Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Pilicy
drukuj

Obowiązek nauki

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE, OBOWIĄZEK SZKOLNY, OBOWIĄZEK NAUKI ORAZ EDYKACJA DOMOWA

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) zwana dalej także prawem oświatowym;
 2. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 479 ze zm.), zwana dalej także ustawą egzekucyjną;

 

Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.

Pod pojęciem „nauki” należy rozumieć:

 1. przygotowanie przedszkolne – czyli roczny obowiązek nauki realizowany w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Roczne przygotowanie przedszkolne rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w roku kalendarzowym w którym dziecko ukończy 6 rok życia;
 2. obowiązek szkolny – czyli okres rozpoczynający się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia;
 3. obowiązek nauki – rozpoczyna się po ukończeniu szkoły podstawowej i trwa do momentu ukończenia 18 roku życia. Obowiązek nauki spełnia się:
 4. przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej,
 5. przez realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy,
 6. przez uczęszczanie do szkoły za granicą,  w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce,
 7. przez uczęszczania odpowiednio do szkoły lub zespołu szkół prowadzących kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego,
 8. uczeń, który ukończył szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18 roku życia, może również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe,
 9. przez udział dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami,
 10. na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

Przez niespełnienie obowiązku wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%:

 1. dni zajęć w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej lub placówce;
 2. zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki w sposób określony w art. 36 ust. 9 pkt 2 prawa oświatowego (przygotowanie zawodowe u pracodawcy) i w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 16 prawa oświatowego (szkoły dla dorosłych, Ochotnicze Hufce Pracy, obowiązek nauki wobec osób przebywających w zakładach karnych lub aresztach śledczych, kwalifikacyjne kursy zawodowe) .

 

 

Zgodnie z art. 40 Prawa oświatowego, rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

 1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
 2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
 3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;
 4. informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11 prawa oświatowego(m.in. w przypadku spełniania obowiązku przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce).

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.

Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 37 ust. 1 prawa oświatowego (nauka poza przedszkolem lub poza szkołą), są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu.

 

Kontrola obowiązku szkolnego i egzekucja obowiązków edukacyjnych

Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół, a gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie tej gminy, w tym odpowiednio:

 1. kontrolują wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 prawa oświatowego (obowiązków rodzica wynikających z obowiązku szkolnego), a także współdziałają z rodzicami w realizacji obowiązków, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 prawa oświatowego (obowiązku zapewnienia dziecku odpowiednich warunków do nauki);
 2. prowadzą ewidencję spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki.

Niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4 (przygotowania przedszkolnego), obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Michał Dynerowicz
Odpowiada:Barbara Wrona
Wytworzył:Michał Dynerowicz
Data ostatniej zmiany:2022-10-13 09:24:01

Archiwum

Data Autor
2022-10-13 09:05 Michał Dynerowicz zobacz
2019-09-25 09:02 Barbara Dąbrowa zobacz
2019-08-30 14:12 Barbara Dąbrowa zobacz
2017-12-05 15:51 Barbara Dąbrowa zobacz
2013-06-19 10:08 Barbara Dąbrowa zobacz
2013-06-18 15:23 Barbara Dąbrowa zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 974