Biuletyn Informacji Publicznej
Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim
drukuj

Archwium - Nabór

Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim

 1. Leśna 17, 11-100 Lidzbark Warmiński
  ogłasza

nabór na stanowisko informatyka

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Sprawowanie nadzoru nad sprawnością techniczną eksploatacją urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej i zabezpieczanie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej,
 2. Koordynacja oraz odpowiedzialność za rozwiązywanie bieżących problemów informatycznych,
 3. Zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ich danych,
 4. Prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i zainstalowanego oprogramowania,
 5. Udzielanie pomocy, usuwanie usterek sprzętu komputerowego oraz szkolenie użytkowników
  w zakresie obsługi i oprogramowania,
 6. Przygotowywanie inwestycji w zakresie infrastruktury informatycznej,
 7. Administrowanie sieciami komputerowymi,
 8. Rozwijanie i dostosowywanie do przepisów prawa systemów informatycznych,
 9. Aktualizowanie i rozbudowywanie stron BIP.

 

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe na kierunku informatyka lub pokrewne,
 2. Doświadczenie zawodowe minimum 1 rok w administracji samorządowej,
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa karnoskarbowe,
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 6. Nieposzlakowana opinia,
 7. Znajomość systemów: Windows Server 2016, Windows XP, Windows 7, Windows 10,
 8. Znajomość tematyki bezpieczeństwa oraz RODO,
 9. Znajomość Active Directory, DNS, GPO,
 10. Znajomość rozwiązań wirtualizacyjnych HyperV
 11. Znajomość obsługi sieci LAN, protokołów TCP/IP, konfiguracji routingu i urządzeń sieciowych, VPN, VLAN, Wi-Fi,
 12. Umiejętność serwisowania, naprawy i konfiguracji sprzętu komputerowego,
 13. Znajomość macierzy RAID, szczególnie 0+1, 1+0, 5, 6, rozwiązań sprzętowych,
 14. Podstawowa znajomość systemów bazodanowych: MS SQL, PostgresSQL, MySQL, Firebird,
 15. Podstawowa znajomość skryptów BASH i BATCH,
 16. Znajomość angielskiego w zakresie niezbędnym,
 17. Znajomość rozwiązań Backupu danych.

    Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość budowy sprzętu informatycznego,
 2. Umiejętność pracy w zespole,
 3. Dobra znajomość systemów UNIX,
 4. Bardzo dobra znajomość programów biurowych,
 5. Znajomość procedur postępowania administracyjnego w informatyce,
 6. Posiadanie certyfikatów MS, Fortigate, CISCO itp.
 7. Znajomość programów księgowych: Płatnik, PUMA, Bestia,
 8. Odpowiedzialność i rzetelność,
 9. Dyspozycyjność .


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Aplikacja CV wraz z listem motywacyjnym,
 2. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 3. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu,
 4. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie prac na danym stanowisku,
 5. Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 6. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 7. Oświadczenie o obywatelstwie polskim i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  i korzystania z pełni praw publicznych,
 8. Oświadczenie o niekaralności.

     

 

Przewidywany termin zatrudnienia: listopad   2019 r.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w październiku  2019 r. wynosił ponad 6%.

 

 

Aplikacje w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko informatyka”
należy złożyć lub wysłać do dnia 31.10.2019r.  do godz. 15.00 na adres:

Zarząd Dróg Powiatowych  w Lidzbarku Warmińskim

 1. Leśna 17

11-100 Lidzbark Warmiński

 

 

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie w inny sposób niż określony
w ogłoszeniu oraz niekompletne – nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać po nr Tel 89 7670010.

Kandydaci zakwalifikowani  zostaną poinformowani telefonicznie o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Powiatowych .

Jednocześnie informuję o możliwości odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

Informacje o kandydatach określone w ogłoszeniu, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym.

 

 

 

                                                                                                                                                 Dyrektor

Lidzbark Warmiński 22.10.2019r.                                                                             mgr inż. Dariusz Iskra   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Oświadczenie

 

Ja niżej podpisany/a…………………………………..………wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku ze złożoną przeze mnie aplikacją w celu rekrutacji na stanowisko informatyka  w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim.

 

 

 

Klauzula informacyjna

dotycząca realizacji zadań związanych z procesem rekrutacji

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd  Dróg Powiatowych   w Lidzbarku Warmińskim              z siedzibą przy ul. Leśnej 17, 11-100 Lidzbark Warmiński, nr tel.  89 767 0010 lub 605 662 696 oraz  e-mail: sekretariat@zdplw.pl
 2. Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się poprzez e-mail:  iod@zdplw.pl  oraz  nr    897670010.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji pracowników. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie  6 ust.1 lit a RODO.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru.
 6. Do wskazane go terminu składania ofert w ogłoszeniu przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych , jak również prawo żądania sprostowania , usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Jeżeli uważa Pani/Pan ,że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe uczestniczenie w procesie rekrutacji.
 9. Dokumenty aplikacyjne w przypadku nie wybrania Pani/Pana na stanowisko opisane w ogłoszeniu rekrutacyjnym mogą być odebrane po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, a w przypadku nie odebrania dokumentów w ciągu 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji dokumentacja zostanie zniszczona komisyjnie.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Dariusz Iskra
Odpowiada:Dariusz Iskra
Wytworzył:Dariusz Iskra
Data ostatniej zmiany:2019-10-22 14:37:46
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2042