tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KALISZU
drukuj

Archwium - Ogłoszenia i przetargi

 

 

 

                                           INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

 

 dot. „Wykonywania usługi fizycznej ochrony osób, mienia i imprez w Centrum Kulturyi Sztuki w Kaliszu

 

Nr oferty

Wykonawca

Cena netto

Cena brutto

1

Konsalnet Holding S.A. ,ul. Jana Kazimierza 55, 01-267 Warszawa

Ochrona w budynku

18,70 zł/godz.

Ochrona imprez

25,00 zł/godz.

 

23,00 zł/godz.

 

30,75 zł/godz.

2

Spół. Inwalidów „Prosna”, ul. Widok 2A, 62-800 Kalisz.

Ochrona w budynku

15,10 zł/godz.

Ochrona imprez

25,00 zł/godz.

 

18,57zł/godz.

 

30,75 zł/godz.

3

„Jarexs” Sp. z o.o. ul. Okólna 1A, 59-220 Legnica

Ochrona w budynku

12,95 zł/godz.

Ochrona imprez

19,95 zł/godz.

 

15,93zł/godz.

 

24,54 zł/godz.

4

„LEX” Sp. z o.o. ul. Poznańska 95, 62-800 Kalisz

Ochrona w budynku

14,20 zł/godz.

Ochrona imprez

14,20 zł/godz.

 

17,47 zł/godz.

 

17,47 zł/godz.

5

ZONE HUNTERS, Sp. z o.o. ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Ochrona w budynku

16,35 zł/godz.

Ochrona imprez

26,75 zł/godz.

 

20,11 zł/godz.

 

32,90 zł/godz.

 

Kalisz. 29.11.2017 r.

Zmiana do zapisu § 16 wzoru umowy oświadczenie usług ochrony mienia.

§ 16 otrzymuje brzmienie:

"Wykonawca nie ma prawa przelać na osoby trzecie jakichkolwiek uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszej umowy z wyłączeniem usługi grupy interwencyjnej."

Kalisz. 24.11.2017 r.


 

Kalisz. 17.11.2017 r.

 

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U

 

Zamawiający:

 

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

 

ul. Łazienna 6

 

62-800 Kalisz

 

ogłasza nabór ofert na:

 

„ Wykonywanie usługi ochrony fizycznej osób, mienia i imprez w budynku Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ul. Łazienna 6”

 

Termin wykonywania :

 

od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

 

Kryteria oceny ofert:

 

cena:

 

- ochrona w budynku – 90%

 

- ochrona imprez poza budynkiem i siedzibą – 10%

 

Termin składania ofert:

 

Ofertę należy złożyć pisemnie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na wykonywanie usługi ochrony fizycznej” w siedzibie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ul. Łazienna 6, pok. Nr 19 (Sekretariat) do dnia 29.11.2017 r. do godz. 11.00.

 

 

 

Postępowanie o zamówienie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art.138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

 

Szczegółowy zakres usługi.

 

1.1. usługa stałej (całodobowej), bezpośredniej ochrony fizycznej mienia Zamawiającego i osób znajdujących się w budynku Zamawiającego oraz terenu i obiektów Zamawiającego : dwupoziomowego parkingu i terenu tzw. kortów na 1 osobowym posterunku w budynku Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ul. Łazienna 6 oraz usługa ochrony imprez w budynku CKiS w Kaliszu i imprez organizowanych na terenie przyległym do budynku CKiS jak również imprez organizowanych poza siedzibą,

 

1.2. usługa ochrony polegać ma na działaniu mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej oraz działaniu zapobiegającym przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu i osobom, a także przeciwdziałaniu powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń,

 

1.3. ochrona na 1 osobowym posterunku w budynku ma za zadanie chronić osoby znajdujące się w budynku : pracowników, klientów oraz osoby przebywające w budynku w związku z działalnością publiczną instytucji – organizacją imprez kulturalnych;

 

stosownie do potrzeb Zamawiający będzie zamawiał dodatkową liczbę pracowników ochrony do ochrony imprez organizowanych w budynku ; w okresie realizacji zamówienia Zamawiający przewiduje organizację co najmniej 1 lecz nie więcej niż 3 imprezy z dodatkową obsadą nie więcej niż 5 pracowników ochrony do jednej imprezy.

 

1.4. ochrona na 1 osobowym posterunku ma na celu zapewnienie również bezpośredniej ochrony mienia Zamawiającego; Zamawiający dodatkowo przewiduje zwiększenie liczby pracowników ochrony maksymalnie o 2 dodatkowe osoby do pilnowania mienia ruchomego zlokalizowanego na terenie przyległym do CKiS (w porze nocnej) na czas organizacji imprez na tym terenie , maksymalnie 40 godzin ochrony na 1 dodatkowego pracownika ochrony,

 

1.5. imprezy organizowane poza siedzibą Zamawiającego i poza budynkiem CKiS oraz na terenie do niego przyległym wymagają dodatkowej ochrony w liczbie pracowników od 2 do 20 w zależności od rodzaju imprezy;

 

Zamawiający przewiduje zorganizowanie na terenie przyległym do CKiS maksymalnie 3 imprezy w okresie trwania zamówienia, w tym 1 imprezę 3 dniową;

 

W przypadku imprezy masowej na Wykonawcy spoczywa obowiązek ochrony imprezy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia ochrony imprezy masowej z odpowiednimi służbami porządkowymi : straż pożarna, policja i sporządzenia planu ochrony imprezy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o ochronie imprez masowych,

 

1.6. załączanie i wyłączanie systemu alarmowego napadu i włamania, kontakt z grupą monitorującą system i wzywanie w sytuacji zagrożenia grupy interwencyjnej ( Zamawiający posiada umowę na monitoring systemu),

 

1.7. posiadanie przez wykonawcę usługi ochrony grupy interwencyjnej do interwencji w razie potrzeb,

 

1.8. monitorowanie centrali p.poż.

 

1.9. techniczna obsługa centrali telefonicznej,

 

1.10. obserwacja terenu wokół obiektów wymienionych w pkt. 1.1. łącznie z parkingiem przed gmachem głównym,

 

1.11. monitorowanie obiektów CKiS i terenu za pomocą systemu monitoringu wizyjnego zainstalowanego w obiekcie Zamawiającego,

 

1.12. informowanie zainteresowanych osób o aktualnych wydarzeniach artystycznych, repertuarze kina,

 

1.13. utrzymanie czystości przed budynkiem w dni wolne od pracy , niedziele i święta

 

( zamiatanie, opróżnianie koszy na śmieci, odśnieżanie w okresie zimowym); niezbędny sprzęt zapewnia Zamawiający.

 

Pracownicy ochrony winni być zatrudnieni przez Wykonawcę na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną.

 

Osoba nadzorująca prace pracowników ochrony winna posiadać licencję pracownika ochrony II stopnia.

 

 

 

Szczegółowy zakres obowiązków ochrony .

 

 

 

IZasady pełnienia służby

 

 • Fizyczna ochrona osób i mienia w siedzibie Zamawiającego w Kaliszu, ul. Łazienna 6 wraz z przynależnymi obiektami i terenem zabezpiecza na podstawie umowy, koncesjonowana Agencja Ochrony wybierana każdorazowo zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych,

 

 

 

 • Nadzór nad wykonaniem czynności pracownika ochrony sprawuje Wykonawca poprzez swoich pracowników nadzoru i kontroli ( pracownik posiadający licencję pracownika ochrony II stopnia),

 

 

 

a z ramienia Zamawiającego Dyrektor, Zastępca Dyrektora , Kierownik Działu

 

Administracji,

 

 • Nadzór nad realizacją ochrony w trakcie imprez pełni Kierownik Działu Administracji lub pracownik merytorycznie odpowiedzialny za imprezę.

 

 

 

II Obsada służby oraz czas jej pełnienia

 

 • Posterunek jednoosobowy

 

 

 

 • Codziennie w godzinach 7:00 – 7:00 ( 24 godz. na dobę)

 

 

 

III Zakres Ochrony

 

 

 

Ochrona obiektu składa się z jednego posterunku od poniedziałku do

 

niedzieli w godzinach 7:00 do 7:00

 

Lokalizacja posterunku – portiernia/ kasa biletowa w budynku

 

Przyjęcie / zdanie służby przez pracowników ochrony na obiekcie odbywa się przez dokonanie wpisu w książce służb.

 

Pracownik powinien mieć zapewnioną łączność z dyżurnym wykonawcy ( służbowy telefon do osoby odpowiedzialnej za ochronę ze strony Wykonawcy ).

 

Pracownicy pełnią służbę w odpowiednim jednolitym umundurowaniu z widocznym oznakowaniem oraz identyfikatorem osobistym.

 

 

 

Pracownik ochrony wykonuje polecenia i stosuje się do wskazań:

 

 • przełożonych firmy ochroniarskiej

 

 

 

 • Dyrektora, Z-cy Dyrektora, Kierownika Działu Administracji i pracownika CKiS odpowiedzialnego za realizację imprezy.

 

 

 

 

 

IVPodstawowe obowiązki pracownika ochrony

 

 • zapewnienie ochrony przez pracowników ochrony przez całą dobę, każdego dnia tygodnia,

 

 

 

 • zabezpieczenie obiektu przed przedostaniem się na jego teren osób nieupoważnionych, jak również przed działaniem osób zakłócających ład i porządek publiczny,

 

 

 

 • zabezpieczenia składników majątkowych przed kradzieżą, rabunkiem, zniszczeniem,

 

 

 

4) wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń pracownikom Zamawiającego oraz potwierdzania odpowiednim wpisem do ewidencji wydania-przyjęcia kluczy,

 

 • w sytuacji podejrzenia o nietrzeźwość pracownika Zamawiającego zabrania się wydawania kluczy. O zdarzeniu należy niezwłocznie powiadomić Kierownika Działu Kadr lub Kierownika Działu Administracji Zamawiającego,

 

 

 

 • zapobieganie nielegalnemu wnoszeniu do obiektu przedmiotów niebezpiecznych, alkoholu, narkotyków, broni itp. oraz wykonywaniu handlu obnośnego, rozprowadzaniu ulotek, materiałów reklamowych,

 

 

 

 • kontrolowanie ruchu osobowego, samochodowego i przemieszczania rzeczy,

 

 

 

 • ujawnianie faktów marnotrawstwa i dewastacji, niezwłocznego powiadamiania o wydarzeniach Zamawiającego, najbliższej jednostki policji o przestępstwach i nadzwyczajnych wydarzeniach zaistniałych na terenie obiektu oraz podejmowanie niezbędnych czynności celem zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa,

 

 

 

 • kontrolowanie i obsługiwanie systemu alarmowego p.poż. , napadu i włamania, współdziałanie z grupą monitorującą system napadu i włamania i w sytuacjach zagrożenia - wzywanie grupy interwencyjnej,

 

 

 

 • dokonywanie obchodu pomieszczeń ogólnych wewnątrz budynku po wyjściu ostatniej osoby z budynku, załączanie systemu sygnalizacji napadu i włamania,

 

 

 

 • zamykania drzwi wejściowych do budynku,

 

 

 

 • otwierania i zamykania bramy wjazdowej na teren Zamawiającego w ustalonych godzinach,

 

 

 

13 dokonywanie )obchód obiektów i terenu wokół obiektów z co najmniej

 

dwugodzinną częstotliwością za wyjątkiem godzin nocnych po włączeniu systemu

 

napadu i włamania,

 

 • zapalanie i wyłącznie świateł nocnych na budynku Zamawiającego oraz

 

 

 

w obiekcie stosownie do potrzeb.

 

 • powiadamianie odpowiednich służb i osób Zamawiającego w przypadku wystąpienia

 

 

 

awarii urządzeń technicznych lub zagrożenia takiego jak: awarie wodociągowe, kanalizacyjne, pożar,

 

 • opuszczanie posterunku wyłącznie po podjęciu służby przez zmiennika,

 

 

 

 • przyjmowanie i zdawanie posterunku oraz w sposób precyzyjny i dokładny, informując

 

 

 

swojego zmiennika oraz przełożonego o wszystkich spostrzeżeniach podczas objęcia,

 

pełnienia i przekazywania służby.

 

V. Pracownikom ochrony zabrania się:

 

 • spóźniania się lub wcześniejszego opuszczania posterunku,

 

 

 

 • spożywania alkoholu w jakiejkolwiek postaci w czasie pełnienia obowiązków służbowych, po zakończeniu służby na terenie obiektu,

 

 

 

 • stawiania się do pracy w stanie nietrzeźwym lub wskazującym na nadużycie alkoholu w dniu poprzednim,

 

 

 

 • korzystania z powierzonego mienia w celach nie mających związku z czynnościami służbowymi ( telefonów, komputerów i innego sprzętu ) a także wynoszenia przedmiotów należących do Zleceniodawcy,

 

 

 

 • opuszczanie posterunku bez podania przyczyny i uzyskania zgody przełożonych,

 

 

 

 • udzielania osobom postronnym informacji na temat systemu ochrony, stanu obiektów, czasu i warunków ochrony,

 

 

 

 • pełnienia służby w niekompletnym, zniszczonym lub brudnym umundurowaniu,

 

 

 

 • spania podczas służby,

 

 

 

 • aroganckiego lub niegrzecznego zachowania w stosunku do pracowników CKiS i osób przebywających w obiekcie ,

 

 

 

 • palenia tytoniu w budynku,

 

 

 

 • zajmowania się czynnościami utrudniającymi a nie związanymi ze sprawowaniem służby,

 

 

 

Oferty należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Do oferty należy dołączyć:

 

1/ aktualną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1977r. o ochronie osób i mienia ( Dz.U. z 2005r., nr 145, poz. 1221 ze zm.) ważną w okresie realizacji zamówienia (kserokopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem”)

 

O wyborze oferty poinformujemy e-mailem. Zastrzega się możliwość nie wybrania żadnej z ofert.

 

Umowa na świadczenie usługi zostanie podpisana na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

 

Do podpisania umowy będziemy żądać:

 

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej,

 

- aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z zakresem niniejszego zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

 

1/ formularz oferty

 

2/ wzór umowy

 

Dyrektor

Dariusz Grodziński 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

 

 

 

 

(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)

 

NIP ………………………………….

 

REGON …………………………….

