Biuletyn Informacji Publicznej
Gminna Biblioteka Publiczna w Długołęce
drukuj

Regulamin organizacyjny i Schemat organizacyjny GBP w Długołęce

Zarządzenie nr 23/2020

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Długołęce

z dnia 31.12.2020r.

w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Organizacyjnego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Długołęce

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U z 2020 roku, poz. 194 ze zm.) zarządzam, co następuje:

Paragraf 1.

Wprowadzam do stosowania Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Długołęce stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Paragraf 2.

Zobowiązuję wszystkich pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Długołęce do zapoznania się z treścią Regulaminu określonego w załączniku nr 1 niniejszego zarządzenia.

Paragraf 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Ewa Bubień - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Długołęce

 

 

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 23/2020
Dyrektora GBP w Długołęce z dnia 21.12.2020r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Paragraf 1.

 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Długołęce, zwana dalej „GBP" jest jednostką organizacyjną Gminy Długołęka, posiadającą osobowość prawną, działającą w formie instytucji kultury.
 2. Terenem działalności GBP jest Gmina Długołęka.
 3. Siedziba jednostki mieści się w Długołęce, przy ul. Szkolnej 40a, 55-095 Mirków.
 4. Organizatorem GBP jest Gmina Długołęka.
 5. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem GBP w zakresie określonym przepisami prawa sprawuje Wójt Gminy Długołęka.
 6. Nadzór nad działalnością merytoryczną GBP sprawuje Dolnośląska Biblioteka Publiczna Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu.

Paragraf 2.

GBP działa na podstawie przepisów:

 1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 194 ze zm.);
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.);
 3. ustawy z dnia 29 września 1994 t o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 351 ze zm.);
 4. Ustawa z 19 lipca 2019 r. O zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jedn. Dz. U. z 19 czerwca 2020 r. poz. 1062);
 5. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. z 2019 roku poz. 1479);
 6. uchwały Nr 50/X/93 Rady Gminy Długołęka z dnia 06 listopada 1993r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Długołęce z późniejszymi zmianami -nowelizacja statutu (uchwała Nr XIV/167/08 z dnia 7 lutego 2008 r.; Uchwała Nr XX/224/08 z 11 września 2008; Uchwała Nr XVI/215/16 Rady Gminy Długołęka z dnia 30 maja 2016 r. Uchwała Nr XXIXJ353/17 z dnia 29 września 2017;
 7. Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Długołęce.

Paragraf 3.

Gminna Biblioteka Publiczna w Długołęce jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Urząd Gminy Długołęka pod numerem 1/1997 z dnia 26.03.1997r.

Paragraf 4.

Regulamin Organizacyjny GBP, zwany dalej „Regulaminem", normuje organizację i zasady funkcjonowania GBP oraz określa szczegółowy zakres zadań wewnętrznych komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy funkcjonujących w jego strukturze.

Regulamin ustala:

 1. zadania GBP;
 2. zasady wykonywania funkcji kierowniczych i kierowanie GBP;
 3. zasady organizacji i strukturę organizacyjną GBP;
 4. zadania poszczególnych wewnętrznych komórek organizacyjnych GBP oraz samodzielnych stanowisk pracy.

Paragraf 5.

GBP działa w oparciu o zasady:

 1. praworządności;
 2. służebności wobec społeczności lokalnej;
 3. racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym;
 4. oszczędności i gospodarności;
 5. uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
 6. planowania i sprawozdawczości;
 7. kontroli wewnętrznej;
 8. jednoosobowego kierownictwa

 

Rozdział II
Struktura organizacyjna

Paragraf 6.

 1. Działalnością GBP kieruje Dyrektor powołany przez Wójta Gminy Długołęka.
 2. Dyrektor reprezentuje GBP na zewnątrz.
 3. Dyrektor odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie GBP, wykonywanie zadań statutowych oraz właściwe gospodarowanie powierzonym majątkiem i finansami.
 4. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań GBP dyrektor wydaje akty prawne (zarządzenia, instrukcje, regulaminy, polecenia).
 5. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje zastępca dyrektora.
 6. Dyrektor wykonuje swoją funkcję przy pomocy komórek organizacyjnych:
  a) Działów
  b) Filii bibliotecznych
  c)Samodzielnych stanowisk pracy

Paragraf 7.

