Biuletyn Informacji Publicznej
Warsztat Terapii Zajęciowej w Przewozie
drukuj

Archwium - Zamówienia publiczne

Warsztat Terapii Zajęciowej w Przewozie                                                               Przewóz, dn.14.10.2020r.

Przewóz 2A

26-900 Kozienice

       Zamawiający

 

 

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE ROZPOZNANIE RYNKU USŁUG SZKOLENIOWYCH W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA

DLA PRACOWNIKÓW WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W PRZEWOZIE.

 

W celu zbadania oferty rynkowej oraz wyłonienia najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia proszę o przedstawienie informacji dotyczącej oferty merytorycznej i kosztów przeprowadzenia szkolenia dla pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie. Wykonawca powinien zapewnić merytoryczną stronę szkolenia: program, trenera (trenerów), materiały szkoleniowe.

Cel: Pozyskanie wiedzy i umiejętności, metod i form terapii i rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie, w szczególności dorosłych osób z autyzmem.

Przygotowując wycenę proszę uwzględnić następujące elementy kosztów:

 1. Program szkolenia: Praca z dorosłymi osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (problemy związane ze spostrzeganiem świata, procesy uczenia się, zaburzenia mowy; ekspresja emocji i relacje międzyludzkie. (szczegółowa propozycja trenera/trenerów).
 2. Forma zajęć: warsztaty, ćwiczenia indywidualne i w grupach, metody aktywizujące uczestników, wykład interaktywny (propozycja trenera/trenerów).
 3. Termin szkolenia: dni robocze w okresie 22-30 grudnia 2020 r. z wyłączeniem 24 grudnia (wigilia BN)
 4. Miejsce szkolenia: siedziba Zamawiającego: warsztat Terapii Zajęciowej w Przewozie, Przewóz 2A, 26-900 Kozienice.
 5. Adresaci szkoleń: pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie (instruktorzy terapii, psycholog, rehabilitant, kierownik WTZ) .
 6. Liczba godzin: 6 godz. (1 godzina dydaktyczna – 45 minut).
 7. Liczba uczestników: 10 osób
 8. Materiały szkoleniowe: w wersji papierowej lub w formie pliku przesłanego emailem dla każdego uczestnika (wskazane).
 9. Certyfikaty dla uczestników.

Inne oczekiwania:

 1. Wysoki poziom warsztatowy i merytoryczny osób szkolących (nota trenerska w załączeniu)
 2. Program szkolenia atrakcyjny zarówno pod względem merytorycznym jak i form przekazu, dostosowany do potrzeb pracowników merytorycznych WTZ.

Jednocześnie informuję, że przesłanie ofert przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją następujących warunków:

 1. Wykonawca oświadcza, że szkolenie przygotowane i przeprowadzone na podstawie zlecenia
  oraz przygotowany w związku z nim materiał szkoleniowy, mają charakter twórczy i stanowią przedmiot prawa autorskiego, który podlega ochronie prawnej.
 2. W ramach wynagrodzenia, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do korzystania z przekazanych materiałów szkoleniowych wyłącznie na potrzeby uczestników szkolenia do celów wykonywania merytorycznych zadań na stanowisku pracy.
 3. Zamawiający nie jest upoważniony do rozpowszechniania przygotowanego i przeprowadzonego wykładu szkoleniowego, ani opracowanego w związku z nim materiału szkoleniowego w inny sposób niż opisany w pkt 2.
 4. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu, wyżywienia, zakwaterowania trenera.
 5. Płatność nastąpi w formie przelewu na rachunek wykonawcy w terminie 7 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury po zakończeniu szkolenia.

 

Informuję, że koszt udziału pracowników w szkoleniu zostanie w całości pokryty ze środków publicznych, co zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) stanowi podstawę do wystawienia dla Warsztatu faktury VAT zwolnionej
z podatku VAT.

Ofertę proszę przesłać w terminie do 30 października br. na adres: kierownik@wtzprzewoz.pl wraz
z wypełnionym oświadczeniem będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia

Kryteria oceny przy wyborze oferty:

 1. Cena
 2. Zawartość merytoryczna programu.
 3. Doświadczenie wykładowców/trenerów w prowadzeniu szkoleń w przedmiotowym zakresie.
 4. Doświadczenie Wykonawcy w organizacji szkoleń.

Inne postanowienia:

Ewentualne wyjaśnienia uzyskać można przed upływem terminu składania ofert kierując zapytania
na adres poczty elektronicznej: kierownik@wtzprzewoz.pl lub telefonicznie pod numerem:
(48)614-67-91, 506-317-003.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji, w celu ustalenia ostatecznej ceny z wybranym oferentem, który złoży ofertę zawierającą cenę oraz spełnia wymagania w zakresie właściwości podmiotowej i przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji, w celu ustalenia metod szkoleniowych i zawartości merytorycznej szkolenia z wybranym oferentem, który złoży ofertę zawierającą cenę oraz spełnia wymagania w zakresie właściwości podmiotowej i przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewyłonienia wykonawcy, bez podawania przyczyny.

Danuta Bernacik – kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie

 

załącznik do ogłoszenia

 

.………………………, dnia ………………. 2020 r.

                                                                                   (miejscowość)

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Przystępując do zapytania ofertowego dotyczącego rozpoznania rynku usług szkoleniowych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia dla pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie nt.: Praca z dorosłymi osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, oświadczam/y, że spełniam/y warunki dotyczące:

 1. posiadania doświadczenia w prowadzeniu działalności szkoleniowej od ………………………………… (data rozpoczęcia działalności),
 2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. dysponowania programem szkolenia lub zapewnienia jego opracowania,
 4. zapewnienia odpowiedniej bazy materialnej dla danego szkolenia, w szczególności wyposażenia w pomoce dydaktyczne i sprzęt odpowiedni do realizacji programu szkolenia.

 

 

 

 

 

……………………………………….

(podpis i pieczęć wykonawcy)

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marlena Sankowska
Odpowiada:Danuta Bernacik
Wytworzył:Danuta Bernacik
Data ostatniej zmiany:2020-10-14 14:44:22
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2402