Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Pilicy
drukuj

Archwium - Obowiązek nauki

OBOWIĄZEK   NAUKI

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 z późn. zm.) zwana dalej „ustawą egzekucyjną”.

 

Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.

Zgodnie z art. 42 ustawy Prawo oświatowe niespełnienie obowiązku  nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Na gruncie ustawy egzekucyjnej obowiązek nauki należą do kategorii obowiązków o charakterze niepieniężnym ( art.2 § 1 pkt 10)

Środkiem przymuszającym do wyegzekwowania obowiązku nauki jest grzywna w celu przymuszenia.

 

Grzywny nie stosuje się wobec ucznia, jako osoby małoletniej. Zgodnie z art. 120 § 2 ustawy egzekucyjnej, nieuczęszczanie dziecka do szkoły skutkować będzie nałożeniem grzywny na jego przedstawicieli ustawowych. Tym samym egzekwowany będzie rodzicielski obowiązek zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

Obowiązek nauki – po ukończeniu szkoły podstawowej spełnia się:

 • przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej,
 • przez realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy,
 • przez uczęszczanie do szkoły za granicą,  w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce,
 • przez uczęszczania odpowiednio do szkoły lub zespołu szkół prowadzących kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego,
 • uczeń, który ukończył szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18 roku życia, może również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe,
 • przez udział dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy Prawo oświatowe  na wniosek rodziców dyrektor szkoły ponadpodstawowej, do której dziecko uczęszcza, może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku nauki poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania. Dziecko spełniając obowiązek nauki  w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taka formę spełniania obowiązku nauki.

Przez niespełnienie obowiązku nauki rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki przez uczęszczanie na zajęcia określone w art. 36 ust. 9 pkt 2 i w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 16 ustawy Prawo oświatowe.

Zgodnie z art. 40 ustawy Prawo oświatowe rodzice dziecka spełniającego obowiązek nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.

Rodzice dziecka realizującego obowiązek nauki poza szkołą, na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 37 ust.1 ustawy Prawo oświatowe, obowiązani są do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu.

ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO

 • Rolą organu egzekucyjnego jest doprowadzenie do wykonania obowiązku podlegającego egzekucji, czyli wymuszenie na rodzicach (prawnych opiekunach) pożądanych zachowań dziecka i (lub) samych rodziców, drogą zastosowania grzywny w celu przymuszenia. Organ egzekucyjny doręcza zobowiązanemu odpis tytułu wykonawczego oraz postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia.
 • Gmina – zgodnie z ustawą Prawo oświatowe – kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież od ukończenia szkoły podstawowej do ukończenia 18 lat, zamieszkałą na terenie gminy.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Barbara Dąbrowa
Odpowiada:Barbara Dąbrowa
Wytworzył:Barbara Dąbrowa
Data ostatniej zmiany:2019-09-25 09:02:35
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 898