 

Centrum Kultury i Sztuki

 

ul. Łazienna 6

 

62-800 Kalisz

 

 

 

1. My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

(pełna nazwa (firma) i dokładny adres wykonawcy; w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie – podać pełne nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków podmiotów występujących wspólnie – z zaznaczeniem lidera)

 

w odpowiedzi na ogłoszenie na wykonywanie usługi fizycznej ochrony osób , mienia i imprez w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu składając niniejszą ofertę, oświadczamy, że:

 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:

 

1.1. cena jednostkowa za ochronę osób, mienia i imprez w budynku CKiS w Kaliszu, ul. Łazienna 6, w tym dodatkowa ochrona zamawiana oddzielnie do wybranych imprez w budynku CKiS) w wysokości: …………… zł/ godz. / 1 pracownika ochrony (netto), podatek VAT ………..%

 

brutto ………………… zł/godz. , słownie: ……………………………………… zł/godz.

 

1.2. cena jednostkowa za dodatkową ochronę zamawianą oddzielnie przez Zamawiającego do imprez poza budynkiem CKiS ( w tym teren przyległy do CKiS) ………………. zł/godz./ 1 pracownika ochrony (netto ), podatek VAT ……………. %

 

brutto …………………… zł/godz., słownie: ………………………………….. zł/godz.

 

2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

 

3. Oferujemy termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

 

4. Integralną częścią oferty są załączone w kolejności dokumenty:

 

4.1. ……………………………………………………….

 

4.2. ………………………………………………………..

 

4.3. ………………………………………………………..

 

4.4. …………………………………………………………

 

5. Zamówienie wykonamy sami/ z udziałem podwykonawcy* …………………………………………………………………………………………………..

 

( wpisać nazwę i adres podwykonawcy oraz zakres powierzonej do wykonania części zamówienia lub nie dotyczy)

 

* niepotrzebne skreślić

 

6. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy

 

adres:............................................................................................................................................

 

nr telefonu i nr faksu: ...................................................................................................................

 

e-mail: ..........................................................................................................................................

 

miejsce i data ...............................................................................................................................

 

(podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub we właściwym pełnomocnictwie).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMOWA ( wzór)

 

o świadczenie usług ochrony mienia

 

(Umowa Główna)

 

w dniu ……………………… w Kaliszu, pomiędzy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, z siedzibą przy ul. Łaziennej 6, wpisanym do rejestru instytucji kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego, pod nr RIK – 9, posiadającym Nr NIP 618-004-43-14 REGON 000282814 reprezentowanym przez:

 

……………………………. – …………………………………………..

 

zwanym dalej Zamawiającym

 

 

 

a

 

……………………………………………………………………………………………

 

,reprezentowaną przez:

 

………………………………….. – ……………………………………

 

zwanym w treści umowy Wykonawcą

 

 

 

została zawarta umowa z wyłączeniem reżimu stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych ( art. 138 o ustawy – Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) o następującej treści:

 

 

 

§ 1

 

Przedmiotem umowy jest;

 

 • świadczenie przez Wykonawcę usługi w formie fizycznej , stałej i ciągłej ochrony obiektów Zamawiającego: gmachu głównego, terenu przyległego go budynku, dwupoziomowego parkingu, położonych w Kaliszu przy ul. Łaziennej 6 oraz mienia i osób, a także imprez odbywających się w budynku Zamawiającego i poza nim

 

 

 

 • techniczna obsługa centrali telefonicznej,

 

 

 

 • informowanie zainteresowanych osób o aktualnych wydarzeniach artystycznych, repertuarze kina Zamawiającego

 

 

 

 • obserwacja terenu wokół obiektów wymienionych w pkt.a, łącznie z parkingiem przed gmachem głównym Zamawiającego,

 

 

 

 • utrzymanie czystości, łącznie z odśnieżaniem przed gmachem głównym Zamawiającego w dni wolne od pracy, niedziele i święta,

 

 

 

 • monitorowanie obiektów CKiS i terenu za pomocą systemu monitoringu wizyjnego zainstalowanym w obiekcie Zamawiającego,

 

 

 

 • obsługa systemu sygnalizacji alarmu napadu i włamania,

 

 

 

 • ochrona imprez organizowanych przez Zamawiającego w budynku CKiS i poza w tym imprez masowych.

 

 

 

 

 

§ 2

 

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować zadanie ochrony wymienione w § 1 pkt. a – g poprzez obsadzenie posterunku w systemie całodobowym w wymiarze jednoosobowym.

 

2. Przez wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 1 pkt. h) w przypadku imprez masowych, rozumie się wykonanie planów ochrony imprezy według ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych oraz fizyczne zabezpieczenie imprez przez pracowników ochrony według ilościowego i godzinowego wykazu pracowników ochrony w ilości i czasie niezbędnym dla danej imprezy. Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o terminie, miejscu imprezy i jej zakresie drogą elektroniczną z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

 

W przypadku imprez pozostałych w budynku CKiS i poza rozumie się fizyczne zabezpieczenie imprez w terminach , godzinach i ilości pracowników ochrony wskazanych przez Zamawiającego.

 

3. Wykonawca zobowiązuje się realizować zadanie ochronne wymienione w § 1 w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1997 r. o ochronie osób i mienia, zwanej dalej ustawą oraz zgodnie z zasadami ustalonymi z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego.

 

 

 

§ 3

 

Wykonawca zobowiązuje się, do:

 

a) kierowania do pracy wyłącznie pracowników ochrony po zasięgnięciu pozytywnej opinii w Krajowym Rejestrze Karnym,

 

b) pracownicy ochrony wykonujący przedmiot umowy będą z nim w stałym stosunku cywilnoprawnym, zawartym na okres nie krótszym niż 6 miesięcy, posiadający co najmniej wykształcenie średnie, podstawową znajomość obsługi komputera, zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania pracy w ochronie, poświadczoną aktualnym zaświadczeniem lekarskim,

 

c) przeszkolenia pracowników ochrony przed przystąpieniem do pracy, w tym również w zakresie przepisów BHP, p. poż. oraz innych, mających wpływ na stanowisku pracy, a także systemów alarmowych i ratowniczych,

 

d) bezwarunkowego przestrzegania regulaminów i zarządzeń Zamawiającego w zakresie wykonania umowy,

 

e) przekazywania Zamawiającemu na cztery dni przed pierwszym dniem każdego miesiąca imiennej listy pracowników wykonujących ochronę w następnym miesiącu,

 

f ) zapewnienia pracownikom ochrony jednakowego umundurowania z widocznym oznakowaniem oraz identyfikatorem osobistym,

 

g)wyposażenia pracowników ochrony w telefon komórkowy, którego numer zostanie przekazany Zamawiającemu oraz inne urządzania, niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. Koszt telefonu, jego użytkowania oraz innych urządzeń pokrywa Wykonawca.

 

 

 

§ 4

 

 

 

1.Strony ustalają, iż;

 

a) zabronione jest zatrudnianie byłych i obecnych pracowników Zamawiającego,

 

b) zabronione jest utrzymywanie kontaktów pozasłużbowych pracownikom ochrony z pracownikami Zamawiającego,

 

c) pracownicy ochrony nie mają prawa do przyjmowania osób postronnych oraz

 

oglądania telewizji na terenie obiektu Zamawiającego,

 

2. W przypadku niestawienia się do pracy pracownika ochrony lub stawienie się do pracy w stanie uniemożliwiającym mu wykonanie obowiązków ochrony, Wykonawca po telefonicznej informacji Zamawiającego zapewni w czasie jednej godziny, licząc od powzięcia informacji, rezerwowego pracownika lub w inny sposób należycie zabezpieczy obiekt.

 

3. Wykonawca zobowiązuje się do;

 

 • w czasie realizacji zadań ochronnych będzie prowadził dostarczoną przez Zamawiającego książkę służby i książkę kluczy dostępną codziennie w pomieszczeniu ochrony, zlokalizowanego w pomieszczeniu portierni/ kasy; dokumentacja po zakończeniu umowy podlega przekazaniu Zamawiającemu,

 

 

 

 • zapoznania pracowników z lokalizacją punktów przeciwpożarowych, ujęć wody, środków alarmowania oraz sposobów alarmowania i wzywania straży pożarnej.

 

 

 

 • bezzwłocznego przekazania Zamawiającemu wszelkich informacji, które są związane z realizacją niniejszej umowy.

 

 

 

 

 

§ 5

 

 

 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do;

 

 • zapewnienia ochrony przez pracowników ochrony przez całą dobę, każdego dnia tygodnia,

 

 

 

 • zabezpieczenia obiektu przed przedostaniem się na jego teren osób nieupoważnionych, jak również przed działaniem osób zakłócających ład i porządek publiczny,

 

 

 

 • zabezpieczenia składników majątkowych przed kradzieżą, rabunkiem, zniszczeniem,

 

 

 

 • wydawania i przyjmowania kluczy do pomieszczeń pracownikom

 

 

 

Zamawiającego oraz potwierdzania odpowiednim wpisem do ewidencji

 

wydania- przyjęcia kluczy,

 

 • w sytuacji podejrzenia o nietrzeźwość pracownika Zamawiającego zabrania się wydawania kluczy. O zdarzeniu należy niezwłocznie powiadomić Kierownika Działu Kadr lub Kierownika Działu Administracji Zamawiającego,

 

 

 

 • zapobiegania nielegalnemu wnoszeniu do obiektu przedmiotów niebezpiecznych, alkoholu, narkotyków, broni itp. oraz wykonywaniu handlu obnośnego, rozprowadzaniu ulotek, materiałów reklamowych,

 

 

 

 • kontrolowania ruchu osobowego, samochodowego i przemieszczania rzeczy,

 

 

 

 • ujawniania faktów marnotrawstwa i dewastacji, niezwłocznego powiadamiania o wydarzeniach Zamawiającego, najbliższej jednostki policji o przestępstwach i nadzwyczajnych wydarzeniach zaistniałych na terenie obiektu oraz podejmowanie niezbędnych czynności celem zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa,

 

 

 

 • kontrolowania i obsługi systemu alarmowego p.poż. , napadu i włamania, współdziałanie z grupą monitorującą system napadu i włamania i w sytuacjach zagrożenia - wzywanie grupy interwencyjnej,

 

 

 

 • obchodu pomieszczeń ogólnych wewnątrz budynku po wyjściu ostatniej osoby z budynku, załączanie systemu sygnalizacji napadu i włamania

 

 

 

 • zamykania drzwi wejściowych do budynku,

 

 

 

 • otwierania i zamykania bramy wjazdowej na teren Zamawiającego w ustalonych godzinach,

 

 

 

13)obchodu budynku i terenu wokół z co najmniej dwu godzinną

 

częstotliwością za wyjątkiem godzin nocnych po włączeniu systemu

 

napadu i włamania,

 

14)zapalania i wyłączania świateł nocnych na budynku Zamawiającego oraz

 

w obiekcie stosownie do potrzeb,

 

15) powiadamiania odpowiednich służb i osób Zamawiającego w przypadku

 

wystąpienia awarii urządzeń technicznych lub zagrożenia takiego jak: awarie

 

wodociągowe, kanalizacyjne, pożar,

 

16) nie opuszczania miejsca pracy do czasu podjęcia pracy przez następną

 

zmianę,

 

 • przyjmowania i zdawania posterunek oraz w sposób precyzyjny i dokładny,

 

 

 

informowania swojego zmiennika oraz przełożonego o wszystkich

 

spostrzeżeniach podczas objęcia, pełnienia i przekazywania służby.

 

 

 

 

 

§ 6

 

Pracownikom ochrony zabrania się:

 

 • spóźniania się lub wcześniejszego opuszczania posterunku,

 

 

 

 • spożywania alkoholu w jakiejkolwiek postaci w czasie pełnienia obowiązków służbowych, po zakończeniu służby na terenie obiektu,

 

 

 

 • stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwym lub wskazującym na nadużycie alkoholu w dniu poprzednim,

 

 

 

 • Korzystania z powierzonego mienia w celach nie mających związku z realizacją umowy (telefonów, komputerów i innego sprzętu), a także wynoszenia przedmiotów należących do Zamawiającego,

 

 

 

 • udzielania osobom postronnym informacji na temat systemu ochrony, stanu obiektów, czasu i warunków ochrony,

 

 

 

 • pełnienia służby w niekompletnym, zniszczonym lub brudnym umundurowaniu,

 

 

 

 • spania podczas służby,

 

 

 

 • aroganckiego lub niegrzecznego zachowania w stosunku do pracowników Zamawiającego i osób przebywających w obiekcie,

 

 

 

 • Palenia tytoniu w chronionym budynku.

 

 

 

 

 

§ 7

 

 

 

1.Wykonawca wskaże Zamawiającemu osobę nadzoru ,która będzie reprezentowała Wykonawcę w kontaktach roboczych z Zamawiającym i nadzorowała pracę pracowników ochrony.

 

2.W przypadku zmian kadrowych osoba nadzoru poinformuje o tym fakcie Kierownika Działu Administracji Zamawiającego oraz przygotuje pracownika ochrony do pracy.

 

3.Osoba nadzoru winna się legitymować licencją pracownika ochrony II stopnia.

 

 

 

§ 8

 

 

 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną wobec Zamawiającego za szkody powstałe w mieniu Zamawiającego z winy, bądź niedbalstwa Wykonawcy, bądź osoby działającej w jego imieniu i zobowiązuje się posiadać przez cały okres trwania niniejszej umowy ważne ubezpieczenie OC od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia wraz z aneksami. Dokument ubezpieczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

 

2. W razie stwierdzenia włamania do obiektu lub powstania szkody w mieniu Zamawiającego, obowiązuje następujący tryb postępowania:

 

a) strony wzajemnie się powiadamiają natychmiast po ujawnieniu takiego zdarzenia, a Wykonawca zawiadamia właściwą miejscową jednostkę Policji,

 

b) pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do zabezpieczenia miejsca zdarzenia do czasu przybycia Policji,

 

c) pracownicy Wykonawcy powinni spisać dane osób, które były świadkami zdarzenia.