W skład GBP wchodzą:

 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Długołęce z następującymi działami:
 1. Wypożyczalnia dla Dorosłych
 2. Oddział dla Dzieci
 3. Dział Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów
 4. Czytelnia
 1. Filie pełnoetatowe w następujących miejscowościach:
 • Filia GBP w Łozinie;
 • Filia GBP w Borowej Oleśnickiej;
 • Filia GBP w Brzeziej Łące;
 • Filia GBP w Kiełczowie.
 1. Filie pracujące w niepełnym wymiarze czasu pracy:
 • Filia GBP w Dobroszowie;
 • Filia GBP w Pasikurowicach;
 • Filia GBP w Mirkowie.
 1. Oznaczenia komputerowe bibliotek:
 • F1 - Filia GBP w Łozinie
 • F2 - Filia GBP w Borowej Ol.
 • F3 - Filia GBP w Brzeziej Łące
 • F4 - GBP w Długołęce -Wypożyczalnia dla Dorosłych
 • F5 - Filia GBP w Dobroszowie
 • F6 – Filia GBP w Kiełczowie
 • F7 – Filia GBP w Mirkowie
 • F8 – Filia GBP w Pasikurowicach
 • F9 – GBP w Długołęce – Oddział dla Dzieci

Punkty biblioteczne będą organizowane w miarę potrzeb

Paragraf 8.

Dyrektor GBP może powoływać komisje stałe lub doraźne do opracowania określonych tematów np.: skatalogowania książek podarowanych bibliotece, przeprowadzenia scontrum, organizacji gminnych konkursów, itp.

Paragraf 9.

Przy GBP i jej Filiach mogą powstać Kola Przyjaciół Biblioteki.

Paragraf 10.

Schemat organizacyjny GBP przedstawia w sposób graficzny załącznik nr 1 do regulaminu.

 

Rozdział 3
Uprawnienia, odpowiedzialność i obowiązki

 

Paragraf 11.

Dyrektor GBP:
Uprawnienia:

 1. dysponuje majątkiem GBP w granicach ustalonych w przepisach prawnych,
 2. ustala zadania GBP,
 3. ustala obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 4. przyjmuje, zwalnia, awansuje i nagradza pracowników oraz stosuje określone przepisami kary,
 5. ustala zaszeregowanie pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 6. wydaje zarządzenia i polecenia pracownikom w związku z realizacją zadań Biblioteki,
 7. występuje z wnioskami do władz gminnych w sprawach istotnych dla działalności GBP.

Odpowiedzialność:

Dyrektor GBP odpowiada za:

 1. całość gospodarki finansowej, w tym za wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli. Dyrektor GBP może powierzyć obowiązki w zakresie kontroli finansowej głównemu księgowemu,
 2. prawidłowe sporządzanie okresowych planów i sprawozdań z działalności GBP,
 3. realizacje ustalonych zadań,
 4. wykonywanie zarządzeń i poleceń władz zwierzchnich,
 5. celowe wydatkowanie środków finansowych i wykorzystanie majątku GBP,
 6. trafność doboru, przyjmowania i zwalniania pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 7. właściwe wynagradzanie pracowników za ich pracę oraz wyciąganie konsekwencji wobec osób naruszających przepisy i nienależycie wykonujących przydzielone im obowiązki,
 8. zapewnienie kontroli nad majątkiem GBP,
 9. prawidłową ewidencję stanu składników majątkowych,
 10. prawidłowość danych statystycznych składanych władzom zwierzchnim i odpowiednim organom,
 11. zgodność wydawanych decyzji z obowiązującymi przepisami i zaleceniami władz zwierzchnich.

