tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KALISZU
drukuj

Archwium - Ogłoszenia i przetargi

                         PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2017

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na postawie art. 13 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 20115 r. poz. 2164 z późn.zm.) przedstawia plan zamówień jakie przewiduje  przeprowadzić w 2017 r.

 

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

( roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia w zł.

Przewidywany termin wszczęcia postepowania w ujęciu kwartalnym

1.

zakup miksera cyfrowego do

 

obsługi imprez,

zakup i montaż

 

nagłośnienia,

zakup radiowego stołu mikserskiego

dostawy

 

 

dostawy

 

 

dostawy

przetarg nieograniczony

 

przetarg nieograniczony

 

przetarg nieograniczony

65 000,00

 

 

76 000,00

 

 

50 000,00

II

 

 

II

 

 

II

 

2.

 

zakup i montaż projektora cyfrowego do sali studio,

 

zakup ekranu kinowego,

 

zakup procesora do kina cyfrowego

dostawy

 

 

 

 

dostawy

 

 

dostawy

przetarg nieograniczony

 

 

 

przetarg nieograniczony

 

przetarg nieograniczony

140 000,00

 

 

 

 

14 000,00

 

 

20 000,00

II

 

 

 

 

II

 

 

II

 

3.

wykonywanie ochrony fizycznej osób, mienia i imprez w CKIS w Kaliszu

usługi

art. 138 o

140 000,00

IV

4.

Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domu Pracy Twórczej w Antoninie

Dostawy

przetarg nieograniczony

250 000,00

III

 Kalisz.dn. 25.01.2017r.

 Dyrektor

Dariusz Grodzinski

 

    Ogłoszenie nr 500003188-N-2017 z dnia 11-07-2017 r.

Kalisz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

 

Numer: 544421-N-2017
Data: 04/07/2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Centrum Kultury i Sztuki, Krajowy numer identyfikacyjny 28281485925, ul. ul. Łazienna  6, 62800   Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 652 509, e-mail ckis@ckis.kalisz.pl, faks 627 672 318.
Adres strony internetowej (url): www.ckis.kalisz.pl

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

 

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:2017-07-12, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:2017-07-19, godzina: 10:00

 

 

 

                                                                 Kalisz. 10.07.2017 r.

 

 

                                Kalisz. 11.07.2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

SPROSTOWANIE – MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

 

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa konsolety emisyjnej dla Radia Centrum, sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)Zamawiający dokonuje sprostowania – modyfikacji treści siwz w następujący sposób:

 

  1. Załącznik nr 3 do siwz – Formularz cenowy oferty , zadanie nr 2  - sprzęt nagłaśniający

 

Jest:

 

- jednostka 48 wejść, 16 wyjść szt. 2: cena jednostkowa netto w PLN ( bez podatku VAT) …………………….. zł , słownie PLN: …………………………………………………, plus podatek VAT w wysokości: ………. %, tj. …………….. zł ( słownie PLN: ……………………….) tj. cena brutto PLN ( Łącznie z podatkiem VAT): ……………………………… zł ( słownie PLN: ……………………………..) .Łączna cena  brutto PLN za 2 szt. ……………………………………, ( słownie PLN …………………………….)

 

Winno być:

 

- jednostka 48 wejść, 16 wyjść szt. 1: cena jednostkowa netto w PLN ( bez podatku VAT) …………………….. zł , słownie PLN: …………………………………………………, plus podatek VAT w wysokości: ………. %, tj. …………….. zł ( słownie PLN: ……………………….) tj. cena brutto PLN ( Łącznie z podatkiem VAT): ……………………………… zł ( słownie PLN: ……………………………..)

 

 

 

 

 

W związku z modyfikacją Zamawiający informuje, że przedłuża czas na składnie ofert do dnia 19.07.2017 r. godz. 10:00 w celu umożliwienia zmian w  ofertach.

 

W przypadku ofert złożonych Zamawiającemu przed datą modyfikacji siwz, Wykonawca może zmienić

 

ofertę i złożyć  do Zamawiającego , koperta oznakowana:

 

 

 

 Zamówienie Publiczne

 

Centrum kultury i sztyki w kaliszu

 

Dostawa konolety emisyjnej dla Radia centrum oraz dostawa sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego na potrzeby centrum kultury i sztuki w kaliszu.

 

/ zmiana/

 

- nie otwierać przed dniem 19.07.2017 roku, do godz. 10:30”.