 

 

 

§ 9

 

 

 

1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności materialnej za powstałe szkody w ochranianym mieniu w przypadku, gdy:

 

a) spowodowane zostały w miejscu, do którego pracownik ochrony nie miał dostępu,

 

b) sposób dokonania kradzieży lub wyrządzenia innej szkody wskazuje na to, że przestępstwa dokonały osoby uprawnione do wejścia i przebywania na ochranianym terenie,

 

c) szkody wyrządzone zostały przestępczym działaniem osoby zatrzymanej na miejscu przestępstwa bądź ujęte w bezpośrednim pościgu,

 

d) szkoda powstała wskutek niedopełnienia przez Zamawiającego obowiązku właściwego zabezpieczenia ochranianego obiektu przed kradzieżą lub pożarem. Za właściwe zabezpieczenie uważa się zabezpieczenie przez odpowiednie drzwi, zamki itp.,

 

2. Odpowiedzialność Wykonawcy za ochronę w obiekcie rozpoczyna się od daty i godziny ustalonej w protokole odbioru obiektu stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

 

 

 

§ 10

 

 

 

1.Zamawiający ma prawo do przeprowadzania przez upoważnionych pracowników (Dyrektora, Zastępcę Dyrektora, Kierownika Działu Administracji) pracowników Wykonawcy z wykonywania czynności ochronnych wynikających z niniejszej umowy, w tym jakości wykonywania usług.

 

2. W razie dwukrotnego stwierdzenia w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego nienależytego wykonywania niniejszej umowy bądź Umowy o udostępnieniu systemu monitoringu wizyjnego oraz zachowaniu poufności i powierzenia przetwarzania danych osobowych, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 5% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy za ostatni miesiąc świadczenia usługi. Kara zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy.

 

3. W razie pięciokrotnego obciążenia Wykonawcy karą umowną, Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania umowy.

 

4. Upoważnieni pracownicy Zamawiającego; Dyrektor CKiS, Zastępca Dyrektora, Kierownik Działu Administracji oraz osoba odpowiedzialna za realizacje imprezy mogą wydawać dyspozycje pracownikom ochrony. Wydane dyspozycje muszą być zgodne z umową, przepisami prawa oraz nie mogą wpływać ujemnie na stan bezpieczeństwa chronionego obiektu.

 

 

 

§ 11

 

 

 

1.W okresie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

 

2.Osoby zatrudnione przez Wykonawcę zobowiązane są do podpisania Zamawiającemu oświadczeń o zachowaniu tajemnicy informacji uzyskanych w związku z realizacją umowy.

 

3. Szczegółowe postanowienia w zakresie zachowania tajemnicy informacji określa Umowa o udostępnieniu systemu monitoringu wizyjnego oraz zachowaniu poufności i powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

§ 12

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy wg cen jednostkowych wynosi:

 

- za ochronę fizyczną osób, mienia i imprez w obiekcie Zamawiającego ( w tym dodatkowa ochrona zamawiana oddzielnie do wybranych imprez):

 

……………….. zł/godz./1pracownika ochrony (brutto) , słownie: ………………………… /godz./

 

1 pracownika ochrony.

 

- za dodatkową ochronę zamawianą oddzielnie przez Zamawiającego do imprez poza obiektem Zamawiającego ( w tym teren przyległy do siedziby Zamawiającego) ……………… zł/godz./ 1 pracownika ochrony (brutto), słownie: ……………………. /godz./ 1 pracownika ochrony.

 

2. Cena jednostkowa brutto obejmuje: koszt wykonanej usługi ochrony oraz VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

3. Cena jednostkowa wykonania usługi obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie może ulec zmianie.

 

§ 13

 

1.Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie wykonane czynności objęte przedmiotem umowy w terminie 21 dni od daty otrzymania faktur VAT . Fakturowanie odbywać się będzie w okresach miesięcznych, po wykonaniu usługi z tym, że za usługę ochrony imprez faktury będą wystawiane w terminie 7 dni od wykonania usługi.

 

 

 

2. Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy potwierdzone na fakturze.

 

3. Za datę dokonania zapłaty wynagrodzenia rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 

4. W przypadku opóźnienia zapłaty Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej.

 

 

 

§ 14

 

 • Wykonawca zobowiązany jest do:

 

 

 

 • należytego wykonywania usługi zgodnie z przedstawioną koncesją nr . ……………. wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

 

 

 

 • właściwego doboru pracowników do wykonania usługi,

 

 

 

 • podjęcia czynności zmierzających do zapobieżenia powstania szkody, a w razie jej powstania ograniczenia jej rozmiarów oraz natychmiastowego powiadomienia osób upoważnionych przez Zamawiającego (wykaz przekazany Wykonawcy.) oraz powiadomienia Straży Pożarnej ,Policji, służb technicznych pogotowia wod-kan, gazowego, energetycznego stosownie do zaistniałych okoliczności,

 

 

 

 • sporządzenia protokołu szkód natychmiast po zaistniałych zdarzeniach wymienionych w pkt. 3, w obecności przedstawiciela Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy,

 

 

 

 • zagwarantowania wysokiej jakości wykonywanych usług i ponoszenia pełnej odpowiedzialności materialnej za szkody wynikłe z winy wykonawcy w powierzonym mu do ochrony mieniu powstałe w czasie wykonywania usługi,

 

 

 

 • zagwarantowania Zamawiającemu pokrycia strat w pełnej wysokości, wynikających z nie wykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy, chyba, że powstałe szkody były następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Każdorazowe zaistnienie szkód z tytułu włamania, kradzieży, pożaru musi być objęte postępowaniem wyjaśniającym przez Policję i potwierdzone protokółem zakończenia dochodzenia,

 

 

 

 

 

§ 15

 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości umownej brutto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z wyjątkiem sytuacji opisanej w §17.

 

 

 

§ 16

 

Wykonawca nie ma prawa przelać na osoby trzecie jakichkolwiek uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

 

 

 

§ 17

 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu już wykonanej części umowy.

 

 

 

§ 18

 

1.Umowa zostaje zawarta na czas określony; od dnia …………………………..

 

do ………………………………………. .

 

2.W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

 

 

 

§ 19

 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze bezpośrednich mediacji, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia przekazać je do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

 

 

 

§ 20

 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

 

 

 

Wykonawca Zamawiający

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMOWA

 

 

 

O UDOSTĘPNIENIU SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO

 

ORAZ ZACHOWANIU POUFNOŚCI I POWIERZENIA

 

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

 

 

W dniu……….. w Kaliszu, pomiędzy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, z siedzibą

 

przy ul. Łaziennej 6, wpisanym do rejestru instytucji kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego, pod nr RIK – 9, reprezentowanym przez:

 

………………………….. – …………………………………..

 

zwanym dalej Zamawiającym

 

 

 

a

 

………………………………………………………………………………………………………………., reprezentowanym przez:

 

…………………………– …………………………………..

 

zwanym w treści umowy Wykonawcą

 

została zawarta umowa o treści :

 

.

 

§ 1

 

 • Strony potwierdzają, że w dniu …………………………..zawarły umowę o świadczenie usług ochrony mienia zwaną dalej „Umową Główną”.

 

 

 

  1. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy
   z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., zwana dalej „Ustawą”) w stosunku do danych, które powierza Wykonawcy do przetwarzania w trybie przewidzianym art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych oraz w pełni realizuje odpowiedni
   ąochronę danych osobowych zgodnie z dyspozycją art. 36-39 Ustawy.

 

 

 

 • Wykonawca zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie nie podane oficjalnie przez Zamawiającego do publicznej wiadomości informacje, dane a także materiały - techniczne, technologiczne, teleinformatyczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne, dane osobowe i inne, w tym miedzy innymi wyszczególnionych w Umowie Głównej, dotyczące Zamawiającego oraz podmiotów i/lub osób fizycznych pozostających z nim w relacjach faktycznych i prawnych (zwane dalej „Informacjami”), uzyskane w związku z zawarciem
  i realizacją Umowy Głównej niezależnie od formy przekazania i/lub powzięcia tych informacji i ich źródła, a które mogą mieć wpływ na interesy lub stan bezpieczeństwa Zamawiającego oraz podmiotów i/lub osób fizycznych pozostających z nim w relacjach faktycznych i prawnych, zarówno w czasie trwania Umowy Głównej jak i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.

 

 

 

 • Wykonawca oświadcza, iż dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, umożliwiającymi mu prawidłowe wykonanie czynności objętych niniejszą Umową.

 

 

 

 • Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych, środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w zakresie określonym w art. 36-39a Ustawy oraz zapewnia, że przekazane dane osobowe będą przetwarzane
  i przechowywane zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie oraz zgodnie
  z powszechnie przyjętymi standardami i ustalonymi przez Strony warunkami.

 

 

 

 • Każda ze Stron zobowiązuje się zorganizować i utrzymywać środki bezpieczeństwa
  i sposoby postępowania, jakie w praktyce będą możliwe dla zapewnienia bezpiecznego przechowywania danych otrzymanych od drugiej Strony, a także dołoży wszelkich starań by zapobiec jakiemukolwiek nieautoryzowanemu wykorzystaniu, ujawnieniu, czy dostępowi do tych danych.

 

 

 

§ 2

 

 • Zamawiający udostępnia nieodpłatnie Wykonawcy do użytkowania w budynku głównym swojej siedziby w Kaliszu, ul. Łazienna 6, parter, pokój nr 2b - stanowiącym obszar przetwarzania danych Zamawiającego – system służący do monitoringu wizyjnego wraz
  z urządzeniami wchodzących w jego skład, tj. sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem firmy QNAP, zwany dalej „systemem Viostor" w związku z realizacją Umowy Głównej w zakresie ochrony fizycznej osób, mienia obiektów oraz ochrony imprez organizowanych przez Zamawiającego.

 

 

 

 • Zamawiający wyraża zgodę na użytkowanie przez Wykonawcę udostępnionego systemu Viostor i udostępnia ww. system wyłącznie w celu realizacji zadań Wykonawcy wynikających
  z niniejszej Umowy i Umowy Głównej.

 

 

 

 • Wykonawca oraz osoby, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 2 niezależnie od procedur obowiązujących u Wykonawcy zobowiązane są także do przestrzegania stosowanych przez Zamawiającego procedur w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych:

 

 

 

 • „Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych”,

 

 

 

 • „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”.

 

 

 

 • Zamawiający powierza Wykonawcy do przetwarzania dane ze zbioru danych o nazwie
  MW – QNAP Viostor VS2012 NVR Pro przetwarzane przy pomocy systemu Viostor z wyłącznym prawem użytkowników tylko do przeglądania danych na ekranie monitora - monitoring, odtwarzanie (kod P); ze zbioru danych o nazwie: Zatrudnienie – Administracja w zakresie danych osobowych przetwarzanych klasycznie a zawartych w dokumentach: „Wykaz osób upoważnionych do pobrania kluczy od pomieszczeń” z prawem wprowadzania danych, udostępniania, przechowywania, zakres przetwarzanych danych osobowych, do których jest uprawniony Wykonawca obejmuje następujące dane osobowe w zbiorze: nazwa działu, nazwa pomieszczenia, nr pokoju, nr wewnętrzny telefonu, nazwiska i imiona osób uprawnionych do pobrania kluczy od pomieszczenia; „Ewidencja pobrania i zdania kluczy od pomieszczeń” zakres przetwarzanych danych osobowych, do których jest uprawniony Wykonawca obejmuje następujące dane osobowe: data, godzina pobrania kluczy, numer lub nazwa pomieszczenia, nazwisko i imię oraz podpis osoby pobierającej klucze, godzina zdania kluczy, nazwisko i imię oraz podpis osoby zdającej klucze, podpis pracownika ochrony; „Notatki służbowe ochrony” zakres przetwarzanych danych osobowych, do których jest uprawniony Wykonawca obejmuje następujące dane osobowe: data, godzina, miejsce zdarzenia, nazwiska i imiona, status zatrudnienia, osób uczestniczących w zdarzeniu, opis zdarzenia, podpis pracownika ochrony; ze zbioru danych o nazwie: „Kontakty służbowe” w zakresie danych osobowych przetwarzanych klasycznie a zawartych w dokumentach: „Wykaz kontaktów służbowych” zakres przetwarzanych danych osobowych, do których jest uprawniony Odbiorca obejmuje następujące dane osobowe: dane kontaktowe; imiona i nazwiska, stanowisko służbowe, dane kontaktowe do firmy/komórka organizacyjna numer telefonu stacjonarnego, komórkowego z prawem wprowadzania danych, udostępniania, przechowywania;

 

 

 

a Wykonawca zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z prawem, w szczególności
z ustawą oraz Umową.

 

 • Wykonawca przetwarzać będzie dane, o których mowa w ust. 4 w budynku głównym siedziby Zamawiającego w Kaliszu, ul. Łazienna 6, parter, pokój nr 2a i 2b - stanowiącym obszar przetwarzania danych Zamawiającego.

 

 

 

§ 3

 

 • Wykonawca zobowiązuje się:

 

 

 

 • poinformować osoby uczestniczące w jego imieniu w realizacji przedmiotu Umowy Głównej
  o poufnym charakterze Informacji dotyczących Zamawiającego oraz podmiotów i/lub osób fizycznych pozostających z nim w relacjach faktycznych i prawnych oraz zobowiązać je do zachowania poufności.

 

 

 

 • dopuszczać do wykonywania zadań i obsługi systemu przetwarzającego dane osobowe oraz urządzeń wchodzących w jego skład, służących do przetwarzania danych osobowych, wyłącznie osoby które złożyły oświadczenie o zachowaniu poufności informacji i posiadające wydane przez Wykonawcę imiennie upoważnienie do przetwarzania danych. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do udzielenia ww. upoważnień. Wzór oświadczenia i upoważnienia stanowi załącznik do Umowy,

 

 

 

 • prowadzić ewidencję osób dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych w związku
  z wykonywaniem Umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie.

 

 

 

 • przedstawiać i przesyłać, w tym na każde żądanie Zamawiającego aktualną listę osób upoważnionych z przyznanym dostępem do danych osobowych wraz z kopiami oświadczeń
  i upoważnień potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

 

 

 

 • zapewnić, aby osoby mające dostęp do Informacji i przetwarzania danych osobowych zachowały Informacje i dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczeń w tajemnicy, przy czym obowiązek zachowania tajemnicy istnieje również po zakończeniu realizacji Umowy, ustaniu zatrudnienia lub wykonywania zadań u Wykonawcy lub odwołaniu bądź wygaśnięciu upoważnienia, o którym mowa w pkt. 2,

 

 

 

 • zachować w poufności, wszelkie materiały i/lub informacje otrzymane od Zamawiającego,
  w szczególności objęte tajemnicą oraz ochroną danych osobowych, ujawnione Wykonawcy
  w związku z realizacją niniejszej Umowy i Umowy Głównej,

 

 

 

 • wykorzystywać materiały i informacje, o których mowa w pkt 5 oraz pkt 6 powyżej wyłącznie
  w celu realizacji Umowy Głównej,

 

 

 

 • nie przekazywać ani nie ujawniać, bez każdorazowej uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego materiałów i informacji, związanych z realizacją Umowy, żadnej osobie z wyjątkiem:

 

 

 

 • osób upoważnionych przez Wykonawcę, o których mowa w pkt. 1, które potrzebują takich informacji w związku z jej realizacją,

 

 

 

 • przypadków, w których Wykonawca jest zobowiązany do takiego ujawnienia, przez sąd lub w przypadku ustawowego obowiązku takiego ujawnienia, z zastrzeżeniem, że Wykonawca pisemnie poinformuje o tym Zamawiającego przed dokonaniem takiego ujawnienia.