Obowiązki:

 1. ustala założenia do planów działalności GBP i Filii zgodnie z obowiązującymi zasadami i zaleceniami,
 2. rozstrzyga spory i wątpliwości powstałe w trakcie realizacji zadań,
 3. kontroluje wykonywanie zadań, zaleceń i zarządzeń,
 4. rozstrzyga sprawy personalne oraz skargi i zażalenia,
 5. kontroluje i koordynuje działalność komórek organizacyjnych i Filii,
 6. składa sprawozdania z pracy GBP zwierzchnim władzom i odpowiednim organom,
 7. współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie gminy, powiatu, gmin partnerskich,
 8. reprezentuje GBP,
 9. występuje w sprawach GBP do władz zwierzchnich,
 10. monitoruje obecność GBP w środkach społecznego przekazu.

 

Zastępca Dyrektora Biblioteki.

Zastępca dyrektora podlega bezpośrednio dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Długołęce. Zastępcę Dyrektora GBP powołuje i odwołuje Dyrektor GBP.

 1. Uprawnienia:
 1. sprawuje nadzór nad wyznaczonymi działami/ Filiami w zakresie ustalonym przez dyrektora,
 2. występuje z wnioskami do dyrektora o awanse i nagrody oraz kary dyscyplinarne w stosunku do bibliotekarzy,
 3. zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności,
 4. zatwierdza do realizacji wydatki finansowe związane z działalnością GBP w granicach określonych przez dyrektora.
 1. Odpowiedzialność.

Zastępca dyrektora odpowiada za:

 1. wykonywanie zarządzeń i ustaleń dyrektora,
 2. prawidłową realizację powierzonych zadań,
 3. opracowywanie analiz i sprawozdań ustalonych przez dyrektora,
 4. prace GBP w czasie nieobecności dyrektora,
 5. wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora GBP w Długołęce.

Szczegółowy zakres uprawnień, odpowiedzialności i obowiązków zastępcy dyrektora określa „Zakres czynności" ustalony przez dyrektora GBP w Długołęce.

Paragraf 12.

Główny księgowy

 1. Obowiązki i odpowiedzialność:
 1. prowadzenie księgowości zgodnie z przepisami obowiązującymi w instytucjach kultury finansowanych przez samorząd;
 2. organizowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych;
 3. przechowywanie i zabezpieczenie ksiąg i dokumentów oraz środków pieniężnych,
 4. ewidencja środków trwałych;
 5. opracowanie projektów planu finansowego;
 6. sporządzanie sprawozdań i analiz ekonomiczno-finansowych;
 7. kontrolowanie gospodarki materiałowej;
 8. przedkładanie dyrektorowi GBP okresowych analiz i informacji o realizacji planu finansowego;
 9. współdziałanie z Wydziałem Budżetowo - Finansowym Gminy Długołęka, Skarbnikiem Gminy, Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz bankami;
 10. prowadzi prace w zakresie prawidłowo sporządzonych bilansów i sprawozdań finansowych,
 11. odpowiada za przestrzeganie dyscypliny finansowej oraz zasad prawidłowej i oszczędnej gospodarki,
 12. odpowiada za prawidłowe gospodarowanie majątkiem Biblioteki,
 13. dokonuje zmian w budżecie w porozumieniu z dyrektorem,
 14. występuje o powołanie komisji inwentaryzacyjnej i czuwa nad jej prawidłowym przebiegiem,
 15. ustala podział dochodów i wydatków,
 16. analizuje i przekazuje do zatwierdzenia dyrektorowi wydatki budżetowe oraz dochody,
 17. zgłasza dyrektorowi wnioski dotyczące budżetu celem skierowania ich do władz nadrzędnych,
 18. wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora GBP w Długołęce.

 

Ogólne uprawnienia i obowiązki pracowników GBP.

Paragraf 13.

Zasadniczą podstawą obowiązków i uprawnień pracownika jest imienny zakres czynności.

