Biuletyn Informacji Publicznej
MARINA KAMIEŃ POMORSKI Sp. z o.o.
drukuj

Archwium - Przetargi

PRZETARG I

Kamień Pomorski, dnia 11.01.2013r.

Marina Kamień Pomorski spółka z o.o.

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę lokalu przy Alei Mistrzów Żeglarstwa 2 w Kamieniu Pomorskim

1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem lokalu użytkowego nr 1 wg załączonego rysunku w Kamieniu Pomorskim przy Alei Mistrzów Żeglarstwa 2

2. Całkowita powierzchnia lokalu wynosi 84,85m2 + taras o powierzchni 70m2.

3. Cel przetargu: dzierżawa lokalu na okres 10 lat.

4. Lokal jest własnością Gminy Kamień Pomorski.

5. Lokal położony w budynku siedziby Mariny wraz z tarasem.

6. Ceny wywoławcza dzierżawy rocznej brutto (PLN) 18 000.

7. Wadium (PLN) 3 000.

Przetarg odbędzie się 6 lutego 2013 roku. Termin wpłaty wadium i złożenia oferty 1 lutego 2013.

Przetarg składa się z części niejawnej. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa bez obecności oferentów w dniu 6 lutego 2013roku poczynając od godz. 11:00.

Wyniki rozstrzygnięcia przetargu zostaną ogłoszone najpóźniej 11 lutego 2013r. o godzinie 15: 00 poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Marinie Kamień Pomorski.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

I. dokonanie wpłaty wadium na konto: Bank Pekao SA Oddział Kamień Pomorski , ul. Gryfitów 2a / 52 12403868 1111 0010 4122 2433 do dnia 1 lutego 2013 roku.

II. złożenie oferty do dnia 1 lutego 2013 roku w sekretariacie Mariny Kamień Pomorski (recepcja) do godziny 15:00. w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG ” .

Oferta musi zawierać następujące elementy:

CZĘŚĆ I - oznaczenie podmiotu

1. w przypadku osoby fizycznej - imię, nazwisko, adres oferenta, NIP, nr PESEL,

2. w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – jak w pkt. 1 oraz – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ,

3. w przypadku osób fizycznych , które przystępują do przetargu w ramach spółki cywilnej - jak w pkt. 1 oraz - umowa spółki i uchwała potwierdzająca zgodę wspólników na wydzierżawienie lokalu,

4. w przypadku przedstawiciela osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS – komplet oryginalnych , aktualnych ( max 3 miesięcznych ) dokumentów do reprezentowania ,

5. zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w ZUS i Urzędzie Skarbowym aktualnych ( max 3 miesięcznych ).

CZĘŚĆ II - część podlegająca ocenie z zakresem punktacji jaką oferent może uzyskać

1. oferowaną wysokość rocznego czynszu dzierżawnego brutto z zachowaniem wymaganego minimalnego postąpienia w wysokości 1% ceny wywoławczej podanego kwocie PLN – od 1 do 10 punktów,

2. udokumentowanie prowadzenia działalności gospodarczej odpowiednio dla oferty przetargowej – od 1 do 10 punktów,

3. liczba punktów sprzedaży / prowadzonych lokali gastronomicznych istniejących na polskim rynku /doświadczenie w prowadzeniu działalności gastronomicznej – od 1 do 10 punktów,

4. opis programu funkcjonalnego, rodzaju prowadzonej działalności realizowanej w wydzierżawionym przez dzierżawcę lokalu / opis i koncepcja architektoniczna lokalu gastronomicznego oraz tarasu przez oferenta , wizualizacja/ rzeczowy zakres prac remontowych i harmonogram ich wykonania w lokalu – od 1 do 10 punktów.

CZĘŚĆ III

1.oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu , projektem umowy dzierżawy i przyjmuje je bez zastrzeżeń ,

2. oświadczenie, że oferent został poinformowany o braku możliwości wykupienia lokalu dzierżawionego,

3. oświadczenie, że oferent zobowiązuje się do rozpoczęcia działalności zgodnie z własną koncepcją zaakceptowaną przez Zarząd Spółki Marina Kamień Pomorski nie później niż do 1maja 2013r.

4. kopię dowodu wpłaty wadium oraz numer konta, na które zostanie zwrócone wadium w przypadku nie wygrania przetargu .

Kryterium wyboru oferenta :

1. Kompletność złożonej oferty zgodnie z opisanymi częściami I, II, III,

2. Suma uzyskanych punktów z części II.

Ustalenia końcowe:

- niestawienie się osoby wygrywającej przetarg w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu w celu podpisania umowy dzierżawy spowoduje utratę wadium, a umowa zawarta zostanie z kolejnym oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę, - wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, którego oferta została wybrana, będzie zaliczone na poczet czynszu dzierżawy,

- czynsz dzierżawy należy wnieść w następujący sposób:

1. w wysokości 50 % zaoferowanego czynszu, w terminie do dnia 30 lipca 2013 r.