 

 

 

 • Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia obowiązków wynikających
  z niniejszej Umowy przez osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 – jak za działanie własne.

 

 

 

 • Obowiązek zachowania tajemnicy obejmuje wszystkich uczestników procesu realizacji Umowy
  w szczególności wszelkich informacji, danych, a także materiałów uzyskanych w związku
  z zawarciem i realizacją Umowy i Umowy Głównej.

 

 

 

 • Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia kontroli przestrzegania przez Wykonawcę zasad przetwarzania danych osobowych.

 

 

 

 • Kontrole, o których mowa w ust. 4, mogą być wykonywane przez Zamawiającego (poprzez osoby przez niego wyznaczone w tym Administratora Bezpieczeństwa Informacji CKiS w Kaliszu)
  w miejscu przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie.

 

 

 

 • Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe przekazane przez ZXamawiającego wyłącznie w zakresie i w celu zgodnym z niniejszą Umową oraz Umową Główną.

 

 

 

§ 4

 

Wykonawca i osoby wykonujące usługę ochrony w jego imieniu zobowiązują się do:

 

 • nie kopiowania, nie powielania, nie wynoszenia, nie udostępniania ani w jakikolwiek inny sposób nie rozpowszechniania jakiejkolwiek części Informacji z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów związanych z realizacją Umowy Głównej, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego, którego informacja lub źródło informacji dotyczy,

 

 

 

 • zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony informacji, danych a także materiałów przetwarzanych przez Zamawiającego, a w szczególności zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem, uszkodzeniem oraz nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem zgodnie z wymaganymi standardami w tym zakresie.

 

 

 

§ 5

 

Wykonawca w razie uzyskania informacji, że nastąpiło ujawnienie Informacji poprzez próbę naruszenia lub naruszenie postanowień niniejszej umowy, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie oraz do podjęcia wszelkich pozostających w granicach możliwości działań oraz pełnej współpracy z Zamawiającym na rzecz ograniczenia i usunięcia skutków tego faktu.

 

§ 6

 

 • Wykonawca odpowiada za szkody jakie powstały wobec Zamawiającego lub osób trzecich
  w wyniku niezgodnego z Umową przetwarzania danych osobowych. Odpowiedzialność, o której mowa w niniejszym ustępie wynika z przepisów Ustawy oraz przepisów ogólnych wskazanych
  w kodeksie cywilnym.

 

 

 

 • Strony ustalają, iż w przypadku rozwiązania bądź wygaśnięcia Umowy, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić (protokolarnie), w uzgodnionej pomiędzy Stronami formie dane, które były przetwarzane w związku z wykonywaniem Umowy Głównej, a następnie usunąć je ze wszystkich nośników informacji o ile postanowienia innych umów związanych z niniejszą Umową, w szczególności Umowa Główna nie stanowią inaczej.

 

 

 

 • Przez usunięcie danych, o których mowa w ust.2 rozumieć należy takie ich zniszczenie, które nie pozwoli na ponowne ich odtworzenie.

 

 

 

§ 7

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas obowiązania Umowy Głównej i ulega automatycznie rozwiązaniu w dacie rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Głównej.

 

§ 8

 

 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Ustawy oraz Kodeksu cywilnego.

 

 

 

§ 9

 

 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do umowy:

 

1/ oświadczenie o zobowiązaniu się do zachowania poufności informacji

 

i ochrony danych osobowych,

 

2/ upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawca Zamawiający

 

 

 

Załącznik do umowy ………………., dnia …………………… r.

 

OŚWIADCZENIE
O ZOBOWIĄZANIU SIĘ DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI INFORMACJI

 

I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

Ja, niżej podpisana(y) ………………………………………………………………………… zamieszkała(y)
w ……………………………..….…. przy ul. …………………………….…………………………………..., legitymująca(y) się dowodem osobistym o numerze …………………… ,w związku z wykonywaniem przez ……………………………………………………………………………… zwaną dalej Wykonawcą zobowiązań na rzecz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu z tytułu umowy z dnia ………………….……….. zwanej dalej Umową Główną niniejszym uczestnicząc w imieniu Wykonawcy w realizacji Umowy Głównej:

 

 • Zobowiązuję się:

 

 

 

 • zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie nie podane oficjalnie przez Centrum Kultury i Sztuki
  w Kaliszu do publicznej wiadomości informacje, dane a także materiały techniczne, technologiczne, teleinformatyczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne, dane osobowe i inne odnoszące się między innymi do budynku, rozkładu pomieszczeń i stosowanych zabezpieczeń dotyczące Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz podmiotów i/lub osób fizycznych pozostających z nim w relacjach faktycznych i prawnych (zwane dalej „Informacjami”), uzyskane w związku z wykonywaniem usług w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu niezależnie od formy uzyskania tych informacji i ich źródła zwłaszcza wszelkie informacje dotyczące przetwarzania oraz sposobów zabezpieczenia danych osobowych w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu,

 

 

 

 • wykorzystywać Informacje jedynie w ramach wykonywania usług i w tylko w celu realizacji zadań wynikających z umowy z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu,

 

 

 

 • nie kopiować, nie powielać, nie wynosić, nie udostępniać, ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniać Informacji lub ich części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne dla realizacji Umowy Głównej z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu,

 

 

 

 • przetwarzać dane osobowe zgodnie z przepisami prawa i procedurami obowiązującymi
  u Wykonawcy i uregulowaniami wewnętrznymi obowiązującymi w Centrum Kultury i Sztuki
  w Kaliszu,

 

 

 

 • zapewnić bezpieczeństwo i ochronę informacji, danych (w tym danych osobowych) a także materiałów przetwarzanym w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, a w szczególności zabezpieczyć je przed dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem, uszkodzeniem oraz nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem zgodnie z ustalonymi standardami w tym zakresie.

 

 

 

 • Niniejsze zobowiązanie nie jest ograniczone w czasie i zobowiązuję się do jego przestrzegania zarówno w okresie wykonywania przeze mnie usług dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu jak
  i po ich zakończeniu.

 

 

 

 • W razie uzyskania informacji, że nastąpiło ujawnienie informacji poprzez próbę naruszenia lub naruszenie postanowień niniejszego oświadczenia, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować Wykonawcę i Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu o tym fakcie oraz podjąć wszelkie pozostające
  w granicach możliwości działania oraz pełną współpracę z Wykonawcą oraz Centrum Kultury
  i Sztuki w Kaliszu na rzecz ograniczenia i usunięcia skutków tego faktu.

 

 

 

 • Oświadczam także, że niezależnie od procedur obowiązujących u Wykonawcy zapoznała(e)m się
  z następującymi przepisami oraz uregulowaniami wewnętrznymi obowiązującymi w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu dotyczącymi przetwarzania i ochrony danych osobowych:

 

 

 

 • ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);

 

 

 

 • rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.
  w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
  i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024);

 

 

 

 • procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych,
  w tym z: „Polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych”, „Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych” („procedury”)

 

 

 

i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

 

 

 

…………………………………..………….
(podpis osoby składającej oświadczenie)

 

……………….. dnia …………………….

 

Załącznik do umowy U P O W A Ż N I E N I E

 

do przetwarzania danych osobowych

 

Nr ……/……..

 

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 – tekst jednolity ze zm.), a także na podstawie niniejszego dokumentu wobec zawarcia przez Wykonawcę z CKiS w Kaliszu w dniu 09.10.2012 r. umowy o udostępnieniu aplikacji monitoringu wizyjnego oraz zachowaniu poufności i powierzenia przetwarzania danych osobowych zwana dalej w treści „Umową” w tym w związku z funkcjonowaniem systemu VIOSTOR,

 

u p o w a ż n i a m

 

Panią / Pana …………………..….…………………………………………...………………………

 

do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji czynności wynikających z zawartej umowy w następujących zbiorach:

 

dane ze zbioru danych o nazwie MW – QNAP Viostor VS2012 NVR Pro,

 

dane ze zbiorów danych o nazwach: Zatrudnienie – Administracja, Kontakty służbowe,

 

metodą klasyczną ( papierową); w obszarze danych osobowych przetwarzanych w dokumentach: „Wykaz osób upoważnionych do pobrania kluczy od pomieszczeń”, „Ewidencja pobrania i zdania kluczy od pomieszczeń”, „Notatki służbowe ochrony”, „Wykaz kontaktów służbowych”,

 

w zakresie: wprowadzania danych, udostępniania, przechowywania.

 

oraz do korzystania z systemu informatycznego - „systemu Viostor"

 

ustalony identyfikator w systemie: ……………………………………………..

 

w zakresie: prawo do przeglądania danych na ekranie monitora - monitoring, odtwarzanie (kod P),

 

…………………………………………………………………………………………...………..………..

 

(zbierania, utrwalania, opracowywania, wprowadzania, przechowywania, zmieniania,

 

usuwania, udostępniania, podglądu)

 

Osoba upoważniona do korzystania z „systemu Viostor” zobowiązuje się do korzystania
z dostarczonej aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem i w zakresie określonym w Umowie oraz zobowiązuje się do zachowania wszelkich środków ostrożności, zapewniających bezpieczne użytkowanie systemu.

 

Osoba wskazana do użytkowania „systemu Viostor” przyjmuje do wiadomości i oświadcza, że zapoznała się z instrukcją korzystania z systemu, Procedurami i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

Niniejszy dokument stanowi jednocześnie zgodę na nadanie identyfikatora i utworzenia konta
w „systemie Viostor” dla użytkownika wskazanego powyżej przez pracownika zajmującego się obsługą informatyczną w CKiS w Kaliszu.

 

Niniejsze upoważnienie:

 

  1. zostało wydane na czas oznaczony wykonywania czynności umownych

 

 

 

…………………………………………….……………………….………

 

( na czas oznaczony do dnia / na czas nieoznaczony )

 

 • może być w każdym czasie zmienione lub cofnięte,

 

 

 

 • wygasa z dniem rozwiązania umowy na wykonanie czynności.

 

 

 

Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r., Nr 101, poz. 926 – tekst jednolity z późn. zm.) osoby, które zostały dopuszczone do przetwarzania danych są obowiązane zachować w tajemnicy przetwarzane dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia.

 

 

 

……………………………………………….

 

(podpis osoby reprezentującej Wykonawcę, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych lub osoby upoważnionej)

 

Przyjmuję do wiadomości i przestrzegania, zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzane dane osobowe
oraz sposoby ich zabezpieczenia.

 

 

 

………………………………………………

 

(data i podpis osoby upoważnionej do przetwarzania danych osob

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

         ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

                            Dostawa fabrycznie nowego sprzętu oświetleniowego

 

 

 

Zawiadamiamy, że w wyniku postepowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego wybrano ofertę firmy:

 

FHU Elwo-Light, Piotr Wojtas

 

ul. Os. II Pułku Lotniczego 28 a/2

 

31-869 Kraków

 

e-mail: Piotrek@elwolight.com

 

 Cena oferty brutto:100 488,54 zł

 

 

 

Oferty złożyli:

 

 1. Przedsiębiorstwo Specjalistyczne TEATR
  05-501 Piaseczno, ul. Grabowa 8
  Tel. 22 756 26 36 Fax: 22 757 04 54 Kom. 733-888-880 email: michal.szymanski@teatr.com.pl

 2. FHU Elwo-Light, Piotr Wojtas

 

          ul. Os. II Pułku Lotniczego 28 a/2

 

          31-869 Kraków

 

          e-mail: Piotrek@elwolight.com

 

 

 

Kalisz. 11.10.2017 r.

 

 Z-ca Dyrektora

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

Piotr Krysiak

 

 

 

 

 

Kalisz, dn. 19.09.2017 r.  

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dotyczy: przetarg nieograniczony „ Dostawa konsolety emisyjnej dla Radia Centrum, sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu” – Zadanie nr 3.

 

Na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z póź. zm.) Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania – nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

 

Uzasadnienie:

W postępowaniu złożono dwie oferty, które Zamawiający odrzucił na podstawie art.89 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych - treść oferty nie odpowiada treści siwz.

Zamawiający wymagał aby waga pojedynczego elementu rampy oświetleniowej nie przekraczała 16 kg. Złożone oferty nie spełniały wymaganego warunku określonego w siwz.

 

DYREKTOR

DARIUSZ GRODZIŃSKI

 

 

 

 

 

Kalisz, dn. 12.09.2017 r.  

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

 

 

 

 

dotyczy: przetarg nieograniczony „ Dostawa konsolety emisyjnej dla Radia Centrum, sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu” – Zadanie nr 3.

 

 

 

 

 

  W związku z otrzymanym dnia 06.09.2017 r. (data wpływu do  CKiS w Kaliszu 07.09.2017 r) pismem Firmy – F.H.U. „ELWO-LIGHT” Piotr Wojtas, ul. Oś. II Pułku Lotniczego 28a/2, 31-869 Kraków dot. wniosku o ponowne przeprowadzenie badania ofert, Zamawiający unieważnia wybór najkorzystniejszej oferty ( Zadanie nr 3 ) i przystępuje do powtórzenia czynności badania ofert.

 

 

 

 DYREKTOR

Dariusz Grodziński

 

 


 

Kalisz, dn. 06.09.2017 r.  

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

dotyczy: przetarg nieograniczony „ Dostawa konsolety emisyjnej dla Radia Centrum, sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu” – Zadanie nr 3

 

 

 

 1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm. ) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejsze oferty złożone przez:

 

Zadanie nr 3: Konsorcjum:

 

  Lider: „KAM-I MUSIC MEDIA” , ul. Dmochowskiego 1C , 18-400 Łomża

 

  Partner: Usługi Pośrednictwa Finansowego Alicja Sarniak, ul. Sikorskiego 269A,

 

  18-400 Łomża.

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Oferta Wykonawcy jako jedyna spełnia wymogi siwz pod względem parametrów technicznych sprzętu.

