tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KALISZU
drukuj

Archwium - Ogłoszenia i przetargi

 

Kalisz. 9.11.2016 r.

O G Ł O S Z E N I E  O  Z A M Ó W I E N I U

Zamawiający:

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

ul. Łazienna 6

62-800 Kalisz

ogłasza nabór ofert na:

„ Wykonywanie usługi ochrony fizycznej osób, mienia i imprez w budynku Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ul. Łazienna 6”

Termin wykonywania :

od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Kryteria oceny ofert:

cena:

- ochrona w budynku – 90%

- ochrona imprez poza budynkiem i siedzibą – 10%

Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć pisemnie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na wykonywanie usługi ochrony fizycznej” w siedzibie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ul. Łazienna 6, pok. Nr 19 (Sekretariat) do dnia 18.11.2016 r. do godz. 11.00.

 

Postępowanie o zamówienie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art.138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Szczegółowy zakres usługi.

1.1. usługa stałej (całodobowej), bezpośredniej ochrony fizycznej mienia Zamawiającego i osób znajdujących się w budynku Zamawiającego oraz terenu i obiektów Zamawiającego : dwupoziomowego parkingu i terenu tzw. kortów na 1 osobowym posterunku w budynku Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ul. Łazienna 6 oraz usługa ochrony imprez w budynku CKiS w Kaliszu i imprez organizowanych na terenie przyległym do budynku CKiS jak również imprez organizowanych poza siedzibą,

1.2. usługa ochrony polegać ma na działaniu mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej oraz działaniu zapobiegającym przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu i osobom, a także przeciwdziałaniu powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń,

1.3. ochrona na 1 osobowym posterunku w budynku ma za zadanie chronić osoby znajdujące się w budynku : pracowników, klientów oraz osoby przebywające w budynku w związku z działalnością publiczną instytucji – organizacją imprez kulturalnych;

stosownie do potrzeb Zamawiający będzie zamawiał dodatkową liczbę pracowników ochrony do ochrony imprez organizowanych w budynku ; w okresie realizacji zamówienia Zamawiający przewiduje organizację co najmniej 1 lecz nie więcej niż 3 imprezy z dodatkową obsadą nie więcej niż 5 pracowników ochrony do jednej imprezy.

1.4. ochrona na 1 osobowym posterunku ma na celu zapewnienie również bezpośredniej ochrony mienia Zamawiającego; Zamawiający dodatkowo przewiduje zwiększenie liczby pracowników ochrony maksymalnie o 2 dodatkowe osoby do pilnowania mienia ruchomego zlokalizowanego na terenie przyległym do CKiS (w porze nocnej) na czas organizacji imprez na tym terenie , maksymalnie 40 godzin ochrony na 1 dodatkowego pracownika ochrony,

1.5. imprezy organizowane poza siedzibą Zamawiającego i poza budynkiem CKiS oraz na terenie do niego przyległym wymagają dodatkowej ochrony w liczbie pracowników od 2 do 20 w zależności od rodzaju imprezy;

Zamawiający przewiduje zorganizowanie na terenie przyległym do CKiS maksymalnie 3 imprezy w okresie trwania zamówienia, w tym 1 imprezę 3 dniową;

W przypadku imprezy masowej na Wykonawcy spoczywa obowiązek ochrony imprezy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia ochrony imprezy masowej z odpowiednimi służbami porządkowymi : straż pożarna, policja i sporządzenia planu ochrony imprezy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o ochronie imprez masowych,

1.6. załączanie i wyłączanie systemu alarmowego napadu i włamania, kontakt z grupą monitorującą system i wzywanie w sytuacji zagrożenia grupy interwencyjnej ( Zamawiający posiada umowę na monitoring systemu),

1.7. posiadanie przez wykonawcę usługi ochrony grupy interwencyjnej do interwencji w razie potrzeb,

1.8. monitorowanie centrali p.poż.

1.9. techniczna obsługa centrali telefonicznej,

1.10. obserwacja terenu wokół obiektów wymienionych w pkt. 1.1. łącznie z parkingiem przed gmachem głównym,

1.11. monitorowanie obiektów CKiS i terenu za pomocą systemu monitoringu wizyjnego zainstalowanego w obiekcie Zamawiającego,

1.12. informowanie zainteresowanych osób o aktualnych wydarzeniach artystycznych, repertuarze kina,

1.13. utrzymanie czystości przed budynkiem w dni wolne od pracy , niedziele i święta

( zamiatanie, opróżnianie koszy na śmieci, odśnieżanie w okresie zimowym); niezbędny sprzęt zapewnia Zamawiający.

Pracownicy ochrony winni być zatrudnieni przez Wykonawcę na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną.

Osoba nadzorująca prace pracowników ochrony winna posiadać licencję pracownika ochrony II stopnia.

 

Szczegółowy zakres obowiązków ochrony .

 

IZasady pełnienia służby

 • Fizyczna ochrona osób i mienia w siedzibie Zamawiającego w Kaliszu, ul. Łazienna 6 wraz z przynależnymi obiektami i terenem zabezpiecza na podstawie umowy, koncesjonowana Agencja Ochrony wybierana każdorazowo zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych,

 

 • Nadzór nad wykonaniem czynności pracownika ochrony sprawuje Wykonawca poprzez swoich pracowników nadzoru i kontroli ( pracownik posiadający licencję pracownika ochrony II stopnia),

 

a z ramienia Zamawiającego Dyrektor, Zastępca Dyrektora , Kierownik Działu

Administracji,

 • Nadzór nad realizacją ochrony w trakcie imprez pełni Kierownik Działu Administracji lub pracownik merytorycznie odpowiedzialny za imprezę.

 

II Obsada służby oraz czas jej pełnienia

 • Posterunek jednoosobowy

 

 • Codziennie w godzinach 7:00 – 7:00 ( 24 godz. na dobę)

 

III Zakres Ochrony

 

Ochrona obiektu składa się z jednego posterunku od poniedziałku do

niedzieli w godzinach 7:00 do 7:00

Lokalizacja posterunku – portiernia/ kasa biletowa w budynku

Przyjęcie / zdanie służby przez pracowników ochrony na obiekcie odbywa się przez dokonanie wpisu w książce służb.

Pracownik powinien mieć zapewnioną łączność z dyżurnym wykonawcy ( służbowy telefon do osoby odpowiedzialnej za ochronę ze strony Wykonawcy ).

Pracownicy pełnią służbę w odpowiednim jednolitym umundurowaniu z widocznym oznakowaniem oraz identyfikatorem osobistym.

