drukuj

Ogłoszenia i przetargi

 

 

 

                                     

 

 

 

      O G Ł O S Z E N I E

 

 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zatrudni na umowę-zlecenie kasjera-biletera .

 

Praca w kasie biletowej oraz biletowanie imprez w  godzinach popołudniowych oraz częściowo w soboty i niedziele.

 

Wymagania:

 

- umiejętność pracy z klientem,

 

- umiejętność pracy z komputerem,

 

- dyspozycyjność,

 

- ukończona co najmniej szkoła średnia

 

Oferowana stawka godzinowa brutto 14 zł.

 

Oferty CV należy składać do dnia 7 lutego 2017 r. w Sekretariacie CKIS w Kaliszu, ul. Łazienna 6.

 

 Kalisz. 26.01.2017 r.

 

                                                                          

 

        

                                               

 

                                  PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2017

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na postawie art. 13 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 20115 r. poz. 2164 z późn.zm.) przedstawia plan zamówień jakie przewiduje  przeprowadzić w 2017 r.

 

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

( roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia w zł.

Przewidywany termin wszczęcia postepowania w ujęciu kwartalnym

1.

zakup miksera cyfrowego do

 

obsługi imprez,

zakup i montaż

 

nagłośnienia,

zakup radiowego stołu mikserskiego

dostawy

 

 

dostawy

 

 

dostawy

przetarg nieograniczony

 

przetarg nieograniczony

 

przetarg nieograniczony

65 000,00

 

 

76 000,00

 

 

50 000,00

II

 

 

II

 

 

II

 

2.

 

zakup i montaż projektora cyfrowego do sali studio,

 

zakup ekranu kinowego,

 

zakup procesora do kina cyfrowego

dostawy

 

 

 

 

dostawy

 

 

dostawy

przetarg nieograniczony

 

 

 

przetarg nieograniczony

 

przetarg nieograniczony

140 000,00

 

 

 

 

14 000,00

 

 

20 000,00

II

 

 

 

 

II

 

 

II

 

3.

wykonywanie ochrony fizycznej osób, mienia i imprez w CKIS w Kaliszu

usługi

art. 138 o

140 000,00

IV

4.

Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domu Pracy Twórczej w Antoninie

Dostawy

przetarg nieograniczony

250 000,00

III

 Kalisz.dn. 25.01.2017r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Kalisz. 17.01.2017 r.

  ZAPYTANIE OFERTOWE/ ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERT

 

Zapraszamy do złożenia ofert na  wykonanie usługi w postaci SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH tandemowych z instruktorem z wysokości 3000 metrów w ilości 25 skoków.

Miejsce wykonania usługi: Lotnisko Michałków k/ Ostrowa Wielkopolskiego. Termin wykonania usługi: do 31 lipca  2017 r. ( konkretne daty pojedynczych skoków do bieżącego ustalania).

Usługobiorca winien  posiadać stosowną  umowę z lotniskiem w Michałkowie.

Ofertę należy przesłać  e- mailem na adres: promocja@rc.fm lub w siedzibie Radia Centrum w Kaliszu, ul. Częstochowska 12 – Sekretariat do dnia 24 stycznia 2017 r.

Oferta winna zawierać : nazwę, adres/siedzibę Wykonawcy, cenę brutto pojedynczego skoku, termin wykonania usługi .

                                                         Dyrektor

                                                      Dariusz Grodziński


 

 

 

 

 

 

 

            I N F O R M A C J A

 

dot. przetargu nieograniczonego na: „Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pracy Twórczej Pałac Myśliwski w Antoninie w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.”

 

 1. W postępowaniu wybrano oferty:

   

LP

Nazwa i adres wykonawcy

Nr pakietu

1.

M&P Pawlina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k

Ul. Leonida Teligi 1a , 05-270 Marki

 

XV

2.

Gminna Spółdzielnia „S.Ch.”

Ul. Szkolna 7, 63-421 Przygodzice

 

XIV

3.

AMI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Ul. Stara Droga 1, 63-510 Mikstat

 

I

 

 

II

4.

Agat – Hurtownia Lodów i Mrożonek

Stanisław Stachowiak

Ul. Wrocławska 173 , 63-200 Jarocin

 

XII

5.