 

Zamawiający informuje, że ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w biuletynie zamówień publicznych oraz na stronie internetowej www.ckis.kalisz.pl

 

 

 

 

 ZAPYTANIE I WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa konsolety emisyjnej dla Radia Centrum, sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

 

 

 

W dniu  10.07.2017 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienia dot. treści siwz.

 

Pytanie 1

 

Czy Zamawiający zaakceptuje zastosowanie urządzenia określonego w siwz jako „Cyfrowa konsoleta foniczna – szt. 1, które będzie posiadało następujące parametry techniczne:

 

- Konsoleta umożliwiająca stworzenie cyfrowej sieci audio o co najmniej 156 wejściach

 

i 156 wyjściach

 

- Interfejs Użytkownika (powierzchnia kontrolna) – posiadający co najmniej 6 wejść i 6 wyjść analogowych (złącza XLR F i M).

 

- Powierzchnia kontrolna posiada nie mniej niż 24 tłumików kanałów

 

wejściowych.

 

- Powierzchnia kontrolna posiada en kodery czułe na dotyk oraz co najmniej 1

 

ekran typu LCD o przekątnej nie mniejszej niż 12”

 

- Maksymalny poziom wejściowy (wejście mikrofonowo- liniowe) nie mniejszy niż:

 

+21dBu

 

- Przetworniki A/D  24bit/96kHz, z co najmniej 126 krotnym

 

nadpróbkowaniem

 

- System konsolety posiada co najmniej 40 wyjść analogowych (złącza XLRM)

 

- Maksymalny poziom wyjściowy nie mniejszy niż: +22dBu-Przetworniki D/A:  24bit/96kHz, z co najmniej 126 krotnym nadpróbkowaniem

 

- konsoleta posiada 1 cyfrowe, stereofoniczne wejście i 1stereofoniczne wyjście w formacie AES/EBU

 

- DSP konsolety musi umożliwiać równoczesne miksowanie co najmniej 64

 

niezależnych kanałów audio

 

- DSP konsoleta umożliwia równoczesne użycie co najmniej 27 szyn miksujących.

 

- DSP konsoleta  umożliwia równoczesne użycie co najmniej 2 szyn odsłuchowych

 

(SOLO)

 

- DSP i oprogramowanie konsolety automatycznie wyrównuje latencję

 

pomiędzy wszystkimi wejściami i wyjściami niezależnie od ich lokalizacji w cyfrowej

 

sieci audio.

 

- Konsoleta posiada nie mniej niż 8 grup typu VCA, które umożliwiają kontrolę

 

poziomów zarówno w kanałach wejściowych jak i wyjściowych za pomocą

 

pojedynczego kontrolera (suwaka)

 

- Konsoleta posiada możliwość wykorzystania co najmniej 28 korektorów graficznych wyposażonych w : 31 pasm częstotliwościowych, 4 point  EQ

 

- Konsoleta musi posiadać co najmniej 6 grup wyciszających typu (MUTE)

 

- Konsoleta posiada nie mniej niż 48 kompresorów na kanałach wejściowych

 

- Konsoleta  posiada nie mniej niż 48 bramek szumów na kanałach wejściowych

 

- Konsoleta posiada nie mniej niż 48 korektorów parametrycznych na kanałach

 

wejściowych

 

- Konsoleta posiada możliwość użycia nie mniej niż 6 wirtualnych

 

  procesorów sygnałowych

 

- Konsoleta posiada możliwość synchronizacji z urządzeniami zewnętrznymi za

 

Pomocą sygnałów:  MIDI  over IP(wejście i wyjście), WordClock (wejście i

 

wyjście), oraz AES/EBU (AES3) (wejście i wyjście)

 

Odpowiedź:

 

TAK

 

 

 

Pytanie 2

 

Czy Zamawiający zaakceptuje zastosowanie urządzenia określonego w SIWZ jako „Cyfrowa konsoleta foniczna –szt. 1”, które będzie posiadało inną ilość złączy wejść i wyjść analogowych interfejsu użytkownika niż opisane w SIWZ z dodatkowym panelem posiadającym złącza wejść i wyjść zgodne ze specyfikacją SIWZ.

 

Odpowiedź :

 

TAK

 

 

 

Pytanie 3

 

Czy Zamawiający zaakceptuje zastosowanie urządzenia określone w SIWZ jako „Cyfrowa konsoleta foniczna – szt. 1”, które będzie posiadało inną ilość cyfrowych, stereofonicznych wejść i stereofoniczne wyjścia w formacie AES/EBU niż opisane w SIWZ z dodatkowym panelem posiadającym złącza wejść i wyjść zgodne ze specyfikacją SIWZ.