 1. Niezależnie od zajmowanego stanowiska, każdy pracownik obowiązany jest wykonywać sumiennie i prawidłowo powierzone mu w ramach pracy obowiązki i polecenia.
 2. Każdy pracownik obowiązany jest do przestrzegania drogi służbowej, tj. do zwracania się do bezpośredniego przełożonego, w szczególności w każdym przypadku, gdy sprawa przekracza jego kompetencje, bądź nie ma wystarczających uprawnień do załatwienia danej sprawy.
 3. Na czas określony pracownik może być delegowany do pracy w innej komórce
  organizacyjnej.
 4. W miejscu pracy pracownik obowiązany jest do przestrzegania warunków bezpieczeństwa i zasad porządkowych, wynikających z regulaminu pracy i regulaminu organizacyjnego oraz zasad bhp i ppoż,
 5. Pracownicy GBP podlegają bezpośrednio dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Długołęce we wszystkich zakresach działania, a w czasie jego nieobecności zastępcy dyrektora.
 6. Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora GBP w Długołęce.

Paragraf 14.

Naruszenie obowiązujących przepisów, przekroczenie kompetencji, niedopełnienie obowiązków służbowych przez pracownika, niezależnie od odpowiedzialności dyscyplinarnej, mogą być podstawą do odpowiedzialności karnej i cywilnej.

Paragraf 15.

Bibliotekarze GBP w Długołęce i Filii GBP w Długołęce, podlegają bezpośrednio dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej we wszystkich zakresach działania, a w czasie jego nieobecności zastępcy dyrektora.

Są odpowiedzialni za:

 1. zbieranie informacji o potrzebach czytelników i przekazywanie ich do Działu Gromadzenia i  Opracowywania Zbiorów,
 2. prowadzenie ewidencji wpływów i ubytków oraz stosownej dokumentacji,
 3. przysposobienie techniczne i bieżąca konserwacja zbiorów.,
 4. bieżąca akcesja czasopism,
 5. prowadzenie katalogów, kartotek pomocniczych i ich aktualizacja,
 6. wycofywanie książek według zaleceń Komisji ds. Selekcji Zbiorów,
 7. uzgadnianie wartości majątkowej zbiorów,
 8. rejestracja czytelników,
 9. udostępnianie zbiorów,
 10. prowadzenie statystyki dziennej czytelników i wypożyczeń, sporządzanie sprawozdań,
 11. organizowanie i prowadzenie pracy kulturalno-oświatowej, szczególnie w zakresie upowszechniania czytelnictwa,
 12. prowadzenie lekcji bibliotecznych i innych zajęć informujących o zbiorach bibliotecznych i systemie wyszukiwawczym,
 13. wykonywanie wystaw bibliotecznych oraz przygotowywanie materiałów do wystaw organizowanych przez inne instytucje w środowisku,
 14. współpraca z instytucjami i organizacjami środowiskowymi, szczególnie w zakresie edukacji i kultury,
 15. sporządzanie okresowych planów pracy oraz sprawozdań z działalności,
 16. prowadzenie postępowania o zwrot książek od czytelników,
 17. pobieranie opłat regulaminowych, prowadzenie kasy i jej rozliczanie zgodnie z przepisami finansowymi,
 18. zabezpieczenie mienia, urządzeń, pomieszczeń, przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.,
 19. dbałość o funkcjonalność urządzeń bibliotecznych, utrzymanie porządku, czystości lokalu bibliotecznego oraz otoczenia,
 20. w razie potrzeby zakładanie w określonym rejonie Punktów Bibliotecznych, udzielanie im pomocy i przekazywanie do GBP sprawozdań z ich pracy,
 21. współpracę ze szkołami w zakresie realizacji edukacji czytelniczej i medialnej zgodnie z podstawą programową MEN i statutem GBP,
 22. współpracę z lokalnymi instytucjami i organizacjami w zakresie rozwoju i popularyzacji czytelnictwa,
 23. dbałość o estetykę lokalu Biblioteki i funkcjonalność urządzeń bibliotecznych,
 24. systematyczne podnoszenie swoich umiejętności fachowych poprzez samokształcenie i uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez GBP w Długołęce, Dolnośląską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu i inne instytucje,
 25. przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystanie go w sposób najbardziej efektywny.