 

 1. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty:

 

Zadanie nr 3 – sprzęt oświetleniowy

 

- Konsorcjum:

 

  Lider: „KAM-I MUSIC MEDIA” , ul. Dmochowskiego 1C , 18-400 Łomża

 

  Partner: Usługi Pośrednictwa Finansowego Alicja Sarniak, ul. Sikorskiego 269A,

 

  18-400 Łomża.

 

- F.H.U. „ELWO-LIGHT” Piotr Wojtas, ul. Oś. II Pułku Lotniczego 28a/2,

 

  31-869 Kraków.

 

     3.  Punktacja przyznana ofertom:

 

          Zadanie nr 3

 

Nr oferty

Kryterium  cena pkt.

Kryterium okres gwarancji pkt.

Ogółem pkt.

1.Konsorcjum Kam- I Music Media , Łomża,

Usługi pośrednictwa Finansowego, Łomża

 

60

 

0

 

60

 

 DYREKTOR

Dariusz Grodziński


 

Kalisz, dn. 04.09.2017 r.  

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

 

 

dotyczy: przetarg nieograniczony „ Dostawa konsolety emisyjnej dla Radia Centrum, sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu” – Zadanie nr 3.

 

 

 

 

 

             W związku z otrzymanym dnia 01.09.2017 r. pismem Firmy – Konsorcjum:

 

Lider: „KAM-I MUSIC MEDIA” , ul. Dmochowskiego 1C , 18-400 Łomża

 

Partner: Usługi Pośrednictwa Finansowego Alicja Sarniak, ul. Sikorskiego 269A, 18-400 Łomża,

 

Zamawiający unieważnia wybór najkorzystniejszej oferty ( Zadanie nr 3 ) i przystępuje do powtórzenia czynności badania ofert.

 

 

 

 DYREKTOR

Dariusz Grodziński

 

 

 

  


 

Kalisz, dn. 01.09.2017 r.  

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

dotyczy: przetarg nieograniczony „ Dostawa konsolety emisyjnej dla Radia Centrum, sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu”

 

 1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm. ) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejsze oferty złożone przez:

 

Zadanie nr 3: F.H.U. „ELWO-LIGHT” Piotr Wojtas , ul. Oś. II Pułku Lotniczego 28a/2,

 

                        31-869 Kraków

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i okresu gwarancji jakości zgodnie z kryteriami określonymi przez Zamawiającego.

 

 1. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty:

 

Zadanie nr 3 – sprzęt oświetleniowy

 

- Konsorcjum:

 

  Lider: „KAM-I MUSIC MEDIA” , ul. Dmochowskiego 1C , 18-400 Łomża

 

  Partner: Usługi Pośrednictwa Finansowego Alicja Sarniak, ul. Sikorskiego 269A,

 

  18-400 Łomża.

 

- F.H.U. „ELWO-LIGHT” Piotr Wojtas, ul. Oś. II Pułku Lotniczego 28a/2, 31-869 Kraków.

 

     3.  Punktacja przyznana ofertom:

 

          Zadanie nr 3

 

Nr oferty

Kryterium  cena pkt.

Kryterium okres gwarancji pkt.

Ogółem pkt.

 1

Konsorcjum

Kam- I Music Media , Łomża,

Usługi pośrednictwa Finansowego, Łomża

60

               0

       60

 3

FHU ELWO LIGHT Kraków

57,10

10

     67,10

 

 DYREKTOR

Dariusz Grodziński


Kalisz, dn. 29.08.2017 r.  

 

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

dotyczy: przetarg nieograniczony „ Dostawa konsolety emisyjnej dla Radia Centrum, sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu”

 

 

 

 1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm. ) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejsze oferty złożone przez:

 

Zadanie nr 1: ESS Audio Sp. z o.o. , ul. Graniczna 17 , 05-092 Łomianki

 

Zadanie nr 2: Konsbud Audio Sp. z o.o. , ul. Gajdy 24 , 02-878 Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu i oferty przedstawiają najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.

 

 1. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty:

 

Zadanie nr 1 – konsoleta emisyjna:

 

- Profi Audio IP , ul. Pogodna 27 , 05-077 Warszawa

 

- ESS Audio Sp. z o.o. , ul. Graniczna 17 , 05-092 Łomianki

 

Zadanie nr 2 – sprzęt nagłaśniający:

 

- „Konsbud Audio” Sp. z .o. , ul. Gajdy 24 , 02-878 Warszawa

 

     3.  Punktacja przyznana ofertom:

 

          Zadanie nr 1

 

Nr. oferty

Kryterium cena pkt.

Kryterium gwarancja pkt.

Kryterium czas reakcji na usterkę pkt.

Ogółem pkt.

4

ESS Audio

Sp. z o.o.

       60

        0

       20

    80

 

 

 

 

 

 

 

         Zadanie nr 2

 

Nr.  oferty

Kryterium cena pkt.

Kryterium gwarancja pkt.

Ogółem pkt.

  5 Konsbud Audio

      Sp. z o.o.

       60

            40

  100

 

 DYREKTOR

Dariusz Grodziński

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

                                                                          Kalisz. 22.08.2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

                                   I N F O R M A C J A  

 

dot. przetargu nieograniczonego na:  „Dostawa konsolety emisyjnej dla Radia Centrum , sprzętu  oświetleniowego i nagłośnieniowego na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu”.

 

 

 

Stosownie do art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informujemy::

 

1/ na zamówienie Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 298 324,67 zł w tym:

 

- zadanie nr 1 -    61 500,00 zł,

 

- zadanie nr  2 – 135 718,67zł,

 

- zadanie nr 3 – 101 106,00 zł,

 

2/ do przetargu złożono oferty:

 

 zadanie 1 -  2 oferty:

 

 - Profi Audio IP, ul. Pogodna 27, 05-077 Warszawa, cena oferty: 73 800,00 zł , okres gwarancji:

 

  60 m-cy, termin wykonania zamówienia : do 30 dni od zawarcia umowy, czas reakcji na usterkę: 7 dni,

 

 - ESS Audio Sp. z o.o., ul. Graniczna 17, 05 -092 Łomianki, cena oferty:  60 270,00 zł, okres gwarancji:  3 lata, termin wykonania zamówienia: do 30 dni od zawarcia umowy, czas reakcji na usterkę : do 48 godzin,

 

 zadanie 2 - 1 oferta:

 

- Konsbud Audio Sp. z o.o., ul. Gajdy 24, 02-878 Warszawa, cena oferty: 143 069,35 zł, okres gwarancji :5 lat,  termin wykonania zamówienia do 30 dni od zawarcia umowy, czas reakcji na usterkę: 48 godzin w dni robocze i 72 godziny w dni wolne i weekendy.

 

 Zadanie 3 – 2 oferty:

 

- Konsorcjum:

Lider: „KAM-I Music Media”, ul. Dmochowskiego 1 C, 18-400 Łomża,

Partner: Usługi Pośrednictwa Finansowego Alicja Sarniak, ul. Sikorskiego 269 A, 18-400 Łomża,

cena oferty: 93 885,90 zł, okres gwarancji: 24 m-ce, termin wykonania zamówienia : 30 dni od zawarcia umowy,

 

- F.H.U. ELWO – LIGHT , Piotr Wojtas, ul. Os. II Pułku Lotniczego 28 a/2, 31-869 Kraków, cena oferty:  98 643,54 zł, okres gwarancji: 36 m-cy, termin wykonania zamówienia: do 30 dni od zawarcia umowy.

 

3/ warunki płatności zostały określone w siwz  ( wzór umowy) : 14 dni od daty otrzymania faktury.

Dyrektor

Dariusz Grodziński

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie nr 562338-N-2017 z dnia 2017-08-02 r.

 

Centrum Kultury i Sztuki: Dostawa konsolety emisyjnej dla Radia Centrum, sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

 

Nie

 


Nazwa projektu lub programu

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

 

Nie

 


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

 

Nie

 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

 

Nie

 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

 

Nie

 


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

 

Nie

 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: nie
Informacje dodatkowe:

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury i Sztuki, krajowy numer identyfikacyjny 28281485925, ul. ul. Łazienna  6 , 62800   Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 652 509, , e-mail ckis@ckis.kalisz.pl, , faks 627 672 318.
Adres strony internetowej (URL): http:// www.ckis.kalisz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
samorządowa instytucja kultury

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

 

Nie
nie

 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Nie
tak, www.ckis.kalisz.pl

 


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

 

Nie
nie

 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

 

Nie
adres
nie

 

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
tak, inny sposób: oferta powinna być sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej
Adres:
Centrum Kulturyi Sztuki w Kaliszu, ul. Łazienna 6, 62-800 Kalisz

 


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

 

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
nie

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa konsolety emisyjnej dla Radia Centrum, sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

 

Nie

 


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

 

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa konsoli emisyjnej dla Radia Centrum, sprzętu nagłaśniającego oraz sprzętu oświetleniowego dla potrzeb Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Zamówienie składa się z 3 części (zadań): 1. Zakup konsoli emisyjnej dla Radia Centrum - szt. 1 2. Zakup sprzętu nagłaśniającego: cyfrowa konsoleta foniczna - szt. 1, stage box - szt. 1, pro snake cat 5e - szt. 2, wzmacniacz mocy - szt. 1, monitory sceniczne - szt. 6, di box - szt. 4, mikrofony bezprzewodowe - szt. 2, 3. Zakup sprzętu oświetleniowego: naświetlacz LED BAR - szt. 8, naświetlacz led typ blinder/strobo - szt. 2 , led par - szt. 18, głowy typ led/wossh - szt. 10, głowy typu spot/beam/led - szt. 6, wytwornica dymu hazer + fan - szt. 1, rampa oświetleniowa - zest. 1, wzmacniacz sygnału dmx - szt. 1, bezprzewodowy nadajnik dmx - szt. 1, nastawnia dmx przenośna - szt. 1, wentylator sceniczny - szt. 1,

II.5) Główny kod CPV: 32000000-3
Dodatkowe kody CPV:

 

Kod CPV

32342440-6

32340000-8

32342000-2

32342420-2

31500000-1

 II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

 


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń. Ocena spełnienia wyżej określonych warunków odbędzie się wg formuły: spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego będą dostarczone w oryginale lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 3. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy: Zadanie nr 1: - w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie zrealizowali dwa zamówienia obejmujące dostawę konsolety emisyjnej. Wartość każdego zamówienia powinna być nie mniejsza niż 60 000 zł brutto; Zadanie nr 2: - w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie zrealizowali jedno zamówienie obejmujące dostawę sprzętu nagłaśniającego. Wartość zamówienia powinna być nie mniejsza niż 130 000 zł brutto; Zadanie nr 3: w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie zrealizowali jedno zamówienie obejmujące dostawę sprzętu oświetleniowego. Wartość zamówienia powinna być nie mniejsza niż 100 000 zł brutto; 4. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zadanie 1 - wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie - należycie zrealizowanych dwóch zamówień obejmujących dostawę konsolety emisyjnej. Wartość każdego zamówienia powinna być nie mniejsza niż 60 000,00 zł brutto.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

 

Nie
Informacja na temat wadium

 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

 

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

 

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

 

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

 

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

 

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

 


Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-08-22, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Dostawa konsolety emisyjnej.

 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa, montaż i konfiguracja radiowej konsolety emisyjnej dla Radia Centrum - szt. 1
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32000000-3, 32342420-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

20,00

czas reakcji na usterkę - dostarczenie sprzętu zastępczego

20,00

 


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:

2

Nazwa:

Dostawa sprzętu nagłośnieniowego

 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakup sprzętu nagłaśniającego: cyfrowa konsoleta foniczna - szt. 1, stage box - szt. 1, pro snake cat 5e - szt. 2, wzmacniacz mocy - szt. 1, monitory sceniczne - szt. 6, di box - szt. 4, mikrofony bezprzewodowe - szt. 2,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32000000-3, 32342440-6, 323440000-8, 32342000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00

 


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:

3

Nazwa:

Dostawa sprzętu oświetleniowego.

 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakup sprzętu oświetleniowego: naświetlacz LED BAR - szt. 8, naświetlacz led typ blinder/strobo - szt. 2 , led par - szt. 18, głowy typ led/wossh - szt. 10, głowy typu spot/beam/led - szt. 6, wytwornica dymu hazer + fan - szt. 1, rampa oświetleniowa - zest. 1, wzmacniacz sygnału dmx - szt. 1, bezprzewodowy nadajnik dmx - nastawnia dmx przenośna - szt. 1, wentylator sceniczny - szt. 1,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31500000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00

 


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

 

 

 

               Kalisz, 09.08.2017r.   

 

SPROSTOWANE – MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa konsolety emisyjnej dla Radia Centrum, sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego na potrzeby działalności Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu”.

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) Zamawiający dokonuje sprostowania – modyfikacji treści siwz w następujący sposób:

 1. SIWZ – Termin i miejsce składania oraz otwarcia ofert. Podpunkt 10.3

Jest:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 lipca 2017 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w Kaliszu przy ul. Łaziennej 6, pokój 24 – parter.          

Winno być:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 sierpnia 2017 r. r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w Kaliszu przy ul. Łaziennej 6, pokój 24 – parter. 

 1. Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy oferty, zadanie nr 2 – sprzęt nagłaśniający

Jest:

- jednostka 48 wejść, 16 wyjść szt. 1: cena jednostkowa netto w PLN (bez podatku VAT) …………….. zł ( słownie PLN: ………………………………… plus podatek VAT w wysokości …………..% tj. ……………………… zł ( słownie PLN: ……………) tj. cena brutto PLN ( łącznie z podatkiem VAT ):……....... zł ( słownie w PLN: ………………..).

Winno być:

- jednostka 48 wejść, 24 wyjść szt. 1: cena jednostkowa netto w PLN (bez podatku VAT) …………….. zł ( słownie PLN: ………………………………… plus podatek VAT w wysokości …………..% tj. ……………………… zł ( słownie PLN: ……………) tj. cena brutto PLN ( łącznie z podatkiem VAT ):……....... zł ( słownie w PLN: ………………..).

     3.  Załącznik nr 3 do siwz – Formularz cenowy oferty, zadanie nr 2 – sprzęt nagłaśniający

          Jest:

         - Pro Snake Cat5 e szt.1: cena jednostkowa netto w PLN (bez podatku VAT) …………….. zł

         ( słownie PLN: ………………………………… plus podatek VAT w wysokości …………..% tj.

          ……………………… zł ( słownie PLN: ……………) tj. cena brutto PLN ( łącznie z podatkiem

          VAT ):……....... zł ( słownie w PLN: ………………..).