2. w wysokości 50% zaoferowanego czynszu w terminie do dnia 30 października 2013r.

3. w wysokości 100% zaoferowanego czynszu w terminie do dnia 30 września poczynając od 2014 roku.

Z dokumentacja przetargową można zapoznać się w Marinie Kamień Pomorski (sekretariat) i na stronie internetowej www.marinakamienpomorski.pl

Komisji Przetargowej przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz zamknięcia przetargu bez wybrania oferty.

Wszelkie informacje dotyczące przetargu udzielane są w Marinie Kamień Pomorski (sekretariat) tel. 601724494, www.marinakamienpomorski.pl, e-mail: kontakt@marinakamienpomorski.pl

PROJEKT UMOWY DZIERŻAWY ( MOŻE ULEC ZMIANOM ODPOWIEDNIO DO OFERT PRZETARGOWEJ)

Zatwierdzono

Edyta Matelska

PROJEKT UMOWY DZIERŻAWY

zawarta dnia …………… 2013r. w Kamieniu Pomorskim pomiędzy :

Marina Kamień Pomorski sp. z o.o. z siedzibą Aleja Mistrzów Żeglarstwa 2, 72-400 Kamień Pomorski reprezentowaną przez

Prezesa Zarządu Mariny Kamień Pomorski Sp. z o.o. – Edyty Matelskiej przy udziale zwanych w dalszej części umowy Wydzierżawiającym

a: ……………………………………………………………………………………………………..

reprezentowana przez ……………………………………………………………………………………………………

zwaną w dalszej części umowy Dzierżawcą o następującej treści:

§ 1.

1. Wydzierżawiający przekazuje a Dzierżawca przyjmuje w dzierżawę lokalu ….. o powierzchni …. m2 położonej przy ….. w miejscowości …... ….zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Marina Kamień Pomorski sp. z o.o. oświadcza, że jest zarządcą lokalu….. … ……

3. Lokalizację dzierżawionego lokalu przedstawia mapa – teren oznaczony kolorem czerwonym.

§ 2.

Niniejszą umowę strony zawierają od dnia podpisania umowy do dnia …………… r.

§ 3.

1. Wydzierżawiający przekazuje Dzierżawcy opisany w § 1 lokal z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej typu kawiarnia wraz z przyległym tarasem w celu zagospodarowania na ogródek kawiarniany.

2. Dzierżawca zobowiązuje się w okresie do 1maja 2013r. do :

1.) rozpoczęcia działalności w wydzierżawionym lokalu, zgodnie z przedstawiona koncepcja do oferty przetargowej,

2.) zagospodarowania tarasu z przeznaczeniem na ogródek kawiarniany położony w bezpośrednim sąsiedztwie lokalu,

3.) ubezpieczenia lokalu,

4.) Dzierżawca zobowiązuje się do przystosowania lokalu i uzyskania stosownych zezwoleń na potrzeby prowadzonej działalności i wymogów niniejszej umowy na własny koszt zgodnie z przepisami prawa.

4. Dzierżawca zobowiązuje się do prowadzenia w wybudowanym lokalu użytkowym działalności gastronomicznej o charakterze kawiarnianym.

§ 4.

1. W przypadku nie rozpoczęcia działalności w wydzierżawionym lokalu przed upływem 1 maja 2013r. przedmiotowa umowa wygasa z dniem 10 maja 2013r.

2. Nakłady poczynione na nieruchomości nie podlegają zwrotowi.

§ 5.

1. Roczny czynsz dzierżawy ustalony zgodnie z przeprowadzoną procedurą przetargową wynosi netto ……………….. brutto……………. (w tym 23 %VAT)

2. Czynsz dzierżawy w następnych latach trwania umowy należy wnosić bez uprzedniego wezwania do dnia 30 września każdego roku .

3. Wpłaty należy dokonać na konto: Bank Pekao SA Oddział Kamień Pomorski , ul. Gryfitów 2a / 52 12403868 1111 0010 4122 2433

4. Kwota ustalonego czynszu ulegać będzie corocznemu zwiększeniu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy i przyjęty zostanie zawiadomieniem przesłanym na adres dzierżawcy do dnia 28 lutego każdego roku. Zawiadomienie stanowić będzie ostateczne ustalenie stawki czynszu za dany rok trwania umowy dzierżawy.