 

Odpowiedź:

 

TAK

 

 

 

Pytanie 4

 

Czy Zamawiający zaakceptuje zastosowanie urządzenia określonego w SIWZ jako „Jednostka 48 wejśc, 16 wyjść – szt. 1”, które będzie posiadało następujące parametry techniczne:

 

- Nie mniej niż 48 wejść mikrofonowo- liniowych na złączach XLR

 

- Nie mniej niż 16 wyjść mikrofonowo- liniowych na złączach XLR

 

- Częstotliwość próbkowania nie mniejsza niż 96 kHz

 

- Rozdzielczość nie mniejsza niż 24 bit

 

- Latencja nie większa niż 2ms od wejścia do wyjścia

 

- Zakres dynamiki nie mniejszy niż 105 dB

 

- Maksymalny poziom wyjść analogowych nie mniejszy niż +21 dBU

 

- Maksymalny poziom wejść analogowych nie mniejszy niż +24 dBU

 

- Wzmocnienie wejść analogowych w zakresie  od +5 do +60 dB

 

- Zniekształcenia nie większe niż 0,05% (gain 0dB, 1 kHz)

 

- Brak Wejście/wyjście w standardzie MIDI

 

- Moduł wyposażony w przycisk wyciszenia wszystkich wyjść

 

- Moduł wyposażony w redundantny zasilacz

 

- Obudowa rack 19”

 

Wysokość  8U

 

Odpowiedź:

 

TAK

 

 

 

Kalisz.  7.07.2017 r.

   ZAPYTANIE I WYJAŚNIENIA TRESCI SIWZ

 

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa konsolety emisyjnej dla Radia Centrum, sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu”.

 W dniu 07.07.2017 r. wpłynął do Zamawiającego  wniosek o wyjaśnienia dot. treści siwz.

 

 Pytanie 1.

 

Czy Zamawiający zaakceptuje zastosowanie urządzeń określonych w siwz jako „Tab.3. Kolumny monitorowe – szt. 6”, które będą posiadały następujące parametry techniczne:

 

Moc – 250W (RMS)/1600 W (PEAK)

 

SPL – min. 98 db

 

Pasmo – 55 Hz – 20 kHz

 

Złącza – Neutrik 2 szt.

 

Układ głośników – dwudrożny z głośnikiem coaxialnym

 

Masa 23 kg

 

Odpowiedź:

 

Tak.

 

 

 

Pytanie 2.

 

Czy zamawiający zaakceptuje zastosowanie urządzenia określonego w siwa jako „Tab.4. Wzmacniacz mocy – szt. 1”, który będzie posiadał następujące parametry techniczne:

 

Wzmacniacz, Końcówka – 4 – kanałowa

 

Moc – 4 x 1600 W/4Ὠ, 4x 800 W/ 8Ὠ

 

Wejścia – 4 x Phoenix Euroblock

 

Wyjścia - 4 x Phoenix Euroblock

 

WEskaźnik wysterowania LED – tak

 

Pełne zabezpieczenie – tak

 

Wysokość 2 U

 

Waga – do 12 kg

 

Odpowiedź:

 

Tak.

 

 

 

Pytanie 3.

 

Czy Zamawiający zaakceptuje zastosowanie urządzenia określonego w SIWZ jako „Tab. 4 . Wzmacniacz mocy – szt. 1 „, który będzie posiadał inne złącza wejść i wyjść równoważne do opisanych przez  zamawiającego razem z dodatkowym panelem posiadającym złącza wejść i wyjść zgodne ze specyfikacją  siwz.

 

Odpowiedź:

 

Tak.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

                                      

 

 

 

 

Ogłoszenie nr 544421-N-2017 z dnia 2017-07-04 r.