Polaris  - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe

Małgorzata Gruszczyńska

Ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz

 

 

IX

 

 

XIII

 

 

XVI

6.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

Ul. Wrocławska 59, 63-400 Ostrów Wielkopolski

 

 

X

 1. Oferty złożyli wykonawcy wymienieni w pkt. I.

   

   

 2. Punktacja przyznana  ofertom:

   

   

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Punktacja w kryterium cena

Łączna punktacja

1.

M&P Pawlina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k

Ul. Leonida Teligi 1a , 05-270 Marki

          

Pakiet V

100

 

100

2.

Gminna Spółdzielnia „S.Ch.”

Ul. Szkolna 7, 63-421 Przygodzice

 

Pakiet XIV

100

 

100

3.

AMI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Ul. Stara Droga 1, 63-510 Mikstat

 

Pakiet I

100

Pakiet II

100

 

100

 

100

4.

Agat – Hurtownia Lodów i Mrożonek

Stanisław Stachowiak

Ul. Wrocławska 173 , 63-200 Jarocin

Pakiet XII

100

 

100

5.

Polaris  - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe

Małgorzata Gruszczyńska

Ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz

 

Pakiet IX

100

Pakiet XIII

100

Pakiet XVI

100

 

100

 

100

 

100

6.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

Ul. Wrocławska 59, 63-400 Ostrów Wielkopolski

 

Pakiet X

100

 

100

 

 1. Unieważnienie postępowania.

  Na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważniono postępowanie w części  dot. pakietów: III – lody, IV – dziczyzna, V warzywa , owoce świeże,  VI – ciasto, VII – wódki, VIII – piwo, napoje, soki,  XI ryby przetworzone.

  W postępowaniu na w/w pakiety nie zostały złożone żadne oferty.

  Kalisz. 21.12.2016 r.

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ZAWIADOMIENIE

DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO/ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERT NA DOSTAWĘ NOWEGO SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO

W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE ZŁOZONO JEDNĄ OFERTĘ:

MUSIC pARTNERS, UL. aL. wOLNOŚCI 2, 62-800 kALISZ.

CENA OFERTY: 7.890,OO ZŁ

KALISZ. 13.12.2016 r.

 

 

 

 

 

9.12.2016r.

Informacja

Dot. Przetargu nieograniczonego „ Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dl Domu Pracy Twórczej Pałac Myśliwski w Antoninie w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017r.

Na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2015 r poz.2164) informujemy:

 1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznacza kwotę 255.000 zł.

W tym :

 • Pakiet I – 17.600 zł
 • Pakiet II – 30.500 zł
 • Pakiet III – 9.300 zł
 • Pakiet IV – 3.700 zł
 • Pakiet V – 28.300 zł
 • Pakiet VI – 26.100 zł
 • Pakiet VII – 7.700 zł
 • Pakiet VIII – 10.700 zł
 • Pakiet IX – 8.700 zł
 • Pakiet X -24.400 zł
 • Pakiet XI – 5.200 zł
 • Pakiet XII – 19.400 zł
 • Pakiet XIII – 28.800 zł
 • Pakiet XIV – 3.600 zł
 • Pakiet XV – 14.300 zł
 • Pakiet XVI - 16.700 zł

 

 2.Oferty złożyli :

 

 3.Termin wykonania zamówienia od 01 stycznia 2017 r do 31 grudnia 2017r.

 4.Warunki płatności : 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury Vat wystawionej przez Wykonawcę, płatną przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze Vat. Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 

                    OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

                art. 138 o ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych   

                ( Dz. U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.)

 

 „Wykonywanie usługi fizycznej ochrony osób, mienia i imprez w Centrum Kultury i Sztuki

 w Kaliszu”.

 

Zamówienie udzielono:

Przedsiębiorstwu Usługowemu „JARTEXS” Sp. z o.o., ul. Okólna 1A, 59-220 Legnica

 Kalisz. 7.12.2016 r.         

 

                       

 

 

 

 

 

                                                                         Kalisz. 5.12.2016 r.

 

   ZAPYTANIE OFERTOWE/ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostawę nowego sprzętu nagłaśniającego spełniającego poniższe parametry:

- Kontroler do miksowania na żywo -  szt.1

Parametry techniczne:

Sterownik DAW dla Studio One 3, 18 czułych na dotyk, zmotoryzowanych suwaków, kontrola do 64 kanałów , wewnętrzny interfejs Audio 4 x 2 VB, 2 symetryczne wejścia liniowe TRS

Termin dostawy sprzętu  do 14 dni od złożenia zamówienia.