 

Organizacja i zadania komórek organizacyjnych.

Paragraf 16.

 1. Dzial Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów GBP
 2. Zadania w zakresie gromadzenia zbiorów:
 1. ustalanie zasad doboru materiałów bibliotecznych zgodnie z przyjętym kierunkiem gromadzenia opartym na potrzebach czytelników, strukturze organizacyjnej GBP oraz planie finansowym
 2. uzupełnianie zbiorów GBP i Filii drogą:
 1. zakupu w hurtowniach, wydawnictwach, a w szczególnych przypadkach w antykwariatach i księgarniach,
 2. darowizn,
 3. wymiany,
 1. ewidencja sumaryczna zbiorów
 2. prowadzenie ksiąg inwentarzowych dla GBP i Filii,
 3. ustalanie ilościowych i jakościowych kryteriów podziału nabytych materiałów bibliotecznych i ich przekazywanie poszczególnym placówkom,
 4. właściwe gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na zakup materiałów bibliotecznych,
 5. uzgodnienie z Księgowością stanów ilościowych i wartościowych zbiorów,
 6. prowadzenie warsztatu Działu, w tym katalogu centralnego i kartotek pomocniczych,
 7. udział w pracach związanych z selekcjonowaniem i ubytkowaniem zbiorów.

Zadania w zakresie opracowania zbiorów:

 1. ustalanie zasad opracowania zbiorów zgodnie z obowiązującymi normalni,
 2. klasyfikacja zbiorów w oparciu o Uniwersalną Klasyfikację Dziesiętną,
 3. katalogowanie zbiorów,
 4. opracowanie schematu katalogu rzeczowego,
 5. tworzenie baz haseł przedmiotowych,
 6. opracowanie wytycznych dotyczących aktualizacji katalogów i reklasyfikacji zbiorów,
 7. wprowadzanie zbiorów do komputerowego systemu bibliotecznego ALEPH, w tym retrospektywne tworzenie bazy danych,
 8. opieka merytoryczna z zakresu gromadzenia i opracowania zbiorów nad działami i Filiami GBP,
 9. współpraca z DZB.

Paragraf 17.

Pracownicy działalności podstawowej są odpowiedzialni za następujące prace:

 1. Związane ze zbiorami bibliotecznymi:
 1. inwentaryzowanie zbiorów,
 2. techniczne przygotowanie książek do wypożyczenia (pieczętowanie, dopisywanie kart książki, foliowanie itp.),
 3. prowadzenie dokumentacji wpływów i ubytków,
 4. selekcje księgozbioru,
 5. melioracje katalogów,
 6. zgłaszanie dezyderatów do zakupu,
 1. Związane z udostępnianiem zbiorów:
 • Udostępnianie zbiorów bibliotecznych (księgozbioru i czasopism):

- udostępnianie prezencyjne,
- wypożyczanie na zewnątrz,
- wypożyczanie międzybiblioteczne

 1. Praca z Punktami Bibliotecznymi.
 1. dobór książek dla Punktów Bibliotecznych;
 2. organizowanie systematycznej wymiany książek;
 3. prowadzenie dokumentacji wymiany książek do Punktów Bibliotecznych;
 4. udzielanie pomocy kierownikom Punktów Bibliotecznych- zbieranie sprawozdań;
 5. organizowanie sieci Punktów Bibliotecznych.

Paragraf 18.

Pracownicy mogą być delegowani na narady, szkolenia itp. poza siedzibę GBP. Polecenie wyjazdu służbowego podpisuje Dyrektor lub jego Zastępca. Z wyjazdu służbowego pracownik składa sprawozdanie.

Paragraf 19.