 

Pracownik ochrony wykonuje polecenia i stosuje się do wskazań:

 • przełożonych firmy ochroniarskiej

 

 • Dyrektora, Z-cy Dyrektora, Kierownika Działu Administracji i pracownika CKiS odpowiedzialnego za realizację imprezy.

 

 

IVPodstawowe obowiązki pracownika ochrony

 • zapewnienie ochrony przez pracowników ochrony przez całą dobę, każdego dnia tygodnia,

 

 • zabezpieczenie obiektu przed przedostaniem się na jego teren osób nieupoważnionych, jak również przed działaniem osób zakłócających ład i porządek publiczny,

 

 • zabezpieczenia składników majątkowych przed kradzieżą, rabunkiem, zniszczeniem,

 

4) wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń pracownikom Zamawiającego oraz potwierdzania odpowiednim wpisem do ewidencji wydania-przyjęcia kluczy,

 • w sytuacji podejrzenia o nietrzeźwość pracownika Zamawiającego zabrania się wydawania kluczy. O zdarzeniu należy niezwłocznie powiadomić Kierownika Działu Kadr lub Kierownika Działu Administracji Zamawiającego,

 

 • zapobieganie nielegalnemu wnoszeniu do obiektu przedmiotów niebezpiecznych, alkoholu, narkotyków, broni itp. oraz wykonywaniu handlu obnośnego, rozprowadzaniu ulotek, materiałów reklamowych,

 

 • kontrolowanie ruchu osobowego, samochodowego i przemieszczania rzeczy,

 

 • ujawnianie faktów marnotrawstwa i dewastacji, niezwłocznego powiadamiania o wydarzeniach Zamawiającego, najbliższej jednostki policji o przestępstwach i nadzwyczajnych wydarzeniach zaistniałych na terenie obiektu oraz podejmowanie niezbędnych czynności celem zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa,

 

 • kontrolowanie i obsługiwanie systemu alarmowego p.poż. , napadu i włamania, współdziałanie z grupą monitorującą system napadu i włamania i w sytuacjach zagrożenia - wzywanie grupy interwencyjnej,

 

 • dokonywanie obchodu pomieszczeń ogólnych wewnątrz budynku po wyjściu ostatniej osoby z budynku, załączanie systemu sygnalizacji napadu i włamania,

 

 • zamykania drzwi wejściowych do budynku,

 

 • otwierania i zamykania bramy wjazdowej na teren Zamawiającego w ustalonych godzinach,

 

13 dokonywanie )obchód obiektów i terenu wokół obiektów z co najmniej

dwugodzinną częstotliwością za wyjątkiem godzin nocnych po włączeniu systemu

napadu i włamania,

 • zapalanie i wyłącznie świateł nocnych na budynku Zamawiającego oraz

 

w obiekcie stosownie do potrzeb.

 • powiadamianie odpowiednich służb i osób Zamawiającego w przypadku wystąpienia

 

awarii urządzeń technicznych lub zagrożenia takiego jak: awarie wodociągowe, kanalizacyjne, pożar,

 • opuszczanie posterunku wyłącznie po podjęciu służby przez zmiennika,

 

 • przyjmowanie i zdawanie posterunku oraz w sposób precyzyjny i dokładny, informując

 

swojego zmiennika oraz przełożonego o wszystkich spostrzeżeniach podczas objęcia,

pełnienia i przekazywania służby.

V. Pracownikom ochrony zabrania się:

 • spóźniania się lub wcześniejszego opuszczania posterunku,

 

 • spożywania alkoholu w jakiejkolwiek postaci w czasie pełnienia obowiązków służbowych, po zakończeniu służby na terenie obiektu,

 

 • stawiania się do pracy w stanie nietrzeźwym lub wskazującym na nadużycie alkoholu w dniu poprzednim,

 

 • korzystania z powierzonego mienia w celach nie mających związku z czynnościami służbowymi ( telefonów, komputerów i innego sprzętu ) a także wynoszenia przedmiotów należących do Zleceniodawcy,

 

 • opuszczanie posterunku bez podania przyczyny i uzyskania zgody przełożonych,

 

 • udzielania osobom postronnym informacji na temat systemu ochrony, stanu obiektów, czasu i warunków ochrony,

 

 • pełnienia służby w niekompletnym, zniszczonym lub brudnym umundurowaniu,

 

 • spania podczas służby,

 

 • aroganckiego lub niegrzecznego zachowania w stosunku do pracowników CKiS i osób przebywających w obiekcie ,

 

 • palenia tytoniu w budynku,

 

 • zajmowania się czynnościami utrudniającymi a nie związanymi ze sprawowaniem służby,

 

Oferty należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Do oferty należy dołączyć:

1/ aktualną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1977r. o ochronie osób i mienia ( Dz.U. z 2005r., nr 145, poz. 1221 ze zm.) ważną w okresie realizacji zamówienia (kserokopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem”)

O wyborze oferty poinformujemy e-mailem. Zastrzega się możliwość nie wybrania żadnej z ofert.

Umowa na świadczenie usługi zostanie podpisana na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Do podpisania umowy będziemy żądać:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej,

- aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z zakresem niniejszego zamówienia.

 

 

 

Załączniki:

1/ formularz oferty

2/ wzór umowy

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

 

(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)

NIP ………………………………….

REGON …………………………….

Centrum Kultury i Sztuki

ul. Łazienna 6

62-800 Kalisz

 

1. My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa (firma) i dokładny adres wykonawcy; w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie – podać pełne nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków podmiotów występujących wspólnie – z zaznaczeniem lidera)

w odpowiedzi na ogłoszenie na wykonywanie usługi fizycznej ochrony osób , mienia i imprez w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu składając niniejszą ofertę, oświadczamy, że:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:

1.1. cena jednostkowa za ochronę osób, mienia i imprez w budynku CKiS w Kaliszu, ul. Łazienna 6, w tym dodatkowa ochrona zamawiana oddzielnie do wybranych imprez w budynku CKiS) w wysokości: …………… zł/ godz/ 1 pracownika ochrony (netto), podatek VAT ………..%

brutto ………………… zł/godz. , słownie: ……………………………………… zł/godz.

1.2. cena jednostkowa za dodatkową ochronę zamawianą oddzielnie przez Zamawiającego do imprez poza budynkiem CKiS ( w tym teren przyległy do CKiS) ………………. zł/godz./ 1 pracownika ochrony (netto ), podatek VAT ……………. %

brutto …………………… zł/godz., słownie: ………………………………….. zł/godz.

2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

3. Oferujemy termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

4. Integralną częścią oferty są załączone w kolejności dokumenty:

4.1. ……………………………………………………….

4.2. ………………………………………………………..

4.3. ………………………………………………………..

