Biuletyn Informacji Publicznej
Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku
drukuj

Instrukcja Kancelaryjna

Zarządzenie Nr RK/0210/11/2015

Rektora Wyższej Szkoły Finansów i zarządzania w Białymstoku

z dnia 22 stycznia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego dla Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku  

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.) i § 3 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375) zarządza się co następuje:  

§ 1.

W Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku wprowadza się do stosowania:

1) Instrukcję kancelaryjną Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) Jednolity rzeczowy wykaz akt Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) Instrukcję archiwalną Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Sprawy wszczęte a niezałatwione do dnia  wejścia w życie niniejszego Jednolitego rzeczowego wykazu akt Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, o którym mowa w  § pkt 2 niniejszego Zarządzenia, kontynuuje się pod numerem, pod którym zostały one zarejestrowane.

2. Dokumentacja wytworzona i zgromadzona w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku przed wejściem w życie niniejszego Zarządzenia podlega ponownej kwalifikacji do kategorii archiwalnych określonych w jednolitym rzeczowym wykazie akt, o którym mowa w § 1, jeżeli dotychczasowe przepisy określały inną wartość archiwalną tej dokumentacji lub inny okres jej przechowywania.

§ 3.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego  2015 roku. 2. Z dniem 1 lutego 2015 r. roku traci moc Zarządzenie nr RK/0210/08/1999 z dnia 9 marca 1999 roku w sprawie wprowadzenia i stosowania w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum wykazu akt.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:WSFIZ
Odpowiada:WSFIZ
Wytworzył:WSFIZ
Data ostatniej zmiany:2015-03-19 15:43:58

Archiwum

Data Autor
2015-03-19 15:32 WSFIZ zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1906