Biuletyn Informacji Publicznej
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
drukuj

Archwium - Przetargi 2020

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

 

„Przewóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2021”

(znak sprawy PSONI/1/2020/ZP)

 

Część I.  Postanowienia ogólne.

 1. Zamawiający:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu

 

Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)zwanej dalej ustawą Pzp.

 1. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią SIWZ i zgodnie z nią złożyć ofertę.
 2. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na całość lub część zamówienia.
 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 4. Wykonawca ponosi samodzielnie wszelkie koszty związane z opracowaniem
  i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do opracowania oferty oraz do podpisania umowy.
 5. Strona internetowa Zamawiającego, na której publikowane są informacje dotyczące niniejszego postępowania, wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych:

www.psouu.mielec.pl

 

Część II. Opis przedmiotu zamówienia. Oferty częściowe. Umowa ramowa. Zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Oferty wariantowe.  Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.

 

 1. Przedmiot zamówienia.

 

„Przewóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2021”

 

Rodzaj zamówienia publicznego - usługa.

Kod CPV 60130000-8 – Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przewozie osób (uczestników) z miejsca wskazanego do Środowiskowego Domu Samopomocy mającego siedzibę przy ul. Wojsławskiej 278 lub przy ul. Moniuszki 3 (zgodnie z tabelą) w Mielcu i z powrotem do miejsca wskazanego, który to przewóz odbywać się będzie przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni wolnych od pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy (dalej zwanego w skrócie także: „ŚDS”) na trzech trasach, z uwzględnieniem miejsc wskazanych podanych w tabelach poniżej (warunek konieczny).

 

 

TRASA nr 1 Powiat Mielecki

 

L.p.

Adres – miejsce wskazane

Ilość osób

Uwagi

(siedziba ŚDS, do której przewóz ma być wykonany, wymogi specjalne)

1

Parking przy Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Górkach

Górki 12, 39-306 Górki

2

Wojsławska 278

 

2

 

 

Moniuszki 3

 

2

Parking przy NZOZ

39-304 Czermin 470

1

Moniuszki 3

 

3

Trzciana 409,

39-304 Czermin

1

Osoba na wózku

Moniuszki 3

4

Dąbrówka Osuchowska 33

39-304 Czermin

1

Osoba na wózku

Moniuszki 3

5

Urząd Pocztowy

Wadowice Górne 116

39-308 Wadowice Górne

3

Wojsławska 278

 

 

6

NZOZ Rzędzianowice 175

2

Moniuszki 3

 

                                                                   12 osób/ 2 na wózkach

 

TRASA nr 2 Powiat Mielecki

 

L.p.

Adres – miejsce wskazane

Ilość osób

uwagi

1

Grochowe 46,

39-332 Tuszów Narodowy

1

Wojsławska 278

2

Chorzelów 288

39-331 Chorzelów

1

Osoba na wózku

Wojsławska 278

3

Parking przy Domu Pamięci Gen. Sikorskiego

Tuszów Narodowy 233

39-332 Tuszów Narodowy

8

Wojsławska 278

10 osób/ 1 osoba na wózku

 

 

TRASA  nr 3 Miasto Mielec

 

  Lp                               

Adres – miejsce wskazane

Ilość osób

uwagi

1

Mielec, ul. Okrężna 6A

1

Osoba na wózku

Wojsławska 278

2

Parking przy Hotelu Polskim

 ul. Biernackiego 12

1

Moniuszki 3

3

Mielec, Parking Leśny przy Kościele pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, ul. Parkowa

7

Wojsławska 278

4

Mielec, ul. Pułaskiego 2

1

Osoba na wózku

Wojsławska 278

5

Mielec, ul. Wyspiańskiego 1

1

Osoba na wózku

Moniuszki 278

6

Mielec, Parking przy Kościele pw. Ducha Św. ul. Pisarka

1

Wojsławska 278

7

Mielec ul. Wolności

Parking stacji benzynowej „Leśna Polana”  