4.4. …………………………………………………………

5. Zamówienie wykonamy sami/ z udziałem podwykonawcy* …………………………………………………………………………………………………..

( wpisać nazwę i adres podwykonawcy oraz zakres powierzonej do wykonania części zamówienia lub nie dotyczy)

* niepotrzebne skreślić

6. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy

adres:............................................................................................................................................

nr telefonu i nr faksu: ...................................................................................................................

e-mail: ..........................................................................................................................................

miejsce i data ...............................................................................................................................

(podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub we właściwym pełnomocnictwie).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMOWA ( wzór)

o świadczenie usług ochrony mienia

(Umowa Główna)

w dniu ……………………… w Kaliszu, pomiędzy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, z siedzibą przy ul. Łaziennej 6, wpisanym do rejestru instytucji kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego, pod nr RIK – 9, posiadającym Nr NIP 618-004-43-14 REGON 000282814 reprezentowanym przez:

……………………………. – …………………………………………..

zwanym dalej Zamawiającym

 

a

……………………………………………………………………………………………

,reprezentowaną przez:

………………………………….. – ……………………………………

zwanym w treści umowy Wykonawcą

 

została zawarta umowa z wyłączeniem reżimu stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych ( art. 138 o ustawy – Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) o następującej treści:

 

§ 1

Przedmiotem umowy jest;

 • świadczenie przez Wykonawcę usługi w formie fizycznej , stałej i ciągłej ochrony obiektów Zamawiającego: gmachu głównego, terenu przyległego go budynku, dwupoziomowego parkingu, położonych w Kaliszu przy ul. Łaziennej 6 oraz mienia i osób, a także imprez odbywających się w budynku Zamawiającego i poza nim

 

 • techniczna obsługa centrali telefonicznej,

 

 • informowanie zainteresowanych osób o aktualnych wydarzeniach artystycznych, repertuarze kina Zamawiającego

 

 • obserwacja terenu wokół obiektów wymienionych w pkt.a, łącznie z parkingiem przed gmachem głównym Zamawiającego,

 

 • utrzymanie czystości, łącznie z odśnieżaniem przed gmachem głównym Zamawiającego w dni wolne od pracy, niedziele i święta,

 

 • monitorowanie obiektów CKiS i terenu za pomocą systemu monitoringu wizyjnego zainstalowanym w obiekcie Zamawiającego,

 

 • obsługa systemu sygnalizacji alarmu napadu i włamania,

 

 • ochrona imprez organizowanych przez Zamawiającego w budynku CKiS i poza w tym imprez masowych.

 

 

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować zadanie ochrony wymienione w § 1 pkt. a – g poprzez obsadzenie posterunku w systemie całodobowym w wymiarze jednoosobowym.

2. Przez wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 1 pkt. h) w przypadku imprez masowych, rozumie się wykonanie planów ochrony imprezy według ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych oraz fizyczne zabezpieczenie imprez przez pracowników ochrony według ilościowego i godzinowego wykazu pracowników ochrony w ilości i czasie niezbędnym dla danej imprezy. Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o terminie, miejscu imprezy i jej zakresie drogą elektroniczną z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

W przypadku imprez pozostałych w budynku CKiS i poza rozumie się fizyczne zabezpieczenie imprez w terminach , godzinach i ilości pracowników ochrony wskazanych przez Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązuje się realizować zadanie ochronne wymienione w § 1 w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1997 r. o ochronie osób i mienia, zwanej dalej ustawą oraz zgodnie z zasadami ustalonymi z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego.

 

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się, do:

a) kierowania do pracy wyłącznie pracowników ochrony po zasięgnięciu pozytywnej opinii w Krajowym Rejestrze Karnym,

b) pracownicy ochrony wykonujący przedmiot umowy będą z nim w stałym stosunku cywilnoprawnym, zawartym na okres nie krótszym niż 6 miesięcy, posiadający co najmniej wykształcenie średnie, podstawową znajomość obsługi komputera, zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania pracy w ochronie, poświadczoną aktualnym zaświadczeniem lekarskim,

c) przeszkolenia pracowników ochrony przed przystąpieniem do pracy, w tym również w zakresie przepisów BHP, p. poż. oraz innych, mających wpływ na stanowisku pracy, a także systemów alarmowych i ratowniczych,

d) bezwarunkowego przestrzegania regulaminów i zarządzeń Zamawiającego w zakresie wykonania umowy,

e) przekazywania Zamawiającemu na cztery dni przed pierwszym dniem każdego miesiąca imiennej listy pracowników wykonujących ochronę w następnym miesiącu,

f ) zapewnienia pracownikom ochrony jednakowego umundurowania z widocznym oznakowaniem oraz identyfikatorem osobistym,

g)wyposażenia pracowników ochrony w telefon komórkowy, którego numer zostanie przekazany Zamawiającemu oraz inne urządzania, niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. Koszt telefonu, jego użytkowania oraz innych urządzeń pokrywa Wykonawca.

 

§ 4

 

1.Strony ustalają, iż;

a) zabronione jest zatrudnianie byłych i obecnych pracowników Zamawiającego,

b) zabronione jest utrzymywanie kontaktów pozasłużbowych pracownikom ochrony z pracownikami Zamawiającego,

c) pracownicy ochrony nie mają prawa do przyjmowania osób postronnych oraz

oglądania telewizji na terenie obiektu Zamawiającego,

2. W przypadku niestawienia się do pracy pracownika ochrony lub stawienie się do pracy w stanie uniemożliwiającym mu wykonanie obowiązków ochrony, Wykonawca po telefonicznej informacji Zamawiającego zapewni w czasie jednej godziny, licząc od powzięcia informacji, rezerwowego pracownika lub w inny sposób należycie zabezpieczy obiekt.

3. Wykonawca zobowiązuje się do;

 • w czasie realizacji zadań ochronnych będzie prowadził dostarczoną przez Zamawiającego książkę służby i książkę kluczy dostępną codziennie w pomieszczeniu ochrony, zlokalizowanego w pomieszczeniu portierni/ kasy; dokumentacja po zakończeniu umowy podlega przekazaniu Zamawiającemu,

 

 • zapoznania pracowników z lokalizacją punktów przeciwpożarowych, ujęć wody, środków alarmowania oraz sposobów alarmowania i wzywania straży pożarnej.

 

 • bezzwłocznego przekazania Zamawiającemu wszelkich informacji, które są związane z realizacją niniejszej umowy.