          Winno być:

           - Pro Snake Cat5 e szt.2: cena jednostkowa netto w PLN (bez podatku VAT) ……………. zł

         ( słownie PLN: ………………………………… plus podatek VAT w wysokości …………..% tj.

          ……………………… zł ( słownie PLN: ……………) tj. cena brutto PLN ( łącznie z podatkiem

          VAT ):……....... zł ( słownie w PLN: ………………..). Łączna cena brutto PLN za 2 szt.

         …………….., (słownie PLN ………………………………).


 

Kalisz, dn. 09.08.2017 r.

 

 

 

 

 

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa konsolety emisyjnej dla Radia Centrum, sprzętu oświetleniowego i nagłaśniającego na potrzeby działalności Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu”.     

 

 

 

W dniu 08.08.2017 r. i 09.08.2017 r. wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienia dot. treści siwz.

 

Wniosek 1.

 

Pytanie 1

 

Zamawiający określił wartość mocy wzmacniaczy mocy, natomiast większość producentów w chwili obecnej zaleca do zasilania urządzeń głośnikowych dedykowane wzmacniacze mocy z procesorami DSP posiadające presety dla zasilanych zestawów głośnikowych, czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza zastosowanie wzmacniacza mocy dedykowanego przez producenta oferowanych zestawów głośnikowych o mocy dopasowanej do zasilanych zestawów głośnikowych – kolumny monitorowe ?        

 

Odpowiedź:

 

TAK

 

Wniosek 2

 

Pytanie 1

 

Czy Zamawiający zaakceptuje zastosowanie urządzenia określonego w siwz jako „Cyfrowa konsoleta foniczna” – szt. 1, które będzie posiadało następujące parametry techniczne:

 

- Konsoleta umożliwiająca stworzenie cyfrowej sieci audio o co najmniej 156 wejściach i 156 wyjściach

 

- Interfejs Użytkownika ( powierzchnia kontrolna) – posiadający co najmniej 6 wejść i 6 wyjść analogowych (złącza XLR F i M).

 

- Powierzchnia kontrolna posiadająca nie mniej niż 24 tłumików kanałów wejściowych.

 

- Powierzchnia kontrolna posiadająca en kodery czułe na dotyk oraz co najmniej 1 ekran typu LCD o przekątnej nie mniejszej niż 15”.

 

- Maksymalny poziom wejściowy ( wejście mikrofonowo - liniowe) nie mniejszy niż: +21dBu

 

- Przetworniki A/D nie gorsze niż 24bit/96kHz

 

- System konsolety posiadający co najmniej 24 wyjścia analogowe (złącza XLRM)

 

- Maksymalny poziom wyjściowy nie mniejszy niż: +21dBu

 

- Przetworniki D/A: nie gorsze niż 24 bit/96kHz

 

- Konsoleta posiadająca co najmniej 1 cyfrowe, stereofoniczne wejście i 1 stereofoniczne wyjście w formacie AES/EBU – DSP konsolety umożliwiające równoczesne miksowanie co najmniej 64 niezależnych kanałów audio

 

- DSP konsolety umożliwiające równoczesne użycie co najmniej 27 szyn miksujących

 

- DSP konsolety umożliwiające równoczesne użycie co najmniej 2 szyn odsłuchowych (SOLO) – DSP i oprogramowanie konsolety automatycznie wyrównujące latencję pomiędzy wszystkimi wejściami i wyjściami niezależnie od ich lokalizacji w cyfrowej sieci audio

 

- Konsoleta umożliwiająca nie mniej niż 8 grup typu VCA, które umożliwiają kontrolę poziomów zarówno w kanałach wejściowych jak i wyjściowych za pomocą pojedynczego kontrolera (suwaka)

 

- Konsoleta posiadająca co najmniej 6 grup wyciszających typu (MUTE)

 

- Konsoleta posiadająca możliwości wykorzystania co najmniej 28 korektorów graficznych wyposażonych w 31 pasm częstotliwościowych

 

- Konsoleta posiadająca nie mniej niż 48 kompresorów na kanałach wejściowych

 

- Konsoleta posiadająca nie mniej niż 48 bramek szumów na kanałach wejściowych

 

- Konsoleta posiadająca nie mniej niż 48 korektorów parametrycznych na kanałach wejściowych

 

- Konsoleta posiadająca możliwość użycia nie mniej niż 6 wirtualnych procesorów sygnałowych

 

- Konsoleta posiadająca możliwość synchronizacji z urządzeniami zewnętrznymi za pomocą co najmniej 2 sygnałów: WordClock (wejście i wyjście), oraz AES/EBU (AES3) (wejście i wyjście).

 

Odpowiedź:

 

NIE.

 

 

 

Pytanie 2

 

Czy Zamawiający w miejsce „Jednostka 48 wejść, 24 wyjść – szt. 1” dopuści zastosowanie urządzenia „Jednostka 48 wejść, 16 wyjść”, zgodnie z pierwszym postępowaniem przetargowym, które będzie posiadało następujące parametry techniczne:

 

- nie mniej niż 48 wejść mikrofonowo – liniowych za złączach XLR

 

- nie mniej niż 16 wyjść mikrofonowo – liniowych na złączach XLR

 

- częstotliwość próbkowania nie mniejsza niż 96 kHz

 

- rozdzielczość nie mniejsza niż 24 bt

 

- latencja nie większa niż 2 ms od wejścia  do wyjścia

 

- zakres dynamiki nie mniejszy niż 105 dB

 

- maksymalny poziom wyjść analogowych nie mniejszy niż +21dBU

 

- maksymalny poziom wejść analogowych nie mniejszy niż +24dBU

 

- wzmocnienie wejść analogowych w zakresie nie gorszym niż od +5 do +45dB

 

- zniekształcenia nie większe niż 0,05% (gain 0dB, 1kHz)

 

- możliwość wyciszenia wszystkich wyjść

 

- moduł wyposażony w redundantny zasilacz

 

- obudowa rack 19”

 

- wysokość nie większa niż 8U

 

Odpowiedź:

 

NIE.

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie 3

 

Czy Zamawiający zaakceptuje zastosowanie urządzenia określonego w siwz jako: „Kolumny Monitorowe – szt. 6”, które będzie posiadało następujące parametry techniczne:

 

- moc – nie mniej niż 350 W (RMS)

 

- max SPL – min. 131 dB

 

- pasmo – 55Hz – 20Hz

 

- układ dwudrożny

 

- złącza Neutrik 2 szt.

 

- masa poniżej 25 kg

 

Odpowiedź:

 

NIE.

 

 

 

Pytanie 4

 

Czy zamawiający w miejsce „Wzmacniacz mocy szt. 1”, dopuści zastosowanie dwóch urządzeń „Wzmacniacz mocy”, z których każde będzie posiadało następujące parametry techniczne:

 

- wzmacniacz, końcówka 2-kanałowa

 

- moc – min. 2x900W/8 omów

 

- 2x1700W/4 omy

 

- wejścia 2x

 

- wyjścia 2x

 

- pełne zabezpieczenie

 

- wysokość 2U

 

- waga do 20 kg

 

Odpowiedź:

 

NIE.

 

 

 

Pytanie 5

 

W punkcie 10. Termin i miejsce składania ofert, w podpunkcie 10.1 Zamawiający informuje: „Termin składania ofert upływa 22.08.2017 r. godz. 10.oo. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy, który złożył ofertę. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką, w szczególności pocztową czy kurierską”.

 

Natomiast w podpunkcie 10.3 informuje: „Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 lipca 2017 r o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego w Kaliszu przy ul. Łaziennej 6, pokój 24 – parter”.

 

Z powyższych informacji wynika, że termin publicznego otwarcia przypada wcześniej niż termin składania.

 

Czy należy traktować tę informację jako omyłkę pisarską, w związku z czym prawidłowa data publicznego otwarcia ofert przypada na 22.08.2017 r. o godzinie 10.30 ?.

 

 

 

Odpowiedź:

 

Tak. Wystąpiła omyłka pisarska. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2017 r. o godz. 10.30.

 

 

 

 

Kalisz, dn. 16.08.2017 r.

 

 

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa konsolety emisyjnej dla Radia Centrum, sprzętu oświetleniowego i nagłaśniającego na potrzeby działalności Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu”.     

 

W dniu 11.08.2017 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienia dot. treści siwz.

 

Pytanie 1

Czy Zamawiający zaakceptuje zastosowanie urządzenia określonego w siwz jako „Cyfrowa konsoleta foniczna” – szt. 1, które będzie posiadało następujące parametry techniczne:

- Konsoleta umożliwiająca stworzenie cyfrowej sieci audio o co najmniej 156 wejściach i 156 wyjściach

- Interfejs Użytkownika ( powierzchnia kontrolna) – posiadający co najmniej 6 wejść i 6 wyjść analogowych (złącza XLR F i M).

- Powierzchnia kontrolna posiadająca nie mniej niż 24 tłumików kanałów wejściowych.

- Powierzchnia kontrolna posiadająca en kodery czułe na dotyk oraz co najmniej 1 ekran typu LCD o przekątnej nie mniejszej niż 15”.

- Maksymalny poziom wejściowy ( wejście mikrofonowo - liniowe) nie mniejszy niż: +21dBu

- Przetworniki A/D nie gorsze niż 24bit/96kHz

- System konsolety posiadający co najmniej 24 wyjścia analogowe (złącza XLRM)

- Maksymalny poziom wyjściowy nie mniejszy niż: +21dBu

- Przetworniki D/A: nie gorsze niż 24 bit/96kHz

- Konsoleta posiadająca co najmniej 1 cyfrowe, stereofoniczne wejście i 1 stereofoniczne wyjście w formacie AES/EBU – DSP konsolety umożliwiające równoczesne miksowanie co najmniej 64 niezależnych kanałów audio

- DSP konsolety umożliwiające równoczesne użycie co najmniej 27 szyn miksujących

- DSP konsolety umożliwiające równoczesne użycie co najmniej 2 szyn odsłuchowych (SOLO) – DSP i oprogramowanie konsolety automatycznie wyrównujące latencję pomiędzy wszystkimi wejściami i wyjściami niezależnie od ich lokalizacji w cyfrowej sieci audio

- Konsoleta umożliwiająca nie mniej niż 8 grup typu VCA, które umożliwiają kontrolę poziomów zarówno w kanałach wejściowych jak i wyjściowych za pomocą pojedynczego kontrolera (suwaka)

- Konsoleta posiadająca co najmniej 6 grup wyciszających typu (MUTE)

- Konsoleta posiadająca możliwości wykorzystania co najmniej 28 korektorów graficznych wyposażonych w 31 pasm częstotliwościowych

- Konsoleta posiadająca nie mniej niż 48 kompresorów na kanałach wejściowych

- Konsoleta posiadająca nie mniej niż 48 bramek szumów na kanałach wejściowych

- Konsoleta posiadająca nie mniej niż 48 korektorów parametrycznych na kanałach wejściowych

- Konsoleta posiadająca możliwość użycia nie mniej niż 6 wirtualnych procesorów sygnałowych

- Konsoleta posiadająca możliwość synchronizacji z urządzeniami zewnętrznymi za pomocą co najmniej 2 sygnałów: WordClock (wejście i wyjście), oraz AES/EBU (AES3) (wejście i wyjście).

Odpowiedź:

NIE.

 

Pytanie 2

Czy Zamawiający w miejsce „Jednostka 48 wejść, 24 wyjść – szt. 1” dopuści zastosowanie urządzenia „Jednostka 48 wejść, 16 wyjść”, zgodnie z pierwszym postępowaniem przetargowym, które będzie posiadało następujące parametry techniczne:

- nie mniej niż 48 wejść mikrofonowo – liniowych za złączach XLR

- nie mniej niż 16 wyjść mikrofonowo – liniowych na złączach XLR

- częstotliwość próbkowania nie mniejsza niż 96 kHz

- rozdzielczość nie mniejsza niż 24 bit

- latencja nie większa niż 2 ms od wejścia  do wyjścia

- zakres dynamiki nie mniejszy niż 105 dB

- maksymalny poziom wyjść analogowych nie mniejszy niż +21dBU

- maksymalny poziom wejść analogowych nie mniejszy niż +24dBU

- wzmocnienie wejść analogowych w zakresie nie gorszym niż od +5 do +45dB

- zniekształcenia nie większe niż 0,05% (gain 0dB, 1kHz)

- możliwość wyciszenia wszystkich wyjść

- moduł wyposażony w redundantny zasilacz

- obudowa rack 19”

- wysokość nie większa niż 8U

Odpowiedź:

NIE.

 

Pytanie 3

Czy Zamawiający zaakceptuje zastosowanie urządzenia określonego w siwz jako: „Kolumny Monitorowe – szt. 6”, które będzie posiadało następujące parametry techniczne:

- moc – nie mniej niż 350 W (RMS)

- max SPL – min. 131 dB

- pasmo – 55Hz – 20Hz

- układ dwudrożny

- złącza Neutrik 2 szt.

- masa poniżej 25 kg

Odpowiedź:

NIE.

 

Pytanie 4

Czy zamawiający w miejsce „Wzmacniacz mocy szt. 1”, dopuści zastosowanie dwóch urządzeń „Wzmacniacz mocy”, z których każde będzie posiadało następujące parametry techniczne:

- wzmacniacz, końcówka 2-kanałowa

- moc – min. 2x900W/8 omów

- 2x1700W/4 omy

- wejścia 2x

- wyjścia 2x

- pełne zabezpieczenie

- wysokość 2U

- waga do 20 kg

Odpowiedź:

NIE.

 

Pytanie 5

Prosimy o wykreślenie wymogu „Moduł wyposażony w redundantny zasilacz” i dopuszczenie urządzenia z pojedynczym zasilaczem dla pozycji „Jednostka 48 wejść, 24 wyjścia”.

Odpowiedź:

Nie.

 

Pytanie 6

Prosimy o doprecyzowanie zapisu „możliwość wyciszenia wszystkich wyjść” w opisie urządzenia „Jednostka 48 wejść, 24 wyjścia”, czy zapis ten należy rozumieć zgodnie z opisem w pierwotnym postępowaniu, że moduł ma być wyposażony w przycisk wyciszenia wszystkich wyjść?.

Odpowiedź:

Nie.