1

Wojsławska 278

8

Mielec, Al. Ducha Świętego 4

1

Osoba na wózku

Moniuszki 3

9

Mielec, Parking przy Bazylice Mniejszej, ul.  Rzeczna

2

Wojsławska 278

10

Mielec, ul. Dąbrówki 14

1

Osoba na wózku

Moniuszki 3

11

Mielec, ul. Warneńczyka 9

2

 

Osoba na wózku

Moniuszki 3

12

Mielec, Pływalnia Rekreacyjna MOSIR Smoczka

6

Wojsławska 278

1

Moniuszki 3

                                                                               26 osób / 6 na wózkach

 

1.2. Szczegółowy opis wykonywanej usługi

1.1.2. Przewóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielcu będzie obywał się ustalonymi trasami na terenie Powiatu Mieleckiego oraz Miasta Mielec dwa razy dziennie tj. rano i po południu w podanych godzinach.

1.1.3. Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy rozpoczynają zajęcia bezpośrednio z terapeutami o godz. 8:00 i kończą o godz. 14:00, co Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w planowaniu kursów.

1.1.4. Szczegółowy plan dowozów z podanym wykazem miejscowości i adresów (miejsc wskazanych) stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego SIWZ.

1.1.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu przewozów z powodu zmiany składu osobowego przewożonych uczestników.

1.1.6. Podczas przewozu Wykonawca bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych osób, w tym podczas wsiadania i wysiadania z samochodu oraz zobowiązany jest do udzielania pomocy przewożonym osobom podczas wsiadania i wysiadania oraz w pokonaniu barier architektonicznych.

1.1.7. Usługa przewozu realizowana będzie w dniach pracy placówki – Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielcu z siedzibą przy ul. Wojsławskiej 278 lub przy ul. Moniuszki 3 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy oraz wcześniej uzgodnionych dni zamknięcia placówki.

1.1.8. Wykaz dodatkowych planowanych dni wolnych od pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy stanowi Załącznik nr 2.

1.1.9. Wykonawca będzie prowadził ewidencję tras przewozu w formie miesięcznych samochodowych kart drogowych, wg wzoru ustalonego przez Zleceniodawcę. Karty te będą zatwierdzane pod względem merytorycznym przez dyrektora placówki, tj. dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy na koniec każdego miesiąca.

1.1.10. Pojazdy do wykonywania przewozów muszą być utrzymane w czystości oraz wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, dostosowane do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, tzn. posiadać zestaw do zamocowania wózka inwalidzkiego (szyny podłogowe, pasy z szybkozłączami do zamocowania wózka, pasy bezpieczeństwa z szybkozłączem dla pasażera wózka inwalidzkiego), najazdy do wózków inwalidzkich lub windę.

1.1.11. Wzór umów o przewóz stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

 

 1. Wymagania obowiązkowe:

 

2.1. Posiadanie uprawnień do wykonywania przewozu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym.

2.2. Posiadanie samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, minimum 9- cio osobowego, z uwzględnieniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, przy pomocy balkoników itp.

2.3. Każdy przewożony uczestnik oraz opiekun będzie posiadał własne miejsce siedzące wyposażone w pasy bezpieczeństwa.

2.4. Oferent zapewnia osobę przeszkoloną w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej do opieki na cały czas trwania przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.

2.5. Czas pobytu podopiecznych w dowozie nie może przekroczyć:

 1. a) dla trasy dot. terenu Powiatu Mieleckiego – 90 minut,
 2. b) dla trasy dot. terenu Miasta Mielca            - 90 minut.

2.6. Przedłożenie ważnych dokumentów potwierdzających stan samochodu do świadczenia usługi przewozu.

2.7. Kierowca pojazdu nie może łączyć funkcji opiekuna w tracie przewozu.

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
 4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 5. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 7. Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę części zamówienia, która wymaga posiadania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 58 ze zm.)
 8. Informacje dotyczące podwykonawcy.

