Biuletyn Informacji Publicznej
MARINA KAMIEŃ POMORSKI Sp. z o.o.
drukuj

Przetargi

 

Zarządzenie Nr 1/2018

 

Prezesa Zarządu

 

Marina Kamień Pomorski Sp. z o.o.

 

z dnia 4 kwietnia 2018 r.

 

 

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

 

 

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 7 Uchwały Nr XXXI/301/17 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie w sprawie cennika usług komunalnych świadczonych przez Marina Kamień Pomorski spółka z o.o., a także Umowy o zarządzanie portem morskim w Kamieniu Pomorskim z dnia 2 lutego 2012 roku i umowy najmu nr OS.6845.4.2013.SZ z dnia 5 marca 2013 roku, zarządza się, co następuje:

 

 

 

§ 1. Z zasobu nieruchomości Gminy Kamień Pomorski będących w dyspozycji Mariny Kamień Pomorski Sp. z o.o. przeznacza się do najmu nieruchomość opisaną w załączniku 1 do niniejszego zarządzenia, uwidocznioną na szkicu mapowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

 

 

§ 2. Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim i na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Spółki.

 

 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu Mariny Kamień Pomorski Sp. z o.o.

 

Nr 1/2018 z dnia 4 marca 2018 roku

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZNYCH DO NAJMU

 

Lp.

Nr KW

Nr działki

obręb

Pow.

Położenie i opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie

Proponowany sposób zagospodarowania

Okres najmu

Wysokość

czynszu

Termin

płatności

Nr załącznika graficznego

1

 

SZ1K/0008520/2

 

Część działki nr 1 obręb nr m. Kamień Pomorski

 

30

Nieruchomość zwana dalej lokalem położona jest w budynku socjalnym na terenie Mariny przy Al. Mistrzów Żeglarstwa 2 w Kamieniu Pomorskim. Lokal składa się z wyodrębnionej części pomieszczenia oznaczonego jako jadalnia.

 

Zaplecze przystani żeglarskiej wraz z terenami zieleni urządzonej

 

Na prowadzenie działalności gospodarczej

 

 

Do 3 lat

 

750 zł miesięcznie + obowiązujący podatek VAT

 

Do 15-go każdego

miesiąca.

 

2

 

Czynsz nie obejmuje: podatku od nieruchomości, mediów (energia elektryczna, woda, ścieki, odbiór nieczystości)

 

Czynsz może być zmieniony raz w roku, począwszy od 1 stycznia, o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Załącznik graficzny do wglądu w biurze Mariny Kamień Pomorski Sp. z o.o. przy Al. Mistrzów Żeglarstwa 2 w Kamieniu Pomorskim.

 

Stosownie do art. 558 Kodeksu Cywilnego Wynajmujący wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi

 

Wykaz wywiesza się na okres od 04.03.2018r. do 03.05.2018 roku 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Mateusz Stodulski
Odpowiada:Mateusz Stodulski
Wytworzył:Mateusz Stodulski
Data ostatniej zmiany:2018-07-06 13:28:54

Archiwum

Data Autor
2018-04-04 12:58 Marek Świderski zobacz
2018-04-04 12:53 Marek Świderski zobacz
2017-11-20 08:51 Marek Świderski zobacz
2017-11-20 08:50 Marek Świderski zobacz
2017-11-20 08:48 Marek Świderski zobacz
2017-11-20 08:46 Marek Świderski zobacz
2017-11-20 08:43 Marek Świderski zobacz
2017-11-20 08:37 Edyta Matelska zobacz
2013-02-11 09:36 Edyta Matelska zobacz
2013-01-31 12:10 Edyta Matelska zobacz
2013-01-31 10:50 Edyta Matelska zobacz
2013-01-31 10:46 Edyta Matelska zobacz
2013-01-15 14:26 Edyta Matelska zobacz
2013-01-15 13:55 Edyta Matelska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 3869