Do zadań pracownika ds. administracyjnych należy:

 1. prowadzenie księgi korespondencyjnej;
 2. prowadzenie sekretariatu;
 3. zapewnienie sprawnego przepływu dokumentów i informacji wewnątrz jednostki;
 4. prowadzenie dokumentacji związanej z zamówieniami i zleceniami;
 5. sporządzanie sprawozdań na polecenie Dyrektora GBP w Długołęce;
 6. opracowanie i prowadzenie dokumentów związanych ze spisem z natury;
 7. prowadzenie składnicy akt GBP w Długołęce;
 8. wykonywanie obowiązków kasjera;
 9. prowadzenie dokumentacji związanej z RODO;
 10. prowadzenie zapytań ofertowych (zamówienia publiczne);
 11. realizowanie zadań koordynatora dostępności;
 12. udział w organizacji imprez przygotowywanych przez GBP w Długołęce;
 13. wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora GBP w Długołęce.

Paragraf 20.

Do zadań specjalisty do spraw obsługi i konserwacji urządzeń elektronicznych należy:

 1. opieka nad sprzętem komputerowym w GBP w Długołęce i Filiach GBP;
 2. koordynowanie zakupów oprogramowania sieciowego i użytkowego;
 3. przeglądy i konserwacja (pogwarancyjna) sprzętu komputerowego;
 4. instalowanie systemów i programów komputerowych;
 5. wykonywanie prac programistycznych z zakresu objętego obowiązkami nadzorcy sieci komputerowej;
 6. archiwizowanie danych;
 7. prowadzenie szczegółowego bilansu posiadanego sprzętu komputerowego i programów wraz z niezbędnymi licencjami i dopuszczeniami prawnymi;
 8. organizowanie, prowadzenie, serwisowanie i nadzór nad oprogramowaniem i systemami teleinformatycznymi w GBP i jej filiach;
 9. wykonywanie przeglądów systemów operacyjnych;
 10. dokonywanie instalacji i reinstalacji systemów operacyjnych;
 11. wykonywanie wykresów liczbowych, prezentacji w programach graficznych;
 12. administrowanie systemem informatycznym w GBP;
 13. projektowanie i nadzór nad stroną internetową GBP;
 14. przygotowywanie wersji elektronicznej baz danych do odpowiednich instytucji np. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 15. wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora GBP w Długołęce.

Paragraf 21.

Do obowiązków palacza c.o./konserwatora należy:

 1. stosowanie właściwych mieszanek paliw;
 2. oszczędne spalanie opału;
 3. dbanie o bezpieczeństwo instalacji c.o.;
 4. utrzymanie w czystości pomieszczenia kotłowni i na zewnątrz;
 5. zakonserwowanie i zabezpieczenie pieca na okres lata;
 6. rozładunek i wyładunek opału do kotłowni;
 7. dokonywanie drobnych napraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem obiektu GBP w Długołęce;
 8. odśnieżanie terenu przyległego do GBP w Długołęce;
 9. wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora GBP w Długołęce.

Paragraf 22.

Do obowiązków pracownika gospodarczego należy:

 1. dbanie i utrzymanie ładu i porządku w pomieszczeniach GBP i na terenie należącym do GBP oraz filiach bibliotecznych;
 2. Zaopatrzenie toalet w mydło, papier toaletowy itp.;
 3. pomoc przy organizacji imprez;
 4. wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora GBP w Długołęce.

 

Rozdział 4
Postanowienia końcowe

Paragraf 23.

 1. Pracownicy GBP zobowiązani są do przestrzegania zasad organizacji ustalonych niniejszym Regulaminem.
 2. Za naruszenie zasad, określonych Regulaminem, pracownicy ponoszą odpowiedzialność służbową przed Dyrektorem.
 3. Zmiany Regulaminu dokonuje się w trybie właściwym do jego ustalenia.

 

 

Ewa Bubień – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Długołęce

 

Artykuły

Osoby odpowiedzialne

Autor:Ewa Bubień
Odpowiada:Ewa Bubień
Wytworzył:Ewa Bubień
Data ostatniej zmiany:2021-07-08 14:34:00

Archiwum

Data Autor
2020-02-03 13:20 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 458