 

 

§ 5

 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do;

 • zapewnienia ochrony przez pracowników ochrony przez całą dobę, każdego dnia tygodnia,

 

 • zabezpieczenia obiektu przed przedostaniem się na jego teren osób nieupoważnionych, jak również przed działaniem osób zakłócających ład i porządek publiczny,

 

 • zabezpieczenia składników majątkowych przed kradzieżą, rabunkiem, zniszczeniem,

 

 • wydawania i przyjmowania kluczy do pomieszczeń pracownikom

 

Zamawiającego oraz potwierdzania odpowiednim wpisem do ewidencji

wydania- przyjęcia kluczy,

 • w sytuacji podejrzenia o nietrzeźwość pracownika Zamawiającego zabrania się wydawania kluczy. O zdarzeniu należy niezwłocznie powiadomić Kierownika Działu Kadr lub Kierownika Działu Administracji Zamawiającego,

 

 • zapobiegania nielegalnemu wnoszeniu do obiektu przedmiotów niebezpiecznych, alkoholu, narkotyków, broni itp. oraz wykonywaniu handlu obnośnego, rozprowadzaniu ulotek, materiałów reklamowych,

 

 • kontrolowania ruchu osobowego, samochodowego i przemieszczania rzeczy,

 

 • ujawniania faktów marnotrawstwa i dewastacji, niezwłocznego powiadamiania o wydarzeniach Zamawiającego, najbliższej jednostki policji o przestępstwach i nadzwyczajnych wydarzeniach zaistniałych na terenie obiektu oraz podejmowanie niezbędnych czynności celem zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa,

 

 • kontrolowania i obsługi systemu alarmowego p.poż. , napadu i włamania, współdziałanie z grupą monitorującą system napadu i włamania i w sytuacjach zagrożenia - wzywanie grupy interwencyjnej,

 

 • obchodu pomieszczeń ogólnych wewnątrz budynku po wyjściu ostatniej osoby z budynku, załączanie systemu sygnalizacji napadu i włamania

 

 • zamykania drzwi wejściowych do budynku,

 

 • otwierania i zamykania bramy wjazdowej na teren Zamawiającego w ustalonych godzinach,

 

13)obchodu budynku i terenu wokół z co najmniej dwu godzinną

częstotliwością za wyjątkiem godzin nocnych po włączeniu systemu

napadu i włamania,

14)zapalania i wyłączania świateł nocnych na budynku Zamawiającego oraz

w obiekcie stosownie do potrzeb,

15) powiadamiania odpowiednich służb i osób Zamawiającego w przypadku

wystąpienia awarii urządzeń technicznych lub zagrożenia takiego jak: awarie

wodociągowe, kanalizacyjne, pożar,

16) nie opuszczania miejsca pracy do czasu podjęcia pracy przez następną

zmianę,

 • przyjmowania i zdawania posterunek oraz w sposób precyzyjny i dokładny,

 

informowania swojego zmiennika oraz przełożonego o wszystkich

spostrzeżeniach podczas objęcia, pełnienia i przekazywania służby.

 

 

§ 6

Pracownikom ochrony zabrania się:

 • spóźniania się lub wcześniejszego opuszczania posterunku,

 

 • spożywania alkoholu w jakiejkolwiek postaci w czasie pełnienia obowiązków służbowych, po zakończeniu służby na terenie obiektu,

 

 • stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwym lub wskazującym na nadużycie alkoholu w dniu poprzednim,

 

 • Korzystania z powierzonego mienia w celach nie mających związku z realizacją umowy (telefonów, komputerów i innego sprzętu), a także wynoszenia przedmiotów należących do Zamawiającego,

 

 • udzielania osobom postronnym informacji na temat systemu ochrony, stanu obiektów, czasu i warunków ochrony,

 

 • pełnienia służby w niekompletnym, zniszczonym lub brudnym umundurowaniu,

 

 • spania podczas służby,

 

 • aroganckiego lub niegrzecznego zachowania w stosunku do pracowników Zamawiającego i osób przebywających w obiekcie,

 

 • Palenia tytoniu w chronionym budynku.

 

 

§ 7

 

1.Wykonawca wskaże Zamawiającemu osobę nadzoru ,która będzie reprezentowała Wykonawcę w kontaktach roboczych z Zamawiającym i nadzorowała pracę pracowników ochrony.

2.W przypadku zmian kadrowych osoba nadzoru poinformuje o tym fakcie Kierownika Działu Administracji Zamawiającego oraz przygotuje pracownika ochrony do pracy.

3.Osoba nadzoru winna się legitymować licencją pracownika ochrony II stopnia.

 

§ 8

 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną wobec Zamawiającego za szkody powstałe w mieniu Zamawiającego z winy, bądź niedbalstwa Wykonawcy, bądź osoby działającej w jego imieniu i zobowiązuje się posiadać przez cały okres trwania niniejszej umowy ważne ubezpieczenie OC od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia wraz z aneksami. Dokument ubezpieczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. W razie stwierdzenia włamania do obiektu lub powstania szkody w mieniu Zamawiającego, obowiązuje następujący tryb postępowania:

a) strony wzajemnie się powiadamiają natychmiast po ujawnieniu takiego zdarzenia, a Wykonawca zawiadamia właściwą miejscową jednostkę Policji,

b) pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do zabezpieczenia miejsca zdarzenia do czasu przybycia Policji,

c) pracownicy Wykonawcy powinni spisać dane osób, które były świadkami zdarzenia.

 

§ 9

 

1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności materialnej za powstałe szkody w ochranianym mieniu w przypadku, gdy:

a) spowodowane zostały w miejscu, do którego pracownik ochrony nie miał dostępu,

b) sposób dokonania kradzieży lub wyrządzenia innej szkody wskazuje na to, że przestępstwa dokonały osoby uprawnione do wejścia i przebywania na ochranianym terenie,

c) szkody wyrządzone zostały przestępczym działaniem osoby zatrzymanej na miejscu przestępstwa bądź ujęte w bezpośrednim pościgu,

d) szkoda powstała wskutek niedopełnienia przez Zamawiającego obowiązku właściwego zabezpieczenia ochranianego obiektu przed kradzieżą lub pożarem. Za właściwe zabezpieczenie uważa się zabezpieczenie przez odpowiednie drzwi, zamki itp.,

2. Odpowiedzialność Wykonawcy za ochronę w obiekcie rozpoczyna się od daty i godziny ustalonej w protokole odbioru obiektu stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

 

§ 10

 

1.Zamawiający ma prawo do przeprowadzania przez upoważnionych pracowników (Dyrektora, Zastępcę Dyrektora, Kierownika Działu Administracji) pracowników Wykonawcy z wykonywania czynności ochronnych wynikających z niniejszej umowy, w tym jakości wykonywania usług.

