Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie
drukuj

Archwium - Deklaracja dostępności

<h1 id="a11y-deklaracja">Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie</h1>

<p id="a11y-wstep"><span id="a11y-podmiot">Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie</span> zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4&nbsp;kwietnia 2019&nbsp;r. o&nbsp;dostępności cyfrowej stron internetowych i&nbsp;aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej <a id="a11y-url" href="https://www.e-bip.org.pl/mopsostroda/">Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie</a>.</p>

<ul>

    <li>Data publikacji strony internetowej: <time id="a11y-data-publikacja" datetime="2013-03-27">2013-03-27</time></li>

    <li>Data ostatniej istotnej aktualizacji: <time id="a11y-data-aktualizacja" datetime="2021-02-18">2021-02-18</time></li>

</ul>

<h2>Status pod względem zgodności z ustawą</h2>

    <p>Strona internetowa jest <strong id="a11y-status">częściowo zgodna</strong> z&nbsp;ustawą o&nbsp;dostępności cyfrowej stron internetowych i&nbsp;aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z&nbsp;powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.</p>

 

<h3>Treści niedostępne</h3>

    <ul>

            <li>

            część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

        </li>

        </ul>

 

 

 

<h3> Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności</h3>

<ul>

<li>Deklarację sporządzono dnia:  <time id="a11y-data-sporzadzenie" datetime="2021-02-18">2021-02-18</time></li>

<li>Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  <time id="a11y-data-deklaracja-przeglad" datetime="2021-02-18">2021-02-18</time></li>

</ul>

 

    <p>Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. </p>

 

 

<h2 id="a11y-kontakt">Informacje zwrotne i dane kontaktowe</h2>

<ul>

<li>Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  <span id="a11y-osoba">Weronika Solarz</span>.</li>

<li>E-mail: <span id="a11y-email">mops@mops.ostroda.pl</span></li>

<li>Telefon: <span id="a11y-telefon">89 646 22 01</span></li>

</ul>

 

<p id="a11y-procedura">Każdy ma prawo:</p>

<ul>

    <li>zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,</li>

    <li>zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,</li>

    <li>wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.</li>

</ul>

<p>Żądanie musi zawierać:</p>

<ul>

    <li>dane kontaktowe osoby zgłaszającej,</li>

    <li>wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,</li>

    <li>wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.</li>

</ul>

<p>Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.</p>

 

<h3>Skargi i odwołania</h3>

<p>Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:</p>

<ul>

<li>Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie</li>

<li>Adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie, ul. Olsztyńska 2, 14-100 Ostróda</li>

<li>E-mail: mops@mops.ostroda.pl</li>

<li>Telefon: 89 646 22 01</li>

</ul>

<p>Skargę można złożyć również do  <a href="https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich">Rzecznika Praw Obywatelskich</a>.</p>

 

<h2 id="a11y-architektura">Dostępność architektoniczna</h2>

<p>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostr&oacute;dzie, ul. Olsztyńska 2, 14-100 Ostr&oacute;da.</p>

<p>Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostr&oacute;dzie, ul. Olsztyńska 2, 14-100 Ostr&oacute;da:</p>

<p>Budynek znajduje się od strony ulicy Olsztyńskiej. Ilość kondygnacji 3. Ciągi piesze prowadzące do wejść są w dobrym stanie.</p>

<p>W odległości nieprzekraczającej 50 metr&oacute;w znajduje się komunikacja publiczna &ndash; autobus. Usytuowanie budynku umożliwia bezproblemowe dotarcie wszystkim osobom, r&oacute;wnież osobom ze szczeg&oacute;lnymi potrzebami.</p>

<p>Przed gł&oacute;wnym wejściem do budynku zostały zlokalizowane miejsca postojowe przeznaczone dla os&oacute;b niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe zostały oznaczone znakami poziomymi (koperta) oraz znakiem pionowym.</p>

<p>Budynek posiada dwa wejścia: gł&oacute;wne i boczne. Nad wejściami nie ma głośnik&oacute;w systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.</p>

<p>Wejście gł&oacute;wne &ndash; nie jest dostosowane dla os&oacute;b z dysfunkcją narządu ruchu. Trzeba pokonać schody.</p>

<p>Wejście boczne &ndash; przy wejściu zlokalizowane są poręcze oraz podjazd umożliwiający dostęp dla os&oacute;b ze szczeg&oacute;lnymi potrzebami, zwłaszcza dla os&oacute;b poruszających się na w&oacute;zkach inwalidzkich.</p>

<p>Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.</p>

<p>W budynku znajduje się jedna klatka schodowa usytuowane przy gł&oacute;wnym wejściu. Biegi schod&oacute;w oraz spoczniki mają odpowiednią szerokość i długość. Schody wyposażone są w poręcze oraz taśmę antypoślizgową.</p>

<p>Dźwig osobowy znajduje się przy wejściu bocznym i umożliwia dostanie się na każdą kondygnację budynku. Przycisk przywołania umiejscowiony został na odpowiedniej wysokości, kt&oacute;ra pozwala na samodzielne korzystanie z windy przez osoby poruszające się na w&oacute;zkach inwalidzkich. Dźwig nie został wyposażony w komunikaty głosowe, panel sterowania posiada dodatkowe oznakowanie dla os&oacute;b niewidomych i niedowidzących.</p>

<p>Ciągi komunikacyjne nie mają utrudnień w postaci prog&oacute;w.</p>

<p>KASA &ndash; znajduje się na parterze. Okienko kasowe usytuowane jest zbyt wysoko, co może utrudniać swobodne korzystanie z niego przez osoby poruszające się na w&oacute;zkach lub niskiego wzrostu. Kasa nie jest dostosowana na potrzeby os&oacute;b z dysfunkcją słuchu.</p>

<p>Budynek posiada dostosowana toaletę o odpowiedniej przestrzeni manewrowej dla os&oacute;b ze szczeg&oacute;lnymi potrzebami. Znajduje się na parterze i jest oznaczona. Przy misce ustępowej zamontowany jest uchwyt uchylny. Armatura sanitarna oraz włącznik światła umieszczone są na wysokości umożliwiającej korzystanie z niej osobom niepełnosprawnym. Toaleta nie posiada przycisku alarmującego.</p>

<p>Brak tłumacza języka migowego.</p>

Osoby odpowiedzialne

Autor:Weronika Solarz
Odpowiada:Katarzyna Zielińska
Wytworzył:Dorota Ciosek
Data ostatniej zmiany:2021-03-30 10:07:28
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 967