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców jeżeli nazwy są znane. Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom.

 

Część III. Termin wykonania zamówienia.

 

Termin realizacji umowy do 31.12.2021 r.

Zamawiający planuje rozpoczęcie świadczenia usług od 4.01.2021 r.

 

Część IV. Warunki udziału w postępowaniu.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 • nie podlegają wykluczeniu,
 • spełniają warunki udziału w postępowaniu.
  1. Podstawy wykluczenia.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust.5 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust.5 pkt 4  ustawy.

 1. 3. Wykonawca musi spełnić warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Wykonawca musi posiadać, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.), licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób.
 2. Wykonawca musi spełniać warunek dotyczący posiadania zdolności technicznej i zawodowej. Wykonawca może wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe polegające na wykonaniu w sposób należyty (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej umowy, polegającej na przewozie osób niepełnosprawnych (jako warunek dodatkowy, nieobowiązkowy).

 

 

Część V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

 

 1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej
   ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

 

 1. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
  oraz w art. 24 ust.5 pkt 4 ustawy, należy przedłożyć:
  • Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, o treści zgodnej
   ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

 

 1. Pełnomocnictwo, w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

 

 1. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

 

Zamawiający informuje, że w terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy.   Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.      

 

 1. Zasady składania ofert wspólnych przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 • W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się
  o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe nie dotyczy wspólników spółki cywilnej, w przypadku, gdy każdy wspólnik jest umocowany do samodzielnego reprezentowania wspólników spółki cywilnej i wykonawcy złożą dokumenty potwierdzające umocowanie do samodzielnego reprezentowania wspólników ( np. umowę spółki lub uchwałę wspólników).    
 • W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, warunek dotyczący nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz na podstawie   24 ust. 5 pkt 4 musi spełniać każdy z Wykonawców. (Oświadczenie, o którym mowa w części V pkt 2 SIWZ składa każdy wykonawca).
 • W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej musi spełnić każdy wykonawca świadczący usługi przewozu.
 • W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców warunek dotyczący posiadania zdolności technicznej lub zawodowej musi spełnić co najmniej jeden wykonawca.
 • Każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną przedkłada dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie i formie zgodnie z zasadami określonymi w części V pkt 4 SIWZ.

 

 1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Część VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w ramach danej trasy do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.

 

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w części IV pkt 3 i 4:

 

 1. a) licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób, zgodnie
  z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.),

 

Część VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo Pocztowe, kuriera, osobiście, za pośrednictwem posłańca  lub za pomocą poczty elektronicznej.

Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, bop.mielec@psoni.org.pl

- Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach merytorycznych i w sprawach proceduralnych jest: 
Pani Ewa Kozioł-Zielińska, tel. 607-807-201, bop.mielec@psoni.org.pl

 

Część VIII. Wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Część IX. Termin związania ofertą.

Okres związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Część X . Opis sposobu przygotowywania ofert.

 1. Wykonawca sporządza formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ wpisując m. in.

a) - ceny jednostkowe brutto dla każdej z tras przejazdów (dzienna) oraz łączną cenę brutto za wykonanie całości zamówienia lub wybranej części zamówienia za cały okres obowiązywania umowy;

- ustaloną ilość kilometrów wybranej trasy.

b) czas podstawienia samochodu zastępczego. Wykonawca w ofercie wskazuje tylko jeden czas podstawienie samochodu zastępczego tj. do 60 minut. Zamawiający nie dopuszcza podstawienia samochodu zastępczego w czasie dłuższym niż 60 minut.

2. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem) oraz oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, w sposób trwały, uniemożliwiający niezauważalne usunięcie zapisów oraz podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, lub umocowane przez te osoby do składania oświadczeń woli na podstawie odrębnego pełnomocnictwa.

