Biuletyn Informacji Publicznej
Wielkopolski Park Narodowy
drukuj

Archwium - Zamówienia publiczne i przetargi

Jeziory, 17.07.2014r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

„Budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej dla Wielkopolskiego Parku Narodowego”


Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie zamówień Publicznych pod numerem: 239814 - 2014; data zamieszczenia: 17.07.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielkopolski Park Narodowy , Jeziory, 62-050 Jeziory, woj. wielkopolskie, tel. 61 8982300, faks 61 8982301.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielkopolskipn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: panstwowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej dla Wielkopolskiego Parku Narodowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem Zamówienia jest Budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej dla WPN i obejmuje budowę telekomunikacyjnych linii kablowych (światłowodowych) pomiędzy Obwodami Ochronnymi WPN (leśniczówkami), przejściem dla zwierząt nad drogą krajową nr 5 oraz Dyrekcją Parku wraz z budową przyłącza przeznaczonego do podłączenia sygnału internetowego od zewnętrznego operatora. Zamawiający wymaga, aby zbudowana sieć umożliwiała prędkość przesyłu danych min. 100 Mb s w układzie symetrycznym. Planowana sieć obejmie 7 punktów końcowych: - 5 leśniczówek - siedzib Obrębów Ochronnych WPN (Wypalanki, Jeziory, Wiry, Osowa Góra i Górka), - punkt monitoringu przejścia dla zwierząt na przejściu dla zwierząt nad droga krajową nr 5 w okolicy Dębienka, - siedzibę WPN w Jeziorach. Przedmiot i zakres zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 10 i 11 do niniejszego SIWZ: - Projekt budowlano-wykonawczy Budowa telekomunikacyjnych linii kablowych pomiędzy obwodami ochronnymi WPN, przejściem dla zwierząt nad droga krajową nr 5, Dyrekcją Parku - zał. nr 10 - wersja elektroniczna (wersja papierowa - do wglądu w siedzibie WPN), - przedmiar robót Budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej dla Wielkopolskiego Parku Narodowego (telekomunikacyjne linie kablowe pomiędzy obwodami WPN, przejściem dla zwierząt nad droga krajową nr 5, Dyrekcją Parku) - zał. nr 11..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych dotychczasowemu wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia oraz udzielenie zamówień uzupełniających dotychczasowemu wykonawcy zamówień stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.56.21.00-1, 32.56.23.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium w wysokości: 25.000,00 zł, słownie: dwadzieściapięćtysięcyzłotych 00/100 groszy 2.Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert. 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: dane i numer rachunku bankowego Zamawiającego dla wpłaty wadium: Nr konta: 03 1130 1088 0001 3126 8390 0001 z adnotacją wadium - Budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej dla Wielkopolskiego Parku Narodowego 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) Jeżeli wadium zostaje wniesione w formie określonej w pkt VIII.2. ppkt 2-5 oryginał dokumentu należy złożyć wraz z ofertą w oddzielnej kopercie. 3. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 4. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. 5. W przypadku niezabezpieczenia złożonej oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wymagane jest wykazanie przez wykonawcę co najmniej dwóch robot budowlanych - budowy sieci teleinformatycznej, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, na kwotę minimum 1 000 000 zł brutto - zał. nr 6 do SIWZ. (wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wykonane prace zostały zrealizowane należycie).
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać potencjał techniczny umożliwiający realizację zadania zgodnie ze sztuką budowlaną i SIWZ.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca oświadczy, że przy realizacji zadania będzie dysponował wykwalifikowaną kadrą, w tym: - 1 osobą - kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą; posiadającym min. 3 letnie doświadczenie zawodowe, - min. 2 osobami - specjalistami ds. instalacji oraz badań i pomiarów sieci optotelekomunikacyjnych posiadającymi min. 3 letnie doświadczenie zawodowe Dla potwierdzenia posiadania ww. uprawnień i doświadczenia zawodowego wymagane jest złożenie dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz staż pracy
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Nr 1 - formularz ofertowy Nr 2 - wzór umowy - zaparafowany Nr 5 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Nr 8 - informacja nt. możliwości powierzenia części zamówienia podwykonawcy Nr 9 - karta gwarancji Nr 12 - oświadczenie o niekaralności Ponadto Zamawiający informuje iz: Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: nie dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wielkopolskipn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wielkopolski Park Narodowy, Jeziory, 62-050 Mosina.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2014 godzina 09:00, miejsce: Wielkopolski Park Narodowy, Jeziory, 62-050 Mosina, pok. 109.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Jeziory, 22.07.2014r.

