Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Pilicy
drukuj

Archwium - Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego

POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE

na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 

I.       Podstawy prawne:

 

-     ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.);

-     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 26 marca 2013 r. poz. 393);

-     ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

 

II.    Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego powinien złożyć następujące  dokumenty:

 

1.      wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego skierowany do Burmistrza Miasta i Gminy Pilica;

2.      poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe;

3.      poświadczona kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;

4.      zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

-   wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,

-  dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,

-  dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

-  uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie stażu zmienił miejsce zatrudnienia – także o ocenie dorobku zawodowego w poprzednim miejscu zatrudnienia.

 

Wnioski wraz załączoną dokumentacją należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy.

 

Uwaga zgodnie z art. 9 d ust. 7 ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczyciel kontraktowy składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

 

III. Termin załatwienia sprawy.

 

1.      W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentacją do dnia 30 czerwca danego roku, postępowanie egzaminacyjne powinno być podjęte i zakończone wydaniem decyzji o nadaniu lub odmowie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, do dnia 31 sierpnia tego roku.

2.      W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentacją do dnia 31 października danego roku, postępowanie egzaminacyjne powinno być podjęte i zakończone wydaniem decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego do dnia 31 grudnia tego roku.

 

 

IV. Sposób załatwienia sprawy.

 

Postępowanie przeprowadzane jest w dwóch etapach:

1.      Etap pierwszy: po zarejestrowaniu wniosku dokonywana jest analiza formalna  złożonego wniosku i dokumentacji.  Jeżeli wniosek lub dokumentacja nie spełniają wymogów formalnych, wskazywane są szczegółowo stwierdzone braki, które należy uzupełnić w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieusunięcie braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

2.      Etap drugi: jeżeli wniosek wraz z dokumentacją spełnia wymogi formalne, Burmistrz Miasta i Gminy Pilica powołuje Komisję Egzaminacyjną, która przeprowadza egzamin, w czasie którego nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego:

1)      dokonuje prezentacji dorobku zawodowego,

2)      odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań określonych w § 7 ust. 2 w/w rozporządzenia  tj. dotyczących:

-    umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;               

-    umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

-     umiejętności  wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

-     umiejętności zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

-     umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

 

W skład komisji wchodzą:

-     przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący,

-      przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

-     dyrektor szkoły,

-     dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu i rodzaju co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć co nauczyciel.

-     W pracach komisji może brać również udział w charakterze obserwatora przedstawiciel organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

-     W skład komisji, na wniosek nauczyciela, powoływany jest przedstawiciel wskazanego związku zawodowego.

 

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu nauczyciel powiadamiany jest na co najmniej 14 dni przed wyznaczoną datą posiedzenia Komisji Egzaminacyjnej.

 

Komisja egzaminacyjna podejmuje rozstrzygnięcie w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków. Każdy z członków Komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, w punktach według skali od 0 do 10. Nauczyciel zdał egzamin przed komisją egzaminacyjną, jeżeli średnia arytmetyczna punktów wynosi co najmniej 7. W sytuacji, kiedy liczba członków Komisji jest większa niż 3, odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową

 

Gdy nauczyciel osiągnie średnią arytmetyczną punktów co najmniej 7, Komisja Egzaminacyjna wydaje nauczycielowi zaświadczenie o zdaniu egzaminu, następnie Burmistrz Miasta i Gminy Pilica w drodze decyzji nadaje nauczycielowi stopień nauczyciela mianowanego.

 

V.    Tryb odwoławczy.

 

1.      W przypadku nie spełnienia przez nauczyciela warunków koniecznych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego, Burmistrz Miasta i Gminy Pilica wydaje decyzję o odmowie nadania stopnia. Przed wydaniem takiej decyzji, nauczyciel powiadamiany jest o możliwości zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w czasie postępowania egzaminacyjnego oraz wniesienia uwag lub zastrzeżeń do jego przebiegu. Po szczegółowym zbadaniu sprawy pod względem formalno - prawnym, Burmistrz Miasta i Gminy Pilica podejmuje ostateczną decyzję przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia lub odmawia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

2.      Od ostatecznej decyzji wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Pilica nauczycielowi przysługuje odwołanie do Śląskiego Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Barbara Dąbrowa
Odpowiada:Barbara Dąbrowa
Wytworzył:Barbara Dąbrowa
Data ostatniej zmiany:2013-06-18 19:40:28
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 3341