2. W razie dwukrotnego stwierdzenia w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego nienależytego wykonywania niniejszej umowy bądź Umowy o udostępnieniu systemu monitoringu wizyjnego oraz zachowaniu poufności i powierzenia przetwarzania danych osobowych, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 5% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy za ostatni miesiąc świadczenia usługi. Kara zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy.

3. W razie pięciokrotnego obciążenia Wykonawcy karą umowną, Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania umowy.

4. Upoważnieni pracownicy Zamawiającego; Dyrektor CKiS, Zastępca Dyrektora, Kierownik Działu Administracji oraz osoba odpowiedzialna za realizacje imprezy mogą wydawać dyspozycje pracownikom ochrony. Wydane dyspozycje muszą być zgodne z umową, przepisami prawa oraz nie mogą wpływać ujemnie na stan bezpieczeństwa chronionego obiektu.

 

§ 11

 

1.W okresie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

2.Osoby zatrudnione przez Wykonawcę zobowiązane są do podpisania Zamawiającemu oświadczeń o zachowaniu tajemnicy informacji uzyskanych w związku z realizacją umowy.

3. Szczegółowe postanowienia w zakresie zachowania tajemnicy informacji określa Umowa o udostępnieniu systemu monitoringu wizyjnego oraz zachowaniu poufności i powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 12

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy wg cen jednostkowych wynosi:

- za ochronę fizyczną osób, mienia i imprez w obiekcie Zamawiającego ( w tym dodatkowa ochrona zamawiana oddzielnie do wybranych imprez):

……………….. zł/godz./1pracownika ochrony (brutto) , słownie: ………………………… /godz./

1 pracownika ochrony.

- za dodatkową ochronę zamawianą oddzielnie przez Zamawiającego do imprez poza obiektem Zamawiającego ( w tym teren przyległy do siedziby Zamawiającego) ……………… zł/godz./ 1 pracownika ochrony (brutto), słownie: ……………………. /godz./ 1 pracownika ochrony.

2. Cena jednostkowa brutto obejmuje: koszt wykonanej usługi ochrony oraz VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Cena jednostkowa wykonania usługi obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie może ulec zmianie.

§ 13

1.Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie wykonane czynności objęte przedmiotem umowy w terminie 21 dni od daty otrzymania faktur VAT . Fakturowanie odbywać się będzie w okresach miesięcznych, po wykonaniu usługi z tym, że za usługę ochrony imprez faktury będą wystawiane w terminie 7 dni od wykonania usługi.

 

2. Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy potwierdzone na fakturze.

3. Za datę dokonania zapłaty wynagrodzenia rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4. W przypadku opóźnienia zapłaty Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej.

 

§ 14

 • Wykonawca zobowiązany jest do:

 

 • należytego wykonywania usługi zgodnie z przedstawioną koncesją nr . ……………. wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

 

 • właściwego doboru pracowników do wykonania usługi,

 

 • podjęcia czynności zmierzających do zapobieżenia powstania szkody, a w razie jej powstania ograniczenia jej rozmiarów oraz natychmiastowego powiadomienia osób upoważnionych przez Zamawiającego (wykaz przekazany Wykonawcy.) oraz powiadomienia Straży Pożarnej ,Policji, służb technicznych pogotowia wod-kan, gazowego, energetycznego stosownie do zaistniałych okoliczności,

 

 • sporządzenia protokołu szkód natychmiast po zaistniałych zdarzeniach wymienionych w pkt. 3, w obecności przedstawiciela Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy,

 

 • zagwarantowania wysokiej jakości wykonywanych usług i ponoszenia pełnej odpowiedzialności materialnej za szkody wynikłe z winy wykonawcy w powierzonym mu do ochrony mieniu powstałe w czasie wykonywania usługi,

 

 • zagwarantowania Zamawiającemu pokrycia strat w pełnej wysokości, wynikających z nie wykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy, chyba, że powstałe szkody były następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Każdorazowe zaistnienie szkód z tytułu włamania, kradzieży, pożaru musi być objęte postępowaniem wyjaśniającym przez Policję i potwierdzone protokółem zakończenia dochodzenia,

 

 

§ 15

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości umownej brutto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z wyjątkiem sytuacji opisanej w §17.

 

§ 16

Wykonawca nie ma prawa przelać na osoby trzecie jakichkolwiek uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

 

§ 17

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu już wykonanej części umowy.

 

§ 18

1.Umowa zostaje zawarta na czas określony; od dnia …………………………..

do ………………………………………. .

2.W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

 

§ 19

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze bezpośrednich mediacji, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia przekazać je do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

 

§ 20

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

 

Wykonawca Zamawiający

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMOWA

 

O UDOSTĘPNIENIU SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO

ORAZ ZACHOWANIU POUFNOŚCI I POWIERZENIA

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

W dniu……….. w Kaliszu, pomiędzy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, z siedzibą

przy ul. Łaziennej 6, wpisanym do rejestru instytucji kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego, pod nr RIK – 9, reprezentowanym przez:

………………………….. – …………………………………..

zwanym dalej Zamawiającym

 

a

………………………………………………………………………………………………………………., reprezentowanym przez:

…………………………– …………………………………..

zwanym w treści umowy Wykonawcą

została zawarta umowa o treści :

.

§ 1

 • Strony potwierdzają, że w dniu …………………………..zawarły umowę o świadczenie usług ochrony mienia zwaną dalej „Umową Główną”.

 

  1. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy
   z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., zwana dalej „Ustawą”) w stosunku do danych, które powierza Wykonawcy do przetwarzania w trybie przewidzianym art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych oraz w pełni realizuje odpowiedni
   ąochronę danych osobowych zgodnie z dyspozycją art. 36-39 Ustawy.

 

 • Wykonawca zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie nie podane oficjalnie przez Zamawiającego do publicznej wiadomości informacje, dane a także materiały - techniczne, technologiczne, teleinformatyczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne, dane osobowe i inne, w tym miedzy innymi wyszczególnionych w Umowie Głównej, dotyczące Zamawiającego oraz podmiotów i/lub osób fizycznych pozostających z nim w relacjach faktycznych i prawnych (zwane dalej „Informacjami”), uzyskane w związku z zawarciem
  i realizacją Umowy Głównej niezależnie od formy przekazania i/lub powzięcia tych informacji i ich źródła, a które mogą mieć wpływ na interesy lub stan bezpieczeństwa Zamawiającego oraz podmiotów i/lub osób fizycznych pozostających z nim w relacjach faktycznych i prawnych, zarówno w czasie trwania Umowy Głównej jak i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.

 

 • Wykonawca oświadcza, iż dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, umożliwiającymi mu prawidłowe wykonanie czynności objętych niniejszą Umową.