 

Pytanie 7

Czy dla pozycji „Cyfrowa konsoleta foniczna” Zamawiający dopuści urządzenie zgodnie z opisem w pierwszym postępowaniu „Powierzchnia kontrolna posiadająca en kodery czułe na dotyk oraz co najmniej 1 ekran typu LCD o przekątnej nie mniejszej niż 15”?

Odpowiedź:

Nie.

 

Pytanie 8

Czy dla pozycji „Cyfrowa konsoleta foniczna” Zamawiający dopuści urządzenie zgodnie z opisem w pierwszym postępowaniu – „Konsoleta umożliwiająca nie mniej niż 8 grup typu VCA, które umożliwiają kontrolę poziomów zarówno w kanałach wejściowych jak i wyjściowych za pomocą pojedynczego kontrolera (suwaka)” ?

 

Odpowiedź:

Nie.

 

Pytanie 9

Czy dla pozycji „Cyfrowa konsoleta foniczna” Zamawiający dopuści urządzenie zgodnie z opisem w pierwszym postępowaniu – „DSP konsolety umożliwiające równoczesne użycie co najmniej 2 szyn odsłuchowych (SOLO) – DSP i oprogramowanie konsolety automatycznie wyrównujące latencję pomiędzy wszystkimi wejściami i wyjściami niezależnie od ich lokalizacji w cyfrowej sieci audio”.

Odpowiedź:

Nie.

 

Pytanie 10

Czy dla pozycji „Cyfrowa konsoleta foniczna” Zamawiający dopuści urządzenie zgodnie z opisem w pierwszym postępowaniu – „Latencja nie większa niż 2ms od wejścia do wyjścia”.

Odpowiedź:

Nie.

 

 

 

Kalisz, dn. 16.08.2017 r.

 

 

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa konsolety emisyjnej dla Radia Centrum, sprzętu oświetleniowego i nagłaśniającego na potrzeby działalności Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu”.     

 

W dniu 11.08.2017 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek II o wyjaśnienia dot. treści siwz.

 

Pytanie 1

Proszę o wykreślenie wymogu „Moduł wyposażony w redundantny zasilacz” i dopuszczenie urządzenia z pojedynczym zasilaczem dla pozycji „Jednostka 48 wejść, 24 wyjścia”.

Odpowiedź:

NIE.

 

Pytanie 2

Proszę o doprecyzowanie zapisu „możliwość wyciszenia wszystkich wyjść” w opisie urządzenia „Jednostka 48 wejść, 24 wyjścia”  czy zapis ten należy rozumieć zgodnie z opisem w pierwotnym postępowaniu, że moduł ma być wyposażony w przycisk wyciszenia wszystkich wyjść?

Odpowiedź:

NIE.

 

Pytanie 3

Czy dla pozycji „Cyfrowa konsoleta foniczna” Zamawiający dopuści urządzenie zgodnie z opisem w pierwszym postępowaniu „Powierzchnia kontrolna posiadająca en kodery czułe na dotyk oraz co najmniej 1 ekran typu LCD o przekątnej nie mniejszej niż 15”?

Odpowiedź:

NIE.

 

Pytanie 4

Czy dla pozycji „Cyfrowa konsoleta foniczna” Zamawiający dopuści urządzenie zgodnie z opisem w pierwszym postępowaniu – „Konsoleta umożliwiająca nie mniej niż 8 grup typu VCA, które umożliwiają kontrolę poziomów zarówno w kanałach wejściowych jak i wyjściowych za pomocą pojedynczego kontrolera (suwaka)” ?

Odpowiedź:

NIE.

 

 

 

Pytanie 5

Czy dla pozycji „Cyfrowa konsoleta foniczna” Zamawiający dopuści urządzenie zgodnie z opisem w pierwszym postępowaniu – „DSP konsolety umożliwiające równoczesne użycie co najmniej 2 szyn odsłuchowych (SOLO) – DSP i oprogramowanie konsolety automatycznie wyrównujące latencję pomiędzy wszystkimi wejściami i wyjściami niezależnie od ich lokalizacji w cyfrowej w sieci audio” ?

Odpowiedź:

Nie.

 

Pytanie 6

Czy dla pozycji „Cyfrowa konsoleta foniczna” Zamawiający dopuści urządzenie zgodnie z opisem w pierwszym postępowaniu – „Latencja nie większa niż 2ms od wejścia do wyjścia” ?

Odpowiedź:

Nie.

 

Pytanie 7

Czy dla pozycji „Jednostka 48 wejść, 24 wyjścia” Zamawiający dopuści urządzenie zgodnie z opisem w pierwszym postępowaniu – „Jednostka 48 wejść, 16 wyjść” ?

Odpowiedź:

Nie.

 

Pytanie 8

Czy dla pozycji „wzmacniacz mocy” Zamawiający wymaga aby urządzenie zgodnie z opisem w pierwszym postępowaniu posiadało 4 wejścia i 4 wyjścia sygnałowe na złączach XLR i 4 wyjścia głośnikowe speakon, czy też dopuszcza urządzenia w wersji instalacyjnej ze złączami instalacyjnymi ?

Odpowiedź:

Tak, plus panel 4xXLRF (Speakon).

 

Pytanie 9

Czy dla pozycji „wzmacniacz mocy” Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało enkoder lub potencjometry regulacji wzmocnienia wzmacniacza ?

Odpowiedź:

Nie.

 

Pytanie 10

Czy dla pozycji „wzmacniacz mocy” Zamawiający dopuszcza, że wysterowania wzmacniacza mocy będzie odbywać się tylko za pośrednictwem urządzeń zewnętrznych, bez wbudowanych potencjometrów lub enkodera ?

Odpowiedź:

Tak.

                                               
                     PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2017

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na postawie art. 13 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 20115 r. poz. 2164 z późn.zm.) przedstawia plan zamówień jakie przewiduje  przeprowadzić w 2017 r.

 

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

( roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia w zł.

Przewidywany termin wszczęcia postepowania w ujęciu kwartalnym

1.

zakup miksera cyfrowego do

 

obsługi imprez,

zakup i montaż

 

nagłośnienia,

zakup radiowego stołu mikserskiego

dostawy

 

 

dostawy

 

 

dostawy

przetarg nieograniczony

 

przetarg nieograniczony

 

przetarg nieograniczony

65 000,00

 

 

76 000,00

 

 

50 000,00

II

 

 

II

 

 

II

 

2.

 

zakup i montaż projektora cyfrowego do sali studio,

 

zakup ekranu kinowego,

 

zakup procesora do kina cyfrowego

dostawy

 

 

 

 

dostawy

 

 

dostawy

przetarg nieograniczony

 

 

 

przetarg nieograniczony

 

przetarg nieograniczony

140 000,00

 

 

 

 

14 000,00

 

 

20 000,00

II

 

 

 

 

II

 

 

II

 

3.

wykonywanie ochrony fizycznej osób, mienia i imprez w CKIS w Kaliszu

usługi

art. 138 o

140 000,00

IV

4.

Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domu Pracy Twórczej w Antoninie

Dostawy

przetarg nieograniczony

250 000,00

III

 Kalisz.dn. 25.01.2017r.

 Dyrektor

Dariusz Grodzinski

 

Kalisz. 25.07.2017 r.

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego „Dostawa konsolety emisyjnej dla Radia Centrum , sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu”

 

 1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejsze oferty złożone przez:

  Zadanie 1: Studio 153, Bogdan Żywek, ul. Lelewela 25, 05-420 Józefów

  Zadanie 2: Konsbud Audio Sp. z o.o. ul. Gajdy 24, 02-878 Warszawa

  Uzasadnienie wyboru:

  Wybrane oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są ofertami najkorzystniejszymi. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty.

  Zadanie 1 – konsoleta emisyjna:

  - Profi Audio IP, ul. Pogodna 27, 05-077 Warszawa,

             - ESS Audio Sp. z o.o., ul. Graniczna 17, 05 -092 Łomianki,

             - Studio 153,Bogdan Żywek, ul. Lelewela 25, 05-420 Józefów,

             Zadanie 2 – sprzęt nagłasniający:                         

             - Profi Audio IP, ul. Pogodna 27, 05-077 Warszawa,

             - Konsbud Audio Sp. z o.o., ul. Gajdy 24, 02-878 Warszawa,

             Punktacja przyznana ofertom.

           Zadanie 1

   Nr. oferty

Kryterium cena pkt.

Znaczenie 60%

Kryterium okres gwarancji i rękojmi pkt.

Znaczenie 40%

Ogółem pkt.

      2

      60

         0

       60

      3

      35

        40

       75

 

            Zadanie 2

 

Nr. oferty

Kryterium cena pkt.  znaczenie 60%

Kryterium okres gwarancji i rękojmi pkt.

Znaczenie 40%

Ogółem pkt.

       4

         60

        40

           100

 

         2.Na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie w części:

Zadanie 1 i 2 : art. 93 ust. 1 pkt.4 – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną  przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może jej zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zadanie 3: art. 93 ust. 1 pkt. 1 – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 Dariusz Grodziński

     Dyrektor

 

 

 

Ogłoszenie nr 110232 - 2017 z dnia 2017-07-20 r.

Kalisz: Przywrócenie świetlności unikatowemu obiektowi dziedzictwa narodowego - Pałacowi Myśliwskiemu Książąt Radziwiłłów w Antoninie.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 531072-N-2017

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 500000640-N-2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury i Sztuki, krajowy numer identyfikacyjny 28281485925, ul. ul. Łazienna  6, 62800   Kalisz, państwo Polska, woj. wielkopolskie, tel. 627 652 509, faks 627 672 318, e-mail ckis@ckis.kalisz.pl
Adres strony internetowej (URL): www.ckis.kalisz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa instytucja kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przywrócenie świetlności unikatowemu obiektowi dziedzictwa narodowego - Pałacowi Myśliwskiemu Książąt Radziwiłłów w Antoninie.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
 
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest remont i zabezpieczenie drewnianej konstrukcji Pałacu Myśliwskiego w Antoninie oraz wymiana pokrycia dachowego pałacu. Zakres robót remontowych obejmuje demontaż wyposażenia wnętrz i instalacji, naprawę i impregnację drewnianej konstrukcji, wymianę pokrycia dachowego, odtworzenie wystroju i wyposażenia wnętrz. Prace wykonywane będą w 2 etapach: - 1 etap obejmuje: wymianę pokrycia dachowego, remont ścian na poziomie poddasza wraz z okapem i gzymsem wieńczącym oraz rusztowaniem zewnętrznym, naprawę istniejących schodów wewnętrznych - 2 etap obejmuje: naprawę konstrukcji stropów, naprawę konstrukcji i obudów ścian. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik do siwz. Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłłów w Antoninie jest wpisany do rejestru zabytków. Obiekt o konstrukcji drewnianej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45210000-2, 45310000-3, 45430000-3, 45440000-3, 45410000-4, 45440000-3, 45450000-6, 45223000-6, 45261000-4, 45262500-6, 45261210-9, 45442100-8, 45443000-4, 45453000-7, 45212353-5, ,
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
 
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/07/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT3323997.12
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiebiorstwo Budowlano - Konserwatorskie Castellum Sp. z o.o.,  biuro@castellum.pl,  ,  50-066,  Wrocław,  kraj/woj. dolnośląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 4048207.45
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4048207.45
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4048207.45
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 80%
IV.8) Informacje dodatkowe:

 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

 

 

 

Kalisz. 19.07.2017 r.

 

  I N F O R M A C J A  

 

Dot. przetargu nieograniczonego na:  „Dostawa konsolety emisyjnej dla Radia Centrum , sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu”.

 

 

 

Stosownie do art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informujemy::

 

1/ na zamówienie Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 298 324,67 zł w tym:

 

- zadanie nr 1 -    61 500,00 zł,

 

- zadanie nr  2 – 135 718,67zł,

 

- zadanie nr 3 – 101 106,00 zł,

 

2/ do przetargu złożono oferty:

 

 zadanie 1 -  3 oferty:

 

 - Profi Audio IP, ul. Pogodna 27, 05-077 Warszawa, cena oferty: 47 970,00 zł, okres gwarancji: 36 m-cy,

 

 - ESS Audio Sp. z o.o., ul. Graniczna 17, 05 -092 Łomianki, cena oferty:  60 270,00 zł, okres gwarancji: 

 

   3 lata,

 

 - Studio 153,Bogdan Żywek, ul. Lelewela 25, 05-420 Józefów, cena 0ferty: 103 320,00 zł, okres gwarancji:  60 m-cy,

 

 zadanie 2 - 2 oferty:                                                          

 

- Profi Audio IP, ul. Pogodna 27, 05-077 Warszawa, cena oferty: 77 859,00 zł, okres gwarancji: 36 m-cy

 

- Konsbud Audio Sp. z o.o., ul. Gajdy 24, 02-878 Warszawa, cena oferty: 149 932,75 zł, okres gwarancji : 5 lat.


zadanie 3:

Nie złożono żadnej oferty.

 

3/ termin wykonania zamówienia został określony w siwz: 45 dni,

 

5/ warunki płatności zostały określone w siwz  ( wzór umowy) : 14 dni od daty otrzymania faktury.

Dariusz Grodziński

Dyrektor

 

 

 

 

 

    Ogłoszenie nr 500003188-N-2017 z dnia 11-07-2017 r.

Kalisz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

 

Numer: 544421-N-2017
Data: 04/07/2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Centrum Kultury i Sztuki, Krajowy numer identyfikacyjny 28281485925, ul. ul. Łazienna  6, 62800   Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 652 509, e-mail ckis@ckis.kalisz.pl, faks 627 672 318.
Adres strony internetowej (url): www.ckis.kalisz.pl

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

 

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:2017-07-12, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:2017-07-19, godzina: 10:00

 

 

 

                                                                 Kalisz. 10.07.2017 r.

 

 

                                Kalisz. 11.07.2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

SPROSTOWANIE – MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

 

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa konsolety emisyjnej dla Radia Centrum, sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)Zamawiający dokonuje sprostowania – modyfikacji treści siwz w następujący sposób:

 

 1. Załącznik nr 3 do siwz – Formularz cenowy oferty , zadanie nr 2  - sprzęt nagłaśniający

 

Jest:

 

- jednostka 48 wejść, 16 wyjść szt. 2: cena jednostkowa netto w PLN ( bez podatku VAT) …………………….. zł , słownie PLN: …………………………………………………, plus podatek VAT w wysokości: ………. %, tj. …………….. zł ( słownie PLN: ……………………….) tj. cena brutto PLN ( Łącznie z podatkiem VAT): ……………………………… zł ( słownie PLN: ……………………………..) .Łączna cena  brutto PLN za 2 szt. ……………………………………, ( słownie PLN …………………………….)

