Biuletyn Informacji Publicznej
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich
drukuj

Archwium - Przedmiot działalności

1.      Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 67 poz. 329 z 1996 r. z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą oraz przepisach.

1)      Zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralno - emocjonalny i fizyczny zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w   warunkach poszanowania ich godności osobistej, narodowej, etnicznej, językowej, wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

2)      Przygotowuje  młodzież do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, rodzinnym i kulturalnym, rozwija u uczniów poczucie odpowiedzialności,   miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa   kulturowego, kształci i wychowuje w duchu tolerancji, humanizmu i   patriotyzmu, przekazuje wiedzę o społeczeństwie, o problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, o kulturze i środowisku naturalnym.

3)      Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności, uzyskanie świadectwa dojrzałości, przygotowanie   do nauki w szkołach wyższych oraz do życia we współczesnym świecie.

4)      Zapewnia pełną opiekę nad uczniami stosownie do ich potrzeb i możliwości szkoły;         umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.

5)      Udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

6)      Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizowania indywidualnych programów nauczania.

7)      Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły.

 

2.      Cele i zadania szkoły realizowane są między innymi poprzez:

1)      Stworzenie odpowiednich warunków materialnych do kształcenia ogólnego przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny nauki.

2)      Zapewnienie wysoko wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej.

3)      Udzielanie rodzicom i uczniom wszechstronnej pomocy psychologicznej i    pedagogicznej zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych, stresujących oraz trudnościach wychowawczych.

4)      Prowadzenie działalności resocjalizacyjnej młodzieży zagrożonej wychowawczo poprzez   stały kontakt z rodzicami, rozbudzanie indywidualnych zainteresowań oraz rozwijanie form samopomocy.

5)      Umożliwianie uczniom rozwijania zainteresowań własnych na zajęciach fakultatywnych, w kołach zainteresowań, sportowych, innych.

6)      Sprawowanie opieki nad uczniami wybitnie zdolnymi przez przydzielanie im zadań   specjalnych, organizowanie zajęć pozalekcyjnych, indywidualną pomoc w przygotowaniu do konkursów przedmiotowych, nagradzanie i promocję osiągnięć.

7)      Udzielanie pomocy dydaktycznej uczniom wykazującym braki w zakresie umiejętności i       wiadomości z poszczególnych przedmiotów w formie konsultacji indywidualnych i   samopomocy uczniowskiej.

8)      Organizowanie doraźnej pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji   spowodowanej wypadkami losowymi.

9)      Szczególną troskę o pełną adaptację młodzieży rozpoczynającej naukę w szkole.

10)    Dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do   szkoły, organizuje się nauczanie indywidualne na okres określony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania.

a.    Indywidualne   nauczanie   dyrektor   szkoły   organizuje   w   sposób zapewniający realizację wskazań wynikających z potrzeb edukacyjnych oraz   zalecanych   form   pomocy   psychologiczno-pedagogicznej, określonych w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania.

b.    W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści nauczania, wynikające z podstawy   programowej kształcenia ogólnego, oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania dla danego typu szkoły, dostosowane do możliwości psychofizycznych ucznia.

c.    Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio z uczniem wynosi: od 12 do 16 godzin.

11)   Na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, może zezwolić uczniowi, wybitnie zdolnemu, na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela - opiekuna. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

a.     Indywidualny tok nauki to proces kształcenia się ucznia w zakresie jednego,  kilku  lub wszystkich  obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

b.     Uczeń realizujący indywidualny tok nauki:

- może w ciągu roku szkolnego realizować program nauczania z zakresu dwóch i więcej klas,

- może być zwolniony z obowiązku uczestniczenia w zajęciach przewidzianych planem   nauczania jego klasy,

- może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do klasy programowo wyższej, w tej samej lub innej szkole, w tym także w szkole wyższego stopnia albo realizować   program we własnym zakresie,

- jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego.

c. Indywidualny tok nauki dopuszcza także przyspieszoną promocję, a więc wcześniejsze ukończenie szkoły.

d. Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 281, poz. 2781) określa zasady przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, stypendium   Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Przemysław Malik
Odpowiada:Przemysław Malik
Wytworzył:Przemysław Malik
Data ostatniej zmiany:2011-02-21 13:57:32
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 925