 

 • Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych, środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w zakresie określonym w art. 36-39a Ustawy oraz zapewnia, że przekazane dane osobowe będą przetwarzane
  i przechowywane zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie oraz zgodnie
  z powszechnie przyjętymi standardami i ustalonymi przez Strony warunkami.

 

 • Każda ze Stron zobowiązuje się zorganizować i utrzymywać środki bezpieczeństwa
  i sposoby postępowania, jakie w praktyce będą możliwe dla zapewnienia bezpiecznego przechowywania danych otrzymanych od drugiej Strony, a także dołoży wszelkich starań by zapobiec jakiemukolwiek nieautoryzowanemu wykorzystaniu, ujawnieniu, czy dostępowi do tych danych.

 

§ 2

 • Zamawiający udostępnia nieodpłatnie Wykonawcy do użytkowania w budynku głównym swojej siedziby w Kaliszu, ul. Łazienna 6, parter, pokój nr 2b - stanowiącym obszar przetwarzania danych Zamawiającego – system służący do monitoringu wizyjnego wraz
  z urządzeniami wchodzących w jego skład, tj. sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem firmy QNAP, zwany dalej „systemem Viostor" w związku z realizacją Umowy Głównej w zakresie ochrony fizycznej osób, mienia obiektów oraz ochrony imprez organizowanych przez Zamawiającego.

 

 • Zamawiający wyraża zgodę na użytkowanie przez Wykonawcę udostępnionego systemu Viostor i udostępnia ww. system wyłącznie w celu realizacji zadań Wykonawcy wynikających
  z niniejszej Umowy i Umowy Głównej.

 

 • Wykonawca oraz osoby, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 2 niezależnie od procedur obowiązujących u Wykonawcy zobowiązane są także do przestrzegania stosowanych przez Zamawiającego procedur w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych:

 

 • „Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych”,

 

 • „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”.

 

 • Zamawiający powierza Wykonawcy do przetwarzania dane ze zbioru danych o nazwie
  MW – QNAP Viostor VS2012 NVR Pro przetwarzane przy pomocy systemu Viostor z wyłącznym prawem użytkowników tylko do przeglądania danych na ekranie monitora - monitoring, odtwarzanie (kod P); ze zbioru danych o nazwie: Zatrudnienie – Administracja w zakresie danych osobowych przetwarzanych klasycznie a zawartych w dokumentach: „Wykaz osób upoważnionych do pobrania kluczy od pomieszczeń” z prawem wprowadzania danych, udostępniania, przechowywania, zakres przetwarzanych danych osobowych, do których jest uprawniony Wykonawca obejmuje następujące dane osobowe w zbiorze: nazwa działu, nazwa pomieszczenia, nr pokoju, nr wewnętrzny telefonu, nazwiska i imiona osób uprawnionych do pobrania kluczy od pomieszczenia; „Ewidencja pobrania i zdania kluczy od pomieszczeń” zakres przetwarzanych danych osobowych, do których jest uprawniony Wykonawca obejmuje następujące dane osobowe: data, godzina pobrania kluczy, numer lub nazwa pomieszczenia, nazwisko i imię oraz podpis osoby pobierającej klucze, godzina zdania kluczy, nazwisko i imię oraz podpis osoby zdającej klucze, podpis pracownika ochrony; „Notatki służbowe ochrony” zakres przetwarzanych danych osobowych, do których jest uprawniony Wykonawca obejmuje następujące dane osobowe: data, godzina, miejsce zdarzenia, nazwiska i imiona, status zatrudnienia, osób uczestniczących w zdarzeniu, opis zdarzenia, podpis pracownika ochrony; ze zbioru danych o nazwie: „Kontakty służbowe” w zakresie danych osobowych przetwarzanych klasycznie a zawartych w dokumentach: „Wykaz kontaktów służbowych” zakres przetwarzanych danych osobowych, do których jest uprawniony Odbiorca obejmuje następujące dane osobowe: dane kontaktowe; imiona i nazwiska, stanowisko służbowe, dane kontaktowe do firmy/komórka organizacyjna numer telefonu stacjonarnego, komórkowego z prawem wprowadzania danych, udostępniania, przechowywania;

 

a Wykonawca zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z prawem, w szczególności
z ustawą oraz Umową.

 • Wykonawca przetwarzać będzie dane, o których mowa w ust. 4 w budynku głównym siedziby Zamawiającego w Kaliszu, ul. Łazienna 6, parter, pokój nr 2a i 2b - stanowiącym obszar przetwarzania danych Zamawiającego.

 

§ 3

 • Wykonawca zobowiązuje się:

 

 • poinformować osoby uczestniczące w jego imieniu w realizacji przedmiotu Umowy Głównej
  o poufnym charakterze Informacji dotyczących Zamawiającego oraz podmiotów i/lub osób fizycznych pozostających z nim w relacjach faktycznych i prawnych oraz zobowiązać je do zachowania poufności.

 

 • dopuszczać do wykonywania zadań i obsługi systemu przetwarzającego dane osobowe oraz urządzeń wchodzących w jego skład, służących do przetwarzania danych osobowych, wyłącznie osoby które złożyły oświadczenie o zachowaniu poufności informacji i posiadające wydane przez Wykonawcę imiennie upoważnienie do przetwarzania danych. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do udzielenia ww. upoważnień. Wzór oświadczenia i upoważnienia stanowi załącznik do Umowy,

 

 • prowadzić ewidencję osób dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych w związku
  z wykonywaniem Umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie.

 

 • przedstawiać i przesyłać, w tym na każde żądanie Zamawiającego aktualną listę osób upoważnionych z przyznanym dostępem do danych osobowych wraz z kopiami oświadczeń
  i upoważnień potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

 

 • zapewnić, aby osoby mające dostęp do Informacji i przetwarzania danych osobowych zachowały Informacje i dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczeń w tajemnicy, przy czym obowiązek zachowania tajemnicy istnieje również po zakończeniu realizacji Umowy, ustaniu zatrudnienia lub wykonywania zadań u Wykonawcy lub odwołaniu bądź wygaśnięciu upoważnienia, o którym mowa w pkt. 2,

 

 • zachować w poufności, wszelkie materiały i/lub informacje otrzymane od Zamawiającego,
  w szczególności objęte tajemnicą oraz ochroną danych osobowych, ujawnione Wykonawcy
  w związku z realizacją niniejszej Umowy i Umowy Głównej,

 

 • wykorzystywać materiały i informacje, o których mowa w pkt 5 oraz pkt 6 powyżej wyłącznie
  w celu realizacji Umowy Głównej,

 

 • nie przekazywać ani nie ujawniać, bez każdorazowej uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego materiałów i informacji, związanych z realizacją Umowy, żadnej osobie z wyjątkiem:

 

 • osób upoważnionych przez Wykonawcę, o których mowa w pkt. 1, które potrzebują takich informacji w związku z jej realizacją,

 

 • przypadków, w których Wykonawca jest zobowiązany do takiego ujawnienia, przez sąd lub w przypadku ustawowego obowiązku takiego ujawnienia, z zastrzeżeniem, że Wykonawca pisemnie poinformuje o tym Zamawiającego przed dokonaniem takiego ujawnienia.

