Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkolno - Przedszkolny - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II
drukuj

Archwium - Skargi i wnioski

Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków


1.  Organizacja przyjmowania skarg i wniosków:


1) W zespole wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez dyrektora lub wicedyrektora;
2) Dyrektor zespołu lub wicedyrektor przyjmują skargi i wnioski we wtorki od godz. 9.30 do 15.00.i w czwartki w godz. od 8.00 do 15.00.
3) Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub także za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu;
4) Pracownik zespołu, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie dyrektorowi;
5) Sekretariat szkoły prowadzi rejestr skarg i wniosków;
6) Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje społeczne podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie, jak skargi i wnioski osób fizycznych i prawnych;
7) Do rejestru wpisuje się także skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego anonimy;
8) Rejestr skarg uwzględnia następujące rubryki:
a) liczba porządkowa,
b) data wpływu skargi/wniosku,
c) data rejestrowania skargi/wniosku,
d) adres osoby lub instytucji wnoszącej skargę/wniosek,
e) informacja na temat, czego dotyczy skarga/wniosek,
f) termin załatwienia skargi/wniosku,
g) imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie skargi/wniosku,
h) data załatwienia,
i) krótka informacja o sposobie załatwiania sprawy.
9) Do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do wiadomości szkoły.


2. Kwalifikowanie skarg i wniosków:


1) Kwalifikowanie spraw jako skargi lub wniosku dokonuje dyrektor;
2) Każda sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako skarga lub wniosek wpisywana jest do rejestru skarg i wniosków;
3) Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, dyrektor wzywa wnoszącego o wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania;
4) Skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji szkoły, należy zarejestrować, a następnie pismem przewodnim przesłać zgodnie właściwością, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego albo zwrócić mu sprawę wskazując właściwy organ, kopię pisma zostawić w dokumentacji szkoły;
5) Skargi/wnioski, które dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, należy zarejestrować a następnie pismem przewodnim przesłać właściwym organom zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego, a kopie zostawić w dokumentacji zespołu;
6)  Skargi/wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania;
7) Dyrektor może informacje zawarte w anonimowej skardze/wniosku wykorzystać w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego.

3.  Rozpatrywanie skarg i wniosków:


1) Skargi/wnioski rozpatruje dyrektor zespołu lub osoba przez niego upoważniona;
2) Z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się następują dokumentację:
a) oryginał skargi/wniosku,
b) notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego,
c) materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku,
d) odpowiedź do wnoszącego, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem,
e) inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga.
3) Odpowiedź do wnoszącego winna zawierać:
a) oznaczenie organu, od którego pochodzi,
b) wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku,
c) imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę.
4) Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w sekretariacie szkoły.

ROZDZIAŁ VIII
Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków

§ 39

1.  Organizacja przyjmowania skarg i wniosków:

 1. W zespole wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez dyrektora lub wicedyrektora;

 2. Dyrektor zespołu lub wicedyrektor przyjmują skargi i wnioski we wtorki od godz. 9.30 do 15.00.i w czwartki w godz. od 8.00 do 15.00.

 3. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub także za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu;

 4. Pracownik zespołu, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie dyrektorowi;

 5. Sekretariat szkoły prowadzi rejestr skarg i wniosków;

 6. Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje społeczne podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie, jak skargi i wnioski osób fizycznych i prawnych;

 7. Do rejestru wpisuje się także skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego- anonimy;

 8. Rejestr skarg uwzględnia następujące rubryki:

  1. liczba porządkowa,

  2. data wpływu skargi/wniosku,

  3. data rejestrowania skargi/wniosku,

  4. adres osoby lub instytucji wnoszącej skargę/wniosek,

  5. informacja na temat, czego dotyczy skarga/wniosek,

  6. termin załatwienia skargi/wniosku,

  7. imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie skargi/wniosku,

  8. data załatwienia,

  9. krotka informacja o sposobie załatwiania sprawy.

 1. Do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do wiadomości szkoły.

  1. Kwalifikowanie skarg i wniosków:

 1. Kwalifikowanie spraw jako skargi lub wniosku dokonuje dyrektor;

 2. Każda sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako skarga lub wniosek wpisywana jest do rejestru skarg i wniosków;

 3. Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, dyrektor wzywa wnoszącego o wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania;

 4. Skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji szkoły, należy zarejestrować, a następnie pismem przewodnim przesłać zgodnie właściwością, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego albo zwrócić mu sprawę wskazując właściwy organ, kopię pisma zostawić w dokumentacji szkoły;

 5. Skargi/wnioski, które dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, należy zarejestrować a następnie pismem przewodnim przesłać właściwym organom zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego, a kopie zostawić w dokumentacji zespołu;

 6. Skargi/wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania;

 7. Dyrektor może informacje zawarte w anonimowej skardze/wniosku wykorzystać w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego.

 

3. Rozpatrywanie skarg i wniosków:

  1. Skargi/wnioski rozpatruje dyrektor zespołu lub osoba przez niego upoważniona;

  2. Z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się następują dokumentację:

  1. oryginał skargi/wniosku,

  2. notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego,

  3. materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku,

  4. odpowiedź do wnoszącego, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem,

  5. inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga.

3) Odpowiedź do wnoszącego winna zawierać:

   1. oznaczenie organu, od którego pochodzi,

   2. wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku,

   3. imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę.

4) Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w sekretariacie szkoły.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Eleonora Lewalska
Odpowiada:Eleonora Lewalska
Wytworzył:Eleonora Lewalska
Data ostatniej zmiany:2016-04-12 18:45:19
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 733