Biuletyn Informacji Publicznej
MARINA KAMIEŃ POMORSKI Sp. z o.o.
drukuj

Archwium - Przetargi

 

Kamień Pomorski, dnia 17.11.2017.

Zarządzenie Nr 3/2017

Prezesa Zarządu

Marina Kamień Pomorski Sp. z o.o.

z dnia 17 listopada 2017 r.

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 7 Uchwały Nr XXXI/301/17 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie w sprawie cennika usług komunalnych świadczonych przez Marina Kamień Pomorski spółka z o.o., a także Umowy o zarządzanie portem morskim w Kamieniu Pomorskim z dnia 2 lutego 2012 roku i umowy najmu nr OS.6845.4.2013.SZ z dnia 5 marca 2013 roku, zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Z zasobu nieruchomości Gminy Kamień Pomorski będących w dyspozycji Mariny Kamień Pomorski Sp. z o.o. przeznacza się do najmu nieruchomość opisaną w załączniku 1 do niniejszego zarządzenia, uwidocznioną na szkicu mapowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim i na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Spółki.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Marek Świderski

Prezes Zarządu Marina Kamień Pomorski Sp. z o.o.


 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu Mariny Kamień Pomorski Sp. z o.o.

 

Nr 3/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZNYCH DO NAJMU

 

Lp.

Nr KW

Nr działki

obręb

Pow.

Położenie i opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie

Proponowany sposób zagospodarowania

Okres najmu

Wysokość

czynszu

Termin

płatności

Nr załącznika graficznego

1

 

SZ1K/0008520/2

 

Część działki nr 1 obręb nr m. Kamień Pomorski

 

82,93

Nieruchomość zwana dalej lokalem położona jest w budynku socjalnym na terenie Mariny przy Al. Mistrzów Żeglarstwa 2 w Kamieniu Pomorskim. Lokal składa się z pomieszczeń oznaczonych jako:

Sklep o pow. 59,10m²

Sklep o pow. 12,81m²

Zaplecze o pow. 5,49m²

WC o pow. 5,53m²

Prawo najmu lokalu obejmuje również prawo do korzystania z przylegającego do lokalu terenu o powierzchni 100m².

 

Zaplecze przystani żeglarskiej wraz z terenami zieleni urządzonej

 

Na prowadzenie działalności gospodarczej

 

 

Do 3 lat

 

2.073,25 zł miesięcznie + obowiązujący podatek VAT

 

Do 15-go każdego

miesiąca.

 

2

 

Czynsz nie obejmuje: podatku od nieruchomości, mediów (energia elektryczna, woda, ścieki, odbiór nieczystości)

 

Czynsz może być zmieniony raz w roku, począwszy od 1 stycznia, o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Załącznik graficzny do wglądu w biurze Mariny Kamień Pomorski Sp. z o.o. przy ul. Wilków Morskich 4 w Kamieniu Pomorskim.

 

Stosownie do art. 558 Kodeksu Cywilnego Wynajmujący wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi

 

Wykaz wywiesza się na okres od 17.11.2017r. do 8.12.2017 roku


Osoby odpowiedzialne

Autor:Marek Świderski
Odpowiada:Marek Świderski
Wytworzył:Marek Świderski
Data ostatniej zmiany:2017-11-20 08:43:58
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2588