Biuletyn Informacji Publicznej
Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim
drukuj

Archwium - Nabór

Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmiński

ul. Leśna 17, 11-100 Lidzbark Warmiński

ogłasza

nabór na stanowisko ds. księgowości

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Dekretacja oraz sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów księgowych,
 2. Dekretacja i księgowanie wydatków,
 3. Prowadzenie rozliczeń z dostawcami i odbiorcami,
 4. Uzgadnianie stanu kont analitycznych z kontami syntetycznymi ,
 5. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej wydatków ,
 6. Sporządzanie obrotów i sald kont analitycznych oraz ich analiza i kontrola,
 7. Sporządzanie sprawozdań okresowych i rocznych z wydatków zgodnie z terminami wynikającymi z przepisów prawa,
 8. Dokonywanie okresowej analizy kont księgowych oraz korygowanie nieprawidłowości w zapisach księgowych,
 9. Zamykanie i przeksięgowywanie kont wynikowych na dzień 31.12  i ustalanie wyniku finansowego oraz sporządzanie protokołów weryfikacji kont na koniec danego roku,
 10. Kontrola prawidłowości ewidencji wydatków budżetowych oraz porównywanie z planem finansowym,
 11. Księgowanie przychodów i rozchodów środków trwałych, pozostałych środków trwałych (konto 011, 013),
 12. Organizacja przeprowadzania inwentaryzacji oraz jej rozliczanie w formie spisu z natury zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 13. Analiza i kontrola kont rozrachunkowych, weryfikacja kont księgowych, wyjaśnianie powstałych różnic oraz inwentaryzacja roczna tych kont,
 14. Sporządzanie przelewów na rzecz kontrahentów,
 15. Ustalanie wysokości odpisów na ZFŚS i dokonywanie odpisu zaliczkowego,
 16. Prowadzenie windykacji należności z kont rozrachunkowych.

 

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Wykształcenie wyższe:  księgowość lub administracja,    
 3. Minimum 5 lat stażu pracy w tym 1 rok w administracji samorządowej,
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa karnoskarbowe,
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 7. Nieposzlakowana opinia.    Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość podstawowych zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,
 2. Znajomość podstawowych zasad ochrony danych osobowych,
 3. Znajomość przepisów z zakresu Ustawy o rachunkowości  oraz Ustawy o finansach publicznych,
 4. Obsługa komputera  w tym pakietu MS Office,
 5. Znajomość obsługi programów finansowo-księgowych: Finanse i księgowość oraz Faktury firmy ZETO Software, Płatnik i SJO Bestia.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Aplikacja CV wraz z listem motywacyjnym,
 2. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 3. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu,
 4. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie prac na danym stanowisku,
 5. Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 6. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 7. Oświadczenie o obywatelstwie polskim i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  i korzystania z pełni praw publicznych,
 8. Oświadczenie o niekaralności.

     

 

Przewidywany termin zatrudnienia: grudzień 2020 r.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w listoadzie 2020 r. wynosił ponad 6%.

 

 

Aplikacje w zamkniętej kopercie z dopiskiem

„Nabór na stanowisko ds. księgowości”

należy złożyć do dnia 16.11.2020r. do godz. 15.00 na adres:

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim

ul. Leśna 17

11-100 Lidzbark Warmiński

 

 

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu oraz niekompletne – nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 767 00 10.

Kandydaci zakwalifikowani  zostaną poinformowani telefonicznie o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Powiatowych .

Jednocześnie informuję o możliwości odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

Informacje o kandydatach określone w ogłoszeniu, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                         Dyrektor

          

                                                                                      mgr inż. Dariusz Iskra   

 

Lidzbark Warmiński  06.11.2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Oświadczenie

 

Ja niżej podpisany/a…………………………………..………wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku ze złożoną przeze mnie aplikacją w celu rekrutacji na stanowisko ds. księgowości w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim.

 

 

 

Klauzula informacyjna

dotycząca realizacji zadań związanych z procesem rekrutacji

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd  Dróg Powiatowych   w Lidzbarku Warmińskim z siedzibą przy ul. Leśnej 17, 11-100 Lidzbark Warmiński, nr tel.  89 767 0010 lub 605 662 696 oraz  e-mail: sekretariat@zdplw.pl
 2. Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się poprzez email:  iod@zdplw.pl  oraz  nr    897670010.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji pracowników. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie  6 ust.1 lit a RODO.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru.
 6. Do wskazane go terminu składania ofert w ogłoszeniu przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych , jak również prawo żądania sprostowania , usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Jeżeli uważa Pani/Pan ,że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe uczestniczenie w procesie rekrutacji.
 9. Dokumenty aplikacyjne w przypadku nie wybrania Pani/Pana na stanowisko opisane w ogłoszeniu rekrutacyjnym mogą być odebrane po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, a w przypadku nie odebrania dokumentów w ciągu 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji dokumentacja zostanie zniszczona komisyjnie.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Dariusz Iskra
Odpowiada:Dariusz Iskra
Wytworzył:Dariusz Iskra
Data ostatniej zmiany:2020-11-06 13:35:36
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2042