 

Winno być:

 

- jednostka 48 wejść, 16 wyjść szt. 1: cena jednostkowa netto w PLN ( bez podatku VAT) …………………….. zł , słownie PLN: …………………………………………………, plus podatek VAT w wysokości: ………. %, tj. …………….. zł ( słownie PLN: ……………………….) tj. cena brutto PLN ( Łącznie z podatkiem VAT): ……………………………… zł ( słownie PLN: ……………………………..)

 

 

 

 

 

W związku z modyfikacją Zamawiający informuje, że przedłuża czas na składnie ofert do dnia 19.07.2017 r. godz. 10:00 w celu umożliwienia zmian w  ofertach.

 

W przypadku ofert złożonych Zamawiającemu przed datą modyfikacji siwz, Wykonawca może zmienić

 

ofertę i złożyć  do Zamawiającego , koperta oznakowana:

 

 

 

 Zamówienie Publiczne

 

Centrum kultury i sztyki w kaliszu

 

Dostawa konolety emisyjnej dla Radia centrum oraz dostawa sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego na potrzeby centrum kultury i sztuki w kaliszu.

 

/ zmiana/

 

- nie otwierać przed dniem 19.07.2017 roku, do godz. 10:30”.

 

Zamawiający informuje, że ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w biuletynie zamówień publicznych oraz na stronie internetowej www.ckis.kalisz.pl

 

 

 

 

 ZAPYTANIE I WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa konsolety emisyjnej dla Radia Centrum, sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

 

 

 

W dniu  10.07.2017 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienia dot. treści siwz.

 

Pytanie 1

 

Czy Zamawiający zaakceptuje zastosowanie urządzenia określonego w siwz jako „Cyfrowa konsoleta foniczna – szt. 1, które będzie posiadało następujące parametry techniczne:

 

- Konsoleta umożliwiająca stworzenie cyfrowej sieci audio o co najmniej 156 wejściach

 

i 156 wyjściach

 

- Interfejs Użytkownika (powierzchnia kontrolna) – posiadający co najmniej 6 wejść i 6 wyjść analogowych (złącza XLR F i M).

 

- Powierzchnia kontrolna posiada nie mniej niż 24 tłumików kanałów

 

wejściowych.

 

- Powierzchnia kontrolna posiada en kodery czułe na dotyk oraz co najmniej 1

 

ekran typu LCD o przekątnej nie mniejszej niż 12”

 

- Maksymalny poziom wejściowy (wejście mikrofonowo- liniowe) nie mniejszy niż:

 

+21dBu

 

- Przetworniki A/D  24bit/96kHz, z co najmniej 126 krotnym

 

nadpróbkowaniem

 

- System konsolety posiada co najmniej 40 wyjść analogowych (złącza XLRM)

 

- Maksymalny poziom wyjściowy nie mniejszy niż: +22dBu-Przetworniki D/A:  24bit/96kHz, z co najmniej 126 krotnym nadpróbkowaniem

 

- konsoleta posiada 1 cyfrowe, stereofoniczne wejście i 1stereofoniczne wyjście w formacie AES/EBU

 

- DSP konsolety musi umożliwiać równoczesne miksowanie co najmniej 64

 

niezależnych kanałów audio

 

- DSP konsoleta umożliwia równoczesne użycie co najmniej 27 szyn miksujących.

 

- DSP konsoleta  umożliwia równoczesne użycie co najmniej 2 szyn odsłuchowych

 

(SOLO)

 

- DSP i oprogramowanie konsolety automatycznie wyrównuje latencję

 

pomiędzy wszystkimi wejściami i wyjściami niezależnie od ich lokalizacji w cyfrowej

 

sieci audio.

 

- Konsoleta posiada nie mniej niż 8 grup typu VCA, które umożliwiają kontrolę

 

poziomów zarówno w kanałach wejściowych jak i wyjściowych za pomocą

 

pojedynczego kontrolera (suwaka)

 

- Konsoleta posiada możliwość wykorzystania co najmniej 28 korektorów graficznych wyposażonych w : 31 pasm częstotliwościowych, 4 point  EQ

 

- Konsoleta musi posiadać co najmniej 6 grup wyciszających typu (MUTE)

 

- Konsoleta posiada nie mniej niż 48 kompresorów na kanałach wejściowych

 

- Konsoleta  posiada nie mniej niż 48 bramek szumów na kanałach wejściowych

 

- Konsoleta posiada nie mniej niż 48 korektorów parametrycznych na kanałach

 

wejściowych

 

- Konsoleta posiada możliwość użycia nie mniej niż 6 wirtualnych

 

  procesorów sygnałowych

 

- Konsoleta posiada możliwość synchronizacji z urządzeniami zewnętrznymi za

 

Pomocą sygnałów:  MIDI  over IP(wejście i wyjście), WordClock (wejście i

 

wyjście), oraz AES/EBU (AES3) (wejście i wyjście)

 

Odpowiedź:

 

TAK

 

 

 

Pytanie 2

 

Czy Zamawiający zaakceptuje zastosowanie urządzenia określonego w SIWZ jako „Cyfrowa konsoleta foniczna –szt. 1”, które będzie posiadało inną ilość złączy wejść i wyjść analogowych interfejsu użytkownika niż opisane w SIWZ z dodatkowym panelem posiadającym złącza wejść i wyjść zgodne ze specyfikacją SIWZ.

 

Odpowiedź :

 

TAK

 

 

 

Pytanie 3

 

Czy Zamawiający zaakceptuje zastosowanie urządzenia określone w SIWZ jako „Cyfrowa konsoleta foniczna – szt. 1”, które będzie posiadało inną ilość cyfrowych, stereofonicznych wejść i stereofoniczne wyjścia w formacie AES/EBU niż opisane w SIWZ z dodatkowym panelem posiadającym złącza wejść i wyjść zgodne ze specyfikacją SIWZ.

 

Odpowiedź:

 

TAK

 

 

 

Pytanie 4

 

Czy Zamawiający zaakceptuje zastosowanie urządzenia określonego w SIWZ jako „Jednostka 48 wejśc, 16 wyjść – szt. 1”, które będzie posiadało następujące parametry techniczne:

 

- Nie mniej niż 48 wejść mikrofonowo- liniowych na złączach XLR

 

- Nie mniej niż 16 wyjść mikrofonowo- liniowych na złączach XLR

 

- Częstotliwość próbkowania nie mniejsza niż 96 kHz

 

- Rozdzielczość nie mniejsza niż 24 bit

 

- Latencja nie większa niż 2ms od wejścia do wyjścia

 

- Zakres dynamiki nie mniejszy niż 105 dB

 

- Maksymalny poziom wyjść analogowych nie mniejszy niż +21 dBU

 

- Maksymalny poziom wejść analogowych nie mniejszy niż +24 dBU

 

- Wzmocnienie wejść analogowych w zakresie  od +5 do +60 dB

 

- Zniekształcenia nie większe niż 0,05% (gain 0dB, 1 kHz)

 

- Brak Wejście/wyjście w standardzie MIDI

 

- Moduł wyposażony w przycisk wyciszenia wszystkich wyjść

 

- Moduł wyposażony w redundantny zasilacz

 

- Obudowa rack 19”

 

Wysokość  8U

 

Odpowiedź:

 

TAK

 

 

 

Kalisz.  7.07.2017 r.

   ZAPYTANIE I WYJAŚNIENIA TRESCI SIWZ

 

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa konsolety emisyjnej dla Radia Centrum, sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu”.

 W dniu 07.07.2017 r. wpłynął do Zamawiającego  wniosek o wyjaśnienia dot. treści siwz.

 

 Pytanie 1.

 

Czy Zamawiający zaakceptuje zastosowanie urządzeń określonych w siwz jako „Tab.3. Kolumny monitorowe – szt. 6”, które będą posiadały następujące parametry techniczne:

 

Moc – 250W (RMS)/1600 W (PEAK)

 

SPL – min. 98 db

 

Pasmo – 55 Hz – 20 kHz

 

Złącza – Neutrik 2 szt.

 

Układ głośników – dwudrożny z głośnikiem coaxialnym

 

Masa 23 kg

 

Odpowiedź:

 

Tak.

 

 

 

Pytanie 2.

 

Czy zamawiający zaakceptuje zastosowanie urządzenia określonego w siwa jako „Tab.4. Wzmacniacz mocy – szt. 1”, który będzie posiadał następujące parametry techniczne:

 

Wzmacniacz, Końcówka – 4 – kanałowa

 

Moc – 4 x 1600 W/4Ὠ, 4x 800 W/ 8Ὠ

 

Wejścia – 4 x Phoenix Euroblock

 

Wyjścia - 4 x Phoenix Euroblock

 

WEskaźnik wysterowania LED – tak

 

Pełne zabezpieczenie – tak

 

Wysokość 2 U

 

Waga – do 12 kg

 

Odpowiedź:

 

Tak.

 

 

 

Pytanie 3.

 

Czy Zamawiający zaakceptuje zastosowanie urządzenia określonego w SIWZ jako „Tab. 4 . Wzmacniacz mocy – szt. 1 „, który będzie posiadał inne złącza wejść i wyjść równoważne do opisanych przez  zamawiającego razem z dodatkowym panelem posiadającym złącza wejść i wyjść zgodne ze specyfikacją  siwz.

 

Odpowiedź:

 

Tak.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

                                      

 

 

 

 

Ogłoszenie nr 544421-N-2017 z dnia 2017-07-04 r.

 

Centrum Kultury i Sztuki: Dostawa konsolety emisyjnej dla Radia Centrum, sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

 

Nie

 


Nazwa projektu lub programu

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

 

Nie

 


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

 

Nie

 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

 

Nie

 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

 

Nie

 


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

 

Nie

 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury i Sztuki, krajowy numer identyfikacyjny 28281485925, ul. ul. Łazienna  6 , 62800   Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 652 509, , e-mail ckis@ckis.kalisz.pl, , faks 627 672 318.
Adres strony internetowej (URL): http:// www.ckis.kalisz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
samorzadowa instytuja kultury

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

 

Nie

 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Tak
www.ckis.kalisz.pl

 


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

 

Nie

 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

 

Nie
adres

 

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
tak, inny sposób: oferta powinna być sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej
Adres:
Centrum Kultury i Sztuki w Kalisz, uul. Łazienna 6, 62-800 Kalisz

 


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

 

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa konsolety emisyjnej dla Radia Centrum, sprzętu nagłaśniajacego i oświetleniowego na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

 

Nie

 


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

 

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa konsoli emisyjnej dla Radia Centrum, sprzętu nagłaśniającego oraz sprzętu oświetleniowego dla potrzeb Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Zamówienie składa się z 3 części (zadań): 1. Zakup konsoli emisyjnej dla Radia Centrum - szt. 1 2. Zakup sprzętu nagłaśniającego: cyfrowa konsoleta foniczna - szt. 1, stage box - szt. 1, pro snake cat 5e - szt. 1, wzmacniacz mocy - szt. 1, monitory sceniczne - szt. 6, di box - szt. 4, mikrofony bezprzewodowe - szt. 2, 3. Zakup sprzętu oświetleniowego: naświetlacz LED BAR - szt. 8, naświetlacz led typ blinder/strobo - szt. 2 , led par - szt. 18, głowy typ led/wossh - szt. 10, głowy typu spot/beam/led - szt. 6, wytwornica dymu hazer + fan - szt. 1, rampa oświetleniowa - zest. 1, wzmacniacz sygnału dmx - szt. 1, bezprzewodowy nadajnik bmx - zenastawnia dmx przenośna - szt. 1, wentylator sceniczny - szt. 1,

II.5) Główny kod CPV: 32000000-3
Dodatkowe kody CPV:

 

Kod CPV

32342440-6

32342440-6

32340000-8

32342000-2

32342420-2

31500000-1

 II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

 


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 45
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń. Ocena spełnienia wyżej określonych warunków odbędzie się wg formuły: spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego będą dostarczone w oryginale lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 3. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy: Zadanie nr 1: - w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie zrealizowali dwa zamówienia obejmujące dostawę konsolety emisyjnej. Wartość każdego zamówienia powinna być nie mniejsza niż 60 000 zł brutto; - dysponują następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zadanie nr 2: - w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie zrealizowali jedno zamówienie obejmujące dostawę sprzętu nagłaśniającego. Wartość zamówienia powinna być nie mniejsza niż 130 000 zł brutto; Zadanie nr 3: w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie zrealizowali jedno zamówienie obejmujące dostawę sprzętu oświetleniowego. Wartość zamówienia powinna być nie mniejsza niż 92 000 zł brutto; 4. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6. Zamawiający nie będzie wykluczał Wykonawców z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 w ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

 

Nie
Informacja na temat wadium

 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

 

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

 

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

 

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

 

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

 

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

 

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja

40,00

 


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

 


Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-12, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Dostawa, montaż i konfiguracja konsolety emisyjnej dla Radia Centrum

 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa, montaż i konfiguracja konsolety emisyjnej dla Radia Centrum - szt. 1
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32000000-3, 32342420-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja

40,00

 


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:

2

Nazwa:

Dostawa sprzetu nagłaśniającego.

 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakup sprzętu nagłaśniającego: cyfrowa konsoleta foniczna - szt. 1, stage box - szt. 1, pro snake cat 5e - szt. 1, wzmacniacz mocy - szt. 1, monitory sceniczne - szt. 6, di box - szt. 4, mikrofony bezprzewodowe - szt. 2,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32000000-3, 32342440-6, 32340000-8, 32342000-2, 32342420-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja

40,00

 


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:

3

Nazwa:

Dostawa sprzętu oświetleniowego.

 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakup sprzętu oświetleniowego: naświetlacz LED BAR - szt. 8, naświetlacz led typ blinder/strobo - szt. 2 , led par - szt. 18, głowy typ led/wossh - szt. 10, głowy typu spot/beam/led - szt. 6, wytwornica dymu hazer + fan - szt. 1, rampa oświetleniowa - zest. 1, wzmacniacz sygnału dmx - szt. 1, bezprzewodowy nadajnik bmx - zenastawnia dmx przenośna - szt. 1, wentylator sceniczny - szt. 1,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31500000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja

40,00

 


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

Osoby odpowiedzialne

Autor:Maria Tylczyńska
Odpowiada:Maria Tylczyńska
Wytworzył:Dariusz Grodziński
Data ostatniej zmiany:2017-11-29 14:21:43
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 22902