Zn.spr. Aa/md/3/37/7-1/14

 

Odpowiedź na zapytanie

dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na:„Budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej dla Wielkopolskiego Parku Narodowego”

 

            Wielkopolski Park Narodowy informuje, że w dniu 18.07.2014r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące w/w zadania o następującej treści:

Pytanie:

W punkcie  2, rozdziału V Zamawiający podaje warunek doświadczenia. Proszę  o doprecyzowanie czy każda z tych dwóch robót budowlanych podanych w punkcie  musi być kwotą min. 1 mln zł brutto czy też jest to warunek łączny tj. obie roboty  razem muszą być na kwotę min. 1 mln zł brutto? W przypadku pierwszym czy Zamawiający zaakceptuje spełnienie warunku jeśli Wykonawca wykaże wykonanie jednej roboty budowlanej na 2 mln zł brutto?

Odpowiedź:

Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę co najmniej dwóch robót budowlanych  budowy sieci teleinformatycznej, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, na kwotę minimum  1 000 000 zł brutto łącznie -  zał. nr 6 do SIWZ. W związku z czym wykonanie jednej roboty budowlanej na kwotę 2 000 0000 zł brutto nie spełni warunków SIWZ.

 

 

 

Jeziory, 22.07.2014r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

Wykonanie sieci monitoringu lokalnego wód podziemnych na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego


