Biuletyn Informacji Publicznej
Wielkopolski Park Narodowy
drukuj

Archwium - Zamówienia publiczne i przetargi

Jeziory, 18.07.2016r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

„Przygotowanie do druku i wydruk wydawnictw Wielkopolskiego Parku Narodowego”

Numer ogłoszenia w BZP: 141163 - 2016; data zamieszczenia: 18.07.2016

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielkopolski Park Narodowy , Jeziory, 62-050 Jeziory, woj. wielkopolskie, tel. 61 8982300, faks 61 8982301.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielkopolskipn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie do druku i wydruk wydawnictw Wielkopolskiego Parku Narodowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są wyszczególnione poniżej prace poligraficzne: 1.wydruk albumu fotograficznego o Wielkopolskim Parku Narodowym; nakład 1000 egz., 2.wydruk (reprint) pierwszej kroniki Wielkopolskiego Parku Narodowego; nakład - 300 egz., 3.wydruk kalendarza ekologicznego, dotyczącego Wielkopolskiego Parku Narodowego na 2017 rok - 500 egz., 4.wydruk zeszytów ćwiczeń po Muzeum Przyrodniczym Wielkopolskiego Parku Narodowego dla trzech grup wiekowych - 11 000 egz., 5.wydruk kalendarza na 2017 rok z pracami laureatów konkursu plastycznego - 300 egz., 6.wydruk przewodnika po ścieżce dydaktycznej Leśna Szkoła; nakład - 1000 egz..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających - nie

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2, 79.97.12.00-3, 79.55.10.00-1, 79.99.91.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 15.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium Ustala się wadium o wartości: 5400 zł słownie: pięć tysięcy czterysta złotych 00/100 2. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr konta 03 1130 1088 0001 3126 8390 0001, z adnotacją wadium-Przygotowanie do druku i wydruk wydawnictw Wielkopolskiego Parku Narodowego Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. . Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w oryginale w sekretariacie Zamawiającego, do dnia 27 lipca 2016 r., do godz. 9:00, lub dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie. W przypadku wadium wnoszonego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia, powinno ono zabezpieczać wspólnie składaną ofertę. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości formie lub z naruszeniem terminu, miejsca i sposobu jego wniesienia, zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) u.p.z.p. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunkiem udziału w postępowaniu jest: przedstawienie wydanego przez Wykonawcę tzn. oznaczonego jego nazwą, jako wydawcy i jego numerem ISBN barwnego albumu fotograficznego w twardej oprawie z obwolutą o obydwu wymiarach większych od formatu A4 przedstawienie trzech wydanych przez Wykonawcę tzn. oznaczonego jego nazwą jako wydawcy i jego numerem ISBN barwnych publikacji w oprawie broszurowej wykazu wykonanych prac o podobnym charakterze za okres ostatnich trzech lat, z potwierdzeniem, że zostały wykonane należycie. Przedstawione publikacje będą podlegały ocenie technicznej w zakresie jakości druku i oprawy.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz ofertowy wykonawcy - załącznik nr 2 2.Wzór umowy- załącznik nr 3 3.Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych - załącznik nr 4 4.Oświadczenie wykonawcy, iż nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych załącznik nr 5 5.Oświadczenie o przynależności lub jej braku do grupy kapitałowej - załącznik nr 6.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 65
 • 2 - jakosc wykonania - 35

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wielkopolskipn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wielkopolski Park Narodowy, Jeziory, 62-050 Mosina, pok. 109.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2016 godzina 09:00, miejsce: Wielkopolski Park Narodowy, Jeziory, 62-050 Mosina.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV. 4.18) Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

IV. 4.19) Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

IV. 4.20) Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej: nie dotyczy

 IV. 4.21) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: nie dotyczy

Osoby odpowiedzialne

Autor:Miłosz Wagner
Odpowiada:Miłosz Wagner
Wytworzył:Miłosz Wagner
Data ostatniej zmiany:2016-07-19 07:44:35
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 53772