3. Kopie dokumentów (każda strona dokumentu) winny być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez uprawnionego lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Poświadczenie zgodności z oryginałem składa się z następujących elementów:

a) stwierdzenie: „za zgodność z oryginałem” lub „poświadczam za zgodność z oryginałem”;

b) wskazanie dnia (data) i miejscowości;

c) czytelny podpis oferenta lub osoby go reprezentującej lub w przypadku podpisu nieczytelnego podpis opatrzony imienną pieczęcią składającego podpis.

4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i innych dokumentów powinno być dołączone do oferty. Ustanowione pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez oferenta.

5. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum firm), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania, wskazywać pełnomocnika oraz wyliczać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Ustanowione pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez oferenta.

6. Oświadczenia dotyczące wykonawcy składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca albo wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniami na język polski.

8. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany poinformować zamawiającego zgodnie
z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Brak powyższych informacji oznaczać będzie, że wybór oferty nie powoduje powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r., poz. 1221 ze zm.).             

 1. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.
 2. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo Pocztowe, kuriera, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
 3. Załącznikiem do oferty musi być dokument z mapą z naniesionymi na nią miejscami wskazanymi i ustalona przez oferenta trasą przejazdu obejmującą ilość kilometrów. Ustalona trasa powinna być trasą najkrótszą.
 4. Wykonawca powinien umieścić ofertę w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały, które będzie zaadresowane do Zamawiającego oraz będzie posiadać następujące oznaczenie:

 

oferta na:  „Przewóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2021”

(znak sprawy PSONI/1/2020/ZP), nie otwierać przed godziną 9:00 dnia 08.12.2020 r.

 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej na opakowaniu należy podać czytelnie nazwę i adres Wykonawcy.

 

Część XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Wojsławska 278, 39-300 Mielec

nie później niż w dniu 07.12.2020 r., do godz. 15:00

 

 1. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 08.12.2020 r. o godz. 9:00 w siedzibie zamawiającego w Mielcu (ul. Wojsławska 278).

 

Część XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

 1. Wykonawca określi ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia na formularzu oferty sporządzonym zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

 

Część XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena  - waga kryterium - 100%

 

Część XIV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

 

Część XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności (art. 180 ust.2 pkt 2-6 ustawy Pzp):

 • określenia warunków udziału w postępowaniu;
 • wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 • odrzucenia oferty odwołującego;
 • opisu przedmiotu zamówienia;
 • wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie wskazanym
w art. 182 ustawy Pzp. Kopię odwołania Odwołujący przesyła Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

 

Załączniki do SIWZ:

 

Załącznik nr 1 – Szczegółowy plan dowozów z podanym wykazem miejscowości i adresów (miejsc wskazanych)

Załącznik nr 2 - Wykaz dodatkowych planowanych dni wolnych od pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy

Załącznik nr 3 - Umowa o przewóz

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr 6 – Formularz oferty

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(NA PODSTAWIE PRZEPISU PRAWA)

 

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę
w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

Kto administruje moimi danymi?

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
  w Mielcu
 • Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych. Proszę je wysłać na adres: bop.mielec@psoni.org.pl

Dlaczego moje dane są przetwarzane?

 • Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować Pana/Pani sprawy.

Jak długo będą przechowywane moje dane?

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa,  przez okres wynikający z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.

Kto może mieć dostęp do moich danych?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 

a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,
w szczególności:

 • podmioty świadczące na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu usługi informatyczne, pocztowe;
 • każdy zainteresowany odbiorca - informacje o Wykonawcach, którzy uczestniczyli  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne na podstawie ustawy Pzp oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 • podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;

b)organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa.

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?

 • Ma Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
  2. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
  3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 • wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 • Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 • Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 1. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 2. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
 • dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 1. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych.
 • Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Ewa Kozioł - Zielińska
Odpowiada:Ewa Kozioł - Zielińska
Wytworzył:Ewa Kozioł - Zielińska
Data ostatniej zmiany:2020-11-23 14:58:06
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 767