Numer ogłoszenia: 245260 - 2014; data zamieszczenia: 22.07.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielkopolski Park Narodowy , Jeziory, 62-050 Jeziory, woj. wielkopolskie, tel. 61 8982300, faks 61 8982301.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielkopolskipn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: panstwowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie sieci monitoringu lokalnego wód podziemnych na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja części zadania finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Tytuł projektu Ochrona siedlisk i ginących gatunków flory Wielkopolskiego Parku Narodowego poprzez hodowlę ex situ zagrożonych gatunków roślin oraz wzmocnienie systemu monitoringu i zarządzania środowiskiem przyrodniczym. Nr umowy 888 2013 Wn-15 OP-WK D z dnia 9 grudnia 2013 roku. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i udokumentowanie robót geologicznych i prac monitoringowych realizowanych wyłącznie na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz dostawa towaru sprzętu:A.Wykonania robót geologicznych związanych z odwierceniem 35 otworów hydrogeologicznych o głębokości od 6,0 do 45,0 m, w tym (wiercenia ręczne):16 otworów obserwacyjnych ujmujących do badań - poziom wód gruntowych,13 otworów obserwacyjnych ujmujących do badań - międzyglinowy poziom wodonośny,6 otworów obserwacyjnych ujmujących do badań - poziom wodonośny wielkopolskiej doliny kopalnej.wraz z zabudową w formie piezometrów z przeznaczeniem jako otwory obserwacyjne monitoringu wód podziemnych na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Wykonania montażu oraz aktywacji mierników elektronicznych poziomu wody z uwzględnieniem temperatury zmian ciśnienia atmosferycznego oraz dla części urządzeń z modułem przewodności wraz z opracowaniem sprawozdania z wykonanych prac i opracowaniem programu monitoringu wód podziemnych na obszarze Wielkopolskiego Parku Narodowego. B.Wykonawca dostarczy w ramach realizowanego zadania 35 sztuk rejestratorów elektronicznych poziomu wody typu Minidiver, wraz z pomiarem temperatury i uwzględnieniem poprawek - kompensacji ciśnienia atmosferycznego (ciśnienie względne) wraz z zabezpieczeniem i niezbędnym osprzętem do instalacji oraz dokona ich montażu i aktywacji. W ramach dostarczanych 35 Minidiverów 5 z nich ma być wyposażonych w moduł do pomiaru przewodności. Wykonawca dostarczy oprogramowanie niezbędne do poboru danych i ich analizy z Minidiverów. Oprogramowanie powinno również zapewniać wybór funkcji lub ich deaktywację z poziomu użytkownika i administratora sieci. Odpowiednie konfiguracje mogą być programowane przez użytkownika. Oprogramowanie winno być również instalowane na tablecie oraz komputerze (licencje na minimum 4 stanowiskach). Specyfikacja techniczna do dataloggera wymagania minimalne:Temperatura składowania -40 do 85 stopni C Pobór prądu w stanie gotowości max 15uA Żywotność baterii 10 lat (zależna od częstotliwości pomiaru), minimum 5 lat Przewidywana częstotliwość pomiarów: (dla 1 i 2 warstwy co 30 sekund, dla 3 warstwy co 1h) Praca dataloggera tylko na wbudowanej, wymiennej baterii. Brak zasilania zewnętrznego. Wymiana baterii bezpośrednio przez użytkownika w miejscu pracy urządzenia Montaż w rurze lub innej konstrukcji z otworem o średnicy max 2 - 4 Transmisja danych poprzez połączenie kablowe. Wewnętrzna automatyczna de-aktywacja baterii po dokonaniu zapisu zdarzenia Pojemność pamięci minimum 1 500 000 zdarzeń Zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi. Ciśnienie rozrywające >200 bar Ciśnienie przeciążenia: 3x zakres pomiarowy Klasa dokładności dla poziomu 0.05procent FS (większe niż 5 mWC) Klasa dokładności dla temperatury 0.15 stopni C (z modułem przewodności) System pomiarowy na ciśnieniu pomiarowym, bez dodatkowego pomiaru ciśnienia atmosferycznego, z uwzględnieniem kompensacji ciśnienia barometrycznego Czujnik piezorezystancyjny z modułem temperatury Zakresy ciśnienia od 0 do 2 mWC i 0 do 250 mWC. Kalibracja w różnych jednostkach pomiarowych: mH20, mWC, mbar, bar, mmwC, mmWS Długość kabla zgodnie z głębokością odwiertów właściwy kabel pomiędzy loggerem i modułem odczytu danych Datalogger musi mieć możliwość zastosowania kabla rozłącznego, spełniającego wymagania stopnia ochrony w warunkach mikroklimatycznych odporny na zalanie wodą Średnica przetwornika nie mniej niż 24 mm Zakres przewodności: 0 ... 200 mS cm Ciśnienie (wytrzymałość) modułu przewodności 25 bar Interwałzapisu danych od 1 sek do 14 dni (dzień godzina minsec) Stopień ochrony od zalania wodą Format danych CSV, kompatybilny z programem Excelem Oprogramowanie w języku polskim Zintegrowany system alarmowy. Automatyczna zmiana interwału zapisu danych stosownie do zaprogramowania. Minimalna odporność na działania czynników zewnętrznych (drgania 4g 4.100Hz,udary 100g 6ms). Wszystkie prace wykonać należy zgodnie z zatwierdzonym Projektem Robót Geologicznych na wykonanie sieci monitoringu lokalnego wód podziemnych na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego (załącznik nr 9).C.Wykonawca wykona badania laboratoryjne (w akredytowanym laboratorium) w zakresie zgodnym z Projektem Robót Geologicznych. wyniki przekaże do WPN oraz do nadzoru geologicznego w formie tradycyjnej (papierowej) oraz cyfrowej (w formacie do odczytu i wersji edytowalnej). D.Wykonawca dostarczy w ramach realizowanego zadania sprzęt wyposażenie niezbędne do obsługi systemu piezometrów: Głowica wieloparametrowa zanurzeniowa wraz z przyrządem do odczytu wyników - urządzenie (kompletne). Głowica wyposażona w czujniki powinna umożliwiać pomiar pH, przewodności, zasolenia, tlenu