Oferta winna zawierać:

1/ nazwę, adres/ siedzibę firmy wykonawcy, kontakt tel. i e-mail, datę oferty,

2/ nazwę i adres zamawiającego

3/ nazwę i typ sprzętu, producenta, parametry techniczne,

4/ cenę  oferowanego sprzętu w PLN brutto ( cena winna zawierać koszt dostawy do siedziby CKiS w Kaliszu, ul. Łazienna 6),

5/ termin dostawy do siedziby zamawiającego,

6/ termin gwarancji,

7/ termin płatności ( min. 7 dni).

Ofertę należy złożyć do dnia 8 grudnia 2016 r. e-mailem na adres: administracja@ckis.kalisz.pl lub pisemnie w sekretariacie CKiS w Kaliszu,  ul. Łazienna 6, pok. Nr 19.

O wyborze oferty zawiadomimy zamieszczając ogłoszenie na stronie internetowej:  www.ckis.kalisz.pl oraz e-mailem wykonawcę , którego ofertę wybrano.

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

http://www.ckis.kalisz.Ogłoszenie nr 356944 - 2016 z dnia 2016-12-01 r.

Kalisz: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pracy Twórczej Pałac Myśliwski w Antoninie w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury i Sztuki, krajowy numer identyfikacyjny 28281485925, ul. ul. Łazienna  6, 62800   Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 652 509, e-mail ckis@ckis.kalisz.pl, faks 627 672 318.
Adres strony internetowej (URL):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
nie
www.ckis.kalisz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:
Antonin, ul. Pałacowa 1, 63-421 Prfzygodzice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pracy Twórczej Pałac Myśliwski w Antoninie w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: sukcesywna dostawa artykułów spożywczych

II.5) Główny kod CPV: 15000000-8
Dodatkowe kody CPV:15112100-7, 15110000-2, 15131130-5, 15119300-8, 15200000-0, 15331000-3, 15500000-3, 15555100-4, 15812200-5, 15800000-6, 15810000-9, 15860000-4, 15900000-7, 15961000-2, 15980000-1, 15920000-7, 15910000-0, 03221000-3, 03142500-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 232869.90
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 02/01/2017 data zakończenia: 31/12/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 1 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 2 do SIWZ - Pełnomocnictwo - załącznik nr 3 do SIWZ - formularze cenowe ( pakiety)od I do XVI - formularz ofertowy - załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy - załącznik nr 5 do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
   

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
w sytuacjach opisanych w rozdziale 19 SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 09/12/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Drób
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sukcesywna dostawa drobiu dla DPT w Antoninie
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8, 15112100-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 16720.34
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2    Nazwa: Mięsi i wędliny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sukcesywna dostawa mięsa i wędlin do DPT w Antoninie.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8, 15110000-2, 15131130-5
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 29054.49
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3    Nazwa: Lody.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:sukcesywna dostawa lodów do DPT w Antoninie.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8, 15555100-4
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 8832.60
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4    Nazwa: Dzizyzna.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sukcesywna dostawa dziczyzny do DPT w Antoninie.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8, 15119300-8
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3449.44
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 5    Nazwa: Warzywa, owoce świeże
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sukcesywna dostawa warzyw i owoców świeżych do DPT w Antoninie.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8, 03221000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 19811.94
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 6    Nazwa: ciasto
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sukcesyw3na dostaw3a ciasta do DPT w Antoninie.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8, 15812200-5
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 24166.94
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 7    Nazwa: Wódki.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sukcesywna dostawa wódki do DPT w Antoninie.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8, 15910000-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 6272.20
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 8    Nazwa: Piwo,napoje, soki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sukcesywna dostawa piwa, soków, napojów
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8, 15961000-2, 15980000-1, 15920000-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 9095.44
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 9    Nazwa: Napoje gazowane i niegazowane.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sukcesywna dostawa napoi gazowanych i niegazowanych do DPT w Antoninie.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8, 15980000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 7369.50
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 10    Nazwa: Artykuy mleczarskie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sukcesywna dostawa artykułów mleczarskich do DPT w Antoninie.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8, 15500000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 23228.78
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 11    Nazwa: Ryby przetwirzone.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sukcesywna dostawy ryb przetworzonych do DPT w Antoninie.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8, 15200000-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 4870.47
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 12    Nazwa: Warzywa i ryby mrożone, owoce i warzywa przetwożone.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sukcesywna dostawa ryb mrożonych, owoców i warzyw przetworzonych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8, 15110000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 18462.42
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 13    Nazwa: Różne artykułyspożywcze.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sukcesywna dostawa różnych artykułów spożywczych do DPT w Antoninie.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8, 15800000-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 26154.85
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 14    Nazwa: Pieczywo.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sukcesywna dostawa pieczywa do DPT w Antoninie.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8, 15810000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3381.27
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 15    Nazwa: Wino.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sukcesywna dostawa win do DPT w Antoninie.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8, 15910000-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 11549.13
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 16    Nazwa: Kawa, herbata.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sukcesywna dostawa kawy i herbaty do DPT w Antoninie.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8, 15860000-4
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 13198.37
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Pliki