§ 6.

Oprócz czynszu dzierżawy Dzierżawca będzie uiszczał Wydzierżawiającemu opłaty za świadczenia dodatkowe takie jak: centralne ogrzewanie, opłatę za dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków, energie elektryczną według wskazań licznika

 & 7.

Dzierżawca jest zobowiązany do zapłaty za media wymienione w &6 w terminie 14 dni od momentu wystawienia faktury przez Wydzierżawiającego.

& 8.

Dzierżawca jest zobowiązany do zawarcia umowy na wywóz nieczystości stałych z dzierżawionego lokalu.

&9.

Dzierżawca bez zgody Wydzierżawiającego nie ma prawa cedowania uprawnień wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 10.

1. Wydzierżawiającemu przysługuje prawo dokonywania kontroli sposobu wykorzystania przedmiotu dzierżawy przez Dzierżawcę.

2. W przypadku naruszeń umowy, Wydzierżawiający wzywa w formie pisemnej do usunięcia naruszeń umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Dzierżawcę pisemnego wezwania do ich usunięcia.

3. W przypadku braku usunięcia naruszeń umowy, umowa dzierżawy wygasa bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 11.

1. W przypadku przekroczenia uprawnień wynikających z umowy, umowa podlega rozwiązaniu bez zachowania okresu wypowiedzenia .

2. W przypadku zwłoki z zapłatą czynszu ponad trzy miesiące Wydzierżawiający może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia.

§ 12.

1. W dniu będącym datą rozwiązania umowy, Dzierżawca musi zwrócić Wydzierżawiającemu lokal w stanie wolnym od obciążeń. Na żądanie Wydzierżawiającego, Dzierżawca musi doprowadzić teren do pierwotnego stanu z daty rozpoczęcia okresu obowiązywania dzierżawy, chyba, że strony ustalą inaczej.

2. W przypadku, gdy Dzierżawca nie zwolni lokalu zgodnie z postanowieniem pkt. 1, Dzierżawca zobowiązuje się zapłacić Wydzierżawiającemu karę umowną za bezumowne zajmowanie lokalu w wysokości potrójnego czynszu dzierżawy rocznej, podzielonego przez 365 i pomnożonego przez liczbę dni, w których zajmował on lokal bez umowy. Postanowienie to nie ogranicza prawa Wydzierżawiającego do eksmisji Dzierżawcy z lokalu oraz dochodzenia od niego odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 13.

1. Dzierżawca jest obowiązany uzyskać i posiadać wszystkie niezbędne zgody oraz przestrzegać przepisów obowiązujących Dzierżawcę jako podmiot zajmujący lokal.

2. Dzierżawca jest obowiązany dbać o porządek w lokalu oraz przylegającym tarasie i utrzymywać je w dobrym stanie, w jakim znajdowała się w dacie rozpoczęcia okresu obowiązywania dzierżawy, dokonywać napraw niezbędnych do zachowania nieruchomości w stanie nie pogorszonym, zgodnie z art. 687 Kodeksu cywilnego, a także wykonywać wszelkie prace naprawcze w odniesieniu do lokalu , tarasu, sprzętu i wyposażenia wniesionego przez Dzierżawcę.

3. Dzierżawca jest obowiązany ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej, odpowiednio dla działalności gospodarczej prowadzonej przez Dzierżawcę.

4. Dzierżawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrosąsiedzkich, porządku i czystości na nieruchomości .

5. Dzierżawca zobowiązany jest do samodzielnego zawarcia odrębnych umów niezbędnych do korzystania z nieruchomości , oraz dostarczenie kopii do Mariny Kamień Pomorski sp. z o.o.

§ 14.

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.

2. Wszelkie kwestie nie uregulowane treścią niniejszej umowy będą rozstrzygane według przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 15.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron .

Strony umowy:

1. Prezes Zarządu Marina Kamień Pomorski sp. z o.o. – Edyta Matelska

2. …………………........................

 

Informacje dodatkowe:

 

1. Wykaz pomieszczeń:

SALA KONSUMPCYJNA powierzchnia 58,60m2

ZAPLECZE                 powierzchnia   7,60m2

WC                          powierzchnia   3,70m2

KORYTARZ                powierzchnia 14,95m2

TARAS                      powierzchnia 70,00m2

 

2. Zdjęcia lokalu : można zapoznać się na stronie www.marinakamienpomorski.pl w zakładce : wydarzenia

Osoby odpowiedzialne

Autor:Edyta Matelska
Odpowiada:Edyta Matelska
Wytworzył:Edyta MAatelska
Data ostatniej zmiany:2013-01-15 14:47:14
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 11039