oraz temperatury z wykorzystaniem wymiennych elektrod i czujników, poza czujnikiem temperatury, który może być mocowany na stałe). Głowica powinna być wyposażona w żelową nieuzupełnianą elektrodę, czujnik konduktrometryczny z platynowymi elektrodami, czujnik tlenowy galwaniczny, czujnik temperatury z rezystorem. Głowica winna posiada kabel o długości minimum 5 m, na końcu którego powinny znajdować się typowe wtyki umożliwiające do podłączenia do urządzenia, (2 szt.). Miernik do badania poziomu wód podziemnych (elektroniczna świstawka hydrologiczna), (kompletne) umożliwiająca badanie poziomu wody w otworze o średnicy od 2 do 4 i głębokości minimum 50 m, wyposażony w taśmę mierniczą znakowaną trwałymi znakami, taśma zwijana na bęben Całość urządzenia musi być odporna na działanie warunków mikroklimatycznych w tym zanurzenie w wodzie, (2 szt.).Pompy zanurzeniowe (kompletne) do poboru próbek wody, z otworu o średnicy od 2 do 4 i głębokości minimum 50 m, wodoszczelna obudowa i okablowanie, zasilane bateriami o napięciu 12V lub 24V (wskazane 12V), minimalna wysokość podnoszenia 50 m, minimalna wydajność 10 min, długość kabla zasilającego minimum 60 m, wąż do poboru wody o długości minimum 60 m. Całość urządzenia musi być odporna na działanie warunków mikroklimatycznych w tym zanurzenie w wodzie, (2 szt.). Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty specyfikację techniczną planowanego do dostawy sprzętu. Specyfikacja powinna zawierać informacje na temat istotnych parametrów urządzenia. Wszystkie materiały i urządzenia wykorzystane do realizacji niniejszego zadania muszą być fabrycznie nowe i posiadać deklarację zgodności lub atest potwierdzający ich jakość. Ponadto po realizacji zadań wymienionych w punktach A, B, C, D: E.Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla minimum 5 osób wskazanych przez Zamawiającego z obsługi piezometrów oraz z dostarczonych urządzeń pomiarowych. F.Wykonawca zobowiązany jest opracować i przekazać metodykę monitoringu lokalnego wód podziemnych dla WPN. Zamawiający uzna ofertę za złożoną poprawnie, jeżeli będzie ona obejmować cały zakres usług i dostawę towaru przewidzianą w opisie przedmiotu zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.71.15.00-9, 76.30.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium w wysokości: 8 100,00 zł, słownie: osiemtysięcystozłotych 00/100 groszy 2.Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert. 1)w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: dane i numer rachunku bankowego Zamawiającego dla wpłaty wadium: Nr konta: 03 1130 1088 0001 3126 8390 0001 z adnotacją wadium - Wykonanie sieci monitoringu lokalnego wód podziemnych na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego 2)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3)w gwarancjach bankowych, 4)w gwarancjach ubezpieczeniowych 5)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) Jeżeli wadium zostaje wniesione w formie określonej w pkt VIII.2. ppkt 2-5 oryginał dokumentu należy złożyć wraz z ofertą w oddzielnej kopercie. 3. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 4. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. 5. W przypadku niezabezpieczenia złożonej oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca lub osoby, którymi dysponuje wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował, co najmniej jedną usługę o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia - (kwota min. 70 000,00 złotych brutto). Przez charakter zgodny z przedmiotem zamówienia Zamawiający rozumie prace polegające na wykonaniu otworów hydrogeologicznych, w tym np. przeznaczonych pod zabudowę rejestratorami do pomiaru stanu wód podziemnych) lub inne działania będące zgodne z Dyrektywą Wodną lub wykonał opracowanie dokumentację w zakresie działań hydrologicznych lub geologicznych, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały zrealizowane należycie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie na czas realizacji zamówienia minimum 2 osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia: w tym jedna z wykształceniem wyższym (hydrogeologa lub meliorant), oraz drugą osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania wierceń o głębokościach jak w projekcie. Zamawiający w stosunku do Wykonawców zagranicznych uzna analogiczne uprawnienia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty  podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokumentt wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

zal Nr 1 - formularz ofertowy zal Nr 2 - wzór umowy zal Nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zal Nr 8 - karta gwarancji jakości wykonanych robót zal Nr 10 - oświadczenie o niekaralności - oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wielkopolskipn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wielkopolski Park Narodowy Jeziory 62-050 Mosina.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.08.2014 godzina 09:00, miejsce: Wielkopolski Park Narodowy Jeziory 62-050 Mosina, pok. 109.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV. 4.18) Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

IV. 4.19) Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

IV. 4.20) Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty

z zastosowaniem aukcji elektronicznej: nie dotyczy

IV. 4.21) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: nie dotyczy

 

 

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Miłosz Wagner
Odpowiada:Miłosz Wagner
Wytworzył:Miłosz Wagner
Data ostatniej zmiany:2014-07-23 13:01:24
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 53772