Osoby odpowiedzialne

Autor:Maria Tylczyńska
Odpowiada:Maria Tylczyńska
Wytworzył:Dariusz Grodziński
Data ostatniej zmiany:2017-01-27 11:50:57

Archiwum

Data Autor
2017-01-25 12:13 Maria Tylczyńska zobacz
2017-01-18 10:50 Maria Tylczyńska zobacz
2016-12-21 13:29 Maria Tylczyńska zobacz
2016-12-13 15:17 Maria Tylczyńska zobacz
2016-12-12 14:26 Maria Tylczyńska zobacz
2016-12-09 15:28 Maria Tylczyńska zobacz
2016-12-09 15:24 Maria Tylczyńska zobacz
2016-12-07 14:51 Maria Tylczyńska zobacz
2016-12-05 15:18 Maria Tylczyńska zobacz
2016-12-05 11:49 Maria Tylczyńska zobacz
2016-12-05 11:38 Maria Tylczyńska zobacz
2016-12-02 12:35 Maria Tylczyńska zobacz
2016-12-01 17:19 Maria Tylczyńska zobacz
2016-12-01 17:19 Maria Tylczyńska zobacz
2016-12-01 17:17 Maria Tylczyńska zobacz
2016-12-01 17:16 Maria Tylczyńska zobacz
2016-12-01 17:14 Maria Tylczyńska zobacz
2016-12-01 17:11 Maria Tylczyńska zobacz
2016-11-15 14:13 Maria Tylczyńska zobacz
2016-11-15 14:06 Maria Tylczyńska zobacz
2016-11-10 16:12 Maria Tylczyńska zobacz
2016-11-10 16:10 Maria Tylczyńska zobacz
2016-11-09 13:16 Maria Tylczyńska zobacz
2016-11-09 13:12 Maria Tylczyńska zobacz
2016-11-04 09:56 Maria Tylczyńska zobacz
2016-11-04 09:44 Maria Tylczyńska zobacz
2016-11-04 09:41 Maria Tylczyńska zobacz
2016-08-25 09:55 Maria Tylczyńska zobacz
2016-07-29 10:55 Maria Tylczyńska zobacz
2016-07-29 10:50 Maria Tylczyńska zobacz
2016-07-25 14:54 Maria Tylczyńska zobacz
2016-07-25 14:48 Maria Tylczyńska zobacz
2016-07-25 14:46 Maria Tylczyńska zobacz
2016-07-25 14:40 Maria Tylczyńska zobacz
2016-07-25 14:33 Maria Tylczyńska zobacz
2016-07-25 14:15 Maria Tylczyńska zobacz
2016-07-25 14:11 Maria Tylczyńska zobacz
2016-07-20 11:36 Maria Tylczyńska zobacz
2016-07-06 12:05 Maria Tylczyńska zobacz
2016-07-06 11:55 Maria Tylczyńska zobacz
2016-07-06 11:50 Maria Tylczyńska zobacz
2016-03-09 07:57 Maria Tylczyńska zobacz
2016-03-02 08:45 Maria Tylczyńska zobacz
2015-06-10 09:37 Maria Tylczyńska zobacz
2015-06-03 14:04 xx zobacz
2015-06-03 14:02 xx zobacz
2015-05-13 10:40 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 3228