Biuletyn Informacji Publicznej
Wielkopolski Park Narodowy
drukuj

Archwium - Zamówienia publiczne i przetargi

Jeziory, 17.07.2014r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

„Budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej dla Wielkopolskiego Parku Narodowego”


Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie zamówień Publicznych pod numerem: 239814 - 2014; data zamieszczenia: 17.07.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielkopolski Park Narodowy , Jeziory, 62-050 Jeziory, woj. wielkopolskie, tel. 61 8982300, faks 61 8982301.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielkopolskipn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: panstwowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej dla Wielkopolskiego Parku Narodowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem Zamówienia jest Budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej dla WPN i obejmuje budowę telekomunikacyjnych linii kablowych (światłowodowych) pomiędzy Obwodami Ochronnymi WPN (leśniczówkami), przejściem dla zwierząt nad drogą krajową nr 5 oraz Dyrekcją Parku wraz z budową przyłącza przeznaczonego do podłączenia sygnału internetowego od zewnętrznego operatora. Zamawiający wymaga, aby zbudowana sieć umożliwiała prędkość przesyłu danych min. 100 Mb s w układzie symetrycznym. Planowana sieć obejmie 7 punktów końcowych: - 5 leśniczówek - siedzib Obrębów Ochronnych WPN (Wypalanki, Jeziory, Wiry, Osowa Góra i Górka), - punkt monitoringu przejścia dla zwierząt na przejściu dla zwierząt nad droga krajową nr 5 w okolicy Dębienka, - siedzibę WPN w Jeziorach. Przedmiot i zakres zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 10 i 11 do niniejszego SIWZ: - Projekt budowlano-wykonawczy Budowa telekomunikacyjnych linii kablowych pomiędzy obwodami ochronnymi WPN, przejściem dla zwierząt nad droga krajową nr 5, Dyrekcją Parku - zał. nr 10 - wersja elektroniczna (wersja papierowa - do wglądu w siedzibie WPN), - przedmiar robót Budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej dla Wielkopolskiego Parku Narodowego (telekomunikacyjne linie kablowe pomiędzy obwodami WPN, przejściem dla zwierząt nad droga krajową nr 5, Dyrekcją Parku) - zał. nr 11..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych dotychczasowemu wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia oraz udzielenie zamówień uzupełniających dotychczasowemu wykonawcy zamówień stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.56.21.00-1, 32.56.23.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium w wysokości: 25.000,00 zł, słownie: dwadzieściapięćtysięcyzłotych 00/100 groszy 2.Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert. 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: dane i numer rachunku bankowego Zamawiającego dla wpłaty wadium: Nr konta: 03 1130 1088 0001 3126 8390 0001 z adnotacją wadium - Budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej dla Wielkopolskiego Parku Narodowego 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) Jeżeli wadium zostaje wniesione w formie określonej w pkt VIII.2. ppkt 2-5 oryginał dokumentu należy złożyć wraz z ofertą w oddzielnej kopercie. 3. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 4. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. 5. W przypadku niezabezpieczenia złożonej oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wymagane jest wykazanie przez wykonawcę co najmniej dwóch robot budowlanych - budowy sieci teleinformatycznej, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, na kwotę minimum 1 000 000 zł brutto - zał. nr 6 do SIWZ. (wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wykonane prace zostały zrealizowane należycie).
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać potencjał techniczny umożliwiający realizację zadania zgodnie ze sztuką budowlaną i SIWZ.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca oświadczy, że przy realizacji zadania będzie dysponował wykwalifikowaną kadrą, w tym: - 1 osobą - kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą; posiadającym min. 3 letnie doświadczenie zawodowe, - min. 2 osobami - specjalistami ds. instalacji oraz badań i pomiarów sieci optotelekomunikacyjnych posiadającymi min. 3 letnie doświadczenie zawodowe Dla potwierdzenia posiadania ww. uprawnień i doświadczenia zawodowego wymagane jest złożenie dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz staż pracy
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Nr 1 - formularz ofertowy Nr 2 - wzór umowy - zaparafowany Nr 5 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Nr 8 - informacja nt. możliwości powierzenia części zamówienia podwykonawcy Nr 9 - karta gwarancji Nr 12 - oświadczenie o niekaralności Ponadto Zamawiający informuje iz: Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: nie dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wielkopolskipn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wielkopolski Park Narodowy, Jeziory, 62-050 Mosina.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2014 godzina 09:00, miejsce: Wielkopolski Park Narodowy, Jeziory, 62-050 Mosina, pok. 109.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Miłosz Wagner
Odpowiada:Miłosz Wagner
Wytworzył:Miłosz Wagner
Data ostatniej zmiany:2014-07-21 07:45:12
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 53815