcie e-mail.

Procedura wnioskowa - skargowa

 1. Każdy ma prawo do wystąpienia żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np.przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
 2. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostepu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia informacji.
 3. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia występowania z żądaniem. Jeżeli dotzrymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostepu do informacji.
 4. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostepu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Skargę złożyć można do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną. Organ nadzorujący stronę - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr2 im.A.Fiedlera w Dębnie, ul.Jana Pawła II nr1, 74-400 Debno, email: dyrektor@sp2debno.pl telefon 95 760 2713 wew.34.Po wyczerpaniu wskazanej wyzej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia: jedno - od strony ul. Szkolnej i drugie od ul.Jana Pawła II nr1, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Przy wejściu znajdują się dzwonki.Dzwonki zamontowane są na wysokości umożliwiającej skorzystanie z niego także przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych, natomiast w odległości 50m od budynku placówki znajduje sie parking z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
 3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 4. W pudynku na każdym poziomie (parter, 1 i 2 pietro oraz piwnica) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
 5. Część administracyjna (sekretariat, gabinet dyrektora i wicedyrektora oraz pokój nauczycielski) znajduje się na 1 piętrze natomiast gabinet pielęgniarki na parterze, gabinet stomatologiczny na 2 piętrze.
 6. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalet, barierki, brak oznaczeń kontrastowych i napisów w alfabecie Braille`a)
 7. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza jezyka migowego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia Generator WWW oferowany przez firmę LIBRUS jest przygotowany w taki sposób, aby szkoła, publikując stronę internetową mogła spełnić wszystkie istotne wymogi standardu WCAG, określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformacyjnych.

System umożliwia m.in.:

 • zmiane rozmiaru tekstu: oprócz napisów rozszerzonych oraz tekstu w postaci grafiki, rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200% bez użycia technologii wspomagających oraz bez utraty treści lub funkcjonalności (1.4.4 AA)
 • zmianę koloru elementów strony przez użytkownika (1.4.3 AA)
 • wskazanie języka strony w atrybucie :lang: i jego zmianę w zależności od wybranego na stronie języka (3.1.1 A)

Generator jest również nieustannie rozwijany, a jego funkcje dostosowane do zaleceń i trendów dotyczących tworzenia serwisów internetowych.

Generator WWW został przygotowany w taki sposób, aby umożliwić prowadzenie strony internetowej zgodnie z istotnymi wymogami standardu WCAG. Program posiada takze tryb eksperta, który pozwala na wprowadzenie zmian na stronie z wykorzystaniem stylów Css. Zaawansowana edukacja ułatwia administratorowi strony dostosowanie jej wyglądu do wielu rekomendacji i wymogów wynikających nie tylko z rozporządzeń ale również dobrych praktyk.

Inne informacje i oświadczenia

Administratorzy/Redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostepności.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Magdalena Umińska
Odpowiada:Katarzyna Ciołek, Monika Kubica
Wytworzył:Magdalena Umińska
Data ostatniej zmiany:2021-03-26 10:48:44

Archiwum

Data Autor
2021-01-07 09:18 Magdalena Umińska zobacz
2021-01-04 20:18 Magdalena Umińska zobacz
2021-01-04 18:48 Magdalena Umińska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 509