 

 • Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia obowiązków wynikających
  z niniejszej Umowy przez osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 – jak za działanie własne.

 

 • Obowiązek zachowania tajemnicy obejmuje wszystkich uczestników procesu realizacji Umowy
  w szczególności wszelkich informacji, danych, a także materiałów uzyskanych w związku
  z zawarciem i realizacją Umowy i Umowy Głównej.

 

 • Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia kontroli przestrzegania przez Wykonawcę zasad przetwarzania danych osobowych.

 

 • Kontrole, o których mowa w ust. 4, mogą być wykonywane przez Zamawiającego (poprzez osoby przez niego wyznaczone w tym Administratora Bezpieczeństwa Informacji CKiS w Kaliszu)
  w miejscu przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie.

 

 • Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe przekazane przez ZXamawiającego wyłącznie w zakresie i w celu zgodnym z niniejszą Umową oraz Umową Główną.

 

§ 4

Wykonawca i osoby wykonujące usługę ochrony w jego imieniu zobowiązują się do:

 • nie kopiowania, nie powielania, nie wynoszenia, nie udostępniania ani w jakikolwiek inny sposób nie rozpowszechniania jakiejkolwiek części Informacji z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów związanych z realizacją Umowy Głównej, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego, którego informacja lub źródło informacji dotyczy,

 

 • zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony informacji, danych a także materiałów przetwarzanych przez Zamawiającego, a w szczególności zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem, uszkodzeniem oraz nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem zgodnie z wymaganymi standardami w tym zakresie.

 

§ 5

Wykonawca w razie uzyskania informacji, że nastąpiło ujawnienie Informacji poprzez próbę naruszenia lub naruszenie postanowień niniejszej umowy, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie oraz do podjęcia wszelkich pozostających w granicach możliwości działań oraz pełnej współpracy z Zamawiającym na rzecz ograniczenia i usunięcia skutków tego faktu.

§ 6

 • Wykonawca odpowiada za szkody jakie powstały wobec Zamawiającego lub osób trzecich
  w wyniku niezgodnego z Umową przetwarzania danych osobowych. Odpowiedzialność, o której mowa w niniejszym ustępie wynika z przepisów Ustawy oraz przepisów ogólnych wskazanych
  w kodeksie cywilnym.

 

 • Strony ustalają, iż w przypadku rozwiązania bądź wygaśnięcia Umowy, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić (protokolarnie), w uzgodnionej pomiędzy Stronami formie dane, które były przetwarzane w związku z wykonywaniem Umowy Głównej, a następnie usunąć je ze wszystkich nośników informacji o ile postanowienia innych umów związanych z niniejszą Umową, w szczególności Umowa Główna nie stanowią inaczej.

 

 • Przez usunięcie danych, o których mowa w ust.2 rozumieć należy takie ich zniszczenie, które nie pozwoli na ponowne ich odtworzenie.

 

§ 7

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas obowiązania Umowy Głównej i ulega automatycznie rozwiązaniu w dacie rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Głównej.

§ 8

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Ustawy oraz Kodeksu cywilnego.

 

§ 9

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

 

 

 

Załączniki do umowy:

1/ oświadczenie o zobowiązaniu się do zachowania poufności informacji

i ochrony danych osobowych,

2/ upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,

 

 

 

 

 

Wykonawca Zamawiający

 

Załącznik do umowy ………………., dnia …………………… r.

OŚWIADCZENIE
O ZOBOWIĄZANIU SIĘ DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI INFORMACJI

I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Ja, niżej podpisana(y) ………………………………………………………………………… zamieszkała(y)
w ……………………………..….…. przy ul. …………………………….…………………………………..., legitymująca(y) się dowodem osobistym o numerze …………………… ,w związku z wykonywaniem przez ……………………………………………………………………………… zwaną dalej Wykonawcą zobowiązań na rzecz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu z tytułu umowy z dnia ………………….……….. zwanej dalej Umową Główną niniejszym uczestnicząc w imieniu Wykonawcy w realizacji Umowy Głównej:

 • Zobowiązuję się:

 

 • zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie nie podane oficjalnie przez Centrum Kultury i Sztuki
  w Kaliszu do publicznej wiadomości informacje, dane a także materiały techniczne, technologiczne, teleinformatyczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne, dane osobowe i inne odnoszące się między innymi do budynku, rozkładu pomieszczeń i stosowanych zabezpieczeń dotyczące Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz podmiotów i/lub osób fizycznych pozostających z nim w relacjach faktycznych i prawnych (zwane dalej „Informacjami”), uzyskane w związku z wykonywaniem usług w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu niezależnie od formy uzyskania tych informacji i ich źródła zwłaszcza wszelkie informacje dotyczące przetwarzania oraz sposobów zabezpieczenia danych osobowych w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu,

 

 • wykorzystywać Informacje jedynie w ramach wykonywania usług i w tylko w celu realizacji zadań wynikających z umowy z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu,

 

 • nie kopiować, nie powielać, nie wynosić, nie udostępniać, ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniać Informacji lub ich części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne dla realizacji Umowy Głównej z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu,

 

 • przetwarzać dane osobowe zgodnie z przepisami prawa i procedurami obowiązującymi
  u Wykonawcy i uregulowaniami wewnętrznymi obowiązującymi w Centrum Kultury i Sztuki
  w Kaliszu,

 

 • zapewnić bezpieczeństwo i ochronę informacji, danych (w tym danych osobowych) a także materiałów przetwarzanym w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, a w szczególności zabezpieczyć je przed dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem, uszkodzeniem oraz nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem zgodnie z ustalonymi standardami w tym zakresie.

 

 • Niniejsze zobowiązanie nie jest ograniczone w czasie i zobowiązuję się do jego przestrzegania zarówno w okresie wykonywania przeze mnie usług dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu jak
  i po ich zakończeniu.

 

 • W razie uzyskania informacji, że nastąpiło ujawnienie informacji poprzez próbę naruszenia lub naruszenie postanowień niniejszego oświadczenia, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować Wykonawcę i Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu o tym fakcie oraz podjąć wszelkie pozostające
  w granicach możliwości działania oraz pełną współpracę z Wykonawcą oraz Centrum Kultury
  i Sztuki w Kaliszu na rzecz ograniczenia i usunięcia skutków tego faktu.

