drukuj

Archwium - Statut

STATUT
Wyższej Szkoły Finansów i Zarzadzania w Białymstoku

Białystok, dnia 15 marca 2012 roku

 

Spis treści:
Rozdział 1 - Postanowienia ogólne (s. 3)

 

Rozdział 2 - Ustrój Uczelni (s. 6)

Postanowienia ogólne (s. 6)

Senat (s. 7)

Rektor (s. 11)

Rada Wydziału (s. 14)

Dziekan (s. 16)

 

Rozdział 3 - Organizacja Uczelni (s. 18)

Postanowienia ogólne (s. 18)

 Wydział (s. 18)

 Katedra, zakład, pracownia (s. 19)

 Jednostki ogólnouczelniane (s. 20)

 Jednostki międzywydziałowe (s. 20)

 System biblioteczno-informacyjny (s. 21)

 Inne jednostki organizacyjne (s. 22)

 

Rozdział 4 - Pracownicy Uczelni (s. 22)

Postanowienia ogólne (s. 22)

Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy (s. 23)

Czas pracy nauczyciela akademickiego, wymiar pensum dydaktycznego oraz zasady powierzania zadań dydaktycznych (s. 27)

Okresowa ocena nauczycieli akademickich (s. 28)

Szczegółowe zasady i tryb udzielania urlopów  (s. 30)

Odpowiedzialność dyscyplinarna pracowników (s. 30)

Zasady wynagradzania pracowników i nagrody rektora (s. 31)

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (s. 31)

 

Rozdział 5 - Studia i studenci (s. 32)

Postanowienia ogólne (s. 32)

 Przyjęcie na studia  wyższe (s. 32)

 Prawa i obowiązki studenta (s. 33)

 Samorząd i organizacje studenckie (s. 33)

 Student-stażysta oraz stypendium za wyniki w nauce (s. 34)

 Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów (s. 34)

 

Rozdział 6 - Administracja i gospodarka Uczelni (s. 35)

 

Rozdział 7 - Mienie i finanse Uczelni (s. 36)

 

Rozdział 8 - Przepisy porządkowe dotyczące odbywania zgromadzeń na terenie Uczelni (s. 38)

 

Rozdział 9 - Nadzór nad Uczelnią (s. 38)

 

Rozdział 10 - Likwidacja kierunku studiów lub Uczelni (s. 40)

 

Rozdział 11 - Postanowienia końcowe (s. 42)

Załącznik nr 1 – Wzór sztandaru Uczelni strona 1 (s. 43)

                           Wzór sztandaru Uczelni strona 2 (s. 44)

Załącznik nr 2 – Wzór godła Uczelni (s. 45)

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Ewa Krzycka
Odpowiada:Ewa Krzycka
Wytworzył:Ewa Krzycka
Data ostatniej zmiany:2013-12-18 13:09:43
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2528