Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jędrzejowie
drukuj

Archwium - Nabór do pracy

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W JĘDRZEJOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

nazwa stanowiska pracy:

Starszy inspektor weterynaryjny do spraw ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Jędrzejowie

1. Wymiar etatu: pełny etat

2. Warunki pracy:

- praca administracyjna w siedzibie Inspektoratu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

- czynności kontrolne w podmiotach nadzorowanych

- krajowe wyjazdy służbowe

- praca przy komputerze

- narzędzia i materiały: komputer, urządzenia pomiarowe

- pomieszczenia biurowe: I piętro bez wind i podjazdów

3. Zakres zadań:

- wykonywanie zadań wynikających z ustawy w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

- zapobieganie, rozpoznawanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt objętych obowiązkiem zwalczania i rejestracji zgodnie z prawem weterynaryjnym, w tym szczególnie ASF i innych

- kontrola warunków weterynaryjnych i nadzór nad ich realizacją przez podmioty będące w rejestrze Powiatowego Lekarza Weterynarii

- wykonywanie czynności związanych z pełnieniem nadzoru nad handlem, exportem, importem i wprowadzaniem na rynek zwierząt w celu zapewnienia bezpieczeństwa epizootycznego oraz prowadzenie obsługi systemu TRACES w tym zakresie

- ochrona zwierząt - dobrostan

- prowadzenie dochodzeń epizootycznych

- prowadzenie obowiazującej dokumentacji i sprawozdawczości związanej z realizowanymi zadaniami

4. Wymagania niezbędne:

- Wykształcenie: wyższe weterynaryjne

- doświadczenie zawodowe: co najmniej  3 lata w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią

- prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii

- znajomość prawa weterynaryjnego z zakresu zajmowanego stanowiska i przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego

- znajomość obsługi komputera

- prawo jazdy kat. B

- posiadanie obywatelstwa polskiego

- korzystanie z pełni praw publicznych

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

5. Wymagania dodatkowe:

- umiejętność pracy w zespole

- umiejętność interpretacji i stosowanie prawa weterynaryjnego

- dobra organizacja pracy

6. Dokumenty i oświadczenia niezbędne:    

- CV i list motywacyjny

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

-  kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy

- kopia dokumentu potwierdzajacego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii

- kopia prawa jazdy

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

-  oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

7. Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

8. Terminy i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do: 23 września 2019 r.

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jędrzejowie, ul. Głowackiego 16, 28-300 Jędrzejów

 

11.09.2019

Sporządził:  Anna Baran

Osoby odpowiedzialne

Autor:Anna Baran
Odpowiada:Anna Baran
Wytworzył:Anna Baran
Data ostatniej zmiany:2019-09-25 12:44:51
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 4692