 

Centrum Kultury i Sztuki: Dostawa konsolety emisyjnej dla Radia Centrum, sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

 

Nie

 


Nazwa projektu lub programu

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

 

Nie

 


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

 

Nie

 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

 

Nie

 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

 

Nie

 


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

 

Nie

 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury i Sztuki, krajowy numer identyfikacyjny 28281485925, ul. ul. Łazienna  6 , 62800   Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 652 509, , e-mail ckis@ckis.kalisz.pl, , faks 627 672 318.
Adres strony internetowej (URL): http:// www.ckis.kalisz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
samorzadowa instytuja kultury

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

 

Nie

 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Tak
www.ckis.kalisz.pl

 


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

 

Nie

 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

 

Nie
adres

 

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
tak, inny sposób: oferta powinna być sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej
Adres:
Centrum Kultury i Sztuki w Kalisz, uul. Łazienna 6, 62-800 Kalisz

 


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

 

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa konsolety emisyjnej dla Radia Centrum, sprzętu nagłaśniajacego i oświetleniowego na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

 

Nie

 


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

 

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa konsoli emisyjnej dla Radia Centrum, sprzętu nagłaśniającego oraz sprzętu oświetleniowego dla potrzeb Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Zamówienie składa się z 3 części (zadań): 1. Zakup konsoli emisyjnej dla Radia Centrum - szt. 1 2. Zakup sprzętu nagłaśniającego: cyfrowa konsoleta foniczna - szt. 1, stage box - szt. 1, pro snake cat 5e - szt. 1, wzmacniacz mocy - szt. 1, monitory sceniczne - szt. 6, di box - szt. 4, mikrofony bezprzewodowe - szt. 2, 3. Zakup sprzętu oświetleniowego: naświetlacz LED BAR - szt. 8, naświetlacz led typ blinder/strobo - szt. 2 , led par - szt. 18, głowy typ led/wossh - szt. 10, głowy typu spot/beam/led - szt. 6, wytwornica dymu hazer + fan - szt. 1, rampa oświetleniowa - zest. 1, wzmacniacz sygnału dmx - szt. 1, bezprzewodowy nadajnik bmx - zenastawnia dmx przenośna - szt. 1, wentylator sceniczny - szt. 1,

II.5) Główny kod CPV: 32000000-3
Dodatkowe kody CPV:

 

Kod CPV

32342440-6

32342440-6

32340000-8

32342000-2

32342420-2

31500000-1

 II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

 


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 45
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń. Ocena spełnienia wyżej określonych warunków odbędzie się wg formuły: spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego będą dostarczone w oryginale lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 3. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy: Zadanie nr 1: - w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie zrealizowali dwa zamówienia obejmujące dostawę konsolety emisyjnej. Wartość każdego zamówienia powinna być nie mniejsza niż 60 000 zł brutto; - dysponują następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zadanie nr 2: - w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie zrealizowali jedno zamówienie obejmujące dostawę sprzętu nagłaśniającego. Wartość zamówienia powinna być nie mniejsza niż 130 000 zł brutto; Zadanie nr 3: w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie zrealizowali jedno zamówienie obejmujące dostawę sprzętu oświetleniowego. Wartość zamówienia powinna być nie mniejsza niż 92 000 zł brutto; 4. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6. Zamawiający nie będzie wykluczał Wykonawców z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 w ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

 

Nie
Informacja na temat wadium

 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

 

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

 

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

 

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

 

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

 

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

 

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja

40,00

 


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

 


Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-12, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Dostawa, montaż i konfiguracja konsolety emisyjnej dla Radia Centrum

 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa, montaż i konfiguracja konsolety emisyjnej dla Radia Centrum - szt. 1
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32000000-3, 32342420-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja

40,00

 


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:

2

Nazwa:

Dostawa sprzetu nagłaśniającego.

 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakup sprzętu nagłaśniającego: cyfrowa konsoleta foniczna - szt. 1, stage box - szt. 1, pro snake cat 5e - szt. 1, wzmacniacz mocy - szt. 1, monitory sceniczne - szt. 6, di box - szt. 4, mikrofony bezprzewodowe - szt. 2,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32000000-3, 32342440-6, 32340000-8, 32342000-2, 32342420-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja

40,00

 


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:

3

Nazwa:

Dostawa sprzętu oświetleniowego.

 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakup sprzętu oświetleniowego: naświetlacz LED BAR - szt. 8, naświetlacz led typ blinder/strobo - szt. 2 , led par - szt. 18, głowy typ led/wossh - szt. 10, głowy typu spot/beam/led - szt. 6, wytwornica dymu hazer + fan - szt. 1, rampa oświetleniowa - zest. 1, wzmacniacz sygnału dmx - szt. 1, bezprzewodowy nadajnik bmx - zenastawnia dmx przenośna - szt. 1, wentylator sceniczny - szt. 1,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31500000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja

40,00

 


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

Osoby odpowiedzialne

Autor:Maria Tylczyńska
Odpowiada:Maria Tylczyńska
Wytworzył:Dariusz Grodziński
Data ostatniej zmiany:2017-07-13 12:26:51
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 22840