 

 • Oświadczam także, że niezależnie od procedur obowiązujących u Wykonawcy zapoznała(e)m się
  z następującymi przepisami oraz uregulowaniami wewnętrznymi obowiązującymi w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu dotyczącymi przetwarzania i ochrony danych osobowych:

 

 • ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);

 

 • rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.
  w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
  i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024);

 

 • procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych,
  w tym z: „Polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych”, „Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych” („procedury”)

 

i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

 

…………………………………..………….
(podpis osoby składającej oświadczenie)

……………….. dnia …………………….

Załącznik do umowy U P O W A Ż N I E N I E

do przetwarzania danych osobowych

Nr ……/……..

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 – tekst jednolity ze zm.), a także na podstawie niniejszego dokumentu wobec zawarcia przez Wykonawcę z CKiS w Kaliszu w dniu 09.10.2012 r. umowy o udostępnieniu aplikacji monitoringu wizyjnego oraz zachowaniu poufności i powierzenia przetwarzania danych osobowych zwana dalej w treści „Umową” w tym w związku z funkcjonowaniem systemu VIOSTOR,

u p o w a ż n i a m

Panią / Pana …………………..….…………………………………………...………………………

do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji czynności wynikających z zawartej umowy w następujących zbiorach:

dane ze zbioru danych o nazwie MW – QNAP Viostor VS2012 NVR Pro,

dane ze zbiorów danych o nazwach: Zatrudnienie – Administracja, Kontakty służbowe,

metodą klasyczną ( papierową); w obszarze danych osobowych przetwarzanych w dokumentach: „Wykaz osób upoważnionych do pobrania kluczy od pomieszczeń”, „Ewidencja pobrania i zdania kluczy od pomieszczeń”, „Notatki służbowe ochrony”, „Wykaz kontaktów służbowych”,

w zakresie: wprowadzania danych, udostępniania, przechowywania.

oraz do korzystania z systemu informatycznego - „systemu Viostor"

ustalony identyfikator w systemie: ……………………………………………..

w zakresie: prawo do przeglądania danych na ekranie monitora - monitoring, odtwarzanie (kod P),

…………………………………………………………………………………………...………..………..

(zbierania, utrwalania, opracowywania, wprowadzania, przechowywania, zmieniania,

usuwania, udostępniania, podglądu)

Osoba upoważniona do korzystania z „systemu Viostor” zobowiązuje się do korzystania
z dostarczonej aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem i w zakresie określonym w Umowie oraz zobowiązuje się do zachowania wszelkich środków ostrożności, zapewniających bezpieczne użytkowanie systemu.

Osoba wskazana do użytkowania „systemu Viostor” przyjmuje do wiadomości i oświadcza, że zapoznała się z instrukcją korzystania z systemu, Procedurami i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Niniejszy dokument stanowi jednocześnie zgodę na nadanie identyfikatora i utworzenia konta
w „systemie Viostor” dla użytkownika wskazanego powyżej przez pracownika zajmującego się obsługą informatyczną w CKiS w Kaliszu.

Niniejsze upoważnienie:

  1. zostało wydane na czas oznaczony wykonywania czynności umownych

 

…………………………………………….……………………….………

( na czas oznaczony do dnia / na czas nieoznaczony )

 • może być w każdym czasie zmienione lub cofnięte,

 

 • wygasa z dniem rozwiązania umowy na wykonanie czynności.

 

Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r., Nr 101, poz. 926 – tekst jednolity z późn. zm.) osoby, które zostały dopuszczone do przetwarzania danych są obowiązane zachować w tajemnicy przetwarzane dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia.

 

……………………………………………….

(podpis osoby reprezentującej Wykonawcę, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych lub osoby upoważnionej)

Przyjmuję do wiadomości i przestrzegania, zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzane dane osobowe
oraz sposoby ich zabezpieczenia.

 

………………………………………………

(data i podpis osoby upoważnionej do przetwarzania danych osob

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

                                                                                              Kalisz. 3.11.2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

     ZAPYTANIE OFERTOWE/ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

 

 

 

 

   Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostawę nowego sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego spełniającego poniższe parametry:

 

1/ cyfrowy mikser, montowany w racku, 32 kanały wejściowe, 16 wyjść XLR, WI-FI, LAN, FireWire 800 -  szt. 1,

 

2/  aktywna kolumna 15 cali, moc 1200 W, pasmo przenoszenia 40 Hz – 20 kHz, SPL 124 dB, waga max 21,5 kg – szt. 2,

 

3/ aktywny subwoofer 18 cali, moc 1200 W, pasmo przenoszenia 30Hz-150Hz, SPL 129 dB,waga max 38,5 kg – szt. 2,

 

3/ belka LED RGB 1 m, 6 trybów DMX, kąt świecenia 40 stopni, pobór mocy max 43 W – szt. 4,

 

4/ belka LED RGBA 1 m, do zastosowań na zewnątrz, kąt świecenia 25 stopni, 7 trybów DMX, pobór mocy max 75 W - szt.2

 

Termin dostawy sprzętu do 23 listopada 2016 r.

 

Oferta winna zawierać:

 

1/ nazwę, adres/ siedzibę firmy wykonawcy, kontakt tel. i e-mail, datę oferty,

 

2/ nazwę i adres zamawiającego,

 

3/ nazwę i typ sprzętu, producenta, parametry techniczne,

 

4/ cenę jednostkową oferowanego sprzętu w PLN brutto, ilość, wartość brutto, wartość ogółem brutto, całego zamówienia ( cena winna zawierać koszt dostawy do siedziby CKiS w Kaliszu, ul. Łazienna 6),

 

5/ termin dostawy do siedziby zamawiającego,

 

6/ termin gwarancji,

 

7/ termin płatności ( min. 7 dni).

 

Ofertę należy złożyć do dnia 9 listopada 2016 r. e-mailem na adres: administracja@ckis.kalisz.pl lub pisemnie w sekretariacie CKiS w Kaliszu, pok. Nr 19.

 

O wyborze oferty zawiadomimy zamieszczając ogłoszenie na stronie internetowej:  www.ckis.kalisz.pl oraz e-mailem wykonawcę , którego ofertę wybrano.

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                                                                                       

 

                                                                                             

                                                                                                                                                                               

 

 

 

                                                                       

 

-

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

        

 

 

 

 

                                                              

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Maria Tylczyńska
Odpowiada:Maria Tylczyńska
Wytworzył:Dariusz Grodziński
Data ostatniej zmiany:2016-11-09 13:16:34
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 22902